General-Gouverneur öfver Finland.

FURST ALEXANDER SERGEJEWITSCH MENSCHIKOFF. General-Adjutant, Amiral, Ledamot i Riks-Conseillen, Chef för gamla Ingermanländska Regementet, Chef för Hans Kejserliga Majestäts Marine-General-Stab, Commenderande de i Finland förlagde Troupper.

Adjoint hos General-Gouverneuren öfver Finland.

Herr ALEXANDER AMATUS THESLEFF. General-Lieutenant, Tjenstförrättande Vice Canceller för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland.


Senaste undersökningar (jfr. Kristiina Kalleinen: "Generalguvernementet Finland. Generalguvernörens ställning och betydelse i finska ärendens föredragning under åren 1823-1861." Hallintohistoriallisia tutkimuksia (Förvaltningshistoriska undersökningar) 12, Helsinki 1994 - på finska) stöder den uppfattningen att Menshikovs (1787-1860) generalguvernörstid (1831-55) måste betraktas mera positivt än tidigare. Under has ämbetstid förverkligades i samarbete med L.G. von Haartman, finanschef och viceordförande för senatens ekonomidepartement, bl. a. penningsrealisation, uppbyggnad av Saima kanal samt tullreform. Menshikov blev stämplad som antifennoman på grund av årets 1850 författning, i vilken det förbjöds att utgiva annan literatur på finska utom religiösa och den med anknytning till jordbruket. Menshikov var ändå mot politisk fennomani och den förenämnda författningen riktade till folkets - allmogens - beskydd mot politiska inflytelser, kom de från Finland eller som utländsk propaganda. Detta reflekterade de attityder som revolutionsåret 1848 hade framkallat.

Viimeaikaisen tutkimuksen (vrt. Kristiina Kalleinen: "Suomen kenraalikuvernementti. Kenraalikuvernöörin asema ja merkitys Suomen asioiden esittelyssä 1823-1861." Hallintohistoriallisia tutkimuksia 12, Helsinki 1994.) perusteella Menshikovin (1787-1860) kenraalikuvernöörikautta (1831-55) on pidettävä aikaisempia käsityksiä positiivisempana. Hänen virkakaudellaan toteutettiin yhteistyössä senaatin talousosaston finanssipäällikkö ja varapuheenjohtaja L.G. von Haartmanin kanssa mm. raharealisaatio, Saimaan kanavan rakentaminen ja tulliuudistus. Suomalaiskielteisen maineen Menshikov sai 1850 annetusta asetuksesta, jolla kiellettiin julkaisemasta suomeksi muuta kuin uskonnollista tai maatalouteen liittyvää kirjallisuutta. Menshikov vastusti kuitenkin vain poliittista fennomaniaa ja edellä mainittu asetus tähtäsikin kansan - rahvaan - suojelemiseen poliittisilta vaikutteilta niin Suomesta kuin ulkomailtakin tulevan propagandan muodossa (vallankumousvuoden 1848 jälkimainingeissa).


Tillbaka till innehållsförteckning.