§. 10.

Utrikes handelns förra öden äro §. 5. kårteligen omrörde. Sedan 1721 års Fredsslut: mäktade Borgerskapet i början icke mera; än at efter gamla wiset, hafwa då och då par eller 3 mindre skepp i gång til Lybeck eller Amsterdam. Sedermera 1732, begynte några utskicka et större skepp til Portugal och Medelhafwet, och däruppå 1736 et mindre. Hwaraf då nyttan straxt spordes, och i synnerhet priset på saltet lättades, blefwo de sorgfällige, at få flere skepp i gång; hwarmed de nu mera så långt hunnit, at Staden äger til utrikes Seglation 7 skepp af särskilt storlek, ifrån 280 och til 60 lästers drägt, sedan 2 af dem i förledit år, det ena af 190, det andra af 90 läster, blifwit förlorade. Copvardie-Manskapet bestiger til 150 Man, med Skeppare och Styrman inberäknade. Af desse finnes 18 här bofaste, och utom dem 30 gifte härstädes. Härifrån utskeppas til utrikes orter åtskillige sorter gran- och furubräder, något tiära, och undertiden något stångjärn och järnsmide, som fourneras af 3:ne Järnbruk, belägne 5 à 9 mil härifrån, hwilkas tilwärkning dock mäst til Stockholm öfwersändes, så wida de Handlande härstädes sällan finna fördel, at wara deras afnämare til någon myckenhet. Men införseln består förnämligast uti salt, hwaraf 10 à 12000 tunnor årligen skal här i Staden requireras: därnäst i winer, til 200 à 220 åmar, samt i Tobaksblader til Fabriquens behof, 100 à 120000 (tt). Desutan åtgår här en ansenlig myckenhet med Kramwaror och Spetzerier, som dock til mäste delen från Stockholm hit öfwerhämtas. Då man häremot jämförer. hwad Sawary, i sin Parfait Negotiant II. partie 1676, berättar om införseln til Swerige från Frankriket, at näml. 1000 fat Franska winer kan gå i hela Riket åt 100 ankare Franskt bränwin, äfwen så mycket winättika, 2000 ris papper, som warit nog af för hela Landet, sidentyg för Håfwet, frukt, salt och något Krämare-waror; lärer lätt wisa sig, at consumtion af dessa ting sedan ansenligen stigit. Så wida Herrar Handlande dessa år funnit bäst sin räkning därwid, at låta sina skepp löpa under frakter, och altså så fartyg utgåt eller hemkommit, utan hafwa emedlertid, hwad af utrikes waror behöfts, de antingen förut warit förledde med, eller från Stockholm öfwerkomma låtit, så är jag icke i stånd, at efter min önskan närmare kunna wid handen gifwa de nästa årens utrikes handel. Denne sommar, med de återkommande skeppen, af hwilka en del ännu i höst hemwäntes, har redan hit anländt, utom mångahanda andra waror, 6680 tunnor salt, 346 1/4 ris diverse sorter papper, 44133 tt tobaksblader, 8950 tt rusin, samt et wacker qvantitet winer. Så äro ock från Stockholm 1407 tunnor salt, 5294 tt socker, utom mycket annat, hit öfwerkomne.

Följande paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.