Luku 11.
Riettaudesta, Irstaisuudesta, Juopumi-
sesta ja Kortin lyömisestä1).

§. 1.
Käskynhaldiain pitää kukin kohdastans sii-
tä pitämän wisun waarin, että, sen
heidän allansa olewan Sotawäen seasa, puh-
taus, kunniallisuus ja hywät tawat woima-
sans pysywät, ja pitää heidän myös sentäh-
den kohta andaman ansaitun rangaistuxen
alle, yhteisen Lain ja näiden Sota-Artikelit-
ten jälkeen, saattaa niitä, kuin yhdellä eli
toisella tawalla josakusa tätä wastaan soti-
waisesa rikoxesa hawaitan.

§. 2.
Jos joku wäkisin otta waimo-ihmisen,
ja wastoin hänen tahtoans täyttä pahan hi-
mons, ja laillisesti siihen sidotan; kärsiköön
suurimman ruumiin rangaistuxen, ja kahden
wuoden fangiuden josakusa Kruunun fästnin-
gisä, tehden työtä eli paitsi sitä: olkoon myös
rikkonut kaiken irtaimen kaluns. Jos ei
hän woi paha tahtoans täyttää; rangaista-
koon kuitengin wäkiwallan edestä neljällä
neljättä kymmenellä parilla witsoja eli muul-
la sen wertaisella ruumin kärsimmisellä. Jos
usiammat owat wäkiwallasa osalliset; seiso-
koon kaiki yhtäläisen rangaistuxen. Jos joku
pitää lihallista sekannusta sen kansa joka ei
ole täyttänyt kahtatoistakymmentä ajastaika;
olkoon sama laki.

§. 3.
Irtaimet ja riettaat waimo-ihmiset ei
mahdaa sallittaa Laiwasa, Leirisä, Wartia
paikoisa eli Caserneisä, waan pitää kohta siel-
dä pois ajettaman, eli fangittaman, ja Ku-
ningan Käskynhaldialle annettaman.

§. 4.
Jos joku wartiana seisotaisa eli muusa
wiran toimituxesa hawaitaan juowuxisa ole-
wan; rangaistakoon Upsieri ensimmäisellä ker-
ralla kolmen kuukautisella alendamisella pois
wiraldans, ja toisella kerralla olkoon hän
wirkansa paitsi: Under-Upsieri duomittakoon 
wiran alendamiseen, ensimmäisellä kerralla
kolmexi kuukaudexi, ja toisella kerralla yh-
dexi ajastajaxi: Jos hän kolmanesti jällens
tulee; tulkoon silloin Rullista pois pyhkä-
tyxi. Sotamiehet kuin juopumuxesa tawa-
tan; rangaistakoon ilman laillista tutkinnota.

§. 5.
Jos Upsieri eli Under-Upsieri harjoittaa
luwattomia spelejä, Wahtisa eli Laiwasa;
rangaistakoon ensimmäisellä ja toisella kerral-
la arrestillä, yhdexi ja kahdexi kuukaudexi:
jos se usiammasti tapahtu; alenettakoon wis-
sixi ajaxi, kolmesta kuuteen kuukauteen asti.

§. 6.
Sotamiehet ei saa andaa itsens speliin
eli kortin lyömiseen rahasta eli rahan wer-
rasta. Jos joku tätä wastan rikkoo; kärsi-
köön ensimmäisellä kerralla kaxi, ja toisella
kerralla neljä warwia raitti juoxua. 
Jos hän useimmin siinä hawaitaan; saakoon silloin 
kolme kymmendä paria witsoja. 

§. 7.
Jos joku Sotamiehistä lakkamata har-
jottaa juopumusta eli uppiniskaisutta, ehkä
hän sen tähden on tullut rangaistuxi; niin
mahdetan senkaldainen Käskynhaldialda
pandaa toiseen fästningisä olewaan Rygmen-
tiin, kusa tila on, että pitää händä wisum-
man peränkatsannon ja kurituxen alle: Mut-
ta se Mies, joka juopumudella ja tawatto-
mudella on niin itsens ulosmerkinnyt, että
mitäkän toiwoa ei enä ole jälillä, että hän
mainitulla tawalla taidais ojettaa, pitää
Rullista poispyhkästämän, ja annettaman
Kuningan Käskynhaldialle, joka andaa pitää
händä yhteiseen työhöön fästningisä, siihen
asti että hän elämäns parandanut on: kui-
tengin ei saa tämä kaikki Sisälle jaetuisa
Rygmenteisä tapahtua, ilman Rust- eli Ruo-
tuhollarein suostumusta, taikka myös, koska 
syyt siihen General-Munstringisä koetellut ja
hywäxi löytyt owat.

§. 8.
Ne jotka pitäwät kaupaxi ruoka- ja juo-
ma-kalua Leireisä, Commenderengeisä eli
Lauttain päällä, pitää sixi oleman welwolli-
sesti otetut, ja elatuxensa keinon harjoitta-
man niisä paikoisa kuin asian omaiset heille 
määränneet owat. Joka tätä wastaan tekee,
eli myös ilman luwata pitää ruan- ja juo-
man neuwoja mainituisa paikoisa myytäwäxi;
poisajettakoon Leiristä eli Lautalda, ja kaik-
ki hänen kalunsa langetkoon Krigsmanshuu-
sillen.

§. 9.
Jos Marquetentari2) welaxi andaa ruoka-
eli juoma-kaluja jollekulle Sotamiehelle, ja
ei ole siihen saannut Waldamiehen lupaa eli
andaa sen ylitse mitä hänelle salittu on; sil-
loin ei olkoon hänelle oikeutta että senkaldai-
sen welan edestä maxoa nauttii.


1) Om Otukt, Lösaktighet, Dryckenskap och Doppel.
2) kenttäkaupustelija
Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.