In English På svenska

Nykykielinen käännös:


Kunink. Maj:n

Armollinen

Julistus

Kaikille Uskollisille Alamaisilleen Viaporin linnoituksen siirtymisestä.

Annettu Tukholman Linnassa 6:ntena toukokuuta 1808

ME KUSTAA ADOLF Jumalan armosta Ruotsin, Göötan ja Wendien kuningas jne. jne. jne. Tanskan ja Norjan Perillinen, Schleswig-Holsteinin Herttua jne. jne.
Olkoon teillä kaikilla rakkailla, uskollisilla alamaisillamme erityinen suosiomme ja armollinen hyvä tahtomme ja Jumalan Kaikkivaltiaan suosiollinen mieli. Olemme hyvin siitä selvillä, että Viaporin linnoituksen aivan odottamattoman siirtymisen vihollisen haltuun on täytynyt herättää kaikissa harkitsevissa mielissä huolta ja levottomuutta; Mutta älkää uskolliset alamaiset ja rehelliset Ruotsin miehet menettäkö tässä onnettomuudessa rohkeuttanne ja luottamustanne isänmaan pelastukseen. Kohottakoon itse tämä alhainen tapahtuma teidän urheuttanne ja kaksinkertaistakoon se huolenpitonne ja antakoon se lisääntyviä voimia ja eloa ponnistuksillenne, että yhdistynein voimin voi vastustaa vihollisen juonia ja että jokainen paikallaan kykynsä äärimmilleen ponnistaen voi myötävaikuttaa ja avustaa rakkaan Isänmaamme pelastusta ja puolustusta ja uutterasti tukea keskeytymätöntä huolenpitoamme näissä kallisarvoisissa tavoitteissa. Kääntykää niin suuren ja pyhän velvollisuuden huolellisessa täyttämisessä toivoen ja uskoen Ikuisen, Oikeamielisen ja Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen, joka usein viisaudessaan saattaa rehellisyyden ja kestävyyden koetukselle, mutta joka ei niitä unohda suojella ja palkita. Olkaa vakuuttuneita, että ne jotka rehellisesti ja uskollisesti pitävät huolen näistä velvollisuuksista, jotka tässä maailmassa on heille asetettu ja joista kerran on Kaikkivaltiaan edessä tili tehtävä, tulevat rinnassaan tuntemaan tyydytyksen ja palkinnon, jota eivät kehnoimmatkaan kohtalot voi heiltä riistää. Jääkää Kaikkivaltiaan ja Armollisen Jumalan haltuun.
Tukholman linnassa 6:ntena toukokuuta 1808.

KUSTAA ADOLF.

(Sinetti)
                       M.Rosenbland

Kongl. Maj:ts

Nådiga

Kungörelse

til

Samtelige Des trogne Undersåtare i Anledning af Sveaborgs Fästnings Öfvergång.

Gifwen Stockholms Slott den 6 Maji 1808

WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfvinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schlesswig Hollstein &c. &c.
Tilbjude Eder Oss älskelige, Wåre trogne Undersåtare, Wår synnerliga ynnest, Nådiga benägenhet och gunstiga wilja med Gud Alsmägtig. Wi finne nogsamt, at Sveaborgs Fästnings aldeles oförmodade öfwergång til Fienden, måste hos alla wältänkande wäcka bekymmer och oro; Men det egnar Eder, trogne Undersåtare och redelige Swenske Män, att i olyckan icke fälla modet, icke misströsta om Fäderneslandets räddning. Sjelfwa denna widriga händelse bör höja Eder behjertenhet, fördubbla Edre omsorger, samt gifwa förökad styrka och lif åt Edra bemödande, at med förenade krafter emotstå Fiendens anslag och hwar i sit kall efter yttersta förmöga medwerka och bidraga til et älskade Fosterlands frelsning och förswar, samt nitiskt understödja wåre oafbrutna omsorger för dessa dyrbara föremål. Under så stora och heliga pligtens sorgfälliga upfyllande wänder Eder med hopp och förtröstan til den Ewige, Rättfärdige och Alsmäktige Guden, som i Sin wishet ej sällan sätter redeligheten och ståndaktigheten på prof, men aldrig förgäter at dem hägna och belöna; Och waren förwissade att de som redligt och troget iakttaga de dyrbara skyldigheter, som dem i denne wärlden äro ålagde och hwarföre en gång inför den Aldrahögste måste göras redo, skola njuta inom egne bröst en tilfredsställelse och belöning, som icke de widrigaste öden kunna dem betaga. Wi befalle Eder samt och synnerligen Gud Alsmägting Nådeligen.
Stockholms Slott den 6 Maji 1808.

GUSTAF ADOLPH.

(L.S.)
                       M.Rosenbland

An account by Sarah Hale on Relations between Russia and Sweden, 1801 - 1814.

History of Russian Navy by the publishing house "Alexander PRINT". Unfortunately a lot of names have become almost unrecognisable because of the Russian translitteration (e.g. Gangut = Hangöudd).


Takaisin historiasivulle.