Läne-Staterne

Nylands Län.

(Helsingfors.)

Gouverneur: Hr Grefve Gustaf Magnus Armfelt, General-Major.
Lands-Secreterare: Hr Johan Norrmén. Lagman.
Lands-Kamererare: Hr Henric Gylling. Collegii-Assessor.
Landt-Räntmästare: Hr Zacharias Wilhelm Helsingius.
Vice Lands-Secreterare:
 • Hr Paul Gustaf Alopæus.
 • Hr Adolph Fredric Weurlander.
  Vice Lands-Kamererare: Hr Gustaf Adolf Cavonius.
  Läne-Bokhållare: Hr Johan Reinhold Österlund.
  Militiæ-Bokhållare: Carl Johan Sallmén.
  Translatorer:
 • Hr Pehr Johan Rautian.
 • Hr Samuel Henric Antell.
  Lands-Cancellister:
 • Hr Bengt Magnus Blomqvist.
 • Hr Albert Fredric Krogell.
 • Hr Johan Lindström.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Otto Björkell.
 • Hr Carl Isaac Jahnsson.
 • Hr Fredric Wilhelm Illman.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Adolf Fredric Sandberg. (Raseborgs Östra och Vestra Härader.)
  Hr Lars August Sannholm. (Helsinge och Perno Härader.)

  Magazins-Förvaltare:
  Hr Joël Jacob Saurén. Lagman. (Helsingfors.)
  Hr Adolf Gotthard von Rehausen. Capitaine. (Lovisa.)

  Häradernas Tjenstemän.

  I Raseborgs Vestra Härad,
  som består af Ingå Socken med Degerby Kapell och Fagerviks Bruks-Församling, Karis Socken med Snappertuna Kapell och Svartå Bruks-Församling, Pojo Socken, Tenala Socken med Bromarfs Kapell och Karis Lojo Socken med Sammatti Kapell och Kisko Bohl.

  Kronofogde: Hr Knut Otto Spåre.
  Häradsskrifvare: Hr Lars Gustaf Sonck.

  Krono-Länsmän:
  Hr Carl Gustaf Lemström. (Ingå Socken med Degerby Kapell och Fagerviks Bruks-Församling.)
  Hr Aron Karén. (Karis Socken med Snappertuna Kapell och Svartå Bruks-Församling.)
  Hr Carl Gustaf Såltin. Expeditions-Fogde. (Tenala Socken med Bromarfs Kapell.)
  Hr Fredric Printz. Collegii Registrator. (Karis Lojo Socken med Sammatti Kapell och Kisko Bohl.)

  I Raseborgs Östra Härad,
  hvartill höra Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå Socknar, Lojo Socken med Nummis och Pusula Kapeller samt Wichtis Socken med Pyhäjärvi Kapell.

  Krono-Fogde: Hr August Selin.
  Häradsskrifvare: Hr Gustaf Severus Grönroos.

  Krono-Länsmän:
  Hr Henric Johan Lindström. Expeditions-Fogde. (Esbo Socken.)
  Hr Carl Eric Stigell. Expeditions-Fogde. (Kyrkslätt Socken.)
  Hr Carl Gustaf Wilhelm Juslén. Expeditions-Fogde. (Sjundeå Socken.)
  Hr Gustaf Adolf Engblom. (Lojo Socken.)
  Hr Carl Fredric Stenström. Expeditions-Fogde. (Nummis och Pusula Kapeller af Lojo Socken.)
  Hr Fredric Meller. (Wichtis Socken med Pyhäjärvi Kapell.)

  I Helsinge Härad,
  som består af Helsinge och Nurmjärvi Socknar, Sibbo Socken med Östersundom Kapell, Thusby Socken med Mariefors Bruks-Församling, Borgå Socken med Borgnäs, Askola och Puckila Kapeller samt Mentzälä Socken.

  Krono-Fogde: Hr Anders Johan Rosendahl. Collegii Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Eric Öhrnhielm. Under-Lieutenant.

  Krono-Länsmän:
  Hr Gustaf Ruuth. Expeditions-Fogde och Tjensteman af 13:de Classen. (Helsinge Socken.)
  Hr Carl Victor Nyberg. (Nurmjärvi Socken.)
  Hr Henric Tallgren. Slotts-Befallningsman. (Sibbo Socken med Östersundom Kapell.)
  Hr Mårten Helsingius. Expeditions-Fogde. (Thusby Socken med Mariefors Bruks-Församling.)
  Hr Gustaf Adolf Hindersson. Expeditions-Fogde. (Borgå Sockens Östra District, som utgöres af en del utaf Borgå Socken med en del af Askola och Puckila Kapeller.)
  Hr Carl Ekroos. (Borgå Sockens Vestra District, bestående af en del utaf Borgå Socken med en del af Askola och Puckila samt Borgnäs Kapell.)
  Hr Carl Fredric Winqvist. (Mentzälä Socken.)

  I Perno Härad,
  bestående af Perno Socken med Liljendahls Kapell och Forsby Bruks-Församling, Mörskom Socken, Lappträsk Socken med Artsjö Kapell, Strömfors Kapell, Elimä Socken med Anjala Kapell, Ithis Socken samt en del af Orimattila Socken.

  Krono-Fogde: Hr Axel Herman Sahlberg.
  Häradsskrifvare: Hr Adolf Fredric Thuneberg. Stabs-Capitaine.

  Krono-Länsmän:
  Hr Magnus Holm. (Perno Socken med Liljendahls Kapell och Forsby Bruks-Församling.)
  Hr Magnus Reinhold Finér. (Mörskom Socken jemte Porlom, Rudom och Ingermans byar af Lappträsk Socken.)
  Hr Otto Berndt Backman. Expeditions-Fogde. (Lappträsk District, bestående af en del utaf Lappträsk Socken samt Strömfors Kapell af Pyttis Socken.)
  Hr Wilhelm Ferdinand Engblom. (Elimä Socken med Anjala Kapell.)
  Hr Wilhelm Longström, Expeditions-Fogde. (Ithis Socken.)
  Hr Carl Fredric Löfgren, Expeditions-Fogde. (Orimattila District, som utgöres af en del utaf Orimattila Socken samt Artsjö Kapell af Lappträsk Socken.)

  Allmänna Fängelset å Sveaborgs Fästning.

  Capitaine: Hr Gustaf Fredric Thitz.
  Lieutenant: Hr Albert Wilhelms Ekestubbe.
  Under-Lieutenant: Hr Wilhelm Smedberg.
  Tillbaka till innehållsförteckning.