Gabriel Rein: Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag, Helsingfors, J.C. Frenckell & Son, 1838:

Mynt, mått och vigt.

Mynt. Bok och räkning föras i Ryssland uti rubel och kopeker; 100 kopeker räknas på en rubel; det circulerande myntet är guld-, silfver-, platina-, koppar- och pappers-mynt. Guldmynt äro Imperialer och halfimperialier till 10 och 5 Silfverrublars värde. Af en mark 94 2/3 lödigt guld fås 33 imperialer 3 rubel 30 kopek, eller 67 halfimperialer 1 rubel 59 kopek. Imperialen väger 3 3/44 solitnik. Silfvermynt äro En rubels stycken, samt femtio, tjugufem, tjugu, tio och fem kopeks stycken. En rubel i silfver anses lika med 3 rubel 75 kopek Banco Assignationer eller 100 kopek Silfver. (Tillägg i rättelser: Enligt sednaste förordning om myntfoten innehåller guldmyntet 94 2/3 Solotnik bergfint guld och 1 1/3 Sol. koppar, samt silfvermyntet 83 1/3 Sol. fint silfver och 12 2/8 Sol. koppar.) Af en mark 83 1/3 lödigt silfver myntas 19 rubel 75 kop. En platina-ducat, som först präglades 1828, anses värd 3 rubel i Silfver; förhållandet af värdet mellan silfver och platina antages som 1 till 5; eller att 5 pud silfver äro i värde lika med ett pud platina. Kopparmynt slås, enligt ukas af d. 1 Julii 1832, i tio, fem, två och en kopeks slantar sålunda, att af ett pud koppar fås 36 rubel. Pappersmynt, sedan d. 29 Dec. 1767, bestå nu af 200, 100, 50, 25, 10 och 5 rubels sedlar.

Längdmått. Det största måttet är en virst, hvaraf 104 3/10 belöpa sig på en aeqvatorsgrad. En virst innehåller 500 saschen eller Ryska famnar; en saschen 3 archin, en arschin 4 tschetvert eller qvarter, ett qvarter 4 verschok eller tum. En saschen utgör 7 Ryska fot, en fot 12 tum, en tum 10 linier. I vårt mått utgör en virst 1800 alnar, en saschen 3 alnar 14 1/7 verktum, en arschin 1 aln 4 7/10 tum, en tschetvert 4 4/5 tum, en Rysk fot 14 7/10 verktum, en Rysk tum 1 1/6 verktum.

Areala innehållet mätes genom desätiner: 88 en desätin är 80 saschen lång och 30 bred, eller 60 saschen lång och 40 bred, det är 2400 qvadrat saschener, hvilka i vårt mått utgöra i det närmaste 2 1/5 tunnland. Rymdmått: a) för torra varor: En läst utgör 12 tschetvert, 1 tschetvert 2 osminer, en osmina 2 pajok, 1 pajok 2 tschetverik, 1 tschetverik 8 garnetz. En tschetvert innehåller 35 5/12 kappar Svenskt rågadt mått, 1 tschetverik 4 2/5 kappar, 1 garnetz litet mera än en half kappe. b) För våtavaror: En botschka eller mernik innehåller 40 vedro eller ämbare, 1 vedro 4 tschetvert, 1 tschetvert 2 osmucher, kruschker eller schtof; 1 schtof 2 poluschtof, 1 poluschtof 25 tscharker. I vårt mått utgör 1 mernik 2 oxhufvuden och 8 kannor; 1 vedro 4 7/10 kannor, 1 kruschka 4/5 kannor, 1 tscharka 1/20 kanna.

Vigt. En berkovetz utgör 10 pud, 1 pud 40 skålpund, 1 skålpund 32 lod, 1 lod 3 solotnik. En berkovetz utgör i Finsk vigt 19 Lisp. 5 skålp.; 1 Pud 1 Lisp. 18 ½ skålp.; ett Ryskt skålpund 30 1/10 Finska lod; 1 Ryskt lod 24/25 Finska lod; 1 solotnik 8/25 finska lod.
Elektronisk form: Pauli Kruhse (2009).

Föregående sida | Innehållet | Följande sida