Luku 12.
Durki-Marsista ja Matkustuxesta1).

§. 1.
Trouppi eli Sota-wäen Joukko, pitää Mar-
sin ja Matkan alle johdatettaman wel-
wollisilda Walda-Miehildä, että sitä sään-
nösä pitämään: jongatähden myös Walda-
miehelle siinä tilasa on myöden annettu että
harjoittaa sitä ilman laillista tutkinnota ta-
pahtuwaista rangaistus-oikeutta, kuin Ryg-
mentin Chefillen tygön laskettu on. Jos Wal-
damies eroittaa itsensä Commenderingistä; 
rangaistakoon kuuden kuukauden alendami-
sella pois wiraldans.

§. 2.
Jos Upsieri andaa jongun Troupin al-
le luettawan personan, ilman laillista estet-
tä kuulutetusta Matkustuxesta pois jäädää;
rangaistakoon niinkuin orderein rikoxen ede-
stä.

§. 3.
Jos, Matkustaisa, Kruunun-Palwelja
tulee, wirasa eli wiran tähden hosumisella
ja lyömisellä, uhkauxilla eli häwäistys sa-
noilla, joldakulda Troupisa päälle karatuxi;
duomittakoon se wiallinen sen jälkeen 
mitä 2, 3 ja 4 osa 4:sä §:fisa 6:sta Lugusta woi. 

§. 4.
Jos joku Troupisa Matkan alle hosumi-
sella ja lyömisella (!) kättä kannais sen päälle
joka kyytittee, eli matkustuwaisten päälle;
olkoon se kahdenkertaisesa sakosa sitä wa-
staan kuin yhteinen Laki semmoisesa tapauxesa
muutoin säätää.

§. 5.
Jos joku Sotamiehistä estää kyytti-mie-
hen itse ajamasta hewoisiansa; rangaistakoon
ilman laillista tutkinnota. Jos kyyti hewoi-
nen eli ajokalut Sotawäen kautta turmellaan
taikka wahingoitetaan; niin pitää sitä ma-
xettaman senjälkeen kuin Kruunun-Palwelja 
ja kaxi wierasta miestä arwawat wahingon 
suurexi2); niin kuitengin, että sille, joka ei sii-
hen tydy, on lupaa, että Kuningan Kä-
skynhaldian tykönä Läänisä oikastusta pyytää.

§. 6.
Jos joku luwattomasti päästää hewoisen
toisen peldoon, niittyyn eli syöttö-hakaan;
rangaistakoon ilman laillista tutkinnota: ja
wahingo palkittakoon, sillä tawalla kuin edellä
käywäinen 5 §:fi määrää.

§. 7.
Jos Upsieri eli Under-Upsieri wäkiwallal-
la ottaa provianti eli furasi-parseilejä3); ale-
nettakoon yhdexi Kuukaudexi kolmeen asti.
Jos joku Sotamiehistä sen tekee; rangaista-
koon witsoilla wiidestä toistakymmenestä kol-
meen kymmeneen pariin asti, asian haarain
jälkeen: molemmat palkitkoon myös wahin-
gon, niinkuin sanottu on. Jos Sotawäeldä
kieltään, mitä sille kohtullisesti tulee; niin
mahtawat asian omaiset pyytää Kruunun-
palweljata, jonga tulee tarpellisen awun andaa.

§. 8.
Jos matkustawa Sotamies tekee rikosta,
jota näiden Sota-Artikelein jälkeen ilman
laillista tutkindota ja duomioo taita rat-
kaista, ja jos ei, duomitsewain jäsenden täyden
lugun puutoxen tähden, eli matkan wiiwyy-
tyxen tähden, Sota-Oikeutta siinä paikasa
taita pidettä; niin pitää Waldamiehen itse, 
läsnä olewaisen Kruunun-Palweljan awulla,
joka Protocollan kirjoittaa, asianomaisen läs-
nä ollesa, sitä kohta tutkiman, ja, tultuans
siihen paikkaan, johon Commenderingi wih-
doin seisahta, asian jättämisestä welwollisen
Duomio-istuimen halduun laillisexi koettele-
misexi toimittaman. Jos tainkaldaisesa tut-
kistelemuxesa todistajia edesannetaan, ja ne
ei ole saapuilla; niin tulee Kruunun-Pal-
weljan, että, niin pian kuin mahdollinen on,
andaa heitä lähimmäisen Duomio-istuimen
edesä kuulustella, ja Protocollan sen ylitse
Kuningaan Käskynhaldialle jättää, asianomai-
sillen lähetettäväxi.

§. 9.
Matkan ja Marsin alla ei mahdaa, il-
man kohta annettu maxoa, jotakan muuta
Troupille eli Sotawäen Joukolle nautitta-
waxi jätettää, kuin mitä asetusten jälkeen
suodaan ja tingattu4) on. Joka sen tekee, 
syyttäköön itsiänsä, jos maxo sen edestä ulos-
jää: ja pitää Kuninkaan Käskynhaldian edel-
läpäin, niinkuin myös Waldamiehen kohta
tulduans Kortierin, andaman sitä yhteisesti
julistaa. Määrätyn eli asian omaisilda sal-
litun nautinnon edestä, wastatkoon Waldamies, 
niin että se kohta ja ennen pois-marsia kor-
tieristä tulee palkituxi, jos ei Kruunun-Pal-
welja ole käsketty, että maxon kuitamisesta
murhen pitää.

§. 10.
Kaiken wahingon, jonga Sotamies Mat-
kustuxen alle matkaan saattaa, maxakoon hän
kohta. Jos ei hän sitä taida; tehköön sen
Waldamies, ja ottakoon palkions wiallisen
tractamenti- eli ruoka rahasta. Jos ei se
ulotu; wastatkoon koko Tooupi (!) eli Joukko sen 
edestä kuin puuuttu (!). Drengin edestä maxa-
koon hänen Isändänsä, jos ei hän itse taida
sitä tehdä. Jos ei wiallista taita ilmei saa-
da, mutta laillisesti todexi osotetan, että jo-
ku Sotawäen Joukosta syypää on; palkitta-
koon silloin wahingo niinkuin edellä päin sa-
notan. Jos warkaus tapahtuu Kortierisä,
ja jos ei warasta eli sitä warastettua kalua
kohta laiteta käsillen; niin andakoon Walda-
mies ilman wähindäkän wiiwyytystä Com-
menderingisäns visiterata: ja käyköön palkion
kansa myös täsäkin tapauxesa, sen jälkeen 
kuin täsä on tullut säätyxi.

§. 11.
Jos ei edellä mainitut maxot taida, nii-
den täsä Lugusa laskettuin perustusten jäl-
keen, siinä paikasa palkittaa; niin pitää asian
omaisen Kruunun-Palweljan kohta Maan-
herralle siitä jutun lähettämän, wahwistet-
tuna senkaldaisilda todistajilda, jotka sen edes-
annetun asian totuuden walalla edespäin pe-
rusta lupawat. Jonga jälkeen Kuningan
Käskynhaldia mahtaa niin toimitta, että palk-
kio welwollisesa järjestyxesä pidätetään, ja
lähetetään kärsiwälle annettawaxi.

§. 12.
Koska Matkustus alotetaan, pitää Wal-
damiehen Trouppinsa frontin edesä waroitta-
man Wäkeä säädyllisyyteen ja siiwollisuuteen,
ja myös ennen kuin pois-marsitaan, anda-
man ylös lukea 4:nen §:fin 6:sa Lug., 9:nen
§:fin 7:sä Lug., ja 3:nen, 4,5,6,7 ja 10:nen
§§:fit täsä Lugusa.

§. 13.
Jokaitsesa kyytin waihetus paikaisa eli
yö-kortiereistä pois lähteisä, andakoon Wal-
damies, Kruunun-Palweljan läsnä ollesa,
perään kysyä, jos jollakulla on Sotawäen
Joukkon ylitse walittamista: josa tapauxesa 
asia pitää häneldä kohta ylösotettaman, ja 
myös, jos mahdollisuus myöden andaa, au-
tettaman. Marsin-ruutan5) päälle, jonga Ku-
ningan Käskynhaldian tulee jokaitsen Läänin
alusa toimittaa Waldamiehelle jätettäwäxi,
pitää, tämän wakutuxexi, Kruunun-Palwel-
jalda, ennen kuin hän Commenderingistä er-
kanee, kirjoitettaman, ei wähemmin, jos
walituxia on kuulunut, kuin myös, semmoi-
sesa tapauxesa, mikä toimi niiden päätämi-
sexi on pidetty. Jos sitten edespäin wali-
tuxia ilmandu; olkoon Waldamies edeswa-
stauxesta niiden edestä wapaa.

§. 14.
Jos Waldamies laiminlyö eli tekemätä
jättää jotakin, kuin järjestyxen ja säänölli-
suden (!) pitämisexi sen matkustawaisen Sota-
wäen seasa, eli sen alla tehtyen rikosten il-
mei saattamisexi, hänen tehdä tulee; duomit-
takoon 13:nen §:fin jälkkeen 2 Lugusa.

1) Om Durch-Marche och Tåg.
2) hwad .. finna skada wärd wara = minkä arvioivat vahingon määräksi
3) fourage-persedlar =
4) tingad = sovittu
5) Marche-routen = marssireitin

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.