Kansilehti 1800Kuning:sen Maj:tin

Sota-Artikelit

Hänen

Sotajoukollens

Maalla ja Merellä.

Annetut Stockholmin Linnasa sinä 31
päiwänä Maalis-Kuusa 1798.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.
Stockholmisa,
präntätty Directörin Johan A. Carlbohmin
tykönä, 1800

Me GUSTAF ADOLPH 
Jumalan Armosta, Ruo-
tzin, Gothin ja Wendin Kunin-
gas &c. &c. &c. Dannemarkin ja 
Norjan Perillinen ja myös Schless-
wig Holsteinin Hertua &c. &c. &c. 
Teemme tiettäväxi: että sitte kuin ne 
wuosina 1683 ja 1685 ulostulleet Sota- 
ja Meri-Artikelit, owat, löytyt hiljai-
simbina aikoina, niitteen erinomaisen ti-
lan ja laadun1), niin myös tapahtuneit-
tein muutosten suhteen, olewan sopi-
mattomammat, ja Me, Waldakunnan 
Säättyin ja Sota käskyläisten usiammi-
sa tiloisa ilmoittetun toiwon ja alam-
masimman anomuxen jälken, olemma 
andaneet kokoonpanda Uudet Sota-
Artikelit Armejallen ja Lautoillen2), jotka 
Me sinä 6 päiwänä Touko kuusa 1795 
Armosa jälkeen elettäväxi soweliaixi 
julistimma ja wahwistimma; owat nii-
den ulostoimituxen ale, senkaltaiset asian 
haarat sisällen johtunet ja kyselmyxet 
tuleet tehdyxi, että ne wisseisä osisa
owat tarwinneet sowittelemuxia eli se-
lityxiä; ja niinkuin Me olemma hawai-
neet yhdeldä puolelda ne erhetyxet kuin 
erinomaiset Asetuxet siitä myötäns wei-
sit, mutta että jällens toiselda puolel-
da, se kuin on oeconomia (yhteisen huonen
hallituxen ylöspitämisen) laadusta, 
ja taita aika ajan perästä olla muto-
toxen ala annettu, oikeutta myöden pitä 
mainituista Sota-Artikeleista ulossul-
jettaman, jongatähden Me myös olem-
ma etteemme ottaneet, että ne samat 
yhtä haawa lawiammalda koetella; Sen-
tähden ja niinkuin, koska se tapahtunut 
on, Me nyt Armosa olemme löytäneet  
hywäxi että ne wastuudest uloskäändä 
ja wahwista, senkaldaiset kuin ne, Meildä
oijetut, täsä jälken seurawat; Sen-
tähden on yhteisesti kaikillen Meidän 	 
Käskyläisillemmen, ja Käskynhaldioil-	
lemmen, Duomareillen, Ylähäisemmil-	
len ja Alahaisemmillen Upsereillen, ja 	
myös kaikillen muillen Sotawäen ale 	
luettawillen Personaillen, Amatti- ja 	
Wirkamiehillen Ruotsisa, Suomesa ja 	
Pommerisa, ja myös kaikillen muillen, 
joihinga tämä jollakin muotoo taita 
sattua, Meidän Armollinen tahtomme 
ja käskymme, että he edeskäsin asetta-
wat nämät Sota-Artikelit itsellensä tar-
kaxi ja rikkomattomaxi jälkeen elämisexi. 
Sixi suuremaxi wisseydexi olemma Me 
tämän omalla kädellä alakirjoitaneet, 
ja Meidän Kuningallisella Sinetillämme
wahwistaa andaneet. Stockholmin 
Linnasa sinä 31 päiwänä Maalis-Kuu-
sa 1798.

GUSTAF ADOLPH.

(L.S.)

Fred. Gyllenborg


Nämät Sota-Artikelit sisälläns pitäwät
Seurawaiset Lugut.

--
1. Luku. Jumalan Pelwosta ja sijtä Yhteise-
stä Jumalan Palwelluxesta.
2. Luku. Sota-Kuuliaisuudesta.
3. Luku. Sota- ja Meri-tappeluxista.
4. Luku. Ryöstämisestä, Saaliista ja Fan-
geista.
5. Luku. Petoxesta, Metelinnostamisesta, Ka-
pinasta, Luwattomista kokouxista ja Kar-
kaamisesta Wihollisen puolellen.
6. Luku. Taposta, Wäkiwallantöistä, Tap-
peluxesta, Häwäisemisestä ja Ilkiwaldai-
suudesta.
7. Luku. Murha-poldosta ja Walkianwahin-
gosta.
8. Luku. Ryöwämisestä, Ryöwydestä3), War-
kaudesta, Näpistelemisestä, Tuhla-petoxe-
sta4) ja oman hyödytyxen etsimisestä.
9. Luku. Kortereistä, Leireistä, Posteista ja 
Wartioista.
10. Luku. Wiran wapaudesta, Luwattoma-
sti Palwelluxesta pois-pysymisestä, Kar-
kaamisesta, Monderingein ja Gewärein 
häwittämisestä, kahden Pestin ottamise-
sta, niin myös Päästö kirjasta.
11. Luku. Riettaudesta, Irstaisuudesta, Juo-
pumisesta ja Kortin lyömisestä.
12. Luku. Durki-Marsistä ja Matkustu-
xesta5).
13. Luku. Munstringeista6).
14. Luku. Laillisesta Duomio-Istuimesta, 
Oikeuden käymisestä Sota-Asioisa, niin 
myös Päätösten täytämisestä.


1) löytyt hiljaisimbina aikoina, niitteen erinomaisen tilan ja laadun = befunnits i senare tider, i anseende til deras olika skick och beskaffenhet = on havaittu myöhempinä aikoina niiden käyttökelpoisuuteen ja laatuun nähden eri yhteyksissä
2) Flottorne - saaristolaivasto
3) Röfweri, Rån - rosvoilu, ryöstö
4) Försnilling - kavallus
5) Durch-Marche och Tåg - läpimarssit, kulkeminen
6) Om Mönstring - sotaväen katselmuksesta

Hämäläisen Hardevicus Henrici Speitz'in vuoden 1642 sota-artiklojen suomenkielisen käännöksen johdanto. Käännös oli omistettu Pietari (Per) Brahelle.

Tekstiin tutustujalle:

Tekstissä on säilytetty alkuperäisen fraktuuratekstin rivitavutus. Pykälien numerot ja pykälämerkit ovat alkuperäisessä tekstissä sivun keskellä. Lukujen otsikot on alkuperäisteksissä painettu hieman suurempina ja lihavalla. Kukin kappale alkaa myös sisäänvedolla, jota tässä ei ole voitu säilyttää. Alkuperäisen tekstin havaitut painovirheet on merkitty huutomerkillä (!). Muut painovirheet ovat syntyneet toimitustyössä ja niitä koskevat huomautukset otetaan kiitollisuudella vastaan.

Annotaatiot ovat tämän kirjoittajan ja niiden pohjana on käytetty vuonna 1798 julkaistua ruotsinkielistä tekstiä "Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar För Des Krigsmagt Til Lands och Sjös. Gifne Stockholms Slott den 31 Martii 1798. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1798." Annotaatioissa ruotsinkieliset tekstit on erotettu kursiivilla.

Ruotsin sotaväen rikoslain suomenkielinen käännös on painettu uudelleen (myös) vuonna 1846 Helsingissä. Se perustuu selvästi aikaisemmalle käännökselle, mutta siinä on lievää, joskaan ei systemaattista, tekstin modernisointia kuten esimerkiksi lyhyinä aiemmin kirjoitettujen vokaalien pidentämisiä ja jopa joissakin kohdin x:n korvaaminen ks:llä. Painamisen syynä lienee ollut 12.12.1836 annettu keisarillinen julistus Suomen sotaväen ja luotsilaitoksen (Finska Militairen och Lotsverket) tarvetta varten uudelleen perustettu ylisotatuomioistuin. Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirjan "Genos" 70. vuosikerran 70 numerossa 4 vuodelta 1999 on OTL Åke Backströmin laaja selostus henkilöluetteloineen keisarillisista ylisotatuomioistuimista Suomessa vv. 1816-1913.

Ruotsinkielisessä laitoksessa on myös asiahakemisto (register), joka suomenkielisestä käännöksestä puuttuu.

Någon svensk version kan, tyvärr, inte erbjudas här till svenska läsare.

Pauli Kruhse

Paluu historiasivuille.