Luku 3.

Sota ja Meri-Tappeluxesta1).

§. 1.
Kaikki Sotawäki pitää uliaasti2) ja urhol-
lisesti astuman Waldakunnan wihollista 
wastan, niin myös kaiken voimansa perästä, 
jos se on sota-tappeluxesa, skärmytslingeisä, 
piirittämisisä, wäkirynnäköisä, meri-tappe-
luxisa eli taistelemuxisa3), wihollisensa päällen 
tembamaan4) ja hänen kansansa tappelemaan.

§. 2.
Jos, josakusa sota tapauxesa, isombi eli 
wähempi Joukko5), Laiwa eli Alus, ei mene 
edes wihollista wastan, eli sisälle otaa sitä 
sia6) kuin käsketty on: poispoikkee eli andaa 
itsens pakoon Armejasta eli Lauttasta: ylön 
andaa eli juoxe pois Sotawarustuxesta (Fält-
wärk) mistä laadusta se olla mahta, ennen 
kuin kaikki mahdollinen wastustus wihollisel-
le tehty on, eli suurimbi hätä on käsillä, ja 
syy hawaitaan olewan Waldamiesten7) tykönä; 
rangaistakoon se pois hengeldä ja kunnialda. 
Jos syy on Sotamiesten8) tykönä: hirtettä-
köön jokainen kymmenes mies arwan jälkeen: 
ne ylitse jääneet palwelkoot ilman Faanata 
eli Standaria, ja myös maatkoot ulkona 
leiristä, eli ulos merkittäköön heidän häwäi-
styksensä jollakulla, Ylimäiseldä Käskynhal-
dialda eli Duomio-Istuimelda, asian haarain 
jälkeen määrätyllä merkillä, joka eroitta hei-
tä muista Joukoista, siihen asti kuin he ur-
hollisuudella9) eli muulla hyödyllisellä palwel-
luxella miehuttumuudensa sowittaneet owat. 
Jos syy olis yhteinen; rangaistakoon sekä 
Käskiät että Somiehet (!) niinkuin sanottu on.

§. 3.
Jos Laiwan Käskynhaldia ei tottele eli 
täytä annettua Wiittausta10); niin muistutta-
koon händä, todistaitten läsnä ollesa, hänen 
lähimmäinen Alus-miehensä11) siitä asiasta: jos 
ei hän sitä tee, ja jotakin sen kautta tulee 
laiminlyödyxi; rangaistakoon yhdellä tawalla 
kuin Käskynhaldiakin.

§. 4.
Se Upsieri, Under-Upsieri eli Sotamie-
histä, joka juoxee pois Sota-tappeluxesta, 
silloin kuin ei tappelus ei ole kadotettu ja Jou-
ko hajoitettu, eli Laiwasa, lähtee pois kä-
sketystä paikastansa; tapettakoon peräänkysy-
mätä, eli ilman mitään päällenpuhetta, sil-
dä, kuin hänet karusa tapaa. Jos hän sa-
laan pääsee, ja sitten kiini saadan eli tawa-
taan; hirtettäköön.

§. 5.
Ei mahdeta Brännäriä eli Polto-Alusta 
sytytettää eli wihollisen päälle ambutaa, en-
nen kuin tarpellinen waikutus siittä taidetan 
odottaa, eli oman Waldakunnan Lauttan 
Laiwan päällitse ambutaa silloin kuin se on 
joutunut omain ja wihollisten Laiwain keskel-
len. Se joka jombakumba käskee; mistat-
koon wirkansa: jos päälle seisowaisen tapel-
luxen alla ilmestyy ammunitionin eli Ambu-
kalun puute, sen kautta, että ennen aikaan-
sa ambuttu on, eli jos wahingo tapahtuu 
edellä nimitettyin tapausten kautta; arkebu-
serattakoon. Jos joku ambua (!) ennen kuin 
käsky annettu on; rangaistakoon niinkuin or-
derein-rikoxen edestä.

§. 6.
Jos Commendanti eli Käskynhaldia ylön-
andaa12) Fästningin eli Skantsin, ilman edellä 
käywäistä neuwottelemusta niinkuin Palwel-
luxen-toimituxen-Reglementeisä säättän, ja 
muutoin kuin suurimmasa hätä-tilasa, niin-
kuin, koska wiimeinen näljän hätä pakottaa, 
koska kaikki ammunitioni on ambuttu, koska 
kaikki tila ja neuwot warjelluxeen puuttuwat 
ja kaikki toiwo awusta on rauwennut; ran-
gaistakoon pois hengeldä, kunnialda ja omai-
suudelda; joka myös senkaldaisesa tapauxe-
sa, olkoon sanottu niiden suhteen, jotka neu-
woa pitämän kutsutut olit, ja Fästningin eli 
Skantsin ylönandamiseen yllyytit.

§. 7.
Sama Laki olkoon Käskynhaldialla Me-
rellä. Ja on hänellä suurin hätätila, koska-
ska Laiwa eli Alus on tauwonnut luodollen 
ja ei taideta siitä hellitettää, eli meri-tappe-
luxesa on tullut niin peräti pahoin wikoi-
tetuxi johto-lautansa, masstoinsa ja tangoinsa 
puolesta, eli niin paljastetuxi warustus ja 
edeswastaus kalusta, että se ei taida manoe-
vrerata eli liikuteldaa, tehdä wastusta eli 
johdatus-touwilla13) wapahdettaa, eli jos Lai-
waan on ammutut auttamattomat pohja-rei-
kät, eli jos tuli on siinä saanut niin suuren 
wallan, että sitä ei taideta sammuttaa, ja 
senkaldaisisa tiloisa ei ole apua eikä turwa 
enä saapuilla.

§. 8.
Ei mahda Alamainen11) rohjeta, jongun 
läsnä ollesa, ilman waatimata14) neuwoa Sota-
lauman, Lauttan eli Laiwan Käskynhaldia-
ta, eli Commendantia Kaupungisa eli Fäst-
ningisä, että wetämään itsensä takaperin15), 
eli ylön andamaan12) piiritettyä Kaupungita, 
Fästningitä, Skantsia, eli Linnaa, eli alas 
temmaamaan Flakua Laiwan eli Aluxen pääl-
lä: ei myöskän että, Kumpaneittensa eli 
Alammaistensa11) kansa, mingän kaldaiseen wä-
lipuheseen tainkaldaisten edesottamisten tar-
pellisuudesta itsensä sisällen andaa16), rangai-
stuxen haastolla17) että tulla arkebuseratuxi.

§. 9.
Se kuin18) silloin koska Laiwa on pääldä 
murskaxi ammuttuna; eli muutoin apua tar-
witsee, jos mahdollinen on, ja siinä järje-
styxesä kuin erinäiset Reglementit ulosmää-
rääwät, ei ole aldis auttamaan ja warjoa-
maan Laiwaa eli Hahti-Miehiä19); olkoon wir-
kaansa paitsi, ja istukoon fangittuna Fäst-
ningisä puolesta neljään ajastaikaan20) asti, ai-
na niinkuin asia on.

§. 10.
Jos joku laimin lyö, tapahtuwaisesa re-
trätissä, ilman suurinda hätää ja waatiwai-
sia syitä, että wihollisen edestä warjellaa ja 
poiskorjataa kanoneja, fanoja, standareja, 
flakuja muuta senkaldaista kuin woitto-
merkinä pidetän, eli että, jos se ei taida ta-
pahtua, ne samat häwittää eli kelwottomixi 
tehdä; rangaistakoon wirkansa mistaamisella, 
eli alendamisella puolesta koko ajastaikaan 
asti, asiain haarain jälkeen.

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä
1) Om Fält- och Sjöslag
2) uliaasti = mod = rohkeasti (uljaasti)
3) meri-tappeluxisa eli taistelemuxisa = sjöslag och äntring = meritaisteluissa ja entrauksessa
4) päällen tembamaan = angripa = hyökkäämään
5) Joukko = Trouppe = joukko, joukko-osasto
6) sia = sijaa, paikkaa
7) Waldamiesten = Befälet = päällystössä
8) Sotamiesten = Manskapet = miehistössä
9) urhollisuudella = med mandom = miehuullisuudella
10) Wiittausta = Signal = signaalia, merkkiä
11) Alus-miehensä = Underman = alaisensa
12) ylönandaa = Upgifwer = luovuttaa
13) johdatus-touwilla = släptåg = hinaamalla
14) ilman waatimata = obuden = antaa pyytämättä
15) wetämään itsensä takaperin = draga sig tilbaka = perääntyä
16) itsensä sisällen andaa = sig inlåta = antautua (puheisiin)
17) haastolla = uhalla
18) Se kuin = joka
19) ei ole aldis auttamaan ja warjoamaan Laiwaa eli Hahti-Miehiä = lemnar hjelp och biträde at Skeppet eller Besättningen rädda = jättää antamatta avun ja auttamisen laivan tai miehistön pelastamiseksi
20) ajastaika = år = vuosi

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.