F I N L A N D

OCH

DESS INVÅNARE.

Af

F R I E D R. R Ü H S.

Ö f v e r s ä t t n i n g.

Andra Upplagan, tillökt och omarbetad

af

ADOLF IWAR ARWIDSSON.


Andra Delen.


STOCKHOLM

Tryckt hos Johan Hörberg, 1827.


Topografisk öfversigt


Beskrifningen om Finland i E. Tunelds G e o g r a p h i e   ö f v e r   K o n u n g a r i k e t   S v e r i g e;  Tredje Bandet. Stockholm 1795 (en af de bästa afdelningar i hela boken, emedan Porthan reviderade densamma), Djurbergs B e s k r i f n i n g   om   S v e a r i k e; Fjärde Bandet, innefattande  F i n l a n d.   Stockholm, 1808, Rühs omarbetning af den   B ü s c h i n g s k a   G e o g r a f i e n,   samt baron Hermelins Kartor ligga till grund för denna del. Dessutom äro många enskildta afhandlingar begagnade, isynnerhet akademiska disputationer utgifna i Åbo, äfvensom uppsatser i   Å b o   T i d n i n g a r   och det   F i n s k a   H u s h å l l n i n g s-S ä l l s k a p e t s   Dagböcker.


I. Österbotten

II. Det Egentliga Finland.

III. Åland.

IV. Nyland.

V. Tavastland.

VI. Savolax.

VII. Svenska Karelen.

VIII. Gamla Finland.


Orig: Friedrich Rühs (1779-1820): Finland und seine Bewohner. Leipzig: G.J. Göschen, 1809.

Till sidans början.

Till historiasidorna.