Hans Majestät Kejsarens Cancellie och Stats-Secretariat

för
Stor-Furstendömet Finland.

(S:t Petersburg.)

Minister Stats-Secreterare:

Herr Grefve ROBERT HENRIC REHBINDER. Verkeligt Geheime-Råd, Verkelig Kammarherre, Tjenstförrättande Canceller för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland. Riddare af Kejserliga S:t Alexander Nevsky Orden med Brillanter, S:t Wladimirs Ordens Första Class och S:t Annæ Ordens Första Class med Brillanter, samt Commendeur af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden.

Minister Stats-Secreterare-Adjoint:
Hr Grefve Alexander Armfelt. Verkeligt Stats-Råd, Kammarherre.

Förste Expeditions-Secreterare:
Hr Otto af Schultén. Stats-Råd, Cancellers-Secreterare. (Chef för Andra Afdelningen af Cancelliet.)
Hr Nicolai Putiata. Collegii-Råd. (Chef för Första Afdelningen af Cancelliet.)

Andre Expeditions-Secreterare:
Hr Carl Ludvig Hedenberg. (Andra Afdelningen.)
Hr Wilhelm Stewen. (Första Afdelningen.)

Registrator:
Hr Friherre August Mannerheim. Kammarjunkare.

Archivarie:
Hr Fredric Adolf Hisinger.

Translator för Ryska Språket:
Hr Fredric Hildebrandt. Collegii-Assessor.

Cancellister:
Hr Johan Melart. Collegii-Assessor. (Andra Afdelningen.)
Hr Johan Murman. Collegii-Assessor. (Första Afdelningen.)
En Cancellist-tjenst vid Första och Andra Afdelningarne vacant.

Tjenstemän å Extra Stat:
Hr Alexander Parffeneck. Collegii-Råd.
Furst Grigori Trubetzkoi. Hof-Råd, Kammarjunkare.
Hr Emil Stjernwall. Titulair-Råd.
Hr Johan Julius Ekman. Extra-Ordinarie Cancellist.
Hr Reinhold Cygnæus. Extra-Ordinarie Cancellist.


Tillbaka till innehållsförteckning.