Suomen painettu asetuskokoelma 65/1918 ss.4-5.

Suomen Senaatti

on, Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä, antanut seuraavan julistuksen:

Suomen kansalaisille ja viranomaisille.

Vapautensa puolesta on Suomen kansa noussut jaloon isänmaalliseen taisteluun. Kymmeniätuhansia miehiä kautta koko maan on jo liittynyt hallituksen lippujen alle taistelemaan venäläisten kurittomien sotajoukko­jen avustamia rikollisia ja harhaan johdettuja vallankumouksellisia vas­taan. Päivä päivältä lisääntyy niitten luku, jotka nousevat ja vaatimalla, vaativat aseita, voidaksensa taistella oman, perheensä, paikkakuntansa ja isänmaansa rauhan, turvallisuuden ja vapauden puolesta.

Jokaisen aseisiin kykenevän miehen ehdoton velvollisuus onkin nyt liittyä suojeluskuntien riveihin niin hyvin varustettuna kuin olosuhteet sallivat. Ja kaikkien muitten kansalaisten on tuettava suojeluskuntien ja niiden johdon toimintaa.

Suojeluskuntien muonitusta varten perustetaan Suomen Valtion puo­lustuslaitoksen pääintendentuuri ja sen alaisina toimivat piirikomiteat, Hallinnollisten virkamiesten, elintarvelautakuntain sekä yksityisten kan­salaisten tulee kaikin voimin avustaa näiden toimintaa.

Hallinnollisten virkamiesten tulee: 1) huolehtia suojeluskuntain ma­joituksesta; 2) avustaa hevosten saamista muonavarojen kuletusta, jouk­kojen siirtoja y. m. varten; sekä 3) noudattaa piirikomiteain määräyksiä puolustustoiminnalle tarpeellisten tavarain hankkimiseksi ja muissa suh­teissa.

Elintarvelautakuntien tulee: 1) hankkia piirikomiteoille niitä elintar­peita, joita nämä pyytävät; sekä 2) auttaa alueellaan olevien suojeluskun­tain toimihenkilöitä heidän työssään ruokavarojen valmistamiseksi y. m,

Maan siviiliväestölle välttämättömien elintarpeiden hankinnassa ja jakelussa on noudatettava aikaisemmin annettuja määräyksiä. Yksityi­sillä vielä olevat, valtiolle takavarikoidut erät on heti kerättävä elintarvelautakuntain varastoihin, joiden suuruudesta on tehtävä ilmoitus Senaatille Vaasaan. Maan puolustustoiminta ja puutteessa olevien pohjoisten kuntain avustaminen vaatii elintarvelautakuntain puolelta uhrautuvaa työtä ja ymmärtämystä. Elintarpeita on luovutettava huolimatta myö­hemmästä omasta tarpeesta. Täytyy luottaa, että sitä varten saadaan myöhemmin ulkomailta ruokavaroja.

Elintarpeiden hankinnassa on ehdottomasti noudatettava voimassa olevia rajahintoja. Yksityinen keinotteluluontoinen toiminta on joka tapauksessa estettävä ja rikokset elintarvelakia vastaan saatettavat ran­gaistuksen alaisiksi.

Elintarvelautakuntain, pääintendentuurin ja viranomaisten säännöl­lisen työskentelyn ja toiminnan ohella ei ole vähäksi arvattava kansalaisten yksityistä avuliaisuutta. Miltei jokainen voi auttaa. Entistä tarkemmalle ovat omat kotoiset vaatimukset asetettavat. Ruokavaroja, vaatteita sekä rahallista avustusta otetaan vastaan sekä päämajassa että suojeluskuntien eri osastoissa.

Kansalaiset, viranomaiset ja elintarvelautakunnat! Isänmaa ja kan­samme vapaustaistelu kutsuu kaikkia tarmokkaaseen velvollisuuksiensa täyttämiseen. Jokainen heti toimeen!

Vaasassa, 6 p:nä helmikuuta 1918.

Suomen Senaatti:
HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY.
JUHANI ARAJÄRVI.
E. Y. PEHKONEN.

Hjalmar Honkanen.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.