Luku 2.

Sota-Kuuliaisuudesta1).				

§. 1.
Kaikki Sotamiehet2) pitä oleman Walda-
kunnan Kuningallen ja Herrallen Kuu-
liaiset, uskolliset, rehelliset ja yxiwakaiset3) 
palweljat ja alamaiset, ja niin hywin itze, 
kuin heidän alamaistensa kautta nöyrydellä, 
Kuiliaisaudella (!) ja ahkeruudella kaiken woi-
mansa perästä täyttämän ja toimittaman, mitä 
Kuningalda päälle panduxi ja käsketyxi tule.

§. 2.
Sitä lähin owat kaikki welkapäät että 
arwosa pitä sen, joka Armejan eli Lauttain 
Ylimmäisexi Käskynhaldiaxi pandu on, ja 
ilman wähindäkän laiminlyömistä täyttää si-
tä kuin hän Kuningan ja Waldakunnan pal-
welluxexi, parhaxi ja hyödytyxexi, ja myös 
Sotawäen kurixi ja säädyllisyydexi4) säättä: 
Niinkuin myös edespäin itzekukin Esimies 
ylimmäisestä alimmaiseen asti, pitää wiran 
toimituxisa hänen alamaisildansa waatiman 
ja nauttiman yhtäläistä kuuliaisuutta, ja ul-
kona palwelluxesta welwollista kunnia ja 
arwoo.

§. 3.
Että, mitä niinmuodoin ja muutoin 
säätty on, mahta sitä tarkkammin waarino-
tetta ja jälken elettä5), ja myös sitoa itzekuta-
kin kuuliaisutteen ja uskollisuutteen Kunin-
gasta ja Waldakundaa wastan; pitää Kaikki 
Upsierit ja Under-Upsierit, ja muut Sota-		
joukon alle luettawat Ammatti- ja Wirka-mie-
het, ennen kuin he ammattiin eli wirkaan 
sisälle-astuwat, tekemän uskollisuuden- Kuu-
liaisuuden ja Wirka-Walan, niiden itzekul-
lekin Gradille ja Wiralle ulosannetuin eteen-
kirjoitusten6) jälken. Mutta Sotawäki7) wan-
nokan jälken seurawaisen Sotamiehen-walan: 
Minä N.N. lupaan ja wannon, Jumalan 
ja hänen pyhän Evangeliuminsa kautta, et-
tä minä alati tahdon, ja että minun pitä 
oleman minun oikein ja laillisesti Kruuna-
tulle Kuningalleni, sille suuriwaldiaisimmalle 
Ruhtinalle ja Herralle N.N. Ruotsin, Gö-
thin ja Wendin Kuningalle &c. &c. &c. ja sil-
le Kuningalliselle huonelle, kuuliainen ja 
uskollinen, sen wahwistetun perindö yhdi-
styxen jälkeen, niinkuin se wuonna 1743
Stockholmisa tehty ja wastanotettu on, ja 
myös sen jälkeen, kuin Westeråsin Perindö  
Suostumus Wuonna 1544 ja Norrköpingin 
päätös Wuonna 1604 säättäwät ja waati-
wat, niin että minun Hänen Kuningallisen 
Majestetinsä hyödytystä ja parasta kaikisa ti-
loisa pitää etsimään, hakemaan ja edesaut-
tamaan.

Minun pitä myös Hengellä ja werellä 
holhoman ja warjeleman sitä Kuningalli-
sta waldaa, sen kaldaisena kuin se, sen Ku-
ningalliselda Majastetildä (!) ja Waldakunnun
Säädyildä päätetyn ja wasiwistetun (!) Yhdi-
stys- ja Wakuutus-Säännön kautta sinä 21 
päiwänä Helme-kuusa ja 3 päiwänä Huhti-
kuusa 1789 perustettu on, ja mitä muuta 
Hallituxen-Muoto siitä 21 päiwästä Elo-Kuu-
sa 1772 sisällänsä pitää. Minun pitää myös 
ilmoittaman ja aikaisin tietä andamaan, 
jos minä hawaitsen jotakin hankeisa olewan 
tämän onellisen Perustus-Lain muutoxexi ja 
kukistamisexi, jonka Waldakunnan Säädyt 
itsellensä ja heidän jälkeen tulewaisillensa 
ijäisixi ajojxi wastanottaneet8) owat, ja jota 
minä tahdon ja minun pitä kaikisa sen punk-
teisa kuuleman, seuraman ja täyttämän. 

Siinä siwusa pitää minun myös ojen-
daman, itseäni Kuningallisen Majestetin 
Sota-Artikelitten jälkeen, ja niitä kaiken 
woimani perästä noudattaman ja täyttä-
mään, ja minuani, niinkuin yhden rehellisen 
ja uskollisen Sotamiehen tulee, urhollisesti ja 
hywin käyttämään Wäkirynnäköisä, Tap-
peluxisa, Skärmytslingeisä9) ja kaikisa muisa 
tiloisa eli toimituxisa, joihin minua maalla 
eli merellä käskeä mahdetaan. Minä tahdon 
ja minun pitää myös oleman mielluisen ja 
wiriän walwomaan ja työtä tekemään Ku-
ningaan ja Hänen Waldakundansa parhaaksi, 
mitä ikänens se olla mahta, ja kusa sitä kä-
sketän. Minun Esimiehilleni ja Upsiereilleni 
Ylhäisemmille eli Alhaisemmille pitää minun 
tottelewainen ja kuuliainen olemaan kaikisa, 
kuin he Kuningaan ja Hänen Waldakun-
dansa palvelluxexi käskewät, ja minulda Ju-
malan, Kuningaan ja jokaitsen rehellisen 
miehen edesä edeswastata taitaan.

Siitä Rygmentistä ja Kompaniasta, jon-
ga alle minä luetaan ja johonga minä mää-
rätty olen, ei pidää minun pakenemaan eli 
itsiäni pois lymyttämään, waan sitä, niin 
usiasti kuin minua käsketään, ja niin kau-
wan kuin hengee ja woimaa minusa on, 
wahwasti ja mielelläni seuramaan ja sijtä 
waarin pitämän, minuani kaikisa ti-
loisa niin käyttämään, kuin yhden uskollisen 
ja pelkämättömän Sotamiehen ja palweljan 
sopii ja welwollisuus waatii, sekä sinä kut-
sumuxesa eli wirasa, kuin minulla nyt on, 
että myös siinä, kuin minulle edespäin uskot-
ta ja käskettä taitaan; jota kaikkia minun 
uskollisesti ja rehellisesti pitää pitämään, niin 
totta minua Jumala auttakoon Hengen ja 
sjelun puolesta.

§. 4.
Orderit pitää oleman selwät, lyhyet ja 		
kirjalliset. Suu-sanaisia Ordereita ei mah-
deta annetta, waan silloin koska Joukko eli 
Tropi on Gewärin alle, elikkä Lautta ma-
noewrera (liikutellan), elikkä myös Orderit 
kohdastans tulewat Orderi-Päiwä-Kirjoihin 
sisällewiedyxi. Signali eli Wiittaus merel-
lä merkitään numerollansa Loggi- eli Naaraus 
Kirjaan.

§. 5.
Jos joku estättele että täyttää ja ulos-
toimittaa saatuja Ordereita; tulkoon arke-
buseratuxi (kuolliaxi ambuttuxi). Joka muu-
toin elikkä laiminlyö, tarwettomilla kysel-
myxillä wiiwyttelee, panettele ja wäändele, 
eli ei toimeen saata ordereita; rangaistakoon 
sodasa kuin sanottu on. Jos se rauhan ai-
kana tapahtu mistattakoon10) Upsieri wirkansa, ja 
Under-Upsieri wiralda pois alennettakoon11) yhdexi-
deksi ajastajaksi: jotapaitsi tämä rangaistus 
enettäköön, jos syitä siihen on, fangeudella 
Fästningisä puolesta neljään ajastajan asti, 
sen jälkeen kuin asian haarat ja hänen totte-
lemattomuudens seurauxet owat: josa jälki-
mäisesä tapauxesa Under-Upsieri, sen siasa 
että wiralta alennetta, peräti palwelluxesta 
poiseroitetaan. Se Sotawäestä7), joka tämän 
kaldaisen rikoxen tekee, rangaistakoon wit-
soilla wiidestä toista kymmenestä neliään kym-
meneen parijn asti. Koska liewittäwäiset asian-
haarat hawaitaan, eli joku erinomainen wa-
hinko ei ole tapahtunut; mahdetan, rauhal-
lisellaa jalla, (!) näisä tiloisa wikapää ilman Lail-
lista tutkindota ragaista. (!)

§. 6.
Jos joku Sotamiehistä7) on niin huole-
toin, ettei hän welwollisesti edestoimita Am-
matti-kirjoja ja Ordereita; rangaistakoon il-
man Laillista tutkindota. Jos Orderit owat 
niin merkityt, että niiden edes kuljettaminen 
erinomaisella riendäwäisyydellä toimitettamaan 
piti; duomittakoon niinkuin rikoxen edestä 
ordereita wastaan.

§. 7.
Jos joku rohkenee warustetulla eli wa-
rustamattomalla kädellä karkata hosumisella 
ja lyömisella12) Esimiehen päällen; tulkoon 
arkebuseratuxi. - Jos se tapahtu wäijymi-
sellä; mistatkoon oikian kätensä ja hakatta-
koon kaula poikki. - Jos joku uhkaa Esimie-
stänsä, eli ulospuhkee händä wastaan hä-
wäisewäisillä, ja sopimattomilla ylönkatse- 
ja pilkka sanoilla eli käytöxillä; niin pitää 
Upsieri eli Under-Upsieri wiralda poispanda-
man ja istuman fangittuna Fästningisä neljä 
Ajastaikaa: Sotamiehet rangaistan tain-
kaldaisen13) rikoxen tähden neljällä kymmenellä 
parilla witsoja.

§. 8.
Jos joku horjahta pikaisuudesta Esimie-
stänsä wastan niillä muodoilla kuin 3 mo-
mentisä 7 §. täsä Lugusa nimitetty on, ja 
sitä kohta andexi pyytää; rangaistakoon il-
man Laillista tutkindota. Jos rikos olisi suu-
rembi, niin että sitä tällä muotoo ei sowit-
taa taidettaisi; jätettäköön asia asianomaisen 
Duomio-Istuimen halduun, joka langetta sen 
rikkoneen wiralda pois alendamiseen, fan-
giuteen eli ruumiin rangaistuxeen, asian haa-
rain jälkeen, ja niinkuin personat owat.

§. 9.
Jos Korpralit ja heidän vertaisensa 
tulewat jommaan kumman kansa niistä muista 
Sotamiehistä pidoihin ja kokouxiin, eli muu-
toin ulkona palweluxesta yhten seuraan ja 
kansakäymiseen; käyttäköön itsens myös sil-
loin ne wijmein mainitut senkaldaisia heidän 
Esimiehiäns wastan siiwollisesti ja älköön 
osottakoon heille jotakuta ylönkatzetta, eli 
heitä sanoilla ja työllä solwaiskoon. Joka 
tätä wastaan rikko; rangaistakoon raitti juo-
xulla kahdesta neljään warwin eli erän asti, 
eli ilman Laillista tutkindota, sen jälkeen 
kuin asia on.

§. 10.
Jos joku ulos haasta miekkaisillen Esi-
miestänsä; arkebuserattakoon. Jos Käskyn-
haldia suostu alammaisen uloswaatimuxekseen; 
rangaistakoon Duelli-Plakatin jälken, ja 
olkoon mahdotoin, jotakuta Kuning. 
Maj:tin ja Krunun Palwellusta toimittamaan.

§. 11.
Ei siinä kyllä ole, että jokainen Ala-
mainen osotta Esimiehillensä kunniata ja ar-
woo, kaikisa niisä paikoisa, misä he toinen 
toistansa kohtaawat, mutta hän on myöskin 
welkapää että, ulkona palwelluxen toimesta, 
samalla tawalla itsensä käyttämään heidän 
wertaisiansa wastaan muisa Rygmenteisä. Jos 
joku täsä rikoxen teke, rangaistakoon ilman 
Laillista tuikindota. (!)

§. 12.
Justitia- Civili- Camerali- Oeconomia- 
ja Medicinali-Statein Amattimiehet ja Pal-		
weljat14), jokaitsesa Rygmentisä ja Joukosa, 
olkoot welkapäät Käskynhaldialle ja asian-		
omaisille heidän Esimiehillensä arwon ja kuu-
liaisuden, kaikisa kuin Käskynhaldialle ja 
Esimiehelle on walda että heitä käskeä. Jo-
ka ei täytää mitä palwelluxesa sodan aikana 
käsketyxi tulee; mistatkoon wirkansa, ja istu-
koon neljä ajastaika fangina fästningisä: rau-
han alle; rangaistakoon ensimäisen kerran 
kolmen kuukauden arrestillä, ja toisella ker-
ralla kuuden Kuukauden poiskieldämisellä15) 
wiran toimituxista ja palkan nautinnosta; 
Kolmannella kerralla olkoon hän wirkansa 
paitsi: ja palkitkoon kaikisa näissä tapauxisa 
wahingoon, jos jotakuta hänen laiminlyömi-
sens kautta on tapahtunut. Jokainen kuin 
käy Esimiehensä päälle eli hänelle rauhotto-
mutta teke wiran toimituxisa: jos se tapah-
tu lyömisellä ja hosumisella: olkoon rikkonut 
hengensä. Jos hän häristä eli uhka händä, 
elikkä anda hänelle häwäisewäisiä, solwa-
waisia eli ylenkatse sanoja; tulkoon, ellei ri-
kosta Duelli-Placatia wastaan tapahtunut ole, 
rangaistuxi wiran kadottamisella, eli wiran 
toimituxen poiskieldämisellä, eli sakkoilla ja 
andexi rukoilemisella, sen jälkeen kuin rikos 
ja persona owat.

§. 13.
Ne Palwelusteko-Reglementit, Instru-		
ctionit ja muut Asetukset, jotka ylähäisem-		
millen ja alahaisemmillen Käskynhaldioillen, 
Yli-Commendanteillen ja Commendanteillen, 
Upsiereillen ja under-Upsiereillen, ja myös 
muillen Amatti- ja Wirkamiehillen Armejasa 	
ja Lauttoisa, jo owat ulosannetut, eli tästä 
lähin tulewat ulosannetuxi, pitää itse kun-
gin, kaikisa mitä hänelle niissä päällepannaan, 
eli hänen tehdä tulee, kaikkein tarkimmasti 
toimmeen sattaman, jälkeen elämän ja täyttä-
män. Jos siinä jotakin laimilyödän, toi-
mittamata jätetään eikä huolda pidetä, eli 
jos mainitut Säännöt rikotan, ja ylitsekäy-
dän, ja jos ei niisä, eli näisa (!) Sota-Artike-
leisä, ole ulosmäärätty, kuinga wikapää 
pitää rangaistaman, eli jos asia hawaitaan 
niin suurexi, että rangaistus ilman laillista 
tutkindota ei olisi sopiwa; silloin langettakoon 
Duomari hänen, että, ynnä wahingon palk-
kion, pahennuxen ja seisahtuxen kansa kuin on 
tapahtunut, wielä, rikoxen suuremman 
eli wähemmän sisällepidon, ja sen ajan jäl-
keen jolla se tapahtunut on, taikka16) mistaman 
wirkansa, alettamaan, elikä istuman fangeu-
dessa wissixi määrätyxi ajaxi.

§. 14.
Yhteiset17) Sanat ja Käskyt, kuin Arme-
jan eli Lauttain Ylimäinen-Käskynhaldia, 
säädyllisyyden18) ja toimellisuuden, ja muun 
selkaldaisen asian woimasa pitämisexi, ulos-
andaa, pitää Trumpeetin soittamisella eli 
Trumbun lyömisellä, eli myös muulla tawal-
la, julkisesti julistettaman: olkoon niillä sit-
ten, siihen asti kuin ne sopiwaisesti poiskie-
letään19), eli niin kauwan kuin sota kestää, yhdexi-
täläinen arwo, kuin näillä Sota-Artikeleillä.

§. 15.
Ei mahda kukan hakemusten eli walitu-
sten kansa, jotka yhdellä eli toisella tawalla 
palwelusta liikuttawat, mennä Käskynhal-
diain ohitse siinä Joukkosa josa hän palwele, 
jos ei walitus händä wastan ole. Se joka 
sen tekee: rangaistakoon, Upsieri kahden eli 
kolmen kuukauden arrestillä, niin myös Un-
der-Upsieri ja Sotamiehet ilman laillista tut-
kindota.

§. 16.
Jos joku walittaa Esimiehens päälle il-
man syytä; duomittakoon Upsieri eli Under-
Upsieri oletettawaxi pois wiraldansa korkem-
masti Kuudexi Kuukaudexi; ja se Sotamie-
histä; rangaistakoon wiidellä toistakymmenel-
lä parilla witsoja.

§. 17.
Sama laki olkoon, jos joku, walituxen 
uloswiemisen20) alla, puhesa eli kirjoituxisa 
erhetty kunnian osotuxesa ja sopiwaisuudesa 
ylitse walitettua Esimiestänsä wastan.

§. 18.
Upsieri, Under-Upsieri, Corporali ja hä-
nen wertaisens, niin myös Sotamiehet, tai-
detaan asianomaisilda Walda- ja Esimiehildä, 
sen jälkeen kuin palwelluxen tekemisen- ja 
Exercitie-Reglementeisä jo säätty on, eli tä-
stä lähin asetetuxi tulee, ilman laillista tutkin-
dota ranganaista (!) niiden erhetysten edestä, jotka 
näisä Sota-Artikeleisä owat myöden annetut21) 
sillä muotoo rangaistaaxi; niin myös näisä asi-
oisa, koska22) alammainen laiminlyöpi ulosmäärä-
tyllä hetkellä toimeen saattamaan mitä kä-
sketty on: koska joku tulee myöhän wiran-
toimituxeen, koska ylähäisembi eli alhai-
sembi Sotamies erhettyypi exeringisä eli Kä-
skyn johdatusta wahstaan23): Ei waaria ota hä-
nen Joukkonsa siwollisudesta24): lijppii eli wil-
pistele Joukkonsa huonen hallituxen menoisa25): 
laiminlyöpi welwollisuxiansa täyttämään Ge-
wärein, Rustningein ja Munderingein suh-
teen: tawataan olewan lalluinen, upia spe-
leja ja juomari26) - erhetty sopiwaisisa käytöxi-
sä, ja on huolenpitämätöin sijtä arwosta, 
kuin muut hänellen osottaman pitää; ja edes-
päin kaikisa niisä asioisa palwellusta tehtäisä- 
jotka tulewat itsewaidaisudesta (!) eli laiminlyö-
wäisydesta, (!) ja owat selkiät ja wastaansano-
mattomat, Chefildä eli Käskynhaldialda it-
seldä hawaittu, eli Majorin tutkinnosa löyt-
ty ja tunnustettu, eikä myös liikuta kolman-
nen Miehen oikeutta, jos hän puhensa27) Duo-
mio istuimen edesä pitää tahtoo; myöskin 
kaikkein senkaldaisten rikosten edestä paitsi 
palwelus-toimee, jotka taidetaan sowitta ja 
waikettaa, koska22) se joka loukattu on tytyy-
pi rikkojan rangaisemiseen ilman laillista tut-
kindota.

§. 19.
Niiden erhetysten edestä, jotka Fästnin-
gisä eli kusa Commendanti on, tehdän Wah-
deilda ja kaikilda muilda Garnisonin palwel-
luxen tekemiseen commenderatuilda Sotamie-
hildä; mahta, jos pikainen oijennus sijnä 
paikasa tarwitan, Commendanti myös andaa, 
niiden perustusten28) jälkeen kuin täsa (!) Lugusa 
säättyt owat, ilman laillista tutkindota ran-
gaistaa rikoxen tekiän, mutta muisa tapauxi-
sa jättää asian asianomaisen Duomioistuimen, 
eli Rygimendin-Käskynhaldian halduun. Lai-
wain- ja Alusten-Chefeille olkoon, sen Lai-
wain päälle commenderatun Joukon suhteen, 
yhdenkaldainen oikeus kuin Commendantille 
Fästningisä.

§. 20.
Ne 12 §. täsä Lug. nimitetyt Ammatti- ja 
Wirka Miehet, jotka heidän wiran töi-
sänsä osottawat itsensä kuulemattomaxi29), lai-
minlyöwäixi, huolen pitämättömisixi eli pääl-
len luottamattomixi; taidetan myös Käskyn-
haldialda sijnä Joukosa eli sijnä paikasa jo-
sa he palwelewat, yhdellä tawalla, niinkuin 
heidän wertaisens Sotawäestä, ilman lailli-
sta tutkindota rangaistaa arrestillä, aina kah-
dexi kuukaudexi, ja myös wahdin alle pitää, 
sijhen asti kuin he owat täyttäneet mitä lai-
minlyöty on. Mutta erhetysten edestä Duo-
marin-wirasa ja mitä sijhen sattu, ei sowi 
rangaistus ilman laillista tutkindota: eikä 
myös asioisa jotka likuttawat Ylöskandoo30); 
jonga kansa erinomaisten Asetusten jälkeen 
menetettämän31) pitää.

§. 21.
Jos Sotawäen waimot, lapset ja palk-
kawäki Garnisonista Fästningisä, aiin (!) myös 
muisa paikoisa Kortieri-Huoneisa, rikkowat 
niitä Käskyjä ja Säändöjä wastan, kuin jär-
jestyxen ja Käsky-toimen (Policin) edesautta-
misexi32) niisä, Commendantilda eli Käskynhal-
dialda ulosannetan, eli jos he asettawat it-
sensä Päällys miehiä wastan heidän perän 
katsannosansa33), eli muutoin niitä wastan 
kuin siihen käsketään häwyttömästi eli sopi-
mattomasti itsensä käyttäwät; niin olkoon 
myös asianomaisella Käskynhaldialla oikeus, 
andaa kurittaa wikapäätä sen niin kut-
sutun Spanska-Fiolin eli Kaula-harpun kan-
damisella, yhden, korkeimasti kaxi hetkee34).

§. 22.
Koska joku katsotaan wikapääxi rangai-
sta, ilman Laillista tutkindota; silloin pitää 
hänen sen määrätyn rangaistuxen kohdastans 
ulosseisoman, mutta jos hän luulee itsens 
taitawan osotta sairalloisuuden esten; ilmoi-
takoon sitä säädyllisyydellä. Jos hän sijnä 
puuttuu, eli edesandamisesansa laillisesa oso-
tuxesa35); lisättäköön se ilman laillista tutkin-
dota päällepandu rangaistus asian haarain 
jälkeen.

§. 23.
Kaiken ilman laillista tutkindota päälle-
pannun rangaistuxen toimeen saattamisesta, 
pitää sen, joka saman rangaistuxen määränyt 
ja käskenyt on, andaman pitää juuri tarkan 
waarin, niin että mahdotoin kowuus eli 
rangaistuxen lisääminen eli korottaminen ylit-
se tarkoituxen wälttä mahdetaan.

§. 24.
Jokainen kuin pilkkana pitää eli ylön-
katsoo sen laillista tutkintota paitsi, päällen 
pannun rangaistuxen; olkoon, jos hän on 
Upsieri eli Under-Upsieri, wiraldansa pois 
alennettu yhdexi eli kahdexi kuukaudexi: ja 
se Sotamiehistä; rangaistakoon kolmella ker-
ralla raitti juoxulla.

§. 25.
Översti eli Käskynhaldia olkoon welka-
pää, silloin kuin hän edeslyöpi Upsierin 
ylembään Wirkaan autettawaxi36), ilmoitta-
maan, jos sama Upsieri on Tuomio-Istui-
melda duomittu wirhetten eli rikosten täh-
den. Mutta ilman laillista tutkinnota tapah-
tuneet kuritukset ei mahdeta37) sen oheessa mai-
nittaa.

§. 26.
Jos se, joka ilman laillista tutkindota 
rangaistu on, pyytää asiata Duomarin koet-
telemuxen alle; älköön se olko häneldä estet-
ty: Kuitengin pitää tämä pyyndö ilmoitet-
taman yhden Kuukauden sisälle Ruotsin ja 
Göthin Waldakunnasa että myös Pommeri-
sa, ja kuuden wiikon sisälle Suomesa ja Län-
si-Pohjan maalla, sen jälkeen kuin hän ran-
gaistuxen kärsinnyt on.

§. 27.
Jokainen Upsieri ja Under-Upsieri pitää 
wirkansa toimituxesa oleman uskottu sanain-
sa päälle, niin että Esimiehen Raporti, Ala-
maisten Wirka-wirheistä mahdetaan uskottaa, 
siihen asti kuin edesannettu eli nuhdeltawa, 
niiden saattuin Ordereitten kautta, ja nii-
den todistetulla täyttämisellä, eli myös muu-
toin, taitaa laillisesti wiattomudensa näyt-
tää.

§. 28.
Koska nyt niin suuri walda on jätetty 
jokaiselle Käskynhallitsewaiselle Upsierille, ja 
Alamaiset owat kowan edesvastauxen haa-
stolla käsketyt, että heidän Esimiehillens ja 
niiden Käskyille nöyrät ja kuuliaiset oleman; 
niin on myöskin tarpeellinen, että Esimiehet, 
wiran toimituksissa ja muutoingin, Käyttä-
wät itsens Alamaisia kohtaan kunniallisesti, 
siwiästi ja taitawasti.

§. 29.
Jos Upsieri rohkenee, mistä arwosta hän 
ikänänsä olla mahtaa, eli Under-Upsieri, että 
ulosandaa walehellisen Raportin toisen sor-
tamiseksi; olkoon Ammattiansa eli Wirkaansa 
paitsi, ja mahdotoin edespäin Kuningalliselle 
Majestetille ja Krunulle jotakin palwellusta 
tekemään, ja myös palkitkoon38) kaiken wahin-
gon, johonga hän niinmuodoin on ollut syy-
pää.

§. 30.
Joka rangaisee eli rangaista andaa Ala-
maisen ilman laillista syytä, eli toisin 
kuin sallittu on; duomittakoon pois wiralda, eli 
alettawaksi wissixi ajaksi kahdesta Kuukaude-
sta kuuteen asti, niinkuin asian haarat owat, 
ja palkitkoon wahingon.

§. 31.
Jos Esimies, ulkona palwelluksesta, hak-
kaamisella ja lyömisellä Karkaa Under-Upsie-
rin eli jongun Sotamiehen päälle; rangai-
stakoon edellisesä tapauxesa Kolmen Kuukau-
den, ja jälkimäisesä yhden kuukauden arrestil-
lä. Jos yhteinen17) rauha rikottu on, eli jos 
wirhee, haawat, mustanema39) eli werinaarma 
tapahtunet owat; lisättäköön rangaistus Lain 
jälkeen, ja syypää maxakon palkion, paran-
dajan-palkan, esten, kiwun, särkemisen ia 
myös kaiken muun wahingon edestä.

§. 32.
Jos Esimies wääryttelis Under-Upsieria 
eli Sotamiehiä häwäistys-sanoilla wiran toi-
mesa eli paitsi sitä40), rangaistakoon ilman lail-
lista tutkindota. Ja pitää kaikki Käskynhal-
diat ahkerasti peränkatsoman, ettei niin hä-
piällinen41) tapa mahdaa itsensä sisällen juu-
rittaa.

§. 33.
Jos Upsieri eli Under-Upsieri wäärin-
käytää, millä tawalla se ikänänsä olla mah-
taa, toisen sortamisexi, oman hyödytyxen, 
erinäisen koston eli muun tarkoituxen woita-
misexi, sen wallan ja woiman kuin hänen 
Ammatillensa eli wirkansa-ulostoimittamisella 
myöden annettu on, ja ei löydy rangaistusta 
sen tähden erinomaisesti säätyxi; olkoon wir-
kansa paitsi, ja ei koskaan sitä jällen saako. 
Jos se tapahtuu pikaisudesta ja tietämättomy- (!)
destä eli erhetyxestä; alenettakon pois wihollise-
ralda wissixi ajaxi, niinkuin rikos on, ja 
palkitkoon kummasakin tapauxesa wahingon.

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä
1) Om Krigs-Lydnaden
2) Sotamiehet = Krigsmän = sotilaat
3) yxiwakaiset = upriktige = vilpittömiä
4) Sotawäen kurixi ja säädyllisyydexi = krigsfolkets tukt och ordning = sotaväen kuriksi ja järjestykseksi
5) jälken elettä(ä) = efterlewas = noudattaa
6) ulosannetuin eteen- kirjoitusten = utfärdade föreskrifter = laadittujen määräysten
7) Sotawäki = Manskapet = miehistö
8) wastanottaneet = antagit = hyväksyneet
9) Skärmytslingeisä = schermytslar = kahakat
10) mistatkoon = menettäköön
11) degraderades
12) hosumisella ja lyömisella = hugg och slag
13) tain- kaldaisen = tämänkaltainen
14) Statein Amattimiehet ja Pal- weljat = Staternes Embetsmän och Betjente - virkakunnan virkamiehet ja palkolliset
15) poiskieldämisellä = suspension - virastapidättämisellä
16) wahingon palkkion, pahennuxen ja seisahtuxen kansa kuin on tapahtunut, wielä, rikoxen suuremman eli wähemmän sisällepidon, ja sen ajan jälkeen jolla se tapahtunut on, taikka = ersättning för skada, olägenhet och uppehåll som timat, tillika, efter förbrytelsens mer eller mindre swåra beskaffenhet, och tiden när det skedt - korvauksen vahingosta, haitasta ja siitä aiheutuneesta keskeytyksestä samoin kuin rikkomuksen enemmän tai vähemmän hankalan laadun ja tapahtuma-ajankohdan mukaan joko
17) Yhteiset = yleiset
18) säädyllisyyden = ordning - järjestys
19) poiskieletään = kumotaan
20) uloswiemisen = utförande - vireillä ollessa
21) myöden annettu = sallittu
22) koska = silloin kun
23) erhettyypi exeringisä eli Kä- skyn johdatusta wahstaan = felar i exercise eller emot discipline = erehtyy harjoituksissa tai rikkoo kuria vastaan
24) siwollisudesta = snygghet = siisteys
25) huonen hallituxen menoisa = taloudenpidossa
26) tawataan olewan lalluinen, upia spe- leja ja juomari = beträdes med liderlighet, wågspel eller dryckenskap = tavataan riettaudesta, uhkapelistä tai juopottelusta
27) puhensa = puheoikeutensa
28) perustusten = perusteiden
29) kuulemattomaxi = ohörsam = tottelemattomiksi
30) Ylöskandoo = Upbörd = perimisasioita
31) menetettämän = menetellä
32) edesauttamisexi = ylläpitämiseksi
33) Päällys miehiä wastan heidän perän katsannosansa = emot Befälet i dess tilsyn = päällystöä vastaan sen suorittaessa valvontaa
34) hetkee = tuntia
35) säädyllisyydellä. Jos hän sijnä puuttuu, eli edesandamisesansa laillisesa osotuxesa = med anständighet. Brister han deruti, eller i laga bewis av sin föregifwande = soveliaasti. Jos hän ei näin tee tai ei voi laillista todistusta syylleen esittää
36) edeslyöpi .. ylembään Wirkaan autettawaxi = föreslår .. til befordran = ehdottaa ylennettäväksi
37) ei mahdeta = älköön
38) palkitkoon = ersätte = korvatkoon
39) mustanema = mustelma
40) eli paitsi sitä = tai sen ulkopuolella
41) häpiällinen = wanhederligt = häpeällinen

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.