En français

Freds-Fördrag emellan Sverige och Ryssland i Åbo den 7 Augusti 1743.

Thet vare härmed vitterligit och kunnogt, at som hans Kongelige Majestät then Durchlauchtigste, Stormäktigste Konung och Herre, Herr FRIEDRICH then Förste, Sveriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc. Landt-Grefve til Hessen, Förste til Hirschfeldt, Grefve til Catzen-Ellenbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda och Schaumburg etc. etc. å then ena, och Hennes Kejserliga Majestät, then Durchlauchtigste, Stormäktigsta Keiserinna och Fru, Fru ELISABETH then Första, Kejserinna och alla Ryssars Sielfhållarinna af Moscow, Kiow, Wladimir, Novogorod, Czarinna til Casan, Astrachan och Siberien, Fru til Plescou, Stor-Furstinna til Smolensko, Hertiginna uti Estland, Lifland, Carelen, Twer, Jugorien, Permien, Wiatka, Bulgarien, och andre mer, Fru och Stor-Furstinna til Novogorod i thet Nedrige Landet, Czernigow, Resan, Rostow, Iroslaw, Belo-Oserien, Udorien, Obdorien, Condinien, och hela Norra sidans Påbiudarinna och Fru, til Iwerska Landet, the Cartaliniske och Grusinske Czarers, the Cabardinske Länders, the Czerkassers och Gorske Förstars, samt andre efterföljandes Arf-Fru och Beherskarinna, å then andra Sidan, efter en Gudi behagelig drift til försonlighet, theruppå varit betänkte, huruledes the misshälligheter, hvilka sedan then År 1721 then 30 Augusti i Nystad slutne Freden, År 1741 emellan Sverige och Ryssland upkommit, samt thet ther uppå förde kriget, måtte blifva ändade, och then sedermera timade Blodspillan, tillika med the theraf flytande Landförderfvelige olyckor, ju förr ju heldre afskaffade varda ; Så är thet igenom then aldrahögstas skickelse och välsignelse thertil kommit, at ifrån bägge Höga delar Fullmyndige Ministrer blifvit förordnade, til at med hvarannan, bägge Riken, Länder, Undersåtare och inbyggare emellan, afhandla och sluta en upriktig, säker och i alla tider beständig Fred och et evigt varande vänskaps band, nemligen å Hans Kongl. Majestäts och Sveriges Rikes Sida, then Högvälborne Baron Herr Herman Cedercreutz, Hans Konglige Maj:ts och Sveriges Rikes Råd, och then Wälborne Herren Eric Mathias von Nolcken, Hans Kongl. Maj:ts Stats-Secreterare, som ock å Hennes Keiserliga Majestäts, alla Ryssars Sielfhållarinnas sida, then Högvälborne Herren Alexander Rumanzoff, General en Chef af Hennes Keiserliga Majestäts Troupper, Öfverste Lieutenant vid Preobraschenskiske Lif-Gardet, och Riddare af the Ryske, then Helige Andre æ och Alexanders Orden, och then Högvälborne Herren Johan Ludvig Pott Baron von Luberas, General en Chef af Hennes Keiserliga Majestäts Troupper och Riddare af then Helige Alexanders Orden, hvilka Fullmyndige Ministrer uti then med bägge sidors öfverenskommande, til Congress och Handlings-Ort nämde och berammade Staden Åbo i Finland, tilsammans kommit, och under åkallan af then Högstes bistånd, samt sedan Fullmakterne emot hvarannan på vanligit sätt framledde och utväxlade blifvit, et så hälsosamt Värk med hvarannan företagit, och efter plägad underhandling, igenom then Allrahögstes Råd, om följande stadigtvarande, evige Fredsslut, uti bägge Höga delars Namn och på theras vägnar sig förenat och förlikt.

1.

Thet skal ifrån thenna dag en städse varande, evig, upriktig och obråtslig Fred til Lands och vatn, jemte en sanfärdig Enighet, och et ouplösligit evigt Vänskaps Band vara och förblifva emellan Hans Konglige Majestät af Sverige, then Durchlauchtigste, Stormäktigste Konung och Herre Herr FRIEDRICH then Förste, Sveriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc, etc. och Sveriges Rike, och Hans Konglige Majestäts Successorer och Efterföljare till then Svenska Thronen, samt thes så väl in- som utom Romerska Riket belägne Herrskaper, Provincier, Länder, Städer, Vasaller, Undersåtare och Inbyggare å then ena, och Hennes Keiserliga Majestät, then Durchlauchtigsta, Stormäktigste Keisarinna och Fru, Fru ELISABETH then Första, Keiserinna och alla Ryssars Sielfhållarinna etc. etc. etc. Hennes Keiserliga Majestäts Successorer och Efterföljare til then Ryska Thronen, jemte alla thes Länder, Städer, Herrskaper och Gebiether, Vasaller, Undersåtare och Inbyggare å then andra sidan, så at bägge Höga Paciscerande delar hädanefter icke vilja och skola låta tilfoga then Ene then Andre något fiendteligit eller ovänligit, hvarken hemligen eller uppenbarligen, directe eller indirecte, genom sine egne eller andre, mycket mindre then Ene hielpa then Andras Fiender, under hvad namn thet ock ske måtte, eller inlåta sig med them i sådane förbindelser, som kunde vara emot thenna Freden, utan fast hellre utan drögsmål therifrån afstå, i fall slika förbindelser med någon Makt voro, samt theremot sins emellan pläga och underhålla en trogen vän- och gran-skap och upriktig Fred, then Ene troligen mena och befordra then Andras heder, nytta och säkerhet: men skada och olycka, så mycket hos them står, efter yttersta förmågo hindra och afvända, på thet then återstälte Freden och en beständig rolighet til bägge Rikens och Undersåtarnes flor och upkomst, oförryckt må blifva conserverad och bibehållen: Til hvilken ända äfven bägge Höga Paciscerande delar, sedan thenne Freds-Tractaten kommit til fullkomligit stånd, lära ofördröyeligen vara betänkte på närmare förbindelser med hvarannan.

2.

Thet skal ytterligare å bägge sidor vara en almän Amnestie och evig förgätenhet af alt thet, som under varande krig å then ena eller andra sidan, fiendteligen eller afvogt, vare sig med vapn eller eljest, emot hvarannan företagit, utfördt och förelupit, så at therpå aldrig mera skal tänkt varda, mycket mindre någon thet til ondo någon tid umgälla, och skola i synnerhet alla i gemen, samt hvar och en i synnerhet, af högre eller nedrigare Stånd, thet vare sig undersåtare eller främmande, af hvad Nation the hälst vara måge, som under påstående krig hos then Ena delen tagit tienst ock hyllat, eller sig emot then Andra fiendteligen förhållit (undantagandes the Ryske Cosaquer och theras Barn, som fölgt the Svenska Vapn) uti thenna almänna Amnestien aldeles vara inbegrepne och inneslutne, således och i så måtto, at alla i gemen, samt hvar och en i synnerhet sådant theras förhållande ingalunda hädanefter skal tilräknas, mycket mindre them therföre then ringaste olägenhet förorsakas, utan skola the them tilkommande förmoner och rättigheter them lemnade och inrymde varda.

3.

Som man allaredan, innan thenne Hufvud-Tractaten blef författad, å bägge sidor förut kommit öfverens om alla Fiendteligheters uphörande så väl uti hela thetta Storförstendömet Finland, som ock vid the i Siön varande Flottor; så varder ock et slikt Fiendteligheternes uphörande jemväl i anseende til the bägge delar tilhörige öfrige orter och Landsändar, härmed på thet eftertryckeligaste bekräftat, och skola alla Fiendteligheter för evärdelige tider afstadna och uphäfne vara och blifva. Hvarjemte och aftalt blifvit, at giöra thenna evigvarande Freds-Tractatens fullkomliga slut straxt efter Ratificationernes utväxlande theraf, öfver alt bekant och vitterligit. Men i fall imedlertid någre hostiliteter, af hvad namn the ock hälst vara måtte, skulle utaf okunnoghet om Freden, någorstädes til vatn eller lands, hafva blifvit föröfvade, så skal sådant icke i ringaste måtto lända thenna närvarande slutne Tractaten til meen, utan alt, hvad til äfventyrs torde hafva blifvit tagit, eller bortfördt, thet vare sig folk eller egendom, utan gensägelse återstälte och tilbakars gifvit varda.

4.

Hans Konglige Majestät af Sverige bekräftar härmed å nyo på thet aldraformeligaste för Sig, Sine Successorer och Efterkommande til then Svenska Thronen, och Sveriges Rike åt Hennes Kejserliga Majestät ELISABETH then Första, Kejserinna och alla Ryssars Sielfhållerinna, och thes Successorer och Efterkommande til Ryska Thronen, til full och evärdelig besittning och egendom, som aldrig bör återkallas, thet af Cronan Sverige till Ryska Riket År 1721 then 30 Augusti likmätigt Nystadske Tractatens Fierde Articul, för evärdelige tider skedde afträdande af Provincerne Estland, Lifland, Ingermanland, samt en del af Carelen, jemte Districtet af Wiborgs Län, som uti åttonde Articeln af Nystadske Tractaten beskrefne äro, och Städerne samt Fästningarne Riga, Dunamunde, Pernau, Reval, Dorpt, Narva, Wiborg, Kexholm, och alla öfrige til bemälte Provincer hörande Städer, Fästningar, Hamnar, Platzer, Districter, Stränder, jemte Öjarne Oesel, Dagoen och Moen, och alla andra alt ifrån Churländska Gräntzen vid Est- Lif- och Ingermanländske Stranderne, och på Östra sidan om Reval i Far-Watnet åt Wiborg på Södra och Östra sidan liggande Öjar, med alle så väl på thesse Öjar, som i åfvannämde Provincer, Städer och Orter varande Inbyggare och habitationer, och i gemen med alla tilhörigheter och dependentier, Högheter, rättigheter och Inkomster, alsintet theraf undantagit, och på lika sätt som Cronan Sverige thesamma besuttit, nyttiat och brukat. Och begifver samt afsäger Hans Konglige Mayestät sig härmed å nyo på thet kraftigaste sätt, som sådant någonsin ske kan, til evärdelige tider för Sig, och Sine Successorer och Efterkommande, och för hela Sveriges Rike, all then rättighet, fordran och åtal, hvilken Hans Konglige Majestät och Sveriges Rike på alla åfvannämnde Provincer, Öjar, Länder och Orter in til År 1721 haft och tå hafva kunnat, således och i så måtto, att Hans Konglige Majestät och Sveriges Rike uti evärdelige tider, under hvad förevändning thet ock hälst vara måtte, hvarken kan eller må tilägna Sig thesamme, eller them återfordra, utan skola the, på sätt, som the redan med thet Ryska Riket sammanfogade varit, äfven för thet tilkommande med thetsamma in perpetuum incorporerade vara och förblifva. Och utfäster Hans Konglige Majestät för Sig, Sine Successorer och Efterkommande, samt for Sveriges Rike, Sig härmed, och lofvar, Hennes Kejserliga Majestät och thes Successorer och Efterkommande til Ryska Thronen, vid en rolig besittning af alt thetta, til alla tider på thet kraftigaste at lemna och handhafva.

5.

Hans Kongl. Majestät af Sverige cederar jemväl härmed och i kraft af thetta för Sig och Sine Successorer och Efterkommande til then Svenska Thronen, och Sveriges Rike, åt Hennes Kejserliga Majestät och thes Successorer och Efterkommande til Ryska Thronen til full och evärdelig besittning, som aldrig bör återkallas, then i thetta kriget igenom Hennes Kejserliga Majestäts Wapn af Stor-Förstendömet Finland eröfrade Provincen Kymmenegård med the theruti varande Städer och Fästningar Friedrichshamn och Willmanstrand, jemväl och therutöfver then del af Pyttis Sokn, som ligger på andra och Östra sidan om Kymmene eller Keltis Ströms sidsta arm, hvilken arm flyter emellan Stora och lilla Abborfors, och af Provincen Savolax, Staden och Fästningen Nyslått, tillika med en sådan District, som här nedan til uti Articuln om gränze skilnaden beskrifves, och alla öfrige til bemälte Province Kymmenegård och Nyslåtts District, samt berörde del af Pyttis Sokn, in til nyssbemälte sidsta arm, hörande Hamnar, Platzer, Districter, Strander, och alla ifrån samma arms utlopp til Farvatnet på Södra och Östra sidan liggande Öjar, med alla så väl uti thessa Öjar, som i ofvannämnde Province, Städer och orter varande och thertil hörige Inbyggare och habitationer, och i gemen med alla tillhörigheter och Dependentier, Högheter, Rättigheter och Inkomster, alsintet theraf undantagit, och på lika sätt, som the samme af Sveriges Crono blifvit besuttne, nyttiade och brukade. Och begifver samt afsäger Sig Hans Konglige Majestät härmed på thet kraftigaste sätt, som sådant någonsin ske kan, uti evärdelige tider för Sig, Sine Successorer och Efterkommande til Svenska Thronen, och hela Sveriges Rike, al then rättighet, fordran och åtal, som HansKonglige Majestät och Sveriges Rike hit in tils haft eller hafva kunnat på ofvannämnde Province, Städer, Länder, Orter och Öjar, så väl som förberörde del af Pyttis Sokn, samt Staden och Fästningen Nyslått, och then thertil lagde Districten; såsom ock alla theras Inbyggare, i kraft häraf, ifrån then Eds Plikt, hvarmed the Hans Konglige Majestät och Sveriges Rike varit förbundne, aldeles skola vara befriade och ledige giorde, samt med thet Ryska Riket in perpetuum incorporerade vara och förblifva på lika sätt och vis, som efter föregående Articul, the likmätigt Nystadske Tractaten, afträdde Provincer, Städer, Länder, Platser, Stränder, Öjar och Hamnar, med the theri befintelige Undersåtare, Vasaller och Invånare, med thet Ryska Riket för evärdelige tider incorporerade och sammanfogade blifvit. Och utfäster Sig Hans Konglige Mayestät och Sveriges Rike här med, samt lofvar, at ej tillägna sig thesamma, eller them at återfordra, under hvad förevändning thet ock hälst ske måtte, utan at til alla tider på thet kraftigaste lemna och handhafva Hennes Keiserliga Majestät, samt thes Successorer och Efterkommande til then Ryska Thronen, vid en rolig besittning af alt thetta. Thet skola och alle Handlingar och skrifter, som thesse länder i synnerhet angå, upsökas och så mycket theraf igenfinnas kan, troligen aflefvereras til them, hvilka Hennes Kejserliga Majestät thertil befullmäktiga lärer.

6.

Hennes Kejserliga Majestät af hela Ryssland lofvar theremot, at inom Fyra veckor efter utväxlad Ratification öfver thetta Freds-Fördrag, eller ännu förr, om möjeligit är, utaf thes intagne och nu i besittning hafvande Länder af Stor-Förstendömet Finland, til Hans Kongl. Majestät och Sveriges Rike restituera och åter inrymma Provincerne Österbottn, Biörneborg, Åbo, Öjarne af Åland, samt Provincerne Tavastehus och Nyland, tillika med then delen af Pyttis Sockn, som är belägen på thenna och Västra sidan om Kymmene- eller Keltis-Ströms sidsta arm på sätt, som samma arm uti föregående Femte Articul beskrefven är, med alla theras appertinentier, jemväl och then delen af Carelen eller Kexholms Län, som Sverige i kraft af Nystadske Tractaten tilhörer, samt Provincen Savolax, undantagande Staden och Fästningen Nyslått, med then Gräntz, som uti then här nedan til följande Articul om gräntze skilnaden utmärkt är, således och i så måtto, at Hennes Kejserl. Majestät, Thes Sueccssörer och Efterkommande til Ryska Thronen, i evärdeliga tider ej skola äga, eller kunna giöra sig någon rättighet eller åtal på thesse numera restituerade Provincer af Stor-Furstendömet Finland, under hvad sken och namn thet hälst vara må. Äfven som ock alla Inbyggare theruti skola i kraft häraf vara aldeles befriade oeh ledige giorde ifrån then Eds-Plikt, hvarmed the Hennes Kejserliga Majestät och thes Successorer til Ryska Riket förbundne varit.

7.

Och som man å bägge sidor har thet sanfärdiga och alfvarliga upsåt, at giöra en upriktig och beständig Fred, och således fram för alt nödigt är at Gräntsen emellan bägge Riken och Länder på sådant sätt blifver delt och inrättad, at ingen thera delen må kunna gifva then andra någon ombrage, utan snarare kvar och en uti önskelig ro och säkerhet besittia och nyttia, hvad honom genom thenna Freden tilfaller; Så är emellan bägge Höga Paciscerande delar härmedelst öfverens kommit och aftalt vordet, at följande gräntz emellan Sverige och Ryssland ifrån thenna dag til evärdeliga tider vara och förblifva skal. Nemligen, thensamma börjas vid Norra Vallen af Sinu Finnico, vid then sidsta västra armen af Kymmene- eller Keltis-Ström, hvilken arm flyter uti Siön emellan thet Adelige Godset Stor-Abborfors och Byen Lilla-Abborfors, och går ifrån utloppet up åt längst med samma sidsta arm in til thet stället, therest thenne sidste armen löper ut ifrån Kymmene- eller Keltis-Ström, så at alla armar och utlopp af Kymmene- eller Keltis-Ström åt Siösidan uti samma Gräntz inneslutne varda, och alt hvad, som är belägit på Västra och Norra sidan om Kymmene-eller Keltis-Ström och förbemälte thes sidsta arm, förblifver hos Sverige, men hvad som ligger på Östra och Södra-sidan theraf, hos Ryssland: Och continuerar samma Gräntz längst med Kymmene- eller Keltis-Ström in til thet ställe, therest thenne Strömmen rörer Gräntzen af Tavastehus, hvarifrån hon följer then vanlige Gräntzen, som är emellan Provincerne Tavastehus, och Kymmenegård, in til thet ställe, hvarest Tavasthusiske och Savolaxiske Gräntzen stöter tilsammans med Gräntzen af Kymmenegård. Therifrån vänder sig Gräntzen Öster åt längst ut med then vanlige Gräntzen, som skiljer Kymmenegårds och Savolax Län ifrån hvart annat, til thet ställe, hvarest then nya Gräntze-linien, som kommer at dragas på Västra sidan om Nyslått (hvilken til then ändan förut måste vara afstucken) stöter in til then vanlige Gräntzen af Kymmenegård. Therifrån går Gräntzen uti en sådan ny linea fort Norr åt, så at när Nyslott kommer at ligga gent emot Öster ifrån thensamma, hon tå blifver tvenne Svenska Mil therifrån aflägen, något mer eller mindre, alt efter thet, som then naturliga Situationen, til en så mycket beqvämligare Gräntzeskilnad, vid handen gifva lärer. Hon löper therpå vidare fort Norr åt ännu tvenne Svenske Mil, något mer eller mindre, likaledes efter Situationens beskaffenhet, och vänder sig therifrån emot Öster, uti hvilken belägenhet hon så länge fortfarer, til thes Slottet Nyslått kommer at stå ifrån en sådan Gräntzelinea uti en distance af två Mil emot Söder. På thetta stället skal en fast Gräntzepunct fastställas, hvarifrån Gräntzen vänder sig ungefär emot Süd-Ost til then Puncten, hvarest Gräntzen emellan Savolax och Svenska Carelen träffar tilsammans med then efter Nystadske Freden fastställa Gräntzen emellan Svenska och Ryska Carelen. Vid hela thenna Gräntzeinrättningen är i gemen aftalt vordet, at alla Strömmar och Bäckar, som utgiöra skilnaden emellan bägge Rikens Gräntz, skola äfven i sig sjelfva til hälften delte varda. Emot Carelen eller then Svenska delen af Kexholms Län, ifrån thet ställe, hvarest nyssbemälte nya Gräntz af Districtet omkring Nyslått stöter in til then igenom Nystadske Freden giorde förra Gräntzen, så väl som ock uti Lappmarken, förblifver Gräntzen emellan bägge Riken aldeles sådan, som then hit in tills varit inrättad efter åfvanbemälte Nystadske Tractat: Äfven som ock Hennes Keiserliga Maj:t härmed på thet kraftigaste sätt bekräftar och förnyar för Sig och Sine Successorer och Efterkommande til Ryska Thronen, thet igenom Nystadske Fredsslutet til Hans Kongelige Majestät, och Sveriges Rike skedde afstående af then del utaf Carelen, eljest en del af Kexholms Län kallad, som i the äldre tider Ryska Riket tilhörig varit, således, at Hennes Majestät thenna delen af Carelen eller Kexholms Län aldrig, under hvad sken thet ock hälst vara må, hvarken kan eller vil tilbakars fordra, utan skal thensamma, som för thetta, jemväl ock hädanefter, til evärdeliga tider, med the Svenske Länder incorporerad vara och förblifva. Och är vidare öfverenskommit, at straxt efter Ratificationen öfver thenna Hufvud-Tractaten, Commissarier å ömse sidor skola utnämnas, til at förrätta och indela thenna Gräntze-skilnad, på sätt och vis, som här åfvantil beskrifvit är, och skal thet äfven stå thesse Commissarier, efter inbördes öfverens kommande, fritt, sådane Landstycken och ägor, som tilhöra enskilte Personer och Undersåtare, och förmedelst thenna nya Gräntzen klufne varda, vid Gräntzeskilnaden efter Interessenternes beqvämlighet, emot et annat jemngodt stycke land, på andra sidan at ersätta och förbyta.

8.

Thet skal uti the, så väl igenom then Nystadske, som thenna närvarande Freds-Tractat, afträdde Länder intet samvets tvång införas, utan fast mera then Evangeliska Religionen jemte Kyrko- och Schole-väsendet, och hvad thertil hörer, på samma fot lemnas och bibehållas, som thet under then sidsta Svenska Regeringen varit, dock så, at then Gr ækiska Religionen hädanefter äfvenväl thersammastädes fritt och obehindrat må och kan öfvas.

9.

Hennes Kejserliga Majestät af hela Ryssland låfvar jemväl, at på lika sätt, som med samtelige Inbyggare uti the genom then Nystadske Freden med thet Ryska Riket incorporerade Provincer, Estland, Lifland och Ösel skedt, äfven ock the til then senast acquirerade Provincen Kymmenegård, samt Staden och Fästningen Nyslått och thes District hörande Inbyggare, Frälse eller Ofrälse, jemte the uti samtelige thessa Provincer varande Städer, Magistrater, Gilden och Skrå, skola vid sine Privilegier, plägseder, Rätter och Rättigheter, hvilka the under Svenska Regeringen haft, beständigt och oryggeligen handhafde och skyddade varda.

10.

Och althenstund livad i förre tider förefallit, i anseende til the Landt-Gods uti Hertigdömerne Est- och Lifland, samt Provincen Ösel, som igenom then Kongl. Svenska Reductions Liquidations- och andre slike Commissioner blifvit indragne och Sequesterade, i kraft af Nystadske Tractatens Ellofte Articul, helt och hållit är vordet uphäfvit; Så skal thet ock thervid evärdeligen förblifva skolandes the ägare, hvilkom sådane Landt-gods i följe af bemälte Ellofte Articul, värkeligen återstälte och inviste blifvit, samt theras Arfvingår och Arftagare, uti alla tider med en obehindrad besittning, nyttiande och disposition af samma egendom skyddade och bibehålne varda. Med sådane Arfskap och andre fordringar, som Undersåtarne uti bägge Höga Paciscenters Riken i then Ena eller Andra delens Länder rättmäteligen hafva eller hafva kunna, skal thet förblifva efter Tolfte Articulns innehåll i Nystadske Tractaten. Thet skola jemväl Inbyggiarne och Undersåtarne uti the genom närvarande Freds-Tractat til Hennes Kejserliga Majestät evärdeligen afträdde Länder och Städer, af hvad Stånd thet vara måge, i anseende til theras Gods, Rättig- och andra omständigheter hafva at niuta alt thet samma, vid förekommande tilfällen, til godo, som för Inbyggarne uti the, genom Nystadske Freden til Ryssland cederade Provincer, tå för tiden aftalt och faststält blifvit, hvarföre ock then Ellofte och Tolfte Articeln i Nystadske Freden uti sådant afseende, härigenom i så måtto bekräftigade varda, som voro thesse bägge Articlar ord ifrån ord uttryckeligen författade, för the nu cederade Länders Inbyggare ock Undersåtare.

11.

Uti Stor-Förstendömet Finland, hvilket Hennes Kejserliga Majestät likmätigt then föregående Siette Articuln, Hans Konglige Majestät och Sveriges Rike återställer, skola ifrån dato af thetta Freds-Fördragets underskrift, alla penninge-Contributioner aldeles återvända och uphöra. Och fast än, efter vedertagit Krigs-bruk, Landet hade ålegat, at med behörig Proviant förpläga Hennes Kejserl. Majestäts Armée, så vil dock Hennes Kejserliga Majestät, til lnbyggarnes lisa, befria them therifrån hädanefter, på samma sätt, som hit in tils skedt. Men touraget skal, in til thes Evacuationen helt och hållit för sig gådt, utan betalning sedan som förr til fullo lefvereras, på samma fot, som hit in tils varit förordnat, och thermed förhållits. Troupperne skal vid hårdt straff vara förbudit, at vid theras aftågande föra några Betiente af Finsk Nation emot theras vilja, men aldeles intet Finskt Bondefolk, bort med sig, eller them then ringaste våldsamhet och oförrätt tilfoga. Thesförutan skola ock alla Fästningar och Slått uti Stor-Förstendömet Finland, lemnas uti thet stånd, hvar uti the sig nu för tiden befinna; dock skal Hennes Kejserliga Majestät stå fritt, at vid berörde Lands och Orters evacuation åter låta medtaga alla gröfre och mindre Stycken, theras tilbebör, Ammunition, Magaziner och annan Krigsredskap, af hvad namn then ock vara må, hvilken Hennes Kejserliga Majestät thitföra låtit, skolande jemväl Inbyggarne ovägerligen och utan betalning gifva och utgiöra nödige dragare och faror, at til Gräntzen bortföra alt thetta så väl som Arméens bagage. Så framt ock alt thetta ej skulle kunna bortföras under then til evacuation utsatte tiden, utan en del theraf i förstone blefve qvarlemnad; så skal alt sådant blifva i godt förvar, och sedermera altid, enär thet ock hälst åstumlas skulle, ovägerligen aflemnas til them hvilka å Hennes Keiserliga Majestäts vägnar til then ändan afskickade varda, och äfven som thet förra til Gräntzen blifva affördt. Skulle ock Hennes Kejserliga Majestäts Troupper hafva funnit någre handlingar och skrifter, som thetta Stor-Förstendömet Finland angå, och något theraf utur Landet vara bortfördt; så vil Hennes Kejserliga Majestät them, så mycket möyeligit är, låta upsöka, och til Hans Konglige Majestäts af Sverige Befullmäktigade troligen återställa, hvad theraf finnas kan.

12.

Krigs Fångarne å bägge sidor af hvad Nation, stånd och vilkor the äro, skola straxt efter thenna Freds-Tractatens Ratification utan at betala någon Rançon, sedan likväl hvar och en förut antingen giordt riktighet med sin til äfventyrs åkomne gäld, eller ock stält tilräckelig och billig borgen för betalningen, ifrån Fångenskapet lösgifvas, uti fullkomlig frihet sättias, och ifrån bägge sidor, utan drögsmål, samt innom en viss tid, som lämpas efter Orternas aflägenhet therest Fångarne sig nu uppehålla, til Gräntzen med nödtorftig skiutz, utan betalning, i giörligaste måtto forthielpas. Men the, hvilka hos then Ena eller Andra delen tagit tienst, eller eljest äro sinnade at förblifva uti någontheras Land, skola utan åtskilnad thertil hafva fullkomlig fri makt och tilstånd. Äfven thetsamma förstås ock om alt i thetta Stor-Förstendömet under varande krig värfvat eller eljest bortfört Folk, ståendes hvar och en af them likaledes fritt, efter behag, at antingen blifva qvar, eller kunna och måga the fritt och obehindrat resa tilbakars til theras hemvister, them undantagandes, som efter theras åstundan antagit then Grekiska Läran, hvilka å Hennes Kejserl. Majestäts sida qvarblifva : Til hvilken ända jemväl bägge höga Paciscerande delar sådant i theras Länder genom almänna Påbud vilja låta publicera och kungiöra. Hans Kongelige Majestät lofvar therjemte för Sig och Sveriges Rike, at the förre inbyggare och undersåtare uti Städerne Friedrichshamn, Willmanstrand, Nyslått och thes District, så väl som ock uti hela Provincen Kymmenegård, hvilka vid krigets början och fortsättiande öfvergifvit sine hemvister och undanflyktat antingen til Sverige, eller andra nu mera återstälte Provincer af Stor-Förstendömet Finland, utaf hvad stånd the ock vara måge, skola hafva fullkomlig frihet, at oförhindrat komma til sina förre hus och hemvister tilbakars.

13.

Hennes Kejserliga Majestät af hela Ryssland, hafver jemväl samtykt, at Hans Kongl. Majestät af Sverige til evärdelige tider skal frihet lemnas, at uti Hennes Kejserliga Majestäts vid Öster-Siön och Sinum Finnicum belägne hamnar, årligen låta upkiöpa för Femtijo Tusende Rublar Spannemål, hvilken, efter framtedde bevis, at thensamma antingen för Hans Kongl. Maj:ts räkning, eller ock genom Svenska, af Hans Kongl. Maj:t thertil Specialiter authoriserade Undersåtare uphandlad är, utan någon Tulls eller andre pålagors betalning, til Sverige fritt skal få utskeppas, hvilket dock ej bör förstås, om the åren, uti hvilka Hennes Kejserl. Majestät för missväxt, eller andre viktige orsakers skull, torde finna sig föranlåten, Spannemåls utförslen i gemen alla Nationer at förbiuda.

14.

Emellan Sverige och Ryssland, samt the them tilhörige och undergifne Länder, Undersåtare och Inbyggiare, skal en fri och obebindrad handel, så väl til lands som vattn inrättas, och så snart giörligit är, genom en särskilt Tractat til bägge Rikens fördel stadfästad varda. Men imedlerfid kunna både Svenske och Ryske Undersåtare straxt efter thenna Fredens Ratification, drifva theras fria och obehindrade Handel, med allehanda varor uti bägge delars Riken och Länder, emot betalning af then uti hvart Rike vanlige Tullen och andre inrättade afgifter. Och skola the Svenske Undersåtare uti Hennes Kejserliga Majestäts Riken och Länder, och theremot äfven så the Ryske Undersåtare uti Hans Kongl. Majestäts af Sverige Riken och Länder, hafva at åtniuta alla the Privilegier och förmoner i Handeln, hvilka Genti Amicissim æ therutinnan varda tilstadde och förundte.

15.

The Handels-Hus, hvilka Svenske Undersåtare för thetta haft uti vissa Hennes Kejserliga Majestät tilhörige Länder, skola efter sluten Fred, icke allenast ofördröyeligen på sätt, som the them tilförene besuttit och nyttiat, them åter restitueras och inrymmas, utan thet varder them ock thesförutan fritt lemnat, at likaledes förskaffa sig och inrätta slike Handels-Hus uti the så väl igenom Nystadske Freden, som närvarande Tractat cederade Städer och Hamnar. På lika sätt skola ock the Handels-Hus, hvilka Ryske Undersåtare för thetta haft uti Sveriges Rike och andre Svenske Länder, efter sluten Fred, them icke allenast restituerade och åter inrymde varda, på sätt, som the them hit in tils besuttit och nyttiat, utan ock them therutöfver vara tillåtit, at jemväl uti andra Sveriges Rikes Städer och Hamnar, therest the thet åstunda, sådane Handels-Hus sig förskaffa och inrätta.

16.

I fall Svenske Krigs- eller Köpmans-Skepp igenom storm, oväder eller andra tilfallen, skulle stranda eller förgås vid Ryska Rikets och thes underliggande Länders Strander och Siö Kuster, skola Hennes Kejserliga Majestäts Undersåtare låta the nödlidande vederfaras all trogen och upriktig handräckning, til at på alt möjeligit sätt rädda och bärga folk och gods, samt ställa thet, som af Godset til lands drifvit varder, ägarne theraf, emot en skälig vedergällning, säkert åter tilhanda, enär the thet inom År och dag reclamera. På samma sätt skal ock å Svenske sidan förhållas och förfaras med the Ryske förolyckade Skepp och varor: Och vilja bägge Höga Paciscerande delar theröfver hålla hand, at all egenvillighet, röfveri och plundrande vid slike tilfällen, igenom alfvarsamma Förbud och eftertryckeligit Straff, må uteblifva och hämmad varda.

17.

På thet jemväl alla tilfällen, som til Siös kunna gifva anledning til något missförstånd emellan bägge Höga Paciscerande Delar, måge, så mycket någonsin möjeligit är, afböjas och förekommas, är härmedelst beslutit och förafskedat, at Svenske Krigs Skepp, et eller flere til antalet, the måge vara mindre eller större, skola, enär the hädanefter gå förbi någon Hennes Kejserliga Majestät tilhörig Fästning, vara skyldige, at skiuta Svensk lösen, hvarpå the straxt skola blifva besvarade med then Ryska lösen ifrån Fästningen tilbakars. Likaledes skola Ryske Krigs-Skepp, et eller flere til antalet, gifva ifrån sig Ryska lösen, när the segla förbi någon Hans Konglige Majestät tilhörig Fästning och på samma sätt med Svenska lösen ifrån Fästningen åter igen Saluteras. För öfrigit lära bägge Höga Paciscerande delar med thet skyndesammaste, och så snart någonsin giörligit är, igenom en särskilt Convention afgiöra och fastställa låta, huru thet med Saluteringen förhållas skal vid sådane tilfällen, tå Svenske och Ryske Skepp uti Siön, någon hamn, eller och hvar thet hälst vara må, antingen komma at mötas, eller then ena then andra på något ställe för sig funne, såsom man ock til all oredas förekommande nu förut härmedelst öfverens kommit, at vid ofvannämde tilfällen Saluteringen utaf bägge Sidors Krigs-Skepp in til thes skal underlåtas.

18.

Emedan Sänningebudens defrayering, som i förre tider varit brukelig, bägge Hofven emellan, uti Nystadske Freds-Tractaten blifvit uphäfven, ty varder then uti samma Tractat therom öfverens komne Tiugonde Articuln härmed i så måtto bekräftad, som vore thensamme här ord ifrån ord införd.

19.

Therest sig ock i framtiden någre differentier och tvistigheter skulle yppa emellan bägge Riken och Undersåtare, skal icke thesto mindre thetta eviga Freds-slut uti thes fulla kraft och värkan förblifva: Men sådane Differentier och tvistigheter genom thertil å bägge sidor utnämde Commissarier ofördröjeligen undersökas, samt efter billigheten afgiöras och biläggas.

20.

Ifrån thenna dag skola ock alla the, hvilka efter thenna Fredens Ratification för Förräderi, mord, tiufnad och andra orsakers skull, eller och aldeles utan någon orsak, gå öfver ifrån Svenska til Ryska, eller ifrån Ryska til Svenska sidan, antingen ensamme eller med hustru och barn, enär the utaf then delen, ifrån hvilken the undan vikit, tilbakars fordrade varda, af hvad Nation the ock hälst vara måge, uti samma tilstånd, hvaruti the kommit, med Hustru och Barn, samt alt, hvad the af stulit eller röfvat gods med sig fördt, ovägerligen utlefvereras och återgifvas.

21.

Ratificationerne öfver thetta Freds-Instrument, skola innom trenne veckor, ifrån thes underskrift at räkna, och förr, om möjeligit är, anskaffas och här uti Åbo emot hvarannan utväxlas. Til yttermera visso äro tvänne lika lydande Exemplar af thenne Freds-Tractaten förfärdigade, och af bägge Sidors Fullmyndige Ministrer i kraft af theras Fullmakter egenhändigt underskrefne, med theras Sigiller bekräftade, och emot hvarandra utväxlade vordne. Som skedde uti Åbo then Siunde Augusti År efter Christi börd Ett Tusende Siuhundrade och Fyratijo Tre.
H. Cedercreutz.
(L. S.)
Eric Matthias von Nolcken.
(L. S.)
Alex. Rumanzoff.
(L. S.)
Johan Ludwig Pott
von Luberas.
(L. S.)

Hans Kongl. Maj:ts Ratification öfver detta Freds-Fördrag.

VI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sveriges, Giöthes och Wändes Konung etc. etc. etc. Landt-Grefve til Hessen etc. Giörom vitterligit, at såsom emellan Oss och Sveriges Crona å then Ena, och then med Guds Nade Durchlauchtigsta och Stormäktigsta Förstinna och Fru, Fru ELISABETH then Första, Kejserinna och alla Ryssars Sielfhållarinna etc. etc. samt Riket Ryssland å andra Sidan är vordet samtykt och öfverens kommit, at bägge delars Befulmäktigade Ministrer skulle infinna sig i Åbo uti Stor-Furstendömet Finland, til at thersammastädes sammanträda, handla och sluta om en evig varande Fred Oss och Bägges Riken, Länder och Undersåtare emellan, och til följe theraf å Wår sida, Wårt och Riksens Råd, Välborne Baron Herr Herman Cedercreutz, och Wår Stats Secreterare Ädel och Välbördig Eric Mathias von Nolcken, samt å Hennes Maj:ts, Ryska Kejserinnans och alla Ryssars Sielfhållerinnas vägnar Välborne Herr Alexander Rumanzoff, General en Chef af Hennes Maj:ts Ryska Kejserinnans Troupper, Öfverste Lieutenant vid Preobraschenskiske Lif-Gardet och Riddare af the Ryska then Helige Andre æ och Alexanders Orden, och Välborne Herr Johan Ludwig Polt Baron von Luberas, General en Chef af Hennes Maj:ts Ryska Kejserinnans Troupper och Riddare af then Helige Alexanders Orden, på berörde til Fredshandling å bägge Sidor antagne ort, sammankomne äro, therest the nu igenom then Högstas Nådiga bistånd, i kraft af then Fullmakt them varit meddelt, then Siunde dagen uti innevarande Augusti månad År Ett Tusende Siuhundrade Fyratijo Tre, förafskedat, slutit och underskrifvit, samt beseglat en evig varande Fred, ord ifrån ord så lydande:

Inseratur Instrumentum Pacis.


Altså hafve Wi thenna eviga Freden uti alla thes Articlar, Puncter och Clausuler, såsom the ord ifrån ord här Insererade och införde finnas, antagit, gillat, bekräftat och Ratificerat, som Wi ock the samma uppå thet förbindligaste, som sådant någonsin ske kan, härmed antage, gille, bekräfte och Ratificere, samt vid Wårt Kongl. Ord låfve för Oss, Wåra Efterkommande Sveriges Konungar, och Sveriges Rike, thet Wi allsammans, och hvart och et, som i föregående evige Freds-Fördrag, och i alla thes Articlar, Puncter och Clausuler, innehålles och begripes, fast, oemotsägelit, heligt och oryggeligit til eviga tider vele hålla, fullgiöra och ingalunda tilstädia, at emot thet samma, af Oss och å Wår Sida skal handlas. Til yttermera visso hafve Wi thetta med Egen hand underskrifvit, och med Wårt större Kongl. Sigill bekräfta låtit, som skedde uti Wår Residence Stad Stockholm then Femtonde Augusti år Efter Christi Börd Ett Tusende Siuhundrade och på thet Fyrationde Tredie.

FRIEDRICH.
(L. S.)

Fried. Steenhagen.


Källa: SUOMI, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1843. Fjerde Häftet. HELSINGFORS, J. SIMELII ARFVINGAR. 1843.

Elektronisk form: Pauli Kruhse, 2006.
Freden i Nystad 1721.
Till innehållsförteckning. | Sisällysluetteloon