Luku 13.

Munstringeistä1).

§. 1.
Koska Mustringi käsketty ja kuuluutettu
on, pitää kaiki, jotka Rygmentin eli
Sota-wäen-Joukon (Corps) alla owat, itsens
wältämättömästi siinä sisälle löydyttämän. 
Jos Upsieri eli muu Ammatti- eli Wirka-
mies, ilman laillista estettä, jääpi pois Mun-
stringista; mistatkoon wirkansa. Jos se on
Under-Upsieri; alenettakoon yhdexi ajastajaxi.
Jos joku Mieskunnasta sen tekee; rangaista-
koon niinkuin karkuri.

§. 2.
Jos Upsieri, Munstringisä, toiselda lai-
naxi ottais, eli toiselle lainais Miehiä, eli
muutoin hhdellä (!) eli toisella tawalla pidäis
jotakuta, kuin ei ole Soldatixi samaan Com-
paniaan welwollisesti otettu, että sen kansa
täyttää joutilaista2) numeroa; olkoon sekä lai-
nanottaja että andaja wirkansa paitsi, ja
wetäköön paitsi sitä kumbikin sakkoa kuusi-
toistakymmendä Riikindaleria kaxi neljättä
kymmendä skillingiä jokaitsen Miehen eli nu-
meron edestä, edes andajan yxinoma osa3).

§. 3.
Ne Sotamiehet, jotka sillä muotoo owat
andaneet itsens käyttä; rangaistakoon neljällä
kerrallaäraitti (!) juoxua.

§. 4.
Se Upsieri eli Under-Upsieri hewos wäen
Rygmentistä, joka muilda laina hewoisen sii-
hen 2 §:sa tästä Lug. mainittuun tarpeseen;
mistatkoon wirkansa.

§. 5.
Jos joku laina gewärin eli muuta, mi-
tä se olla mahta, kuin rustningiin eli mun-
deringiin tulee, ja siitä, pitäxensä eli ylös-
näyttäxensä Munstringisa, itsens hyödyttä;
rangaistakoon ilman laillista tutkinnota, asian
haarain jälkeen.

§. 6.
General-Munstringisä, ilmoittakoon
Munsterherra Tropillen, että jokainen, kuin
luulee itsellens olewan syyn walittaa, mah-
taa, sen edestuodaa, koska hän järjestyxesäns
munsteri-pöydän eteen kutsutaan. Sitten kuin
Compania munsteröitty ja jällens ylössioitet-
tu on, pitää Mieskunnalle edespäin tygön-
sanottaman, että, jos joku hänen täyttä oi-
keuttans ei ole saanut, sitä wielä silloingin
mahdetan mainitta4): ja olkoon, molemmisa
näisä tiloisa, sille kärsiwälle oikeus, että wa-
lituxensa edes andaa, ja saakoon myös Mun-
sterherran toimituxen kautta, tarpellisen ojen-
nuxen5).

§. 7.
Jos joku walittaa ilman syytä, eli
puuttu siinä kunnian osotuxesa ja säädylli-
syydesä, kuin hän Munsterherralle eli Esi-
miehellens welwollinen on; rangaistakoon sen-
jälkeen mitä 16 ja 17 §.§. 2 Lugusa sää-
täwät.

§. 8.
Jos joku hänen täyttä oikeuttans, siitä
kuin Kuningl. Maj:ti ja Kruunu aandaa, (!)
ei ole nautinnut, waan laiminlyö että Mun-
stringisä sitä edesandaa; olkoon sitten siinä
puhetta6) paitsi.


1) Om Mönstring = Sotaväen katselmuksista
2) därmed fylla ledig numer = ja siten täyttääkseen vapaata numeroa
3) angifwarens ensak?
4) sådant ännu då anmälas må = voi sen vielä siinä ilmoittaa
5) rättelse = oikaisun
6) sen jälkeen puhevaltaa

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.