Luku 1.

Jumalan Pelwosta ja siitä Yhteisestä 
Jumalan Palwelluxesta.

§. 1. 
Jokainen Sotawäen Säädysä, Ylimmäi-		
sestä Alimmaiseen asti, pitä ahkeroitzeman 		
yhdestä totisesta Jumalan tundemisesta ja pal-
welimisesta, jota paitzi ei mingän kaldaista 
pysywäistä onnee ja siunausta taideta saataa: 
Se tuotta ja tygöjakaa Sota-Miehellen ne 		
voimallisimmat ylöskehoituxet rehellisesti täyt-
tämään hänen welwollisuxiansa, Kehoittaa 
ja yläspitää hänesä, sen urhollisuuden ja 
seisowaisuuden, kuin Kuningalla ja Isän-
maalla on oikeus että häneldä odottaa, wal-
mistaa sen lujamman yhdistys-nijen1), hänen ja 	
hänen kansa-asujameinsa2) wälillä, ja johdat-
ta wakailla askeleilla woittoin ja kunnian		
nautindoon.

§. 2.
Ei pidä sentähden Waldakunnan Sota-		
joukkoon ketäkän otettaman ja sen seasa 
sallittaman, joka jumalatoin on. Joka aiko-
muxesta, sanoilla eli kirjoituxilla, laitta 		
ja pilka Jumalata, Hänen Pyhää Sanans ja 
Sakramentejä; olkon hengens rikkonut3). Jos 
se tapahtu ajattelemattomasti ja pikaisudesta, 
ja hän katu; wetäkön sakkoa Kolme neljättä 
kymmendä Riikin daaleria kuusi toistakym-
mendä Skillingiä, ja rukoilkan rikoxens jul-
kisesti Seurakunnasa andexi. Jos hän sitä 
teke toisen erän; tehkön kahdenkertaisen sa-
kon. Jos joku teke pilamista Jumalan pal-
welluksen, Jumalan Sanan ja Sakramentein 
kansa, maltamattomasta mielestä; wetäkön 
sakkoa kuusitoistakymmendä Riikin daaleria 
kaxi neljättäkymmendä Skillingiä. Joka ei 
woi sakkoa maxaa; kärsikön ruumillans Ran-
gaistus Kaaren jälken Yhteisesä Laisa4).

§. 3.
Kuinga ja millä tavalla, Sodasa eli 
Rauhan tilasa, Jumalan palwelus ja Ru-
kouxet Sotawäesä pidettämän ja toimitetta-		
man pitä, on Palwelluxen-tekemisen-Regle-
menteisä säätty.

§. 4.
Jumalan palwelluxesa ja Rukouxisa pi-
tä kaikki läsnä oleman. Se kuin Reglemen-		
tin jälken pitä siinä itzensä sisällen löydyttä-		 
mään5), mutta estetöinä pojesjääpi ran-		
gaistakoon ilman Laillista tutkindota6).		

§. 5.
Jos Pappi ilman laillista estettä lai-
minlyö että toimitta Jumalan palwellusta, 
elikä että, jälkeen saadun kutsumuxen7), it-
sensä sairasten ja fangein tykönä sisällen löy-	
dyttä; sakkoa wetäkön ensimmäisen ja toisen 
kerran Kuuden kuukauden palkkansa, ja kol-
mannen kerran olkoon wirkansa paitsi. Jos Hän 
laiminlyö Rukouxet; tehköön sakkoa niin 
paljon kuin wastaa yhden kuukauden palkka 
wastan ja tygönlangetkoon nämät sakkoot 
Sotamiesten-huonellen.

§. 6.
Jos joku puhke ulos waloihin ja ki-
rouxiin Jumalan palwelluxen eli Rukousten 	
alla: tehkön sakkoa Kolmetoistakymmendä 
Riikin daaleria Kuusitoistakymmendä skillin-
giä. Se kuin siihen tule juowuxisa, eli teke 
sorina ja pahennusta; wetäkön sakkoa kum-
mastakin rikoxesta kahdeksan Riikin daaleria 
Kuusitoistakymmentä Skillingiä. Jos ei sak-
koja ole että tygönkäydä; rangaistakon wi-
kapää wastaan wastawaisella fangiudella we-
dellä ja leiwällä. Kaikisa näisä tapauxisa 
pitä hänen myös alekäymän julkisen Kirko-
rangaistuxen. Mutta se kuin Jumalan pal-
welluxen ja Rukousten alla on juowuxisa, 
ja ei muuta rikosta ynnä tee; rangaistakoon 
ainoastans ilman Laillista tutkindota. Jos 
Pappi on juowuxisa, koska Saarna eli Ru-
kouxet häneldä pidetän, elikkä hän muutoin 
Pappilisia toimituxians täyttä; olkoon wir-	
kansa paitsi.

§. 7.
Sitten kuin merkki Jumalan palwel-			
luxeen annettu on, pitää, siihen asti kuin se 
päätetty on, kaikki kaupanteko ja kestit Lei-
rin sisällä eli Laiwan päällä seisahtaman. 
Joka tätä wastan rikko; wetäköön sakkoa 
Kolme Rijkin daaleria kuusitoistakymmendä 
skillingiä, puolen edesandajalle ja puolen 
Sotamiestenhuonellen. Jos hän on Sota-
wäestä; raggaistakoon (!) ilman Laillista tut-
kindota.

§. 8.
Ne Rustholleisa ja Ruoduisa kotona ole-		
waiset eli Maakundiin pidemmäxi ajaxi per-
mitteratut Sota-miehet pitä sen Seurakun-
nan Papeilda, kusa itsekukin oleskele, an-
daman itseänsä Christin opin-tundemisesa neu-
woo ja johdatta: Ja pitäwät Kaikki siitä 
Sisällen jaetusta Sotawäestä, jotka tulewat 		
commenderatuxi Sotaan, Kokouxiin, Garni-
soneihin eli Työn-tekohon, niin myös per-
mitteratut Wärwätystä Armejasta, koska he Ryg-
menteihin takaisin tulewat, oleman edeskat-
sotut8) Kirkkoherrain todistuksella heidän taido-
stansa ja menestyxestänsä siinä, niin myös 
Kirkosa ja Herran-Ehtollisella käymisestänsä, 
Sota-Pappeillen ylösnäytettäwäxi. Mutta 
Sodasa ja Garnisoneisa niinkuin myös Ko-
kouxisa, owat Sota Papit welkapäät9) että 
ahkeran surun10) pitämään Sotamiesten opetta-
misesta ja johdattamisesta heidän Autuudensa-
opisa.

§. 9.
Amiralitetin ja Sota-Pappein kutsumi-
sen ja Wirkaan asettamisen kansa, niinkuin 
myöskin Amiraliteetin- ja Sota-Consistoriu-
min kansa, menetetän niinkuin niistä tätä 
ennen on säädetty ja muinen tawallinen 
ollut, eli tästedes asetta taidetan: Ja pitää 
näiden Consistoriumein, itse kungin puole-
stansa, niin myös Papin, sinä Rygmentisä 
josa hän palwelee, welwollisuus oleman, 
että pitää tarkan ja yxiwakaisen waa-		
rin ja perään katsannon sen ylitze, että, ei 		
wähemmin kaikisa näisä edellä mainituisa 
asianhaaroisa niin hywin kuin kaikisa muisa 
toimituxisa, kuin Jumalan palwellusta jolla-
kin tawalla liikutta11), ja muutoin yhden so-
weljaan ja rehellisen Kirkko-toimen12) kansa 		
yhteen sopiwa on, kaikki mahdollinen sää-
dyllisyys13) mahdaisi tulla waarin otetuxi, ja 
nautitkoon senkaldaisesa päälle tarkoituxesa 
Asianomaisten awullisuuden, koska sitä waa-
ditaan, että hywät awut ja Jumalan-pelko 
Sotawäesa mahtawat kaswa ja enätyxi tul-		
la, mutta Pahennus ja Jumalattomus sitä 
wastan pois estetyxi ja tukahutetuxi.


§. 10.
Jos Pappi matkaan saatta pahennuxen 
hänen omain sopimattomain ja kelwottomain 
käytöstensä kautta; ilmoittakoon Käskynhal-
dia sitä asianomaisesa Consistoriumisa, jon-
ga tulee sen kanssa lawiammalda laillisesti 
menettää14).

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä
1) yhdistys-nijen = samband = yhdyssiteen
2) kansa-asujameinsa = medborgare = kansalaisten
3) rikkonut = menettäköön
4) Yhteisesä Laisa = yleisessä laissa
5) itzensä sisällen löydyttämään = olla saapuvilla
6) ilman Laillista tutkindota = extrajudicialiter = järjestysrangaistuksella
7) kutsumuxen = kutsun
8) edeskatsotut = försedda = varustetut
9) welkapäät = velvolliset
10) surun = huolenpidon
11) liikutta(a) = koskevat
12) Kyrko-discipline = kirkkojärjestys
13) tilbörlig ordning = asiaankuuluva järjestys
14) menettää = menetellä

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.