Suomen painetun asetuskokoelman sisällysluettelo 1918 (tammi-kesäkuu)

Ajanluvunmukainen rekisteri Asetuskokoelmaan v:lta 1918.

Tammikuu.

2 (päivä)   Laki, sisältävä välittävät säännökset maalaiskuntain kunnallislain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä koskevan lain ja kunnallisen vaalilain käytäntöön saattamisesta .......2 (säädöslehden numero)
2   Asetus seitsemännen jaoston asettamisesta Turun Hovioikeuteen ....4
4   Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....1
4   Asetus kelpoisuudesta valtion oppikoulujen piirustuksenopettajanvirkoihin .......4
4   Asetus eräiden uusien palvelusmiehen toimien perustamisesta Aleksanterin-Yliopistoon ....4
4   Suomen Senaatin päätös, koskeva Hyvinkään kunnan muodostamista eri nimismiespiiriksi ....8
4   Suomen Senaatin päätös, koskeva Ranuan kunnan muodostamista eri nimismiespiiriksi .....8
5   Suomen Senaatin päätös väkirehuvarastojen takavarikoimisesta ....3
5   Suomen Senaatin päätös viljan kulutuksen järjestämisestä .....5
7   Laki suurten tulojen suostuntaverosta ....4
7   Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä suurten tulojen suostuntaverosta 7 päivänä tammikuun 1918 annetun lain soveltamisesta ....4
7   Suomen Senaatin päätös eräiden elintarpeiden kulutuksen ja yleisten tarveaineiden käytön järjestämisestä ....6
10  Asetus kuvernööri-nimityksen muuttamisesta maaherraksi .....8
10  Asetus neljännen lääkintöneuvoksenviran perustamisesta Suomen Lääkintöhallitukseen ....8
10  Asetus oikeusmielitautiopin alilääkärinviran perustamisesta La­pinlahden mielisairaiden keskuslaitokseen ....9
12  Laki kihlakunnankäräjiä koskevien määräysten muuttamisesta ....7
12  Laki edustajanpalkkiosta vuoden 1917 ensimäisiltä ja toisilta val­tiopäiviltä .....7
12  Laki mooseksenuskolaisista ....7
12  Asetus kolmannen prokollasihteerinviran ja neljännen kanslistinviran perustamisesta Suomen Senaatin Maataloustoimituskuntaan ....9
12  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Tampereen piirin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen ....35
12  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Viipurin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen ....35
12  Asetus kansakoulunopettajaseminaarien opettajain virantoimituspalkkioiden maksuperusteista ......61
14  Asetus suojeluskasvatustoimen johdon ja valvonnan väliaikaisesta järjestämisestä .......17
17  Suomen Senaatin päätös Helsingin nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi ....9
17  Laki osuustoimintalain 18 §:n muuttamisesta ....22
17  Asetus mooseksenuskolaisten kirjoittamisesta sivilirekisteriin ....22
17  Asetus mooseksenuskolaisten oikeudesta muodostaa seurakuntia tai uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ja mooseksenuskolaisista pidettävistä luetteloista ....24
18  Suomen Senaatin päätös Maataloushallituksen vakinaisten vahti­mestarien osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan ....9
18  Asetus Köyhäinhoidonpiiritarkastajien asettamisesta ....38
18  Suomen Senaatin päätös Senaatin elokuun 21 päivänä 1914 antaman päätöksen ulkomaisten painotuotteiden maahantuomisen tavasta peruuttamisesta ....114
18  Suomen Senaatin päätös, koskeva sen 30 päivänä maaliskuuta 1916 annetun kiellon kumoamista, jolla kiellettiin ulkomaalta Suomeen tuomasta suojakotelolla varustettuja tai sidottuja kirjoja ....114
26  Suomen Senaatin päätös, jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 4 momentin nojalla määrätään, että siinä mainitut liikkeet ja työt erinäisissä maalaiskunnissa toistaiseksi eivät ole sanotun asetuksen määräysten alaisia ....16
26  Asetus virkatalojenmetsänhoitajista ....19
26  Asetus valtion virkatalometsien metsätyönjohtajista ....19

Helmikuu.

1   Suomen Senaatin julistus Suomen kansalle ja kaikille viranomai­sille, jossa kehoitetaan alistumaan kapinan johdosta Vaa­saan asettauneen hallituksen johtoon ....65
6   Suomen Senaatin julistus Suomen kansalaisille ja viranomaisille suojeluskuntien perustamisesta ja tukemisesta ....65
8   Suomen Senaatin tiedotus Suomen kansalle, jolle lausutaan tun­nustus siitä, että se on noussut taisteluun isänmaan vapau­den puolesta ....65
12  Suomen Senaatin päätös uuden valankaavan vahvistamisesta kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkisten laitosten ylemmille ja alemmille virkamiehille sekä palvelijoille .......65
18  Suomen Senaatin julistus Suomen kansalle vuoden 1878 asevelvelvollisuuslain uudellen voimaansaattamisesta ....65
18   Suomen Senaatin päätös vilja-annosten pienentämisestä .......65
21  Suomen Senaatin päätös erinäisten tavarain tullimaksujen korot­tamisesta ....65
22  Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....65
27  Suomen Senaatin päätös Suomen väliaikaisesta merenkulku- ja kauppalipusta .......65
27  Suomen Senaatin päätös Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....65

Maaliskuu.

1   Suomen Senaatin päätös, jolla suomalaisten laivojen myynti ulko­maalaiselle ostajalle on kielletty ......65
1   Suomen Senaatin päätös erinäisten metallien, öljyjen ja muutamien muiden yleisten tarveaineiden takavarikoimisesta ja ilmoittamisesta .......65
4   Suomen Senaatin päätös hevostenomistajain velvollisuudesta luo­vuttaa hevosensa valjaineen ja ajoneuvoineen puolustuslaitoksen käytettäväksi ....65
4   Suomen Senaatin päätös Vapaudenmitalien ja Vapaudenristin ritarimerkkien väliaikaisista säädöksistä ....65
5   Suomen Senaatin päätös kahvin maasta viennin kieltämisestä ....65
9   Suomen Senaatin päätös Suomen postimerkkien käyttämisestä ulkomaille menevää postia varten ......65
9   Suomen Senaatin päätös koskeva Venäjän rahan rahamerkkien käypäisyyden lakkauttamista Suomessa ....65
16  Suomen Senaatin päätös siitä kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sotapalveluksesta .....65
27  Suomen Senaatin päätös 200,000,000 markan suuruisen Suomen vapaudenlainen ottamisesta ....65
28  Suomen Senaatin päätös maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla pää­töksellä määrätyn, erinäisiä metalleja, öljyjä ja muutamia muita yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistamisesta ....65
28  Suomen Senaatin päätös, jolla velvoitetaan luovuttamaan puolet maanviljelijöille jätetyistä siemenrukiista ja osa nautaeläimien ja sikojen ruokintaa varten varatuista kauroista ....65
28  Suomen Senaatin päätös perunain kuljetuksen ehdoista ....65

Huhtikuu.

2   Suomen Senaatin päätös koskeva korotettuja postimaksuja posti­lähetyksistä Suomen sisäpuolella ......65
3   Suomen Senaatin päätös, jolla tavarain maastavienti on toistai­seksi kielletty ....65
5   Suomen Senaatin päätös, jolla muutetaan viljan kulutuksen jär­jestelystä 5 päivänä tammikuuta 1918 annetun Senaatin päätöksen 11 § toisin kuuluvaksi ....65
5   Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ....65
5   Suomen Senaatti on Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä antanut seuraavan julistuksen [saksalaisten joukkojen avustamisesta] : Suomen kansalle ....65
11  Suomen Senaatin päätös, sisältävä täydennyksen Senaatin päätökseen maaliskuun 16 päivältä 1918 siitä, kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sotapalveluksesta ....65
16  Suomen Senaatin päätös Kauppa- ja teollisuuskomisionin asetta­misesta ....65
16  Suomen Senaatin päätös vilja-annosten pienentämisestä .......65
17  Suomen Senaatin päätös Viaporin linnoituksen Suomen valtion haltuun ottamisesta sekä Venäjän valtion kiinteän ja irtaimen omaisuuden takavarikoimisesta ....65
17  Suomen Senaatin päätös kyytirahan korottamisesta ....15
17  Suomen Senaatin päätös, jolla kielletään ampuma-aseiden ja am­pumatarpeiden maahantuonti ilman Senaatin lupaa .......65
19  Suomen Senaatin päätös koskeva kaiken tavaran maasta viennin kieltoa ....11
19  Suomen Senaatin päätös valmistamattoman kuparin, messingin, tinan ja kumin takavarikoimisesta .....11
19  Suomen Senaatin päätös erinäisten tarveaineiden ilmoittamisesta ....11
20  Suomen Senaatin päätös kahvin ja tupakin takavarikoimisesta ....10
20  Suomen Senaatin päätös siemenviljan hinnasta ....12
20  Suomen Senaatin päätös siemeneksi varatun ruisviljan käyttämisestä maan väestön elatukseksi ....12
22  Suomen Senaatin päätös, koskeva toimenpiteitä Suomen vakinaisen armeijan muodostamisen edistämiseksi ....13
23  Asetus takautuvan kanneajan pitentämisestä vekseliasioissa ....65
23  Suomen Senaatin päätös, jolla suomalaisten laivatelakoitten, laivatelakkaliikettä harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ynnä telakoilla olevien valmiitten ja puolivalmiitten laivojen sekä laivarakennusaineitten myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty ....65
25  Suomen Senaatin päätös erinäisten tarveaineiden ilmoittamisesta ....14
25  Suomen Senaatin päätös Suomen postilaitoksessa suoritettavista tilityksistä ....15
26  Suomen Senaatin päätös hienosaippuan kulutuksen järjestämisestä .......14
26  Suomen Senaatin päätös väliaikaisen Hevoskonttorin perustamisesta ja eräistä rajoituksista hevosten kuljetuksessa .....21
26  Suomen Senaatin päätös maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla pää­töksellä määrätyn erinäisiä metalleja, öljyjä ja muutamia muita yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistami­sesta ....65

Toukokuu.

6   Suomen Senaatti on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan tiedoituksen [Helsinkiin palaamisestaan]: Suomen Kansalle ....18
6   Asetus yhden esittelijäsihteerin- ja yhden kanslistinviran perus­tamisesta Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskuntaan .....20
6   Suomen Senaatin päätös, koskeva takavarikoitujen alkoholipitois­ten aineiden luovuttamista valtiolle ....20
6   Asetus virastonimityksen "Koulutoimen Ylihallitus" muuttami­sesta ....26
10  Suomen Senaatin päätös, jolla hevosten vienti maasta toistaiseksi kielletään ....22
10  Suomen Senaatin päätös, Venäjältä tulevista tavaroista ja laivoista kannettavista maksuista ....24
10  Suomen Senaatin päätös Venäjältä tulevista tavaroista ja laivoista edelleen sovelluttamisesta ....24
11  Suomen Senaatin päätös valtiorautateiden Eläkelaitokselle tammikuun 21 päivänä 1897 annetun ohjesäännön 66 §:n sanamuodon muuttamisesta ....21
11  Suomen Senaatin päätös, sisältävä täydennyksen Senaatin päätökseen maaliskuun 16 päivältä 1918 siitä kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sotapalveluksesta ....34
11  Suomen Senaatin päätös Rauman kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta ....38
13  Suomen Senaatin päätös, joka koskee kalapörssien perustamista ....23
13  Asetus toisen vankilantarkastajanviran perustamisesta Vankein­hoitohallitukseen .....30
13  Suomen Senaatin päätös Viaporin linnoituksen nimen muuttami­sesta ....43
14  Suomen Senaatin päätös, sisältävä Kuopion Kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen ....46
17  Suomen Senaatin päätös koskeva Kauppa- ja Teollisuuskomissionin toirnintavaltuuksia ....26
17  Suomen Senaatin päätös erinäisten tarveaineiden kuten kuituainesten, nahkojen, vuotien, karvojen, hartsien y. m. ilmoittamisesta ....28
17  Suomen Senaatin päätös, sisältävä täydennyksen Senaatin päätökseen huhtikuun 17 päivältä 1918 Venäjän Valtion omaisuuden takavarikoimisesta ....34
17  Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin 8 päivänä elokuuta 1914 antama päätös sotatilaa koskevien säännösten perusteella takavarikkoon pantujen kiinteimistöjen hoitamisjärjestyksestä .....34
18  Suomen Eduskunnan kirjelmä korkeimman vallan käyttämisestä ....27
21  Suomen Senaatin päätös kahvin ja tupakan takavarikoimisesta .....25
21 Suomen Senaatin päätös, joka koskee kanavamaksujen väliaikaista korottamista ....27
24  Suomen Eduskunnan päätöksen mukaisesti on Suomen Hallitus 24 päivänä toukokuuta 1918 vahvistanut Suomen rahasäännön vuodeksi 1917. Vakinainen rahasääntö ....31
24  Asetus vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusrahaston perustamisesta ....142
24  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää väliaikaisen tariffin sotaväen ja sotilastavaran kuljetukselle Suomen Valtionrautateillä ....184
25  Suomen Senaatin päätös hienosaippuan takavarikoimisesta .....29
25  Suomen Senaatin päätös perunain kuljetuksen ehdoista ....29
25  Asetus n.s. keisarillisten pitäjäin kirkkoherrain nimittämisjärjestyksen muuttamisesta sekä erinäisten pappien ylimääräisen hakuoikeuden lakkauttamisesta ....30
25  Asetus merenkulkulaitoksen hallinnosta 15 päivänä joulukuuta 1917 annetun asetuksen 38 §:n 1 momentin muuttamisesta ....37
25  Suomen Senaatin Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko Suomen Valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1919 ....79
27  Suomen Senaatin päätös valuuttakaupan harjoittamisesta .......33
27  Laki Suomen rahasta 9 päivänä elokuuta 1877 annetun Lain 6, 10, 11 ja 16 §:in muuttamisesta toisin kuuluviksi ....37
27  Suomen Senaatin päätös Suomen metallirahain ulkomuodon muuttamisesta ....61
29  Laki Oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 10 §:n muuttamisesta .....32
29  Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 29 § :n muuttamisesta toisin kuuluvaksi ....32
29  Laki väliaikaisten säännöksien antamisesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi ....32
29  Laki eräiden valtiorikosten käsittelemistä varten asetettavista tuomioistuimista sekä oikeudenkäynnistä niissä ....32
29  Suomen Senaatin päätös Merenkulkuhallituksen ja sen alaisten virkamiesten toimituskirjani lunastuksesta ....34
29  Laki Suomen lipusta .......40
30  Suomen Senaatin päätös, jolla yrityksille ja laitoksille alla maini­tuilla työaloilla myönnetään lykkäystä 27 päivään elokuuta 1918 kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain toimeenpanoon nähden ....33
31  Köyhäinhoidonpiiritarkastajien johtosääntö ....38

Kesäkuu.

1   Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Sosialihallitukselle sekä sen alaisille viranomaisille ....38
1   Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Aleksanterin Yli­opistolle ja postirahanvapaudesta Yliopistonkirjaston asiamiehille heidän kirjevaihdossaan sanotun yliopiston kanssa ....38
1   Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Asutushallitukselle ja erinäisille sen alaisille virkamiehille ja viranomaisille ....38
1   Suomen Senaatin päätös, koskeva Suomen Postiljooniyhdistykselle myönnettyä oikeutta vuonna 1918 maksuvapaasti postissa ristisidelähetyksenä lähettää "Postimies" niminen lehti tilaajilleen ....38
1   Suomen Senaatin päätös sisältävä Oulun kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen ....46
4   Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellissa oloissa ....36
6   Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tiedonannon Suomen liittymisestä Maailmanpostiliittoon ....39
6   Asetus luotsirahan korottamisesta ....46
6   Suomen Senaatin päätös Kauppa- ja Teollisuuskomisionin asetta­misesta huhtikuun 16 päivänä 1918 annetun Senaatin päätöksen 2 § :n muuttamisesta ....50
6   Suomen Senaatin päätös sisältävä Vaasan Osake Pankin uuden yhtiöjärjestyksen vahvistamisen ......53
7   Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeuden myöntämisestä Suo­men Eduskunnalle ja sen alaisille laitoksille ....43
7   Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Tutkintoasiain Päällikölle ja hänen alaisilleen paikallisille tutkintopäälliköille ....43
7   Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Lennätinhallitukselle ja sen alaisille viranomaisille ja virkamiehille .....43
10  Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta ....39
10  Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta koskevan lain käyttämisestä .......39
10  Laki postisäästöpankista Suomessa 24 päivänä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 2 § :n muuttamisesta ....43
10  Asetus 11 päivänä kesäkuuta 1891 niistä ehdoista, joilla ulkomaiset vakuutuslaitokset harjoittakoot Suomessa vakuutusliikettä, annetun Julistuksen 12 § :n kumoamisesta ....43
10  Asetus Ahvenanmaan kihlakunnan erottamisesta Turun ja Porin läänistä eri lääniksi ....48
14  Laki puhevallan tai oikeuden säilyttämisajan pidentämisestä äsken kukistetun kapinan johdosta .....41
14  Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin päätös 30 päivältä toukokuuta 1916, joka koskee tavaran kuljetusta vientipaikkoihin ....43
14  Suomen Senaatin päätös Suomen Pankin uusien viidensadan, sadan ja viiden markan arvoisten setelien liikkeeseen laskemisesta....46
14  Asetus matkatodistuksista ....48
14  Asetus Sota-asiaintoimituskunnan perustamisesta Suomen Senaatin Talousosastoon ....56
14  Asetus väliaikaisen Elintarvetoimituskunnan asettamisesta Suomen Senaatin Talousosastoon .......56
14  Asetus esittelijäsihteerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Elintarvetoimituskuntaan ....56
15  Asetus maanmittauslaitoksesta ....52
15  Asetus maanmittauslaitoksesta 15 päivänä kesäkuuta 1918 annetun asetuksen täytäntöönpanosta ....52
17  Laki Suomen eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin virkatointen lainmukaisuutta ....42
17  Asetus lääkärinammatin harjoittamisesta Suomessa helmikuun 18 päivänä 1890 annetun asetuksen eräiden kohtien kumoamisesta ....49
17  Asetus hammaslääkärinammatin harjoittamisesta Suomessa kesäkuun 14 päivänä 1893 annetun asetuksen erään kohdan kumoamisesta .......49
17  Asetus eläinlaäkärinammatin harjoittamisesta Suomessa heinäkuun 5 päivänä 1909 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta ....49
17  Asetus Kajaanin yleisen sairaalan lääkärinviran erottamisesta Kajaanin kaupunginlääkärintoimesta ja sen asettamisesta sääntöpalkalle .......49
17  Asetus vapaaehtoisten avustajalääkärien asettamisesta Lapinlahden mielisairaiden keskuslaitokseen .....49
17  Suomen Senaatin päätös, joka koskee matkakulujen korvausta ja päivärahaa erinäisille Lääkintöhallituksen alaisille virkamiehille ....49
17  Asetus Salmin yksityisen yhteiskoulun muodostamisesta valtion keskikouluksi .......61
17  Asetus kahdensadanmiljoonan markan suuruisen, Suomen vapaudenlaina nimisen obligatsionilainan ottamisesta ....84
18  Suomen Senaatin päätös seminaarien vahtimestareille myönne­tystä osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan ....46
18  Suomen Senaatin päätös vangittujen henkilöiden kyyti- ja ruokarahasta ....46
18  Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Valtiorikosylioikeudelle ja Valtiorikosoikeuden eri osastoille ....49
18  Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksessa palvelevain virka- ja palvelusmiesten palkkausta, arvoluokkaa ja korvausta heidän virka-asioissa tekemistään matkoista koskevan, 15 päivänä joulukuuta 1917 annetun asetuksen 14 §:n muuttamista .....53
20  Laki ehdollisesta rangaistustuomiosta. .....44
20  Laki ehdollisen rangaistustuomion käyttämisestä eräänlaatuisissa tapauksissa ....44
20  Asetus, sisältävä määräyksiä ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain soveltamisesta ....44
20  Suomen Senaatin päätös, joka koskee lisäystä tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 47 §:ään .....58
21  Laki leimasuostunnasta ....45
21  Laki sellaisten perunkirjoituskirjain ja kiinteistönluovutuskirjain verottamisesta, joista ei ole suoritettu leimaveroa ennen leimasuostuntalain julkaisemista vuonna 1918 ....45
21  Asetus sisältävä väliaikaisia säännöksiä aikakautisten painotuot­teiden julkaisemisoikeudesta ....47
21  Suomen Senaatin päätös kahvin kauppavarastojen valtiolle luo­vuttamisesta ja kahvikaupan harjoittamisesta ....50
21  Suomen Senaatin päätös tupakan ja tupakkatuotteiden kaupasta....50
21  Suomen Senaatin päätös, jolla suolan takavarikko lakkautetaan ....50
21  Suomen Senaatin päätös tavarain maahantuonnin kieltämisestä ilman erityistä lupaa ....53
21  Suomen Senaatin päätös minimihinnoista vuonna 1919 korjattavalle sadolle ....57
21  Asetus, joka sisältää palkkaussäännön ammattientarkastajille ....58
21  Johtosääntö ammattientarkastajille ja näiden työläisapulaisille ....58
21  Suomen Senaatin päätös ammattientarkastajain luvusta ja virantoimitusalueista .....58
21  Suomen Senaatin päätös vuoden 1918 viljasadon luovutushinnoista ....90
25  Suomen Senaatin päätös leimasuostunnan kannosta ja tilittämisestä ....51
25  Suomen Senaatin päätös, joka sisältää määräyksiä, siitä, mitä on noudatettava maksuunpantaessa, kannettaessa ja tilitettäessä veroa sellaisista perunkirjoitus- ja kiinteistönluovutuskirjoista, joista ei ole suoritettu leimaveroa ennen leimasuostuntalain julkaisemista vuonna. 1918 ....51
25  Laki erinäisistä muutoksista Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annetuun Kirkkolakiin ....59
27  Suomen Senaatin päätös maksuttomasta sähkösanomaoikeudesta lennätinviranomaisille ja rautatieviranomaisille ....58
27  Suomen Senaatin päätös postirahanvapaudesta Sosiaalihallituksen Työnvälitysosaston valvonnan alaisille kunnallisille työnvälitystoimistoille ja asiamiehillä .....58
27  Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Koskivoimakomitealle, sen työtoimiston yli-insinöörille, sähköteknikolle ja vesirakennusinsinöörille ....58
27  Asetus, joka koskee palkkaussäännöstä Suomen valtionrautateille 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 8 §:n 2 kohdan muutettua sanamuotoa ....61
28  Asetus pientiloista ....54
28  Suomen Senaatin päätös, joka koskee kulkulaitosrahaston budjettia vuodeksi 1917 ....55.
28  Asetus Suomen Valtiosihteerinviraston ja Passiviraston Pietarissa lakkauttamisesta ....64
28  Asetus Ulkoasiaintoimituskunnan perustamisesta Snomen Senaatin Talousosastoon ....71
28  Asetus muutetuista virka- sekä uskollisuus- ja kuuliaisuusvalan kaavoista ....85
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.