Suomen painettu asetuskokoelma 65/1918 ss.44-46.

Suomen Senaatti

on, Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä antanut seuraavan julistuksen:

Suomen kansalle.

Saksalaisten sotajoukkojen noustua maihin Suomessa, Hallituksen pyynnöstä avustaakseen venäläisen sotaväen ja bolshevikkien karkoittamista, saattaa Hallitus maan asukkaiden tietoon seuraavan:

Vaikka saksalaiset joukot mikäli suinkin mahdollista tulevat käyttämään omia mukanaan tuomiaan elin- y. m. tarpeita, voi kuitenkin poikkeustapauksissa käydä välttämättömäksi saada maan asukkailta elintarpeita tai muuta avustusta. Samalla kuin Hallitus täten kehoittaa väestöä auliisti täyttämään tässä suhteessa mahdollisesti asetettavat vaatimukset, ilmoittaa Hallitus myös, että Suomen valtio tulee suorittamaan maksun kaikista saksalaisille joukoille luovutetuista tarpeista sekä, korvaamaan kaikki niiden ehkä aiheuttamat vahingot.

Kaikki tilaukset saksalaisia joukkoja, varten tehdään mahdollisuutta myöten asianomaisten elintarvelautakuntain taikka muiden kunnallisviranomaisten välityksellä, ja annetaan kaikista toimitetuista tilauksista vahvistetun ja Suomen Hallituksen hyväksymän kaavan mukainen sekä asianomaisella allekirjoituksella ja virkasinetillä varustettu kuitti johon merkitään toimitetun tilauksen laatu ja arvo. Asian valaisemiseksi seuraavassa mainitaan ne tilaukset joiden toimittamista saksalaiset joukot voivat tulla tarvitsemaan:

1) joukkojen majoitus ja tallien hankkiminen niiden hevosille;
2) ravinnon antaminen joukoille ja rehun hankkiminen niiden hevosille;
3) tarpeellisten ajoneuvojen ja valjaiden hankkiminen sekä tarvittavan apumiehistön toimittaminen ajomiehiksi, oppaiksi, sananviejiksi ja soutu- tai lauttamiehiksi, ynnä maantie-, rautatie-, sillanrakennus- ja linnoitustöiden suorittaminen, sekä jokien ja satamain sulkeminen;
4) sotatoimia varten tarvittavien talojen ja rakennusten asettaminen käytettäväksi ynnä kunnan alueella olevien maantie-, rautatie- ja sillanra-kennustöihin sekä leiri- ja levähdyspaikkain ynnä linnoitusten rakentamiseen ja jokien ja satamain sulkemiseen sopivien aineiden osottaminen;
5) tarvittavien polttoaineiden ja olkien hankkiminen leiri- ja levähdyspaikoille;
6) muun avun antaminen sekä muiden tavarain toimittaminen, joita poikkeustapauksissa voidaan tarvita sotilastarkoituksiin, erittäinkin varus- ja linnoitusaineitten, lääkkeiden ja sidetarpeiden, sikäli kuin tarkoitukseen sopivia henkilöitä ja käytettävissä olevia varastoja kunnassa on.

Jos elintarpeita sotajoukoille ei muutoin voida toimittaa, saavat ne pakkotilauksella ottaa elävää karjaa, viljaa, kauroja, heiniä ja olkia. Se määrä elintarpeita, joka sotaväelle näin joko oston tai pakko tilauksen muodossa on luovutettu, tulee Saksan sotilasjohdon toimesta aikanaan luonnossa takaisin annettavaksi.

Laivain ja veneiden omistajat ovat velvolliset vaadittaessa asettamaan nämät sotilasjohdon käytettäväksi sotatarkoituksiin, jolloin ansion menettämisestä tai arvon vähenemisestä suoritetaan korvaus.

Joukkojen hevostarpeen tyydyttämiseksi sota-aikana ovat kaikki hevosenomistajat velvolliset sotilasjohdolle luovuttamaan sotapalvelukseen kelpaavat hevosensa, joista suoritetaan asianymmärtävän henkilön määräämä täysi korvaus. Tässä sanotusta velvollisuudesta ovat kuitenkin vapautetut:

a) valtion virkamiehet sikäli kuin hevoset ovat tarpeen heidän virkatoimiaan varten, sekä lääkärit ja eläinlääkärit heidän tehtäviensä suorittamiseen tarpeellisiin hevosiin nähden;
b) postinkuljettajat ja majatalonpitäjät sikäli kuin he tarvitsevat hevosia määränmukaisen postinkuljetuksen ja kyyditsemisen suorittamiseen;
c) kaupunkien palokunnat.

Rautatiehallinto on velvollinen:

1) hankkimaan rautatievaunuihin miehistön ja hevosten kuljetukseen tarpeellisen sisustuksen;
2) kuljettamaan joukkoja ja sotatarpeita;
3) asettamaan rautatienrakennusta ja liikennettä varten käytettäväksi henkilökuntansa ja tarveaineensa.

Rautatiehallinto on myös velvollinen noudattamaan sotilasjohdon rautatieliikenteen järjestämisestä, jatkamisesta, keskeyttämisestä tai uudelleen alottamisesta antamia määräyksiä.

Ellei näitä määräyksiä noudateta, on sotilasjohto oikeutettu itse panemaan ne täytäntöön.

Vaasassa, huhtikuun 5 p:nä 1918.

Suomen Senaatin puolesta:

P. E. Svinhufvud.

Hjalmar Honkanen.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.