Läne-Staterne.

(Åbo.)

Åbo och Björneborgs Län med Åland.

Gouverneur: Herr Lars Gabriel von Haartman. Geheime-Råd, Kammarherre.
Lands-Secreterare-tjensten vacant.
Lands-Kamererare: Hr Christian Sevón. Collegii-Assessor.
Landt-Räntmästare: Hr Anton Grönlund. Collegii-Assessor.
Vice Lands-Secreterare:
 • Hr Arvid Gabriel Haartman. Häradshöfding.
 • Hr Axel Boije.
  Vice Lands-Kamererare: Hr Anders Leonard Nystedt.
  Läne-Bokhållare: Hr Zachris Krook.
  Militiæ-Bokhållare: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Ulric Ithimæus. Collegii-Assessor.
  Öfver-Translator för Ryska Språket: Vacant.

  Under-Translatorer:
  Hr Christopher Victor Leonard Segercrantz. Philosophiæ Magister.
  Hr Carl Wiljam von Qvanten. Lieutenant.
  Lands-Cancellister:
 • Hr Pehr Johan Oscar Lundeqvist.
 • Hr Carl August Fernborg.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Henric Allenius.
 • Hr Victor Olivier Reinholm.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Henric Gudmund Reinholm. (Wirmo, Wehmo och Nedre Satakunda Härader.)
  Hr Johan Fredric Bomansson. Fält-Kamererare. (Ålands Härad.)
  Vacant. (Piikie och Haliko Härader.)
  Hr Emanuel Nordström. (Masku Härad.)
  Hr Sven Eric von Pfaler. (Öfre Satakunda Öfre och Nedredels Härader.)

  Magazins-Förvaltare:
  Hr Carl von Schantz. Öfverste-Lieutenant. (Åbo.)
  Hr Jacob von Numers. Major. (Björneborg.)
  Hr Carl Gustaf Rickström. Kamererare. (Kyrö.)
  Hr Johan Fredric Bomansson. Fält-Kamrerare. (Kastelholm.)

  Häradernas Tjenstemän:

  I Ålands Härad,
  som utgöres af Saltviks Socken, Sunds Socken med Wårdö Kapell, Kumlinge Socken med Brändö Kapell, Föglö Socken med Sottunga och Kökar Kapeller, Lemlands Socken med Lumparlands Kapell, Hammarlands Socken med Eckerö Kapell, Jomala Socken samt Finströms Socken med Ge[t]ha Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Adolph von Willebrand. Capitaine.
  Häradsskrifvare: Hr Henric Nordberg.

  Krono-Länsman:
  Hr Fredric Wilhelm Aulén. (Sunds Socken med Wårdö Kapell.)
  Hr Pehr August Lignell. (Saltviks Socken.)
  Hr Carl Malmberg. (Finström Socken med Gethas Kapell.)
  Hr Berndt Otto Lindeström. (Hammarlands Socken.)
  Hr Eric Fogelholm. Jägmästare. (Eckerö Kapell af Hammarlands Socken.)
  Hr Gustaf Adolph Tjäder. (Jomala Socken.)
  Hr Eric Markström. (Lemlands Socken med Lumparlands Kapell.)
  Hr Carl Johan Carlsson. (Föglö Socken med Sottunga och Kökar Kapeller.)
  Hr Abraham Cavenius. (Kumlinge Socken med Brändö Kapell.)

  I Wehmo Härad,
  bestående af Lethala, Pyhäma och Nykyrko Socknar, Töfsala Socken med Iniö, Gustafs och Welkua Kapeller, Wehmo Socken med Lokalax Kapell samt Nystads Landsförsamling.

  Krono-Fogde: Hr Wilhelm Dahlén.
  Häradsskrifvare: Hr Ernst Fredric Grönlund.

  Krono-Länsman:
  Hr Frans Georg Utter. (Wehmo Socken med Lokalax Kapell.)
  Hr August Fock. (Töfsala Socken med Gustafs, Welkua och Iniö Kapeller.)
  Hr Adolf Adrian Forss. (Nykyrko Socken med Nystads Lands-Församling.)
  Hr Berndt Mauritz von Torcken. (Lethala och Pyhäma Socknar med Pyhäma Ö-Församling.)

  I Wirmo Härad,
  innefattande Nagu Socken, Korpo Socken med Houtskärs Kapell, Rimitto Socken med Merimasku Kapell, Wirmo Socken. med Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller samt Lemo Socken med Willnäs Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Anders Mauritz Ehrström.
  Häradsskrifvare: Hr Fredric Eklund.

  Krono-Länsman:
  Hr August Wilhelm Landzett. (Wirmo Socken med Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller samt Lemo Socken med Willnäs Kapell.)
  Hr Johan Samuel Roos. (Rimito Socken med Merimasku Kapell.)
  Hr Gustaf Eklund. (Nagu Socken.)
  Hr Alexander Finkenberg. (Korpo Socken med Houtskärs Kapell.)

  I Piikkie Härad,
  innehållande Sagu Socken med Karuna Kapell, Pargas och Pemar Socknar, Piikkis Socken med Kustö Kapell och S:t Carins Socken med Kaxkerta Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Zachris Rothman.
  Häradsskrifvare: Hr Johan Jacob Enberg.

  Krono-Länsman:
  Hr Carl Fredric Lindeström. (Piikkis Socken med Kustö Kapell och S:t Carins Socken med Kaxkerta Kapell.)
  Hr Gustaf Leopold Ahlstrand. (Pemar Socken.)
  Hr Berndt Victor Fagerroos. (Sagu Socken med Karuna Kapell.)
  Hr A.J. Taxell. (Pargas Socken.)

  I Haliko Härad,
  innehållande Kimito Socken, med Dragsfjerds, Westanfjerds och Hiitis Kapeller, Bjerno Socken med Finby och Öfverby Kapeller, Kisko Socken med Suomusjärvi Kapell, Kiikala Socken, Uskela Socken med S:t Bertils Kapell, Haliko Socken med Angelniemi Kapell och en del af Somero Socken.

  Krono-Fogde: Hr Carl Gustaf von Bonsdorff. Lands-Kamererare. Philosophiæ Doctor.
  Häradsskrifvare: Hr B. A. Tollet. Fändrik.

  Krono-Länsman:
  Hr Anders Hellin. (Haliko Socken med Angelniemi Kapell och Uskela Socken med S:t Bertils Kapell samt en del af Somero Socken.)
  Hr Carl Gustaf Sundbäck. (Kisko Socken med Suomusjärvi Kapell och Kiikala Socken.)
  Hr Carl Otto Achrén. (Bjerno Socken med Finby och Öfverby Kapeller.)
  Hr Adolf Fredric Grundström. (Kimito Socken med Dragsfjerds och Westanfjerds Kapeller.)
  Hr Gustaf Victor Söderholm. (Hiitis Kapell och Kyrkosunds Skär af Kimito Socken.)

  I Nedre Satakunda Härad,
  som består af Ulfsby Socken med Påmarks, Norrmarks, Kulla, Nakkila och Hvittisbofjerds Kapeller, Sastmola Socken med Siikais Kapell, Eura Socken med Kiukais och Hongilax Kapeller, Euraåminne Socken med Luvia Kapell, Lappo Socken, Raumo Lands-Församling, Hinnerjoki Kapell af Lethala Socken samt en del af Yläne Kapell under Pöyttis Pastorat.

  Krono-Fogde: Hr Baron Berndt Gustaf Mellin. Marin-Lieutenant.
  Häradsskrifvare: Hr A. F. Laurén.

  Krono-Länsman:
  Hr Johan Jacob Öhrbom. (Ulfsby Socken med Nackila och Kulla Kapeller.)
  Hr Christian Jordan. (Sastmola Socken med Siikais Kapell samt Hvittisbofjerds, Norrmarks och Påmarks Kapeller af Ulfsby Pastorat.)
  Hr Nils Abraham Gyldén. (Eura Socken med Kiukais och Hongilax Kapeller, samt en del af Yläne Kapell under Pöytis Pastorat.)
  Hr Gottfried Adolf Ölander. (Euraåminne Socken med Luvia Kapell.)
  Hr Otto Gustaf Brolin. (Lappo och Raumo Lands-Församlingar jemte Hinnerjoki Kapell af Lethala Socken.)

  I Öfre Satakunda Öfredels Härad,
  som utgöres af Ikalis Socken med Kanganpä, Karvia, Parkano och Hongajoki Kapeller, Tavastkyro Socken med Wiljackala Kapell, samt en del af Ruovesi Socken med Kuru Kapell.)

  Krono-Fogde: Hr Carl Fredric Hornborg.
  Häradsskrifvare: Hr Georg Edvard Bonsdorff.

  Krono-Länsman:
  Hr Carl Gustaf Forsgård. (Ikalis Socken med Parkano Kapell.)
  Hr Carl Pelander. Collegii-Registrator. (Kanganpä, Karvia och Hongajoki Kapeller af Ikalis Socken.)
  Hr Casimir Gripenberg. Under-Lieutenant. (Kyro Socken med Wiljackala Kapell.)
  Hr Johan Alander. (En del af Ruovesi Socken jemte Kuru Kapell.)

  Öfre Satakunda Medledels Härad,
  innefattande de till Länet hörande delar af Messuby Socken och Teisko Kapell, Birkala Socken med Harju och Ylöjärvi Kapeller, samt af Wesilax Socken med Tottijärvi Kapell, äfvensom Karkku Socken med Suoniemi Kapell, Mouhijärvi Socken med Suodenniemi och Lavia Kapeller, samt Tyrvis Socken med Kiika Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Carl Benjamin Federleij.
  Häradsskrifvare: Hr Victor Wilhelm Savonius.

  Krono-Länsman:
  Hr Adolf F. Polviander. (En del af Messuby Socken med Teisko Kapell, samt af Birkala Socken med Harju och Ylöjärvi Kapeller.)
  Hr Gustaf Salvin. (En del af Wesilax Socken med Tottjärvi Kapell.)
  Hr Carl Fredric Ekholm, Under-Lieutenant. (Karkku Socken med Suoniemi Kapell, Mouhijärvi Socken med Suodenniemi och Lavia Kapeller.)
  Hr Philemon Gallen. (Tyrvis Socken med Kiika Kapell.)

  I Öfre Satakunda Nedredels Härad,
  som innefattar Loimjoki Socken med Alastaro och Metsämaa Kapeller, Orippää Kapell af Pöytis Pastorat, Hvittis Socken med Wambula och Kauvatsa Kapeller, och en del af Pungalaitio Socken, Kumo Socken med Harjavalda Kapell, samt Kjulo och Säkylä Socknar.

  Krono-Fogde: Hr Gustaf Hästesko.
  Häradsskrifvare: Hr Joseph Sevón.

  Krono-Länsman:
  Hr Lars Leonard Lydén. (Hvittis Socken med Wambula och Kauvatsa Kapeller samt Pungalaitio Socken.)
  Hr Johan Jacob Tenlén. (Loimjoki Socken med Mastaro [Alastaro] och Metsämaa Kapeller samt Orippää Kapell af Pöytis Pastorat.)
  Hr August Julius Sahlberg. (Kumo Socken och Harjavalda Kapell.)
  Hr Johan Wilhelm Enlund. (Kjulo och Säkylä Socken.)

  I Masku Härad,
  innehållande Pöytis Socken med en del af Yläne Kapell, S:t Mårtens Socken med Koskis, Eura och Karinais Kapeller, Lundo Socken med Brunkala Kapell, Nousis Socken, Masku Socken med Wachto och Rusko Kapeller, Reso Socken med Nådendahls Lands-Församling och S:t Mariæ Socken med Paatis Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Carl Ulric Andersin. Collegii-Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Christopher Grönlund.

  Krono-Länsman:
  Hr Gustaf Wilhelm Hedlund. (S:t Mårtens Socken med Koskis, Eura och Karinais Kapeller.)
  Hr Johan Diedrich Lindberg. (Lundo Socken.)
  Hr Frans Fredric Abt. (Pöytis Socken med en del af Yläne Kapell, Brunkala Kapell af Lundo Socken och Paatis Kapell af S:t Mariæ Socken.)
  Hr Axel Tenlén. (Reso och S:t Mariæ Socknar med Nådendahls Lands-Församling samt Rusko Kapell af Masku Pastorat.)
  Hr Anders Johan Selenius. (Masku Socken med Wachto Kapell och Nousis Socken.)
  Hospital-Syssloman: Hr Jacob Reinhold Carlsson. Tjenstförrättande. (Sjählö.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.