Suomeksi. In English.

Drumsö i tidskrifter under Krimska kriget.


Helsingfors Annonsblad no 70
08.09.1854

Morgonbladet no 68
04.09.1854

"Kungörelse.

Att Herr Guvernören i länet på förekommen anledning, medelst kungörelse af den 19 och 23 innewarande Augusti, ytterligare welat åtwarna allmänheten, att icke under någon slags förewändning med handelsfartyg eller andra farkoster wid ankomsten till eller afresa från denna stad sjöledes begagna andra farleder, än genom Hästnäs och Ungsmunssunden, samt dervid noga iakttaga, att passagen icke företages innanför Drumsö, Melkö eller Rönnskar holmar, såwida allt närmande till dessa holmar är förbjudet och bör wid inlöpandet till denna stad lemnas åt wenster samt wid afresan till höger, likasom ock att allmänheten på det strängaste förbjudes att, under hwad förewändning det än wara må, från landsidan eller sjöledes nalkas stadens westra strand mellan Rödbergen, Gardesträdgården och gamla Krutkällareplatsen inwid Ulrikasborgs brunnpark eller wid denna strand hålla båtar, såwida undwikas will att den, som häremot bryter, kan blottställa sig för skarpa skott från de å ansage strand utställda militärposter: sådant får Poliskammaren allmänheten till noggrannaste iakttagande härigenom tillkännagifwa. Helsingfors, å Poliskammaren, den 26 Augusti 1854.
Carl Tavaststjerna.

Carl Ruth."Wiborg no 64
14.08.1855

"Kl. 2 och 40 minuter e. m. Fiendens eld har blifvit ganska häftig; han skjuter ända till 30 skott i minuten. Två fiendtliga fregatter och en ångare, hafva ställt sig emellan Mälkkö och Drumsö, och underhålla en liflig kanonad emot denne sednare holme. 5000 bomber äro redan kastade ifrån flottan."

"Kl. 5 på morgonen, sedan fienden blifvit hindrad att med några större slupar nalkas Drumsölandet, öppnade 3 fregatter eld emot skogen å holmen. På eftermiddagen förnyade fienden elden med större styrka, men utan att förorsaka någon synnerlig skada."


Helsingfors Morgonbladet no 63
20.08.1855

"Från andra punkter erfar man: den 9 kl. 12 öppnade 1 korvett och 2 fregatter eld mot Drumsö samt 2 linjeskepp och 1 fregatt mot Sandhamn; elden fortfor till kl. 7 35 e.m. då den å hvardera stället inställdes. På Drumsö blefvo 7 man sårade. — Den 10 öppnade åter en fregatt eld mot Drumsö kl. 11 20 m. f. m. och eldsvåda utbröt vid telegrafen derstädes, som kl. 5 50 e.m. var förstörd, men redan kl. 12 den 12 åter var satt istånd."


Wiborg no 67
24.08.1855

" På vår yttersta högra flank, voro fiendens bemödanden riktade emot Drumsö; två fiendtliga fregatter och en korvett, kastade ankar uti en vik af holmens sydvestra del, på mindre än en versts afstånd från stranden, sköto genast emot telegrafen, och utförde sedan en korsande eld emot holmen, skjutande oupphörligt med salvor från hela lag.

Under denna tid skickade de anfallande flera gånger sina slupar med landstigningstrupper för att besätta Drumsö, men emottagne af en väl riktad eld från studsare och gevär ifrån logementerna, uppförda långs stranden, voro de tvungne att draga sig tillbaka, icke utan förlust. Klockan två på eftermiddagen, upphörde de fiendtliga fartygens eld och de drogo sig tillbaks bakom Mälckö."


Wiborg no 68
28.08.1855

"— Den andra dagen af striden, d. 10 aug. (29 juli) inskränkte fienden sina operationer emot vår högra flank till att bombardera Drumsö, från kl. 8 om morgonen till kl. 9 aftonen; denna kanonad förnyades åter den 12 aug. (31 juli) kl. 3 e. m. Den skadade telegrafen och antände flera gånger skogen, men elden släcktes hvarje gång genast."
-----
"Efter en approximativ och ganska måttlig beräkning har fienden kastat emot holmen Drumsö omkring 1000 projectiler, emot Sveaborg och batterierna på Helsingfors sidan i grannskapet af denna fästning omkring 17,000 och emot ön Sandhamn mera än 3000. Oaktadt denna häftiga beskjutning, har vår mannspilla varit ganska måttlig: vi hafva haft 44 man dödade och 2 stabsofficerare, 3 subalternofficerare samt 110 man sårade."


Källa: Finskt Historiskt Tidningsbibliotek 1771-1890 . Helsingfors Universitetsbibliotek.

Tillbaka till Drumsö.