Luku 9.

Kortereistä, Leireistä, Posteista ja War-
tioista1).

§. 1.
Jokaitsen pitää menemän siihen korterin, 
kuin hänellen ulosmäärätään. Joka tä-
tä wastaan rikkoo, eli ilman luwata toisen 
korterin sisällen ottaa; rangaistakoon, sodan 
ajalla, Upsieri eli Under-Upsieri alendamisel-
la pois wiralda yhdexi eli kahdexi kuukau-
dexi, ja Sotamiehet raitti juoxulla, yhde-
stä kerrasta kolmeen asti. Rauhallisella ajal-
la; duomittakoon wikapää ilman laillista tut-
kindota. Jos joku, wastoin erinomaista an-
nettua käskyä, itsensä wäärin käytäis, ran-
gaistakoon niinkuin orderein rikoxen edestä.

§. 2.
Se Sotamiehistä, joka oleskelee ulkona 
Korteristansa, sillä wälillä kuin tapto2) on 
lyöty eli yö wartia laiwasa pandu on, ja 
rewäljä on käynyt, waan siihen ei ole toi-
mittannut itsellens asianomaisten lupaa; tul-
koon kiinni otetuxi ja rangaistuxi ilman lail-
lista tutkindota.

§. 3.
Se kuin Fästningisä, Leirisä eli Laiwa-
Warwisa menee mualda ulos eli sisälle, kuin 
oikiain portein läpitse eli tietä myöden, ku-
sa wartia eli Piketti3) ulos panduu on; ran-
gaistakoon, sen jälkeen kuin 1:nen §:fi täsä 
Lugusa woi.

§. 4.
Jos Wartiamies tawatan makaawan eli 
juowuxisa olewan, eli jos hän menee muut-
tamata4) pois postistansa, eli ilman luwata 
jättää sen toiselle; tulkoon, sodasa arkebuse-
ratuxi, ja, rauhan ajalla, rangaistuxi kol-
mella kerralla raitti jouxua (!): josa jälkimmäi-
sesä tapauxesa, jos wahingo siitä on syndy-
nyt, rangaistus lisättäköön, asian haarain 
jälkeen, aina korkeimbaan ruumin kärsimiseen 
asti. Se joka toisen posti-paikan luwatto-
masti itsellensä on waiheitannut eli wastaan 
ottanut; seisokoon myös saman edeswastau-
xen alla.

§. 5.
Jos joku pois jääpi, ilman laillista estet-
tä, hänen käsketystä Wahdistans eli Wirkansa 
työstä; rangaistakoon niinkuin rikoxen edestä 
ordereita wastaan. Jos joku ilman luwata 
menee pois wartia paikasta eli piketistä, eli 
määrätyllä ajalla itseänsä siinä ei jällens si-
sällen löydytää; jos se tapahtu sodan ajalla, 
ja jos se olis Käskynhaldia; niin hän arke-
buseerattakoon. Jos joku muu sen tekee; mi-
statkoon Upsieri wirkansa, Under-Upsieri ale-
nettakoon yhdexi ajastajaxi, ja se Sotamie-
histä, rangaistakoon kolmella kerralla raitti 
juoxua. Rauhan ajalla, duomittakoon wial-
linen ilman laillista tutkindota: mutta jos se 
on Käskynhaldia5); tulkoon kolmexi kuukaudexi 
wiraldansa pois alenetuxi.

§. 6.
Jos Upsierit eli Under-Upsierit waihet-
tawat, ilman asianomaisten suostumusta, wah-
tia eli muuta wiran työta (!); rangaistakoon, 
sodasa, Upsieri wirkansa mistamisella, ja Un-
der-Upsieri alendamisella pois wiraldans yh-
dexi wuodexi. Rauhan ajalla, tulkoon sen-
kaldainen wirhe ilman laillista tutkindota ko-
stetuxi.

§. 7.
Se Upsieri, joka rauhallisella ajalla, 
koska Kuningas eli Korkein Käskynhaldia ei 
toisin säätää, pitää Sotawäkeä ahkeramban 
eli raskamban wahdin tekemiseen, kuin Pal-
wellus-Reglementit eli Asetuxet myöden an-
dawat; rangaistakoon sen edestä arrestillä, 
ensimmäisellä kerralla yhdexi, ja toisella ker-
ralla kahdexi kuukaudexi. Jos se tapahtu 
kolmanesti; pandakoon wiraldans pois: ja 
myös maxakoon kaikisa näisä tiloisa jokait-
sen päiwän edestä, kuin se raskambi wahdin 
tekeminen Miehen päälle tullut on, hänelle 
täyden palkan, sen mitä Kruunu andaa.

§. 8.
Se joka, ilman welwollista6) lupaa, Kruu-
nun Laiwa-Warwiin, Laiwoihin, eli Kalu-
huoneisiin, Tarhoin, Magasinein eli muihin 
senkaldaisiin talde-paikkoihin, sisälle laskee 
jongun muun personan, kuin sen, jolla on 
siellä wirka eli työ; rangaistakoon, jos siitä 
wahingota syndy, niinkuin rikoxen edestä or-
dereita wastan: ja palkitkoon, niin kauwas 
kuin hänen omaisudensa kestä, sen hukan 
kuin sen kautta tullut on. Jos ei ensingän 
wahingota tapahdu; duomittakoon se wial-
linen ilman laillista tutkindota. 

§. 9.
Jos joku rohkenee että, ilman oikeutta 
eli ordereita, andaa signalia, eli ambua lar-
mi-skuteja7), Garnisonisa, eli Leirisä, Laiwa-
sa, Kokouxisa, Munstrengeisa8), Marsin alla 
eli Matkalla; rangaistakoon niinkuin orde-
rein-rikoxesta.

§. 10.
Se kuin, rauhattomalla ajalla muulla 
tawalla, eli pidemmäxi ajaxi, kuin Palwel-
luxen tekemisen-Reglementit määräwät, per-
mitteeraa jongun Sotawäen alle luettawan 
personan, että mennä ulos Leiristä, Laiwa-
sta eli Fästningistä; mistatkoon wirkansa.

§. 11.
Koska Kuningan Käskynhaldia, Duomio-
Istuin, eli Polici- ja Kruunun-Palwelja kir-
jallisesti waati, että jotakuta mahdetan war-
jelluxen alle9) ottaa; niin tulee Käskynhaldian 
Wartia-paikasa eli wahtisa, että siihen tar-
pellisen awun andaa.

§. 12.
Apu että tuomaan ja fangitsemaan wa-
rasta eli wäkiwallan tekiätä, pitää myös 
annettaman, anomuxen perän Ammatti- eli 
Wirkamieheldä, Borgarilda eli taloliselda 
mieheldä, koska hän sixi tutaan Wartia- eli 
Wahti-Upsierildä eli sen wahwista todistus 
Kirjain kansa, jotka tämä sitten mahtaa it-
sellens wakutuxexi tallella pitää, siihen asti 
että asiasa duomittu on. Lesket ja waimot 
nautitkoon saman oikeuden awun saamisexi, 
kuin heidän miehillensäkkin olis tullut.

§. 13.
Jos joutilas eli tundematoin mies wa-
littaa joutilaan miehen wäkiwallan ylitse,
ja anoo Arestiä hänen päällensä; pitäköön
Käskynhaldia silloin molemmat tähdellä, sii-
hen asti kuin siitä toisin käsky annetaan. 
Mutta ei mahda senkaldaisen personan edes 
andamisen päällä, joku toinen fangittaa,
jos ei niin ole, että tappo, warkaus eli jo-
ku muu suuri rikos on tapahtunut, ja pa-
hantekiä itse työsä löyttään, eli läsnä ole-
waiselda kansalda ulos näytetään10). Kuulu-
stelkoon silloin Käskynhaldia edesandajan11),
ylöskirjoitakoon hänen ja myös niiden todi-
stajain nimet ja kotopaikan, jotka rikoxesta
todistawat, ja pitäköön sen edes annetun
fangiudesa.

§. 14.
Jos joku tekee menoo eli pauhinaa12),
Wahtisa, kadulla eli torilla, ja ei anna
itsiänsä neuwolla hillitää; kiini otettakoon ja
fangittakoon paitsi edeswastausta, ilman per-
soonan katsannota13).

§. 15.
Jos Wartian eli Wahdin Käskynhaldia
kieltää, että andaa semmoista apua, kuin edel-
läpäin säättään, eli laskee sen ninmuodoin
fangitun ulos ennen kuin ordereita siitä on
tullut annetuxi; rangaistakoon niiden peru-
stusten jälkeen kuin 13:nes §:fi 2:sa Lugusa 
sisällens pitää.

§. 16.
Se joka, toisin kuin sallittu on, kiini-
ottaa eli fangitte jongun, eli siitä käskyn
andaa; rangaistakoon wirkansa mistamisella,
kolmen kymmenen kolmen Riikindalerin kuu-
den toista kymmenen skillingin sakolla, ja yh-
den ajastajan fangiudella fästningisä. Jos ei
hän woi sakkoa maxaa; pidettäköön lisäxi 
neljä kuukautta fästningisä.

§. 17.
Yhdenkaldaisen edeswastauxen haastolla14)
ei saa Upsieri, eli Under-Upsieri, eli joku
muu niistä Rygmenteistä ja Joukoista, jotka
ei ole Garnisonisa olewat, jättää15) sotawäesä
tawallista apua kiini ottamaan jotaku-
ta Rygmentin eli Joukon alle ej luettawa
personaa, muutoin kuin jos Kuningan Kä-
skynhaldia, Duomio-Istuin eli Kruunun-Pal-
welja sitä waati, elikkä myös että se, jota
kiinni otettaman pitä, itsensä seisowan Lei-
rin sisälle eli Laiwan päälle ylös pitä; josa
tapauxesa, jos tämä olis ulkoa Sotasäädy-
stä, hän kohta pitää asianomaiselle Kaupun-
gin eli Kruunun-Palweljalle jätettämän.

§. 18.
Jos joku, kuin wahtin päällä on, eh-
dollansa16) laskee fangin wallalleen; mistatkoon,
jos hän on Upsieri eli Under-Upsieri, wir-
kansa, ja istukoon neljä kuukautta fangiu-
desa fästningisä: se Sotamiehistä; rangaista-
koon neljällä kymmenellä parilla witsoja.

§. 19.
Jos Arrestanti eli fangi pääse pois,
wahtia pitäwäisten huolimattomuudesta eli
perään katsomattomuudesta17); olkoon Upsieri
eli Under-Upsieri wirkansa paitsi, eli alenet-
takoon, eli istukoon arrestisä wissixi ajaxi,
aina sen jälkeen kuin huolimattomuus ja sen 
pois pääsnen rikos on ollut: Sotamiehet ran-
gaistakoon witsoilla eli raitti juoxulla, asian
haarain ja huolimattomuden laadun jälkeen.
Jos laiminlyöty täyttäminen erinomaisista18),
fangin wartioitsemisesa waarin otettawaxi
annetuista ordereista, on waikuttanut fangin
paon; duomittakoon silloin se laimin lyöwäi-
nen, niinkuin rikoxen tähden ordereita wa-
staan.

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä 1) Om Qwater, Läger, Poster och Wakter.
2) tapto = iltasoitto
3) piketti = piquet = hälytysosasto
4) muuttamata = oavlöst = ilman vaihtoa
5) Käskynhaldia = Befälhafwanden = päällystöä
6) welwollista = wederbörligt = asiankuuluvaa
7) larmi-skuteja = larmskott = hälytyslaukauksia
8) Munstrengeisa = katselmuksissa
9) warjelluxen alle = i förwar = säilytykseen
10) näytetään = utwises = osoitetaan
11) edesandajan = angifware = ilmiantaja
12) menoo eli pauhinaa = buller och oljud
13) paitsi edeswastausta, ilman per- soonan katsannota = saklöst, utan afseende å personen = vapaasti henkilöön katsomatta
14) Yhdenkaldaisen edeswastauxen haastolla = Wid enahanda answar = saman edesvastuun uhalla
15) jättää = sallia
16) ehdollansa = tahallaan
17) huolimattomuudesta eli perään katsomattomuudesta = försummelse eller wangömo = laiminlyönnistä tai ..
18) erinomaisista = serskilte = erityisistä

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.