Kejserliga Åbo Hof-Rätt.

President:
Hr ERIC WALLENSKÖLD.

Vice President:
Hr Carl Fredric Richter. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten.

Hof-Rätts-Råd:
Hr Berndt Fredric Finkenberg.
Hr Carl Wilhelm Fagerström.
Hr Johan Petter Winter. Ledamot i Kejserliga Senaten.
Hr Ernst Fredric Brander. Ledamot i Kejserliga Senaten.
Hr Nils Gustaf Sacklén.
Hr Sven Nils Heurlin.

Assessorer:
Hr Lars Gustaf von Hellens.
Hr Carl Robert Procopé.
Hr August Lohman. Hof-Rätts-Råd, Ledamot i Kejserliga Senaten.
Hr Carl Edelsköld.
Hr Georg Adolf Tihleman.
Hr Eric Gustaf Eneberg. J.U. Doctor.
Hr Carl Edvard Gadd. Hof-Rätts-Råd.
Hr Gustaf von Willebrand.

Civil-Expeditionen.

Secreterare: Vacant.
Proto-Notarie: Hr Lorentz Conrad Grönvik.
Notarier:
 • Hr Joachim Tennberg.
 • Hr August Wilhelm Sundbeck.
 • Hr August Leonard Ahlstedt.
 • En Notarie-tjenst vacant.
  Actuarie: Hr Carl Christian Johnsson.
  Registrator: Hr Victor Christian Gylling.
  Cancellister:
 • Hr Johan Wilhelm af Heurlin.
 • Hr Axel Florentin Ekestubbe.
 • Hr Carl Fredrik Mechelin.
 • Hr Henric Felix Solitander.

  Criminal-Expeditionen.

  Advocat-Fiscal: Hr Carl Wilhelm Trapp.
  Vice Advocat-Fiscal: Hr Adam Lagermark.
  Extra Fiscaler:
 • Hr Gustaf Hilldén.
 • Hr Pehr Petterson.

  Lagmän och Häradshöfdingar:

  Åbo och Björneborgs Lagsaga.

  Lagman: Hr Anders Henric Falck. Geheime-Råd. (Lagsagan förvaltas af Cancellisten i Kejserliga Senaten, Hr Paul Emil Falck.)

  Häradshöfdingar:

  Hr Baron Carl Reinhold Mellin. Hof-Rätts Assessor. (Öfre Satakunda Nedredels Domsaga, som innefattar följande Tingslag: 1:o Loimjoki Socken, med Alastaro, Metsämaa och Orippää Kapeller; 2:o Hvittis Socken med Wambula och Kauvatsa Kapeller, jemte den till Åbo och Björneborgs Län hörande delen af Pungalaitio Pastorat; 3:o Tyrvis Socken med Kiikka Kapell, samt 4:o Karkku Socken med Suoniemi Kapell och Mouhijärvi Socken med Suodenniemi och Lavia Kapeller.)

  Hr Fredric Wilhelm Palander. (Satakunda Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Orihvesi och den till Tavastehus Län hörande delen af Ruovesi Socken; 2:o Kangasala Socken och Messuby Socken med den till nämnde Län lydande del af Teisko Kapell samt 3:o Lempälä Socken och de till samma Län hörande delar af Birkala och Wesilax Socknar.)

  Hr Joseph Lönnblad. Hof-Rätts-Råd. (Öfre Satakunda Öfredels Domsaga, bestående af följande Tingslag: 1:o den till Björneborgs Län hörande delen af Wesilax Socken och Tottjärvi Kapell; 2:o de till samma Län lydande delar af Birkala, Ruovesi och Messuby Socknar, med Harju och Ylöjärvi till Birkala Socken och Kuru till Ruovesi Socken hörande Kapeller samt den till nämnde Län hörande delen af Teisko Kapell; 3:o Ikalis Socken med Kanganpää, Karvia och Parkano Kapeller samt Hongajoki Kyrkogäll och 4:o Kyro Socken med Wiljakkala Kyrkogäll.)

  Hr Berndt Johan Procopé. Krigs-Justitiarie. (Wehmo Domsaga, som består af följande Tingslag: 1:o Eura Åminne Socken med Luvia Kapell, Lappo Socken med Raumo Landsförsamling samt Hinnerjoki Kapell af Lethala Socken; 2:o Lethala och Pyhämaa Socknar; 3:o Nykyrko Socken med Nystads Pastorat; 4:o Töfsala Socken med Iniö, Gustafs och Welkua Kapeller, samt 5:o Wehmo Socken och Lokalax Kapell.)

  Hr Carl Fredric Avellan. Hof-Rätts Assessor, tillförordnad Föredragande i Kejserliga Senatens Justitiæ-Departementet. (Nedre Satakunda Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Ulfsby Socken med Björneborgs Lands-Församling, samt Norrmarks, Hvittisbofjerds, Påmarks, Kulla och Nakkila Kapeller, jemte Sastmola Socken med Siikais Kapell; 2:o Eura Socken med Kiukais och Hongilax Kapeller, Kiulo och Säkylä Socknar, samt den under Nedre Satakunda Härad lydande del af Yläne Kapell och Pöytis Pastorat, och 3:o Kumo Socken med Harjavalda Kapell.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Gustaf Fredric Ekestubbe.

  Hr Nils Michæl Avellan. (Ålands Domsaga, innefattande följande Tingslag: 1:o Saltviks Socken; 2:o Sunds Socken med Wårdö Kapell; 3:o Kumlinge Socken med Brändö Kapell; 4:o Föglö Socken med Kökar och Såttunga Kapeller; 5:o Lemlands Socken med Lumparlands Kapell; 6:o Hammarlands Socken med Eckerö Kapell; 7:o Jomala Socken och 8:o Finströms Socken med Getha Kapell.)

  Hr Carl Daniel Wirzenius. (Masku Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Pöyttis Socken med Yläne Kapell och en del af Orippää Kapell, Brunkala Kapell af Lundo Socken och Paattis Kapell af S:t Mariæ Socken; 2:o S:t Mårtens Socken med Koskis, Eura och Karinais Kapeller och Waskio Bohl; 3:o Lundo Socken; 4:o Masku Socken med Wachto Kapell och Nousis Socken, samt 5:o Reso och S:t Mariæ Socknar, Nådendahls Lands-Församling och Rusko Kapell as Masku Socken jemte Luonomaa, Hirvisalo och Runsala öar.)

  Hr Gustaf Adolph Lemberg. (Wirmo Domsaga, hvarunder lyda följande Tingslag: 1:o Korpo Socken och Houtskärs Kapell; 2:o Nagu Socken; 3:o Rimitto Socken och Merimasku Kapell, samt 4:o Lemo Socken med Willnäs Kapell och Wirmo Socken med Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller.)

  Nylands och Tavastehus Lagsaga.

  Lagman: Hr Anders Johan af Heurlin. Stats-Råd.

  Häradshöfdingar:

  Hr Johan Walheim. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserliga Senaten. (Nedre Sääxmäki Domsaga, som innefattar följande Tingslag: 1:o Loppis Socken och en del af Janakkala Socken och Hausjärvi Kapell, samt en del af Rengo Kapell, hörande till Wåno Socken; 2:o Wåno Socken och den öfriga delen af Janakkala Socken, samt Rengo och Hausjärvi Kapeller, jemte Tavastehus LandsFörsamling; 3:o Kalvola och Sääxmäki Socknar; 4:o Urdiala och Akkas Socknar samt den till Tavastehus Län hörande delen af Pungalaitio Socken, samt 5:o Tammela Socken med Humpila, Bertula och Jokkis Kapeller samt Somero Socken med Sommarnäs Kapell.) Domsagan förvaltas af Hr Häradshöfding Gustaf Ludvig Arckenholtz.

  Hr Bengt Detlof Krook. Lagman. (Öfre Sääxmäki Domsaga, bestående af följande Tingslag: 1:o Jämsä Socken med den till Tavastehus Län hörande del af Korpilax Kapell; 2:o Längelmäki Socken med Kuorehvesi Kapell och Eräjärvi Kapell af Orihvesi Socken; 3:o Pelkäne och Sahalax Socknar jemte Kuhmalax Kapell af Kangasala Socken, samt 4:o Hattula Socken med Tyrvändö Kapell.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Gabriel Wegelius.

  Hr Gustaf Fredric Sjöstedt. Lagman. (Raseborgs Östra Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Esbo Socken; 2:o Kyrkslätt Socken; 3:o Sjundeå Socken; 4:o Lojo Socken med Nummis och Pusula Kapeller samt 5:o Wichtis Socken med Pyhäjärvi Kapell.) Domsagan förvaltas af Hr Häradshöfding Victor Zebor Bremer.

  Hr Carl Gustaf Sundwall. (Raseborgs Vestra Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Pojo och Tenala Socknar med Ekenäs LandsFörsamling och Bromarfs Kapell; 2:o Ingå Socken och Degerby Kapell; 3:o Karis Socken med Snappertuna Kapell, samt 4:o Karis-Lojo Socken med Sammatti Kapell och Kisko Bohl.)

  Hr Enoch Wilhelm Sallmén. Lagman. (Piikkie och Haliko Öfredels Domsaga, innefattande följande Tingslag: 1:o Kisko Socken och Suomusjärvi Kapell, en del af Somero Socken, Kiikala Socken och en del af Nummis Kapell samt Lojo Socken; 2:o Haliko Socken med Angelniemi Kapell, Uskela Socken med S:t Bertils Kapell och en del af Somero Socken; 3:o Pemar Socken jemte en del af Piikkis och Haliko Socknar samt Angelniemi Kapell, och 4:o Piikkis Socken med Kustö Kapell, samt S:t Carins Socken med Kaxkerta Kapell.)

  Hr Carl Reinhold de la Motte. Lagman. (Piikkie och Haliko Nedredels Domsaga, hvarunder lyda följande Tingslag: 1:o Pargas Socken; 2:o Sagu Socken med Karuna Kapell; 3:o Kimito Socken med Dragfjerds och Westanfjerds Kapeller; 4:o Bjerno Socken med Finby och Öfverby Kapeller, samt 5:o Hiittis Kapell och Kyrkosunds Skär af Kimito Socken.)

  Kymmene Lagsaga.

  Lagman: Hr Jacob Wilhelm Hisinger. Verkeligt Stats-Råd. (Lagsagan förvaltas af Hr Häradshöfding Gustaf Wilhelm Brander.)

  Häradshöfdingar:

  Hr Gustaf Adolph Lagerblad. (Ithis Domsaga, som består af följande Tingslag: 1:o Artsjö Kapell af Lappträsk Socken, med en del af Orimattila Socken, som underlyder Nylands Län; 2:o Ithis Socken och 3:o Nastola Kapell jemte delar af Hollola Moderkyrko-Församling och af Asikkala Kapell.)

  Hr Eric Johan Synnerberg. Stats-Råd, Procurators-Substitut. (Hollola Domsaga, som innefattar följande Tingslag: 1:o Hauho Socken med Tuulois och Luopiois Kapeller; 2:o delar af Hollola och Orimattila Socknar, med Kärkölä Kapell af Hollola Socken; 3:o en del af Asikkala Kapell i Hollola Socken och Koskis Kapell af Lampis Socken; 4:o Padasjoki Socken med Kuhmois Kapell och 5:o Lampis Socken.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Victor Immanuel Waldén.

  Hr Gustaf Adolph Blåfjeld. (Kymmene Domsaga, inom Nylands Län, som utgöres af följande Tingslag: 1:o En del af Pyttis och Lappträsk Socknar; 2:o Perno Socken med Liljendahls Kapell, Mörskom Socken och en del af Lappträsk Socken; 3:o Borgå Socken med delar af Pukkila och Askola Kapeller, samt 4:o Elimä Socken, Anjala Kapell och Strömfors Församling.)

  Hr Bror Birger Agricola. Protocolls-Secreterare. (Borgå Domsaga, bestående af följande Tingslag: 1:o Mäntsälä Socken med delar af Borgå Socken samt Pukkila och Askola Kapeller, jemte hela Borgnäs Kapell af Borgå Socken; 2:o Sibbo Socken med Östersundom Kapell och Thusby Socken; 3:o Nurmijärvi Socken och 4:o Helsinge Socken.)

  Den öfriga delen af Kymmene Lagsaga hörer under Kejserl. Wiborgs Hof-Rätt.


  Tillbaka till innehållsförteckning.