Suomen painettu asetuskokoelma n:o 86/1918.

Asetus

Suojeluskunnista.

Annettu Helsingissä, elokuun 2 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on, Sota-asiantoimituskunnan esittelyssä tänään hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

I. Yleisiä säännöksiä.
1 §.
Suojeluskuntain tarkoituksena on maan hallituksen ohjeiden mu­kaan edistää kansan puolustuskuntoisuutta sekä turvata laillista yhteis­kuntajärjestystä.
2 §.
Jäseniksi suojeluskuntiin otetaan sellaisia niihin pyrkiviä miehiä, joiden uskollisuuteen laillista yhteiskuntajärjestystä kohtaan voidaan luottaa ja jotka ovat täyttäneet seitsemäntoista vuotta. Poikkeustapauk­sessa voidaan jäseniksi suojeluskuntaan harkinnan mukaan ja vanhem­pain suostumuksella ottaa nuorempiakin.

Suojeluskuntaan hyväksytyn henkilön on ennen suojeluskuntaan astumistaan annettava juhlallinen vakuutus siitä, että hän rehellisesti toimii suojeluskunnan tarkoitusperien saavuttamiseksi, tinkimättä alis­tuu esimiestensä ja esikunnan määräyksiin ja että hän ei vastoin esi­kunnan suostumusta eroa suojeluskunnasta ennen kuin kolme kuukautta on kulunut siitä kuin hän on esikunnalle ilmoittanut haluavansa suoje­luskunnasta erota.

3 §.
Suojeluskuntain sisäinen järjestys on sotilaallinen.

4 §.
Suojeluskunnat ovat oikeutetut hankkimaan ja omistamaan kiin­teätä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan testamentteja ja lah­joituksia.

II. Suojeluskuntain järjestely.
5 §.
Kussakin kunnassa asuvat suojeluskuntalaiset muodostavat yhtei­sen, kunnan mukaan nimitetyn paikallisen suojeluskunnan. Suojelus­kuntain ylipäällikkö voi kuitenkin, piiriesikunnan esityksestä, myöntää suurempien maalaiskuntain ja kaupunkien jakamisen eri alueisiin ja tulee ylipäällikön tällaisessa tapauksessa tarkoin määrätä alueitten rajat. ja nimet.

Paikallisen suojeluskunnan päällikkönä toimii sotakomisarion mää­räämä ia valtion palkkaama alue-päällikkö. Yhdessä alue-päällikön kanssa hoitaa paikallisen suojeluskunnan asioita paikallinen esikunta.

6 §.
Kunkin kutsuntapiirin suojeluskunnat muodostavat suojeluskunta­piirin. Piirin suojeluskuntain päällikkönä on asianomainen- sotakomissario, apulaisenaan hallituksen suojeluskuntatyötä varten piiriin nimittämä ja palkkaama henkilö.

Suojeluskuntapiirin suojeluskuntain yhteisten asiain hoitamiseksi on kussakin piirissä piiriesikunta.
7 §.
Koko maan suojeluskunnat muodostavat Suomen suojeluskuntajär­jestön.

Suojeluskuntajärjestön ylipäällikkönä toimii Senaatin Sota-asiaintoimituskunnan Päällikkö.

III. Suojeluskuntien hallinto ja hoito.
8 §.
Paikallisesikunnan päällikkönä toimii aluepäällikkö ja jäseninä neljä suojeluskunnan vuodeksi kerrallaan valitsemaa henkilöä, joista yksi on kansliapäällikkönä, yksi talouspäällikkönä ja yksi kasvatus­päällikkönä.

Vaali alistetaan sotakomisarion hyväksyttäväksi ja vahvistetta­vaksi.

9 §.
Paikallisesikunnan tulee :

Jos aluepäällikkö edellä 1 ja 3 kohdassa mainituissa tapauksissa on eri mieltä kuin muut paikallisesikunnan jäsenet, voi hän alistaa esikun­nan päätöksen sotakomisariuksen tarkastettavaksi ja ratkaistavaksi.

10 §.
Aluepäällikön tulee sitäpaitsi:
Kanslia-, talous- ja kasvatuspäällikön tehtävistä säädetään erityi­sessä ohjesäännössä.

11 §.
Piiriesikunnan päällikkönä on sotakomisario ja jäseninä sotakomisarion apulainen, joka samalla myös on piiriesikunnan sihteeri, sekä kolme piirin suojeluskuntain paikallisesikuntain vuodeksi kerrallaan va­litsemaa, suojeluskuntain luottamusta nauttivaa ja niiden toimintaa har­rastavaa henkilöä. Tämän vaalin toimittamista sekä kahden varamiehen valitsemista ja piirin suojeluskuntain yhteisten asioiden käsittelyä var­ten pidettävään kokoukseen saapuu sotakomisarion kutsusta kustakin paikallisesikunnasta edustaja.

12 §.
Piiriesikunnan tehtävänä on tämän asetuksen ja sille annettavien ohjeiden mukaan pitää lähintä huolta piirin suojeluskuntain yhteisistä asioista ja suojeluskuntain toiminnasta, sekä Senaatin Sota-asiaintoimituskunnalle tehtävää tiliä vastaan hallita ja hoitaa koko suojeluskunta­piirille yhteisesti kuuluvaa omaisuutta. Omaisuuden hoitoa koskevissa asioissa on piiriesikunta oikeutettu kantamaan ja vastaamaan maan oi­keuksissa ja virastoissa.

13 §.
Piiriesikunta kokoontuu tarpeen mukaan sotakomisarion kutsusta ja on piiriesikunnan kokouksessa kullakin jäsenellä yksi ääni.

14 §.
Sotakomisarion tulee lisäksi:

Piiripäällikön tulee myös valvoa, etteivät piiriesikunnan päätökset ole ristiriidassa hallituksen ja Sota-asiaintoimituskunnan päällikön an­tamien määräysten ja ohjeiden kanssa.

IV. Suojeluskuntien suhde siviiliviranomaisiin.
15 §.
Suojeluskunnat älkööt puuttuko järjestysviranomaisten tehtäviin, elleivät nämä niiden apua erityisesti pyydä.

16 §.
Järjestysviranomainen saakoon, milloin poliisivoima havaitaan riit­tämättömäksi, kutsua suojeluskunnan apua:
17 §.
Järjestysviranomaiseksi, jolla 16 § :n mukaan oikeus pyytää suoje­luskuntain apua, luetaan maaherra, kruununvouti, nimismies, järjestys­mies, poliisimestari taikka se, joka semmoisen virkamielien sijassa on. Erittäin kiireellisissä tapauksissa olkoon poliisikonstaapelilla sama oikeus.

18 §.
Suojeluskunnan apua on pyydettävä Sotakomisariolta, taikka milloin hän ei ole paikkakunnalla, aluepäälliköltä, taikka erittäin kiireelli­sessä tapauksessa alemmalta paikalla olevalta päälliköltä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, ellei avuntarve ole niin pakottava, ettei kirjalliseen pyyntöön ole aikaa, ja on siinä mainittava tarkotus, johon apua tarvitaan. Jos avunanto ei siedä viivytystä, ryhtyköön aluepäällikkö tai alempi paalitko asian vaatimiin toimenpiteisiin, muussa tapauksessa tulee hä­nen asiasta heti ilmoittaa lähinnä ylemmälle päällikölleen ja odottaa hä­nen määräyksiään. Pyydetystä ja annetusta avusta tulee järjestysviranomaisen tehdä ilmoitus maaherralle ja suojeluskuntapäällikön piiri­päällikölle.

19 §.
Suojeluskunnan antaessa apua järjestysviranomaiselle johtaa sitä asianomainen suojeluskuntapäällikkö, kuitenkin olkoon järjestysviran­omaisella, jolla siitä huolimatta pysyy kaikki hänelle lain mukaan kuulu­vat oikeudet ja velvollisuudet, valta määrätä milloin avunanto on lope­tettava.

V. Kurinpito.
20 §.
Jos suojeluskuntalainen tekee itsensä syypääksi rikkomukseen, joko palveluksessa tai sen ulkopuolella, on asia käsiteltävä kurinpitolautakunnassa, johon paitsi alue- ja kanslia-päällikköä, kuuluu kolme suojelus­kunnan vuodeksi kerrallaan keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajana toimii aluepäällikkö ja sihteerinä kansliapäällikkö, jonka myös tulee annetuista rangaistuksista pitää kir­jaa. Tällainen kurinpitolautakunta on oikeutettu antamaan suojelus­kuntalaiselle varoituksen, määräämään ylimääräistä palvelus- ja harjoi­tusvuoroja, siirtämään suojeluskuntalaisen ylemmästä arvoluokasta alempaan tai myöskin kokonaan suojeluskunnasta eroittamaan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Helsingissä, 2 päivänä elokuuta 1918.

Suomen Senaatti:
J. K. PAASIKIVI.            
ONNI TALAS.
ARTHUR CASTRÉN.
E. Y. PEHKONEN.
H. G. PALOHEIMO.
E. N. SETÄLÄ.
JALMAR CASTRÉN.
HEIKKI RENVALL.
W. THESLEFF.
SAMULI SARIO.

Hjalmar Ingelberg.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.