Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Handel.

De förnämsta exportartiklar äro: lin, hampa och deraf beredde varor, som linolja, grofva lärfter, segelduk och tågverk; dessa artiklar utgöra tredje delen af hela exporten, till ett belopp af inemot 80 millioner Rubels värde. Talg exporteres för omkring 40½ mill., säd och mjöl, då missväxt ej inträffar för 37½ mill., jern och jernsaker för 8 millioner. Vidare äro exportvaror: koppar, byggnadsvirke, pottaska, pelsverk, råa hudar och läder, det sistnämnde för omkring 7 millioner.

Importartiklar: råsocker för omkring 32 mill. rubel årligen, kaffe för 5 mill., bomull och bomullsgarn för 31 mill;, bomullstyger för 5½ mill., färgstofter för 20 mill., rått och spunnet silke för 3½ mill., sidentyger för 9 mill., ylletyger för 7½ mill,, vin för 11 mill., hvaraf en fjerdedel för champagne; thé för 5,600,000; frukt för 4½ mill.; tobak för 2,750,000; bly för 1½ million.

Rysslands totala export utgjorde per medium på 10 år, ifrån 1814 till 1823 årligen: 218,189,442, och för de följande 10 åren, ifrån 1824 till 1833: 230,739,400 Rub. B:co Assign. Importen ifrån 1814—1823, per medium: årligen 164,690,471, och ifrån 1824—1833: 195,184,461 Rub. Således hade riket under de första 10 åren ett öfverskott af 53,498,971, och under de sednare af 45,554,439 Rubel, Rysslands handelsförhållande till de särskilta staterne har i medeltal på 6 år ifrån 1827 till 1832 varit:

Till England export för omkr. 115 mill., import f. 65 mill., balance till Rysslands fördel 50 mill.
Till Turkiet  -  -  -   21  -    -  - 12  -     -     -    -  9 -
Till Preussen  -  -  -   17  -    -  -  7  -     -     -    -  10 -
Till Danmark  -  -  -   16  -    -  -  1½ -     -     -    -  14½ -
Till Österrike -  -  -   13  -    -  - 13  -     -     -    -  -
Till Nederländerne  -  -   12  -    -  -  5½ -     -     -    -  6½ -
Till Italien  -  -  -   10  -    -  -  2½ -     -     -    -  7½ -
Till Sverige  -  -  -   2½ -    -  -  2½ -     -     -    -   -
Till Frankrike -  -  -   10  -    -  - 12  -     -  Frankrikes   -   2 -
Till Hansestäderne  -  -   7½ -    -  - 28½ -     -  Hansestädernes -  21 -
Till N. Amer. Frist. -  -   8  -    -  - 20  -     -  N. Amerikas  -  12 -

År 1835 var dock handels-balancen i allmänhet till Rysslands förlust, så att värdet af de importerade varorne med 16,234,489 rub. öfversteg exporten, hvilket ofördelaktiga förhållande dock endast bör anses som öfvergående och framkalladt genom de föregående årens missväxt, som hindrade utförsel af en hufvudexportartikel, spanmålen. Sistnämnde år utfördes från Ryssland till England varor för 90,293377 Rub., bestående i talg, lin, linfrö, hampa, ull, svinborst, trädvirke, råa hudar och jern, hvaremot från England till Ryssland infördes bomullsgarn, indigo, färgträd, salt, råsocker, kaffe, bomull och bomullstyger för 73,360613 R., till Nordamerikanska fristaterne: jern, hampa och lärft för 13,030372 R., derifrån: sockersand, kaffe och bomull, för 26,505691 R., (af den uppgifna summan åtgingo 25 mill. ensamt för sockersand); till Turkiet och Grekeland: hvete, jern, talg och ull för 22,967195 R., och derifrån: vin, frukt, bomolja, bomull och rätt silke för 13,584334 Rub.; till Hansestäderne: pottaska, koppar, linfrö, pelsverk, hampolja, lärft för 6,137587, och derifrån sidenvaror, silke, tobak, färgadt papper, rått socker för 26,414483 R.; till Frankrike: koppar, hampa, linfrö, ull, svinborst f.. 8,280921, och derifr.: i synnerhet viner, f. 14,437944 R.; till Österrike: kreatur, hvete, ull, pelsvaror, vax, jukter, råa hudar f. 10,952587 R., derifrån: lior, skaror, silke, siden-, ylle- och bomullstyger f. 11,589997 R.; till Preussen: trädvirke, talg, linfrö, lin, hampa och pottaska f. 11,253223 R., derifrån: silke, sidenvaror, fisk, salt för 9,416084 R.; till Nederländerne: linfrö, hampa, trädvirke, pottaska, koppar f. 10,267502 R., derifrån: krapp, tobak, vin, sockersand, ylletyger, ädla stenar f. 7,156312 R.; till Italienska staterne: hvete och jukter f. 3,438647 R., derifrån: frukt och bomolja f. 4,689552 R.; till Spanien och Portugal: lärft och hampa f. 3,248626 R., och derifrån: vin och salt för 4,612507 Rub.; till Sverige och Norrige: hampa, talg, linfrö, lärft f. 3,534419 R., och derifrån: fisk f. 4,196622 R.; till Danmark: linfrö, lin, hampa, trädvirke f. 5,454886 R., derifrån: utländska varor f. 1,154533 R.; till China: pelsverk, kläde, jukt, bomullstyger och linneväfnader f. 7,146705 R., derifrån: thé f. 6,871493 R., andra varor för 274712, in summa för 7,146205 R; till Persien: bomulls- och metall-varor f. 2,299329 Rub., och derifrån: bumullsfabrikater, silke, sidenvaror och socker för 6,701036 Rub.; till Kirgisiska steppen: bomullstyger, jukter, säd, metallvaror f. 4,161648 R., derifrån: boskap f. 4,005741 R.; till Buchariet: bomullsfabrikater, jukter, jern, färgstofter för 1,081360 R., derifrån: bomull, bomullsfabrikater, pelsverk f. 2,415434 R.; till Asiatiska Turkiet: hudar och säd f. 855400 R., derifrån: bomullsfabrikater och pelsverk f. 1,022059 Rub. B:co Assign. o. s. v. — År 1836 exporterades varor för 283,748233 Rub. och importerades för 237,251204 Rub. balancen till Rysslands fördel utgjorde således 46,497029 Rubel.

Handelsplatser. Sjöhamnar: a) vid Östersjön: St. Petersburg och Riga, rikets förnämsta handelsstäder, samt Narva, Reval, Pernau, Windau och Libau; b) vid Hvita hafvet: Archangel; c) vid Ishafvet: Kola; d) vid Svarta hafvet: Odessa, den förnämsta, med årligen allt mera tilltagande handel, anlagd 1792, vidare Ovidiopol, Otschakov, Nikolajew och Cherson; e) vid Asovska hafvet: Taganrog; f) vid Kaspiska hafvet: Astrachan; g) vid Stilla hafvet: Ochotsk. Landthandeln med Preussen sker genom Polangen och Georgenburg eller Jurburg (vid fl. Niemen i G. Wilna); med Österrike genom Radziwilow i Volhynien, med Persien genom Kisljär vid fl. Terek, med China genom Kiächta. Medelpunkten för den inre handeln är Nischnej Novgorod, hvarest årliga mässor till utbyte af Asiens och Europas varor hållas. År 1833 omsattes der varor för 141 mill. Rub. och på messan innevarande år 1837 för 144,231000 R. De förnämsta öfriga städer för den inre handeln äro Moskva, Tula, Kaluga, Orel, Ustjug Velikij, Kasan, Orenburg, Jekaterinenburg, Tobolsk, Jakutsk och Irkutsk. På floderne och kanalerne ankomma årligen från det inre landet till St. Petersburg omkring 12000 barker, med varor till ett värde af 120 till 130 mill., till Moskva 12—1500 barker, med varor för 10—17 mill.; till Riga 400—600 barker, och 1600—2000 timmerflottor, med varor för 13—15 mill. i värde; till Archangel 300—350 barker och 1000—1500 flottor, till ett värde af 5 till 7½ mill.; till Astrachan 800—1000 barker med varor för 15 millioner Rubel i värde.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida