Luku 8.

Ryöwämisestä, Ryöwyydestä, Warkau-
desta, Näpistelemisestä, Tuhlapetoxe-
sta, ja Oman hyödytyxen etsimisestä1).

§. 1
Jos joku lyö itsens2) ryöwämään maalla 
eli wedellä joko hän ryöwä wähän eli 
paljon3); niin pitä häneldä ja kaikilta niildä 
jotka hänen kansans samasa tahdossa ja työ-
sä olit, oikia käsi ja pää poislyötämän ja 
he steilattaman. Jos he jongun päälle kar-
kawat, ja ei woi paha tahtoans täyttä; ol-
koot kuitengin hengens rikkoneet4).

§. 2.
Jos joku ryöwä ja wäkiwallalla otta 
toiselda, omasa eli wierasa maasa, kaduilla, 
teillä eli muisa paikoisa jotakin mitä ikänäns 
se olla taita, enämmän eli wähemmän; hir-
tettäköön wäkiwallan tekiä.

§. 3.
Joka warasta wähän eli paljon, koska 
tulipalo, wedenhätä, haaxirikko, wäkiwalda 
eli wihollinen päälle tule ja ahdista, eli myös 
jotakin, kuin senkaldaisesta waarasta ja hä-
dästä korjattu on; se myös hirtettäköön. 

§. 4.
Sama laki olkoon, siitä joka sodan ajal-
la ottaa jotakin enemmän eli wähemmän, 
postisa eli wartia-paikasa seisoisansa. Jos 
hän sen tekee rauhan ajalla; rangaistakoon 
työn edestä kahdella kymmenellä parilla wit-
soja, ja sen ylitse warkauden werran jälkeen, 
wielä myös tehköön työta (!) kaxi ajastaika 
fästningisä.

§. 5.
Jos joku Sotawäen säädyssä warasta 
Kruunun tawaraa, siitä paikasta josa sitä 
kätketään5), eli jongun kaldaista kalua Wara-
huoneista eli Warweista, ja jos se tapahtu 
sildä, jonga huomasa ei kalu ollut, mutta 
joka tiesi sen Kruunun omaxi; rangaistakoon 
waras, sodan ajalla, neljällä kymmenellä pa-
rilla witsoja ja kuuden ajastajan fangiudella 
fästningisä, työtä tehden; eli paitsi työtä. 
Ja rauhan ajalla, witsoilla warkauden kah-
denkertaisen werran jälkeen, niin myös kah-
den vuoden työllä fästningisä. Jos ei se 
luwattomasti poisotettu nouse ylitse kolmen 
Riikindalarin kuuden toistakymmenen skillin-
gin; kärsiköön rikkoja ruumillans sen näpi-
steldyn kahdenkertaisen werran jälkeen, eli 
rangaistakoon ilman laillista tutkindota. Jos 
joku harjoitta senkaldaista näpistelemystä toi-
sen kerran, sitten kuin hän ennen samankal-
daisen rikoxen edestä on tullut Duomio-istui-
mesa duomituxi ja rangaistuxi; seisokoon war-
kaan oikeuden, niinkuin ylembänä sanot-
tu on.

§. 6.
Se joka ilmoittaa ja todexi näyttää 
kääppimyxen, warkauden eli tuhlapetoxen6) 
Kruunun tawarasta eli omaisuxista, korkem-
masta arwiosta kuin kolme Riikindaleria kuu-
sitoistakymmendä skillingiä; pitää sen edestä 
saaman palkaxi kymmenen Riikindaleria, jon-
ga Kruunu ensin ulosmaxaa, ja sen rikko-
nen omaisuudesta tulee palkittawaxi.

§. 7.
Jos joku warastaa eli näpistelee siinä 
kuin hän wahdin päälle commenderattu on, 
eli esimieheldänsä omasa Rygmentisä, eli kum-
panildansa, eli fangitulda personalda; ran-
gaistakoon ensimmäisellä kerralla yhdexällä 
parilla witsoja. Jos se tapahtuu toistami-
seen; olkoon kaxikertainen rangaistus, ja the-
köön kaxi ajastaika työtä fästningisä, wielä 
myös kärsiköön paitsi sitä joka erä witsoja 
sen warastetun eli näpisteldyn werran jäl-
keen.

§. 8.
Jos joisakuisa edellä mainituisa tiloisa, 
warkaus eli näpistelemys on tapahtunut si-
sällen murtamisen kautta, eli taskusta; ran-
gaistakoon waras, koska hän ei tulee (!) hengel-
dä pois, sen edestä yhtähaawaa, sen jälkeen 
kuin Laki ja Asetuxet näisä osisa säättäwät.

§. 9.
Jos muuta warkautta eli näpistelemystä 
tehdään, kuin mitä ylömbänä sanottu on; 
duomittakoon rikoxen tehkiä (!) yhteisen 
Lain jälkeen. Se kuin kerran on warkauden täh-
den duomittu ja rangaistu, waan sitten 
näpistelemisesä tawataan; kärsiköön niinkuin 
hän toisen kerran warastanut olisi.

§. 10.
Jos Ammatti- eli Wirkamies kääppii ja 
hukkaa eli petollisestt (!) tuhlaa, rauhattomalla 
ajalla, jotakin pienindäkin, mistä nimestä ja 
laadusta se olla mahtaa, kuin hänelle ylös-
kannettawaxi, eli waatettamisexi7) uskottu on; 
se hirtettäköön. Jos se tapahtuu rauhan 
ajalla; mistatkoon wirkansa; ja maxakoon 
jällensä mitä hän kääppei ja hukkaisi eli pe-
tollisesti tuhlaisi, ynnä kaswon kansa kuusi 
joka sadalta: tehköön myös siihen tygö sak-
koa neljäkymmendä joka sadan edestä kuin 
hän tygöns kääppinyt ja poistuhlannut8) on. 
Jos hän ei taida täyttä jällens maxaa, ja 
se on wähembi eli kolmeen neljättä kymmen-
een Riikindaleriin kuuten toistakymmeneen 
skillingiin asti; tehköön työtä Kuningan Linna-
sa eli Fästningissä yhden ajastajan. Jos se 
astu jotakin sen ylitse, eli kuuteen kymmeneen 
ja kuuteen Riikindaleriin kolmeen kymmeneen 
ja kahteen skillingiin asti; tehköön työtä kuin
sanottu on, kaksi ajastaika, ja niin edespäin. 
Jos se astuu ylitse kolmen sadan Riikindale-
rin eli kolmeen sataan kolmeen kymmeneen ja 
kolmeen Riikindaleriin kuuteen toistakymme-
neen skillinkiin asti; tehköön työtä kymmenen 
ajastaikaa. Jos se on jotakin sen ylitse; teh-
köön työtä kaiken elinaikans. Jos se käy 
ylitse kuuden sadan kuudenkymmeneen kuuden 
Riikindalerin kolmen kymmenen ja kahden  
skillingin; niin hirtettäköön. Ja käyköön ei 
sitä wähemmin kaikisa näisä tiloisa, hänen 
omaisudensa maxoxi. Jos hän taitaa wa-
hingon maxaa, waan ei sakkoja; ja ne astuwat 
kolmeen sataan kolmeen kymmeneen kolmeen 
Riikindaleriin kuuteen toista kymmeneen skil-
lingiin asti, eli sen ylitse; niin istukoon yhden 
kuukauden Kuninkaan fangiudesa wedellä 
ja leiwällä. Jos sakot owat wähemmät; 
kärsiköön senkaldaista fangiutta kahdexan eli 
neljä toistakymmendä päivää, eli kolme wij-
koa, niinkuin Duomari sen koettelee9).

§. 11.
Jos ei sitä, kuin ulos jaettaman pi-
tää, kääpitä ja hukata, mutta ulosjamisen (!)
kanssa wiiwytellään pidemmältä kuin pidäis, 
hänen menetyxens eli syyns kautta kuin sitä 
toimittaman piti; andakoon se wiallinen koh-
ta ulos mitä hän pidättänyt on, ja olkoon 
wirkaansa paitsi: rauhattomalla ajalla ran-
gaistakoon hän paitsi sitä kahden wuoden fan-
giudella fästningisä. 

§. 12.
Jos jos jotakin Kruunun eli muista yhtei-
sistä rahoista huomaitsemattomuudesta lugun-
laskusa on tullut Ylöskandomiehen tygö sisäl-
lejäämään, ja jos ei sitä palkita yhden kuu-
kauden sisällä siitä ajasta kuin rahan juoxu 
tuli hawaituxi, tunnustetuxi eli wahwiste-
tuxi; olkoon wirkansa rikkonut10).

§. 13.
Jos Kruunun omaisudet eli parseilit11) eli 
kappaleet tulewat Arsinalisa, Kalu-huonesa, 
Laiwasa, Warwisa, Trossi-puodisa12) eli muisa 
talde-paikoisa13), julkisen waarin pitämättömy-
den ja huolimattomuden kautta, hukatuxi eli 
pahetuxi14): niin mistatkoon hän, jolla ylöskan-
do eli waarinpito siitä oli, wirkansa, ja 
palkitkoon hukan eli wahingon: joka rangai-
stus, rauhattomalla ajalla, lisättäköön kah-
den ajastajan fangiudella fästningisä, työn 
tekoon eli paitsi sitä. Jos ei hänellä ole 
omaisutta; täytettäköön se kuin puuttu sil-
dä, jolla peränkatsando on ollut, ja Kruu-
nulle sen edestä edeswastaman piti.

§. 14.
Jos joku sopimattomasti eli ilman lu-
wata nauttii eli erinäisexi tarpexi käyttää 
Kruunun hewoisia, wenheitä eli muita ka-
luja, eli jos Kruunun laiwoin, huoneisiin 
eli waunuin pannaan jotakin, kuin niihin ei 
sisälle otettaman pidää, ja wahingo siitä tu-
lee, rangaistakoon Upsieri eli Ylöskandomies 
wirkansa mistamisella, Under-Upsieri yhden 
wuoden alendamisella, ja se Sotamiehistä 
kolmella kerralla raitti juoxua; täyttäköön 
myös kumbikin wahingon. Jos ei wahingo-
ta tapahtunut ole; niin duomittakoon ne 
edelliset kolmen wiikon fangiutteen. Mutta 
se Sotamiehistä; kuritettakoon ilman laillista tutkindota.

§. 15.
Jos joku ylähäisembi eli alahaisembi 
Ammatti- eli Wirkamies Armejasa eli Lau-
toisa, rohkenee itse eli muiden kautta, hänen 
erinomaisexi hywäxensä15), waatia, pyytää eli 
ylöskandaa, Rust- ja Ruotuhollareilda, Bor-
wareilda, eli niildä, joiden tykönä Sotawä-
keä sisällen korterattuna on, eli hänen allan-
sa olewaisilda Sotamiehildä, jotakin ulos-
tekoa, kustannusta eli lahja, eli jotakuta ka-
lun kokoomista päälle pannaa16), eli waatien 
ja kawaludella jotakin luwattomasti itsellen-
sä toimittaa, eli mainittuja personaja ajoilla 
ja työllä waiwataa, koska yhteen-suostumu-
sta siitä, rehellistä maxoa wastan, ei tawa-
ta17); niin pitä hänen, millä ehdolla ikänänsä 
se olisi tapahtunut, oleman wirkansa paitsi, 
ja kelwotoin että milloingan sitä takasin saa-
maan.

§. 16.
Se kuin andaa itsens käytellä, että ylit-
se puhuman eli wiettelemän ketäkän, niihin 
edelläkäywäisesä 15 §:fisa mainittuihin pääl-
lepanoihin eli yhteen kokoomisiin; rangaista-
koon, senkaldaisen osallisuuden edestä, asian 
haarain jälkeen.

§. 17.
Jos joku wastaan otta mitä wapasta 
tahdosta tarjotaan, ja josta hän ei ole toin-
ta pitänyt18); tulkoon wiralda poisaletuxi kuu-
dexi Kuukaudexi.

§. 18.
Kaikisa edellä mainituisa tapauxisa, pi-
tää kaikki mitä yhteen koottu on, olkoon se 
kalusa, työsä eli rahasa, andajalle takaisin 
maxettaman eli palkittaman, ja myös pitää 
rikoxen tekiän erittäisin maxaman kymme-
nen Riikindaleria, jotka rikoxen ilmoittajan 
saamaan (!) pitää, mutta Kruunu kohta ulos-
andaa. Wapatahtoisesti koottu kalu19), kuin 
edelläkäywäisesä 17:sa §:sa mainitaan, lan-
getkoon Sotamiesten huoneellen.

§. 19.
Jos joku Sotawäestä uhkamisella itsel-
lensä jotakin ottaa Ruotu-talonpojalda eli 
Isännäldä, enemmän kuin hänelle tulee; 
rangaistakoon kahdella kerralla raitti juoxua.

§ 20.
Jos Rust- eli Ruotuhollareita waiwa-
taisin muulla tawalla, kuin 15 §:fi täsä  Lu-
gusa eroittaa, olkoon se kirjain kandamisil-
la erinäisisä asioisa20), hewoisten ruokkimisella, 
eli muulla senkaldaisella; tulkoon wikapää 
sentähden ilman laillista tutkindota duomi-
tuxi.

§. 21.
Jos Upsieri, sotatilasa, leirisä, eli mat-
kan (sic!)ja marsin alla, tarwitsee apua eli käsi-
askaretta21) haldunsa alla olewalda Sotawäel-
dä, joihin kuihin toimituxiin, jotka ei ole 
rasittawaiset, raskaat ja waiwalloiset; niistä 
ei saa Sotamiehet itsensä poiswetää ja poitellaa22), (!)
koska ei he muulla tawalla estetyt ole.

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä

1) Om Röfweri, Rån, Stöld, Snatteri, Försnilling och Egennytta.
2) lyö itsens = Lägger sig = ryhtyy
3) wähän eli paljon = vähän taikka paljon
4) rikkoneet = menettäneet
5) kätketään = förwaras = säilytetään
6) kääppimyxen, warkauden eli tuhlapetoxen = tilgrepp, tjufnad eller försnilling = anstuksen, varkauden tai kavalluksen
7) ylöskannettawaxi, eli waatettamisexi = sanoja puuttuu käännöksestä: til upbörd, eller iwård, eller til Trouppens aflöning elle beklädning = joita perittäviksi tai hoitoon tai joukon palkanmaksamiseksi ja vaatettamiseksi (on annettu)
8) poistuhlannut = kavaltanut
9) koettelee = pröfwar = harkitsee
10) rikkonut = förwerkat = menettänyt
11) parseilit = persedlar = varusteet
12) Trossi-puodisa = Tross-bodar = kuormastovarasto?
13) talde-paikoisa = förwaringsställen = säilytyspaikoissa
14) pahetuxi = förderfwade = pilaantuneeksi
15) erinomaisexi hywäxensä = enskildta fördel = omaksi hyödykseen
16) jotakuta kalun kokoomista päälle pannaa = något sammanskott pålägga = tai jotakin summaa päälle lisättäväksi
17) mainittuja personaja ajoilla ja työllä waiwataa, koska yhteen-suostumusta siitä, rehellistä maxoa wastan, ei tawata = bemälte personer med körslor eller arbete beswära, då öfwerenskommelse derom, emot riktig betalning, ej träffas = vaivata mainittuja henkilöitä ajattamisella tai työllä, jos sopimusta oikeaa maksua vastaan ei saada
18) tointa pitänyt = anstaltat ryhtynyt=
19) kalu = sammanskott = lisuke
20) kirjain kandamisil- la erinäisisä asioisa = brefs bärande i enskildte ärender = kirjeen kantamisella yksityisissä asioissa
21) käsiaskaretta = handlangning
22) poiswetää ja poitellaa = undandraga = vältellä

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.