Suomen asetuskokoelman sisällysluettelo 1918 (heinä-joulukuu)

Ajanluvunmukainen rekisteri Asetuskokoelmaan v:lta 1918.

Heinäkuu.

1 (päivä)   Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimi­sesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....54 (säädöslehden numero)
1   Suomen Senaatin päätös, joka sisältää Suomen Senaatin Ulkoasiaintoimituskunnan johtosäännön ....71
3   Suomen Senaatin päätös voin kaupan ja maidon ja voin käytön järjestelystä maalla ....57
3   Suomen Senaatin päätös kerman kaupan ja kuljetuksen ehdoista ....57
3   Suomen Senaatin päätös erinäisten siemenviljain kaupasta ....60
3   Asetus Geodeettisesta laitoksesta ....62
3   Asetus kantakirjakonsulenttien asettamisesta hevoshoidon edistä­mistä varten ....62
8   Suomen Senaatin päätös lipputodistuksesta ....64
8   Asetus Tampereen yksityisen tyttökoulun ottamisesta valtion huostaan ....67
8   Asetus Kokkolan yksityisen suomalaisen yhteiskoulun ja Maarian­haminan yksityisten ruotsalaisten jatkoluokkien ottamisesta valtion huostaan ....67
8   Asetus venäjän kielen asemasta yksityisoppikouluissa ....67
8   Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poik­keuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain (n.s. elintarvelain) voimassaoloajan pidentämisestä ....68
8   Suomen Senaatin päätös, joka sisältää Suomen Senaatin Ulkoasiaintoimituskunnan palkkaus- ja menosäännön ....71
8   Asetus majakkamaksun korottamisesta ....91
9   Asetus 20 päivänä marraskuuta 1896 annetun, lähempiä määräyksiä siitä, mitenkä ehdotonta vapausrangaistusta määräävä tuomio on täytäntöön pantava, sisältävän asetuksen 2 §:n muuttamisesta ....61
9   Asetus 19 päivänä elokuuta 1898 annetun, tarkempia määräyksiä siitä, miten sakkopäätös on täytäntöön pantava, sisältävän asetuksen 2 § :n muuttamisesta ....61
9   Asetus 6 päivänä elokuuta 1861 annetussa asetuksessa ja Senaatin kirjeessä hovioikeuksille 28 päivältä huhtikuuta 1884 säädettyjen määräaikojen muuttamisesta, joitten kuluessa alituomarit ovat velvolliset antamaan asianosaisille ja yleisille asiamiehillä pöytäkirjoja ja päätöksiä oikeudessa käsitellyistä asioista ....61
9   Suomen Senaatin päätös viljatuotannon lisäämisen palkitsemisesta ....63
9   Suomen Senaatin päätös vuoden 1918 vehnä-, ruis-, ohra-, kaura- ja tattarisadon takavarikoimisesta ....63
9   Asetus rikosrekisteristä ....69
9   Asetus, joka sisältää määräyksiä papiston, eriuskolaisseurakuntain johtajain ja sivilirekisteriviranomaisten annettavista todistuksista ....69
9   Asetus erään papintodistusta koskevan määräyksen soveltamisesta rikosrekisterin otteeseen ....69
9   Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä rikosilmoituksista sekä rikosrekisterin täyttämisestä ....69
9   Asetus tilastollisen toimiston perustamisesta Senaatin Oikeustoimituskuntaan ....69
12  Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin 15 päivänä marraskuuta 1906 antama, valtionrautateiden palveluksessa olevien henkilöiden venäjänkielen taitoa koskeva päätös ....67
13  Suomen Senaatin päätös korsirehujen kaupasta, kuljetuksesta ja ilmoittamisesta ....64
13  Suomen Senaatin päätös perunain ja juurikasvien kuljetuksesta ....63
15  Asetus juustonvalmistuskonsulentin viran asettamisesta vakinaiselle palkkauskannalle ....64
15  Suomen Senaatin päätös erinäisten apteekkitavarain ilmoittamisesta ....64
16  Suomen Senaatin päätös koskeva liha- ja karjakaupan harjoittamista maassa ....66
16  Laki valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten täytäntöönpanosta ....67
18  Suomen Senaatin päätös, sisältävä "Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag - Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisen ....78
19  Asetus Kalastushallituksesta ....70
19  Asetus, jolla 23 päivänä heinäkuuta 1902 annetun kalastussäännön 33 § muutetaan toisin kuuluvaksi ....70
19  Asetus Kalastushallituksesta 19 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen täytäntöönpanosta ....70
19  Asetus, joka koskee kurinpito tuomioistuimen asettamista Suomen valtionrautateiden virka- ja palvelusmiesten kapinanaikana tekemien virkavirheiden käsittelemistä varten ....82
19  Rauhansopimus Suomen ja Itävalta-Unkarin välillä ....189
19  Suomalais-itävaltalais-unkarilainen oikeuspoliittinen lisäsopimus Suomen ja Itävalta-Unkarin väliseen rauhansopimukseen ....189
19  Suomalais-itävaltalais-unkarilainen taloudellinen lisäsopimus Suomen ja Itävalta-Unkarin väliseen rauhansopimukseen ....189
19  Lisäpöytäkirja Suomen ja Itävalta-Unkarin väliseen rauhansopimukseen, suomalais-itävaltalais-unkarilaiseen oikeuspoliittiseen lisäsopimukseen sekä suomalais-itävaltalais-unkarilaiseen taloudelliseen lisäsopimukseen ....189
21  Suomen Senaatin päätös heinien kaupan ja kuljetuksen ehdoista ....50
22  Laki 24 päivänä joulukuuta 1915 annetulla asetuksella säädetyn paloviinanvalmistusveron alentamisesta ....68
22  Laki Korkeimmasta oikeudesta ....74
22  Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta ....74
22  Asetus, joka sisältää tarkempia säännöksiä Korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta ....74
22  Asetus, joka sisältää tarkempia säännöksiä Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta ....74
22  Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Vaalilain 13 ja 16 §:n muuttamisesta ....74
22  Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irtolaisista ja niiden kanssa menettelemisestä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta ....74
22  Asetus huhtikuun 2 päivänä 1883 erinäisistä vaarinotoista irtolaisten kanssa menettelemisessä annetun julistuksen 5 §:n muuttamisesta ....74
22  Asetus hovioikeuksien presidenttien ja virkamiesten palkkioiden parantamisesta ....75
22  Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1908 annettu Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, sisältävä määräyksiä palkinnon maksamisesta tapetuista hylkeistä ....75
23  Suomen Senaatin päätös siitä ajasta, jolloin erinäiset Heinäveden pitäjän Ihamaniemen kylässä sijaitsevat tilat ovat hallinnollisessa suhteessa sekä oikeushoidon puolesta siirrettävät Enonkosken pitäjään ....73
25  Suomen Senaatin päätös, joka koskee Lapin kihlakuntaan kuljetettavien postipakettien painon rajoittamista ....78
26  Laki 1917 vuoden suurlakon johdosta menetetyn määräajan takai­sinsaamisesta ....71
26  Asetus Suomen postilaitoksen järjestelystä ja hallinnosta ....100
26  Asetus Suomen postilaitoksen virkailijain palkkaussäännöstä ....100
26  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää Postihallituksen johtosäännön ....100
26  Asetus sadankahdenkymmenen miljoonan markan suuruisen valtiolainan ottamisesta kulkulaitosrahaston tarpeisiin ....104
26  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä sadankahdenkymmenen miljoonan markan suuruisen valtiolainan ottamisesta kulkulaitosrahaston tarpeisiin ....104
26  Asetus Suomessa löytyvien bentsiinivarastojen takavarikoimisesta ja pakko-ostosta ....106
27  Laki kohtuuttomien hintojen ehkäisemiseksi sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....72
27  Laki elintarveasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....72
27  Suomen Senaatin päätös eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla annettujen päätösten ja määräysten voimassaoloajan pidentämisestä ....72
27  Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä valuuttakaupan harjoittamisesta ....77
29  Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta ....77
29  Laki, joka sisältää välittävät säännökset 27 päivänä marraskuuta 1917 annettujen maalaiskuntain kunnallislain, kaupunkien kunnallislain ja kunnallisen vaalilain sovelluttamisesta ....76
29  Suomen Senaatin päätös erinäisten kunnallisten vaalien ja muiden toimitusten ajasta ....76
29  Asetus oleskelu- ja matkustamisoikeuden väliaikaisesta rajoittamisesta ....82
29  Asetus Suomen Kenraalikuvernöörinkanslian lakkauttamisesta ....95
30  Asetus kansakoulutoimen järjestämisestä 11 päivänä toukokuuta 1866 annetun asetuksen 136 §:n, sellaisena kuin se kuuluu 14 päivänä helmikuuta 1911 annetussa asetuksessa, muuttamisesta toisin kuuluvaksi ....80
30  Asetus kahden assistentinviran perustamisesta Aleksanterin-Yliopiston Maanviljelystaloudelliseen osastoon ....80
30  Asetus Aleksanterin-Yliopiston yleisen kirjaston viroista ....80
30  Asetus venäjänkielen opettajan viroista valtion oppikouluissa ....80
30  Asetus Aleksanterin-Yliopiston taloudenhoitajantoimen muuttamisesta vakinaiseksi viraksi ....80
30  Suomen Senaatin päätös, joka koskee erinäisten tilain siirtämistä Hartolan pitäjästä Joutsan pitäjään ....97

Elokuu.

2   Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimi­sesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeukselli­sissa oloissa ....78
2   Asetus Suojeluskunnista ....86
2   Asetus Kouluhallituksesta ....98
2   Suomen Senaatin päätös omavarais- ja muiden talouksien vilja-annosten määrästä ....87
3   Suomen Senaatin päätös takavarikoitujen väkirehujen luovutushinnoista ....81
5   Suomen Senaatin päätös perunain rajahinnoista ....81
5   Suomen Senaatin päätös vuoden 1918 viljasadon käyttämisestä ....83
5   Asetus, joka koskee laivanmittauksesta 4 päivänä lokakuuta 1876 annetun asetuksen 7 §:n muuttamista ....88
5   Asetus, joka koskee tarkempia määräyksiä laivanmittauksesta sisältävän, 4 päivänä lokakuuta 1876 annetun julistuksen 24 § :n viimeisen kohdan muuttamista ....88
5   Asetus, joka koskee höyrypannujen rakennuksesta y.m. 11 päivänä huhtikuuta 1888 annetun ohjesäännön 21 §:n muuttamista ....88
5   Asetus, joka koskee matkustajahöyrylaivoista 27 päivänä maaliskuuta 1890 annetun asetuksen 24 § :n muuttamista ....88
5   Suomen Senaatin päätös pihkan takavarikoimisesta ja yksinoikeuden sen keruuseen ja kauppaan luovuttamisesta Kauppa- ja Teollisuuskomisionille ....91
6   Suomen Senaatin päätös, sisältävä Helsingfors Aktiebank, Helsin­gin Osakepankki nimisen osakeyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 4, 5, 7, 11, 24 ja 29 §:n muutetun sanamuodon ....82
6   Suomen Senaatin päätös minimihinnoista vuonna 1920 korjattavalle sekä uutisviljelyksistä vuosina 1921 ja 1922 korjattavalle sadolle ....87
6   Suomen Senaatin päätös, sisältävä Åbo Aktiebank nimisen osake­yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainit­tujen pykäläin muutetun sanamuodon ....91
9   Suomen Senaatin päätös Maailmanpostiliiton Pääliittokirjassa säädettyjen postimaksujen vastaavista arvoista Suomen rahana ....86
13  Suomen Senaatin päätös Suomen lääketaksan muuttamisesta ....89
13  Suomen Senaatin päätös paikallisten elintarveviranomaisten lähemmästä järjestelystä ....93
13  Suomen Senaatin päätös yksityisten oikeudesta elintarpeiden kul­jetukseen ....93
13  Suomen Senaatin päätös kalan ja kalatuotteiden kaupasta ja kul­jetuksesta sekä maasta viennistä ....93
14  Laki Hallituksen oikeuttamisesta antamaan säännöksiä eräänlaisista uskonnollisista yhdyskunnista ....92
14  Laki kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain 3, 11 ja 12 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi ....94
14  Laki sisältävä eräitä 18 päivänä elokuuta 1917 työväen tapaturma­vakuutuksesta annettua asetusta selittäviä määräyksiä ....94
15  Suomen Senaatin päätös, joka koskee alempana mainituille Suomen Armeijaan kuuluville virastoille ja päälliköille myönnettyä vapaakirjeoikeutta ....97
15  Asetus Suomen kaupunginpoliisin virkamiesten ja miehistön vir­kapuvusta ja asestuksesta ....103
16  Asetus Sotilasvalan vannomisesta ....95
16  Asetus Sotilasvalan kaavasta ....95
16  Suomen Senaatin päätös Ruotsin Kuningaskunnan vastaisen maarajan ja läheisten rajaseutujen vartioimista varten asetetusta väliaikaisesta rajavartiopataljoonasta ....103
17  Asetus Vankeinhoitohallitukselle 25 päivänä tammikuuta 1881 annetun johtosäännön 8 ja 9:n §:n muuttamisesta ....97
19  Asetus kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain soveltamisesta ....94
19  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää eräitä poikkeuksia kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain säännöksistä ....94
19  Suomen Senaatin päätös, jolla pidennetään erinäisille liikkeille ja laitoksille myönnettyä vapautusta olla noudattamatta kahdeksan tunnin työaikalakia ....94
19  Suomen Senaatin päätös sosialivaltuutettujen asettamisesta Sosialihallitukseen ....94
19  Asetus esittelijäsihteerinviran perustamisesta Kauppa- ja Teollisuus toimituskuntaan ....95
19  Suomen Senaatin päätös rikosrekisteriotteen antamisesta ....95
20  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Landtmannabanken, Aktiebolag nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainittujen pykäläin muutetun sanamuodon ....95
21  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä kahdensadanmiljoonan markan suuruisen, Suomen vapaudenlainan ottamisesta ....104
24  Suomen Senaatin päätös hernevarastojen ja hernesadon takavarikoimisesta ....96
27  Suomen Senaatin päätös vuoden 1918 viljasadon luovutushinnoista ....99
27  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Suomen Käsityöläis-Osakepankki, Handtverkare-Aktiebanken i Finland nimisen osakeyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mai­nitun pykälän muutetun sanamuodon ....101
29  Suomen Senaatin päätös, joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtiorautateiden Liikenneohjesäännön 16 § :n 2 kohdan muutettua sananmuotoa ....103
30  Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....101
30  Suomen Senaatin päätös sisältävä "Suomen Punanen Tähti, Yhdistys hevosten hoitamista varten sodassa" nimisen yhdistyksen sääntöjen vahvistuksen ....105

Syyskuu.

2   Suomen Senaatin päätös sähkötarvevarastojen takavarikoimisesta ja pakko-otosta ....102.
2   Asetus niistä ehdoista, joilla vieraskielisiä yksityisiä oppilaitoksia toistaiseksi saadaan Suomessa perustaa ja ylläpitää ....113
3   Suomen Senaatin päätös, sisältävä Kansallis-Osake-Pankki nimisen osakeyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutetun sanamuodon ....111
5   Suomen Senaatin päätös postirahanvapaudesta Valtion hedelmäviljelyksen neuvojalle erinäisien kyselykaavakkeiden kulettamista varten postitse ....107
5   Suomen Senaatin päätös, joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 21 § :n muutettua sanamuotoa ....111
6   Korkeimman vallan haltijan päätös leveäraiteisen rautatien rakentamisesta Nurmeksesta Vaalan kautta Ouluun ....106
6   Asetus aluksenomistajan velvollisuudesta antaa erinäisiä tilastollisia tietoja ....113.
9   Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota koskevia säännöksiin ....107
9   Laki poikkeuksellisten olojen vaatimasta yleisestä työvelvollisuu­desta ....109
9   Laki ammattientarkastuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 4 § :n muuttamisesta toisin kuuluvaksi ....109
9   Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä kun­nallisen ammattientarkastuksen järjestämisestä ja kunnallisten tarkastajain toiminnasta ....109
9   Laki osuustoimintalain 19 § :n muuttamisesta ....111
10  Avoin kirje Eduskunnan kokoonkutsumisesta ylimääräisille valtio­päiville Helsingin kaupunkiin 26 päiväksi syyskuuta 1918 ....108
10  Asetus, Suomen Senaatin Elintarvetoimituskunnan ja muiden elintarveviranomaisten toimituskirjain lunastuksesta ....110
10  Suomen Senaatin päätös hernevarastojen ja herneiden käyttämisestä ja kuljetuksesta ....110
10  Suomen Senaatin päätös toimenpiteistä sokeriteollisuuden ja sokerijuurikasviljelyksen edistämiseksi ....110
10  Suomen Senaatin päätös sisältävä luettelon niistä tarveaineista, joita 27 päivänä heinäkuuta 1918 kohtuuttomien hintojen ehkäisemiseksi sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa olois­sa annetun lain 1 §:ssä mainituilla muilla yleisillä tarveaineilla tarkoitetaan ...110.
10  Korkeimman vallan haltijan päätös sadanmiljoonan markan suuruisen Suomen toinen vapaudenlaina-nimisen obligatsionilainan ottamisesta ....115
10  Korkeimman vallan haltijan päätös sodan johdosta vahinkoa kärsineiden lainausrahastosta ....115
10  Korkeimman vallan haltijan päätös kolmensadanviidenkymmenenmiljoonan markan suuruisen obligatsionilainan ottamisesta Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi ....115
10  Suomen Senaatin päätös, perunoiden ja lanttujen kaupasta, kulje­tuksesta ja ilmoittamisesta sekä niiden käytöstä eläinten ruuaksi ....121
10  Suomen Senaatin päätös Maanmittaushallituksen kirjanpitäjän sekä sen ja lääninmaanmittauskonttorien ekspeditöörien, ja puhtaaksikirjoittajien toimesta ....125
10  Suomen Senaatin päätös, jolla 15 päivänä kesäkuuta 1918 maan­mittauslaitoksesta annetun asetuksen XI luvussa maanmittaustoimituksista suoritettavaa palkkiota varten säädetyn taksan määrät toistaiseksi korotetaan ....125
10  Suomen Senaatin päätös 1918 vuoden Vapaussodan muistomitalin perustamisesta ja sen antamisen perusteista ....170
13  Suomen Senaatin päätös metalliromun, kumijätteiden, lumppujen y. m. jäteaineitten takavarikoimisesta ja yksinoikeuden luovuttamisesta Kauppa- ja Teollisuuskomissionille näitten jäteaineitten keruuseen, kuljetukseen ja kauppaan ....112
13  Asetus väliaikaisen kemiallisen teollisuuden osaston perustamisesta Tampereen teollisuuskouluun ja Tampereen teknillisen opiston värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyammattiosaston muuttamisesta väliaikaiseksi kemiallisen teollisuuden ammattiosastoksi ....117
13  Asetus Tampereen teknillisen opiston säännöt sisältävän, 14 päivänä helmikuuta 1911 annetun asetuksen 12 ja 28 §:n muuttamisesta ....117
13  Asetus luotsi-, tulli- ja postilipuista ....117
13  Asetus joka koskee merimieshuoneista Suomessa 30 päivänä huhtikuuta 1874 annetun asetuksen 29 §:n 1 momentin muuttamista ....117
13  Asetus ilmailuliikenteestä Suomessa ....118
13  Asetus valtakunnansisäisten lehtisähkösanomain vaihdosta ....118
14  Suomen Senaatin päätös, joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 72 § :n muutettua sanamuotoa ....126
14  Suomen Senaatin päätös, joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 16 §:n ensimäisen kohdan muutettua sanamuotoa ....126
19  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Länsi-Suomen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 34 pykälän muutetun sanamuodon ....117
20  Suomen Senaatin päätös matkustajan oikeudesta leipäaineiden kuljettamiseen ....116
20  Suomen Senaatin päätös omavarais- ja muiden talouksien vilja-annosten määrästä ....116
20  Suomen. Senaatin päätös rajahintojen ja annoksien suuruuden määräämisestä ravintoloissa, ruokaloissa ja kahviloissa tarjottaville ruoka- ja juomatavaroille ....119
20  Suomen Senaatin päätös myllylaitosten käyttämisestä ....119
20  Asetus merenkulkuoppilaitoksista ....123
20  Asetus siitä, missä järjestyksessä ja millä ehdoilla saavutetaan oikeus olla alipäällikkönä tai päällikkönä suomalaisella kauppa-aluksella sekä tulla nimitetyksi erinäisiin virkoihin merenkulkulaitoksessa ja merenkulkuoppilaitoksissa ....123
24  Suomen Senaatin päätös valtion sairaaloissa suoritettavista päivämaksuista ....120
24  Asetus verovelvollisuuden täyttämistä koskevan vakuuden asettamisesta ulkomaalle pääsyä varten ....123
24  Asetus, jolla muutetaan toisin kuuluvaksi 4 §:n toinen kohta 16 päivänä syyskuuta 1913 annetussa asetuksessa Suomen valtionoppikouluja koskevien säännösten muuttamisesta ....124
24  Asetus valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajien ja opettajattarien oikeudesta eläkkeeseen ja lisäpalkkioon nähden lukea hyväkseen näissä oppilaitoksissa palvelemansa aika ....124
24  Asetus, jolla muutetaan 1 ja 3 § joulukuun 22 päivänä 1917 annetussa asetuksessa valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajain oikeudesta lisäpalkkioon ja eläkkeeseen nähden lukea hyväksensä yksityisoppikoulussa palvelemansa aika ....124.
26  Suomen Senaatin päätös laajennetusta vapaakirjeoikeudesta tullikamareille ja tullitoimituspaikolle ....134
26  Suomen Senaatin päätös postirahavapaudesta Metsätieteelliselle koelaitokselle ....134
27  Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....122
27  Suomen Senaatin päätös, sisältävä lisäyksen Senaatin 26 päivänä tammikuuta 1918 antamaan päätökseen, jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun ase­tuksen 1 §:n 4 momentin nojalla määrätään, että siinä mainitut liikkeet ja työt erinäisissä maalaiskunnissa toistaiseksi eivät ole sanotun asetuksen määräysten alaisia ....124
27  Suomen Senaatin päätös Riihimäen taajaväkisen yhdyskjunnan järjestämisestä ....124

Lokakuu.

1   Suomen Senaatin päätös vuonna 1918 toimitettavista kuntain val­tuutettujen ja tilintarkastajain vaaleista ....125
3   Suomen Senaatin päätös luvan myöntämisestä Osakeyhtiö Maa­kiinteistöpankille laskea liikkeeseen korkoa kasvavia laina-obligatsioneja ....129
3   Suomen Senaatin päätös Suomen kouluviraston eläkekassan ohje­säännön eräiden pykälien muuttamisesta sekä lisäyksistä mainittuun ohjesääntöön ....131
4   Asetus eläinlääketieteenkandidaattien oikeudesta eräissä tapauksissa lukea virkavuosia ....129
8   Suomen Senaatin päätös Venäjän valtakunnan vaakunan ja venäjänkielisen kirjoituksen poistamisesta Suomen Pankin seteleistä ....127
8   Suomen Senaatin päätös Suomen Pankin uusien kahdenkymmenen markan arvoisten setelien liikkeeseen laskemisesta ....127
8   Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin 3 päivänä toukokuuta 1907 antama päätös venäjänkielen taidon vaatimisesta eräiltä Suomen tullilaitoksen virkamiehiltä ....127
8   Suomen Senaatin päätös viljavarojen ja herneiden ilmoittamisesta, tarkastuksesta ynnä valtiolle luovuttamisesta ....128
8   Asetus, joka koskee kieltoa ulkomaille viemästä tai lähettämästä Suomessa liikkeeseen laskettuja obligatsioneja ja enempää kuin 500 Suomen markkaa seteleissä, postilähetysvekseleissä taikka shekeissä ....129
11  Suomen Senaatin päätös siitä, missä järjestyksessä on annettava jäljennöksiä ja otteita eräiden valtiorikosten käsittelemistä varten asetetuissa tuomioistuimissa kertyneistä asiakirjoista ....129
11  Suomen Senaatin päätös suolasilakan takavarikoimisesta, ilmoittamisesta, kuljetuksesta ja rajahinnan määräämisestä ....130
11  Asetus elokuun 8 päivänä 1872 annetun Koulujärjestyksen 9 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi ....131
11  Asetus, joka koskee uusien virkojen perustamista Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukseen ....134.
11  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen ....137
11  Kyytilaki ....140
11  Laki teiden tekemisestä ja kunnossapidosta maalla ....147
12  Suomen Senaatin päätös Senaattiin jätetyn kirjoituksen johdosta, jossa T. l. Pyhäjärven kalastushoitoyhdistys niminen yhdistys on anonut vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle ehdotukselle yhdistyksen säännöiksi ....162
15  Suomen Senaatin päätös raakojen valmistamattomien vuotien ja raakojen nahkojen kaupasta ....132
15  Suomen Senaatin päätös raakojen, valmistamattomien, tuoreiden, suolattujen ja kuivien vuotien ja nahkojen hinnoista ....132
15  Suomen Senaatin päätös valmiiden nahkojen kaupasta ....132
15  Suomen Senaatin päätös valmiin nahan rajahinnoista ....132
15  Laki vuokra-alueiden lunastamisesta ....135
15  Asetus vuokra-alueiden lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanosta ....135
15  Asetus, koskeva luvatonta maasta poistumista ....136
15  Asetus yhden protokollasihteerinviran lakkauttamisesta Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnassa ....136
15  Asetus Suomen Tullitoimituksen Pietarissa lakkauttamisesta ....136
15  Asetus merenkulkulaitoksessa palvelevain virka- ja palvelusmiesten palkkausta, arvoluokkaa ja korvausta heidän virka-asioissa tekemistään matkoista koskevan, 15 päivänä joulukuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n viimeisen momentin ja 12 § :n muuttamisesta ....141.
15  Asetus koskeva luotsi- ja majakkalaitoksesta Suomessa 9 päivänä toukokuuta 1870 annetun asetuksen 4, 16 ja 22 §:n muuttamista ....141
15  Asetus merenkulkulaitoksen hallinnosta 15 päivänä joulukuuta 1917 annetun asetuksen 18, 29, 32, 33 ja 34 §:n 2 momentin sekä 35 § :n muuttamisesta ....141
15  Suomen Senaatin päätös luotsausmaksujen kannosta ja tilityksestä ....141
17  Avoin Kirje Suomen Eduskunnan kokoonkutsumisesta varsinai­sille valtiopäiville Helsingin kaupunkiin 5 päiväksi marraskuuta 1918 ....133
15  Suomen Senaatin päätös, koskeva "Nylands Aktiebank" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 pykälän muutettua sanamuotoa ....137
15  Suomen Senaatin päätös, jolla muutetaan Senaatin ,"Fastighets-banken i Finland, Aktiebolag, Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiölle" vahvistamia korkoa kasvavain lainaobligatsionien antamisen ehtoja ....137
15  Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Merenkulkuhallitukselle sekä sen alaisille laitoksille ja virkamiehille ....148
15  Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta sotalaitoksen asepajoille Kuopiossa, Viipurissa ja Helsingissä ....148
18  Laki säästöpankeista ....139
22  Suomen Senaatin päätös karjanomistajien velvollisuudesta luovuttaa lihaa yleiseen kulutukseen ja liha- ja karjakaupan harjoittamisesta maassa ....138
22  Suomen Senaatin päätös kansalaisluottamusta menettäneiksi tuomittujen henkilöiden poistamisesta kunnallisista vaaliluetteloista vuonna 1918 ....141
22  Asetus arkkitehdin viran perustamisesta Sosialihallitukseen ....142
22  Asetus Venäjän alamaisille ja laitoksille kiinteimistöjen hankintaan ja hallintaan nähden Suomessa suotujen etuuksien lakkauttamisesta ....142
22  Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöitä koskevain säännöksien muuttamisesta ja täydentämisestä ....142
25  Laki Suomen valtion edustuksesta ulkomailla ....150
29  Suomen Senaatin päätös koskeva metalliromun ja erinäisten jäte­aineiden takavarikoimista ja valtiolle luovuttamista ....143
29  Suomen Senaatin päätös naftan ja kaikkien sen tislaustuotteiden, pellavaöljyn, saippuan, y. m. öljy- ja rasva-aineitten takavarikoimisesta ja valtiolle luovuttamisesta sekä yksinoikeuden antamisesta Kauppa- ja Teollisuuskomisionille näiden öljy- ja rasva-aineitten keruuseen, kuljetukseen ja kauppaan ....143
29  Suomen Senaatin päätös perunoiden ja lanttujen kaupasta, kulje­tuksesta ja ilmoittamisesta sekä niiden käytöstä eläinten ruuaksi 10 p:nä syyskuuta 1918 annetun Senaatin päätöksen 2 § :n muuttamisesta ....146
29  Suomen Senaatin päätös perunan rajahinnoista ja toimenpiteistä perunain hankkimiseksi yleiseen kulutukseen ....146
29  Asetus 8 päivänä marraskuuta 1917 annetun piirieläinlääkärien ohjesäännön muuttamisesta koskevan asetuksen voimaanasturnisajan lykkäämisestä ....148
29  Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden myynnistä apteekeista ....148
29  Suomen Senaatin päätös Asutushallituksen ja sen alaisten virkamiesten toimituskirjain lunastuksesta ....148
29  Asetus Viipurin läänistä väliaikaisesti eroitettavasta ja alempana määritellyissä asioissa sotilashallinnon alaiseksi asetettavasta raja-alueesta sekä tämän rajamaan komendantliviraston muodostamisesta ja toimivallasta ....150.
29  Asetus vanhemman avustajalääkärin viran perustamisesta Helsingin yleisen sairaalan propedeuttiselle osastolle ....151
29  Asetus kunnaneläinlääkärinviroista marraskuun 1 päivänä 1904 annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi ....151
30  Korkeimman vallan haltijan päätös eräiden valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten lieventämisestä ....144
31  Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....145
31  Asetus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kannettavista maksuista ....148

Marraskuu.

1   Asetus yhden uuden hallintoneuvoksen viran perustamisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ....148
1   Suomen Senaatin päätös siitä taksasta, jonka mukaan maksut Helsingin maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratoorin toimittamista tutkimuksista ovat suoritettavat ....148
1   Asetus Elintarvetoimituskunnan ja Elintarvetoimistojen syyteoikeudesta ....149
1   Suomen Senaatin päätös koskeva Ahvenanmaan läänin pysyttämistä toistaiseksi Turun ja Porin läänin lääninmetsälautakunnan alaisena alueena ....150
1   Asetus niiden avoimien kirjeiden ja todistusten lunastuksesta, jotka annetaan oikeudesta olla päällikkönä ja alipäällikkönä suomalaisella kauppa-aluksella sekä toimittaa luotsauksia määrätyllä kulkuväylällä ....154
5   Suomen Senaatin päätös toimenpiteistä varsojen teurastamisen ehkäisemiseksi ....149
5   Suomen Senaatin päätös heinien pakko-otosta sotaväen tarpeisiin ....149
5   Suomen Senaatin päätös, sisältävä ,"Pohjois-Suomen Pankki Osa­keyhtiö" nimisen Pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisen ....167
5   Suomen Senaatin päätös sisältävä "Suomen Vakuus O. Y. Garanti A. B. i Finland" nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen ....179
8   Suomen Senaatin päätös Suomen valtionrautateillä velaksi toimitettavista kuljetuksista ....151.
5   Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä 1919 vuoden ylioppilas­tutkinnosta pääsyä varten Aleksanterin-Yliopistoon ....154
5   Asetus valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajien ja opetta­jattarien oikeudesta lisäpalkkioon tahi palkankorotukseen nähden lukea hyväkseen aikaisemmin vakinaisessa virassa seminaarissa tai oppikoulussa suorittamansa palvelus ....154
5   Suomen Valtionarkiston Johtosääntö ....156
12  Asetus Senaatin prokuraattorinapulaisen palkkauksen sekä prokuraattorinsihteerinvirkaan liittyvien etujen parantamisesta ....151
12  Asetus Suomen tullilaitoksen virkailijain palkkaussäännöstä ....
12  Suomen Senaatin päätös koskeva lisäyksiä Senaatin päätöksellä 10 päivältä syyskuuta 1918 vahvistamaan luetteloon niistä tarveaineista, joita 27 päivänä heinäkuuta 1918 kohtuuttomien hintojen ehkäisemiseksi sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa annetun lain l §:ssä mainituilla muilla yleisillä tarveaineilla tarkoitetaan ....151
12  Suomen Senaatin päätös erikoisista toimenpiteistä viljan hankkimiseksi sotalaitokselle ....152
12  Asetus toisen protokollasihteerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Oikeustoimituskuntaan ....154
12  Asetus maalaiskansakoulujen piiritarkastajain ja seminaarien johtajain, lehtorien tai muiden vakinaisten virkamiesten oikeudesta palkankorotukseen ja lisäpalkkioon nähden lukea hyväkseen edellisessä virassa palvelemansa aika ....156
12  Asetus maanjako-oikeuksien puheenjohtajain palkkioiden parantamisesta ....162
14  Suomen Senaatin päätös Valkeakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä ....154
14  Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Geodeettiselle laitokselle ....159
14  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Helsingfors Aktiebank - Helsingin Osakepankki nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 5, 7, 11, 15 ja 29 §:n muutetun sanamuodon ....159
14  Suomen Senaatin päätös, sisältävä "Savo-Karjalan Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainittujen pykäläin muutetun sanamuodon ....159
14  Suomen Senaatin päätös, sisältävä "Tampereen Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainitun pykälän muutetun sanamuodon ....159
15  Asetus Valtion Meteorologisesta Keskuslaitoksesta ....170
15  Asetus Valtion Meteorologiselle Keskuslaitokselle 15 päivänä marraskuuta 1918 annetun asetuksen täytäntöönpanosta ....170
15  Suomen Senaatin päätös, sisältävä "Finlands Industribank, Aktiebolag" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen ....182
19  Suomen Senaatin päätös koskeva toimenpiteitä tehdastuotteiden aiheettoman hinnannousun ehkäisemiseksi ....155
19  Asetus Senaatin Käännöstoimiston uudestaan muodostamisesta ....159
19  Asetus Kuusjärven kunnan erottamisesta eri käräjäkunnaksi ....159
19  Suomen Senaatin päätös Virtain ja Ätsärin pitäjäin yhteisen kruununnimismiespiirin jakamisesta ....159
19  Suomen Senaatin päätös Jyväskylän, Toivakan ja Petäjäveden pitäjäin sekä Keuruun, Pihlajaveden ja Multian pitäjäin kruununnimismiespiirien jakamisesta ....159
19  Suomen Senaatin päätös Alajärven, Lehtimäen ja Soinin pitäjäin yhteisen kruununnimismiespiirin jakamisesta ....159
19  Asetus Merentutkimuslaitoksesta ....162
19  Asetus Ahvenanmaan läänin Lääninhallituksen virkailijain palkkaussäännöstä ....163
19  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää johtosäännön Työväen suojelus- ja huoltonäyttelyn hoitajalle ....163
19  Suomen Senaatin päätös Nastolan pitäjän, Hollolan ja Kärkölän pitäjien sekä Lammin ja Kosken pitäjien kruununnimismiespiirien jakamisesta ....163
19  Suomen Senaatin päätös Urjalan, Akaan ja Kylmäkosken pitäjien yhteisen kruununnimismiespiirin jakamisesta ....163.
19  Suomen Senaatin päätös maaliskuun 22 päivänä 1909 tehdyn, määräyksiä puutavarain myynnistä Suomen kruununmetsistä yleisillä ja paikallishuutokaupoilla sisältävän Senaatin pää­töksen 18 § :n muuttamisesta toisin kuuluvaksi ....168
19  Asetus Kauppa- ja Teollisuushallituksesta ....169
19  Asetus Kauppa- ja Teollisuushallituksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ....169
19  Asetus Geologisesta komissionista ....169
19  Asetus, Geologisesta komissionista annetun asetuksen täytäntöönpanosta ....169
19  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää johtosäännön Geologiselle komissionille ....169
19  Laki edustajapalkkiosta vuoden 1918 ylimääräisiltä valtiopäiviltä ....184
22  Ritarihuonejärjestys Suomen Ritaristolle ja Aatelille ....156
22  Asetus ampuma-aseista ....164
22  Asetus ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden kaupasta ....164
22  Suomen Senaatin päätös, joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 87 § :n muutettua sanamuotoa ....168
23  Suomen Senaatin päätös postirahanvapaudesta "Suomen Punainen Tähti, Yhdistys hevosten hoitamista varten sodassa" nimiselle yhdistykselle ....168
26  Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimi­sesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....157
26  Asetus apulaissihteerin viran perustamisesta Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukseen samalla lakkautetun toisen kanslistin viran sijaan ....160
26  Asetus ylimääräisten armovuosien myöntämisjärjestyksestä kirkollisvirkakuntaan kuuluneitten virkamiesten kuolinpesille ....162
26  Asetus Lappeenrannan väliaikaisen tullitoimituksen lakkauttamisesta ....162
26  AsetusTerijoen tullitoimituksen ekspeditöörin ja Valkeasaaren tullivartion ylipäällysmiehen virkojen lakkauttamisesta ....162
26  Suomen Senaatin päätös sisältävä lähempiä määräyksiä 29 päivänä toukokuuta 1917 annetun armahduskirjan täytäntöönpanosta ....162
26  Suomen Senaatin päätös siitä, mihin palkkausluokkaan tullilaitoksen virkailijat Suomen tullilaitoksen virkailijain palkkaussäännöstä 12 päivänä marraskuuta 1918 annetun asetuksen mukaan luetaan ....164
26  Suomen Senaatin päätös huoneenvuokra-asiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....164
26  Asetus Kouluhallitukselle myönnetystä oikeudesta lopullisesti päättää eräitä asioita, joiden ratkaisu tähän asti on ollut Kirkollis- ja opetustoimituskunnan tai Senaatin vallassa ....168
26  Asetus Suomen kreikkalais-katolisesta kirkkokunnasta ....185
26  Asetus Suomen kreikkalais-katolisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen voimaanpanemisesta ....185
26  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä sadan miljoonan markan suuruisen Suomen toisen vapaudenlainan ottamisesta ....187
27  Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota koskeviin säännöksiin ....160
27  Asetus Senaatin ja sen toimituskuntien nimen muuttamisesta ....161
27  Suomen Senaatin päätös Tampereen piirin kauppakamariyhdistyksen tammikuun 12 päivänä 1918 vahvistettujen sääntöjen 6 § :n toisen momentin muuttamisesta ....168
27  Suomen Senaatin päätös asioiden käsittelystä Metsähallituksessa ....175
28  Rauhansopimus Suomen ja Saksan välillä ....153
28  Kauppa- ja merenkulkuvälikirja Suomen ja Saksan välillä ....153
28  Liitepöytäkirja Suomen ja Saksan väliseen rauhansopimukseen ynnä kauppa- ja merenkulkuvälikirjaan sekä noottien vaihto ....153
29  Rauhansopimus Suomen ja Bulgarian välillä ....158

Joulukuu.

3   Valtioneuvoston päätös Valtion viljakonttorin perustamisesta Elintarveministeriön yhteyteen ....166
3   Valtioneuvoston päätös, jolla 5 § Suomen Senaatin päätöksessä karjanomistajien velvollisuudesta luovuttaa lihaa yleiseen kulutukseen ja liha- ja karjakaupan harjoittamisesta maassa 22 päivältä lokakuuta 1918 muutetaan toisin kuuluvaksi ....166
3   Valtioneuvoston päätös erikoisista toimenpiteistä niitä viljelijöitä kohtaan, jotka rikkovat viljan kulutuksesta annettuja määräyksiä ....166
3   Valtioneuvoston päätös koskeva teurasporojen ja poronlihan kauppaa Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnissa ....166
5   Valtioneuvoston päätös Suomen Postiljooniyhdistykselle myönne­tystä oikeudesta vuonna 1919 maksutta postissa ristisiteessä lähettää tilaajille "Postimies" nimisen aikakauslehden ....168
5   Valtioneuvoston päätös muutosten vahvistamisesta Kirkollisviraston Leski- ja Orpokassan ohjesääntöön ....186
7   Korkeimman vallan haltian päätös valtiorikoksiin syyllisten henkilöiden armahtamisesta ....165
10  Valtioneuvoston päätös korvauksen suorittamisesta kihlakunnan­tuomareille ja lautamiehille välikäräjistä, jotka pidetään sodan aiheuttamista poikkeuksellisista oloista annettujen lakien rikkomisesta nostettujen juttujen käsittelyä varten ....167
10  Valtioneuvoston päätös muutoksen vahvistamisesta Tampereen kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin palkkaussääntöön ....167
10  Valtioneuvoston päätös Uudenkaupungin Maistraatin ja Raastu­vanoikeuden oikeusneuvosmiehen palkkaa koskevassa asiassa ....167
10  Valtioneuvoston päätös kyytirahan väliaikaisesta korottamisesta ....168
10  Valtioneuvoston päätös, jonka mukaan Suomen Maanviljelijäin Keskinäisessä Tapaturma vakuutusyhdistyksessä vapaaehtoisesti vakuutetuille työntekijöille tai heidän läheisilleen suoritettavaa vahingonkorvausta ei saa velasta ulosmitata ....168
10  Valtioneuvoston päätös määräyksiksi kokoontumisoikeuden väliaikaisesta soveltamisesta ....175
12  Suomen Eduskunnan kirjelmä korkeimman vallan käyttämisestä ....173
13  Valtioneuvoston päätös, koskeva "Paloheimo & K:i Pankkiosake-yhtiö" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamista ....186
17  Asetus vekselien protesteeraamisajan pitentämisestä elokuun 7 (heinäkuun 25) päivänä 1914 annetun asetuksen voimassaolon lakkaamisesta ....171
17  Valtioneuvoston päätös siitä, mille viranomaiselle armonanomukset ovat annettavat ....171
17  Valtioneuvoston päätös perunajauhojen kaupasta ja kuljetuksesta ....172
17  Laki, jolla säädetään, että eräät sotapalvelusta koskevat säännök­set eivät ole perustuslain luontoisina pidettävät ....175
17  Asetus Suomen valtionrautateille 18 päivänä elokuuta 1917 annetun palkkaussäännön 1 § :n osittaisesta muuttamisesta ....175
17  Asetus piiritarkastajain palkka- ja eläke-etujen parantamisesta ....175
17  Asetus, joka sisältää tarkempia määräyksiä säästöpankeista ....175
17  Valtioneuvoston päätös Porin kaupunginvoudin palkan korottamisesta ....175
17  Valtioneuvoston päätös Geodeettisen laitoksen toimituskirjain lunastuksesta ....175.
17  Valtioneuvoston päätös, jolla määrätään mihin asutuskeskuksiin, paitsi kaupunkeja, on asetettava sellaisia kunnallisia vuokralautakuntia, kuin Senaatin päätös 26 päivältä marraskuuta 1918 huoneenvuokra-asiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa edellyttää ....176
17  Asetus 13 päivänä huhtikuuta 1896 sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta tullijutuissa annetun asetuk­sen 1 § :n muuttamisesta toisin kuuluvaksi ....179
17  Asetus Köyhäinhoidonpiiritarkastajien asettamisesta tammikuun 18 päivänä 1918 annetun asetuksen muuttamisesta ....179
17  Asetus toukokuun 31 päivänä 1918 annetun Köyhäinhoidonpiiritarkastajien johtosäännön muuttamisesta ....179
17  Valtioneuvoston päätös ulkovaltojen lähetystöjen ja konsulivirastojen oikeudesta saada tullitta maahan tuoda erinäisiä tavaroita ....179
17  Valtioneuvoston päätös Längelmäen, Kuoreveden ja Eräjärven pitäjien yhteisen nimismiespiirin jakamisesta ....190
18  Elintarveministeriön päätös erinäisistä lisäyksistä ja selvityksistä 21 päivänä kesäkuuta 1918 annettuun Suomen Senaatin päätökseen tupakan ja tupakkatuotteiden kaupasta ....172
19  Valtioneuvoston päätös vapaakirjeoikeudesta maassa toimivien Suojeluskuntien esikunnille ....182
20  Valtioneuvoston päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....176
20  Asetus väliaikaisen kanslian perustamisesta Valtionhoitajalle ....179
20  Asetus, joka koskee kirjoitusharjoitusten tarkastamisesta sekä yksityisestä opetuksesta Aleksanterin-Yliopistossa suoritettavaa korvausta ....179
20  Asetus uusien virkojen perustamisesta Aleksanterin-Yliopiston eläintieteelliseen museoon ....179
20  Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä valuuttakaupan harjoittamisesta ....179
20  Valtioneuvoston päätös lisäyksistä Suomen rahasääntöön vuodeksi 1917 ....179
20  Asetus maamiesopistoista ....182
20  Asetus Lääkintöhallituksen toimivallan laajentamisesta ....182
20  Asetus kunnanlääkärien oikeudesta lukea virkavuosia ....
20  Asetus toimenpiteistä suomalaisen hevosrodun parantamiseksi 188....
21  Asetus joulukuun 20 päivänä 1918 annetun, toimenpiteistä suomalaisen hevosrodun parantamiseksi koskevan asetuksen täytäntöönpanosta ....188
21  Valtioneuvoston päätös, sisältävä "Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 § :n muutetun sanamuodon ....182
21  Valtioneuvoston päätös, sisältävä ,"Suomen Käsityöläis-Osake-pankki - Handtverkare-Aktiebanken i Finland" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutetun sanamuodon ....182
21  Valtioneuvoston päätös, sisältävä Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag - Helsingin Diskontopankki, Osakeyhtiö nimisen yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutetun sanamuodon ....182
23  Valtioneuvoston päätös, sisältävä ,"Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muutetun sanamuodon ....188
28  Valtionhoitajan Avoin Kirje ja Käsky uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja uusien valtiopäiväin kokoontumisesta ....174
28  Laki Leimamaksusta ....177
28  Valtioneuvoston päätös leimamaksun kannosta ja tilittämisestä ....177
28  Laki korko- ja osinkoverosta ....178
28  Valtioneuvoston päätös korko- ja osinkoveron kantamisesta ja tilityksestä ....178
28  Valtioneuvoston päätös, joka koskee virkamiehille vuonna 1919 tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä matkatavarain kuljetuskustannuskorvausten määrää ....178
28  Laki tulojen suostuntaverosta vuodelta 1917 ....180
28  Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä tulojen suostuntaverosta vuodelta 1917 28 päivänä joulukuuta 1918 annetun lain soveltamisesta ....180
28  Laki henkirahan maksamisesta ....181
28  Laki vuodelta 1918 suoritettavan henkirahan korottamisesta....181
28  Laki osakkeita siirrettäessä suoritettavasta suostuntaverosta ....183


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.