Luku 4.

Ryöstämisestä, Saaliista ja Fangeista.

§. 1.
Koska Kaupungi, Fästningi eli Leiri, wä-
kirynnäköllä taikka ilman sitä sisällen 
otetaan1), ja ryöstämistä ei ole Ylimmäiseldä 
Käskynhaldiada siinä toimesa2) sallittu; niin on 
Mieskunnan3) welwollisuus, aiwan niin wa-
kaasti ilman jongun omaisuuden liikuttama-
ta, woitettuun paikkaan sisällen matkusta, kuin 
se olis oma maa. Samoin tapahtukoon koska 
wihollisen Alus, joka flakuns on alas laske-
nut, omistetaan eli poisotetaan.

§. 2.
Jos joku itsellensä omistaa eli ottaa4) wä-
hän eli5) paljon Sota-tappelus-paikalla6), woi-
tetussa Leirisä,7) eli muisa senkaldaisisa tiloisa, 
ennenkuin häwittämiseen ja ryöstämiseen on 
lupa annettu; mistatkoon wirkansa eli Kär-
siköön kowimman ruumiin rangaistuxen, aina 
niinkuin persona on. - Sama laki olkoon, 
jos joku ryöstää muuta eli muualla, kuin 
hänelle määrätty on, elikkä myös, wiholli-
sen Maalla, ilman sopiwaista luwata 
ottaa pois hewoisia, karjaa, eli mitä ikänänsä se 
olla mahtaa. - Jos tämä tapahtuu ulkomaa-
kunnasa joka ei ole kenengään sotiwaisen puol-
da pitäwä (neutral) eli sodasa osattomain 
Waldakundain Laiwoista; senkaldainen pahan 
tekiä hirtettäköön.

§. 3.
Saalis Maalla ja Merellä jaetaan, niin-
kuin siitä erittäin säätty on, eli tästä lähin 
säätään.

§. 4.
Se, joka saalihista ehdollisesti jotakin sa-
laa eli hukkaa, kuin Kruunulle omistettu on, 
eli Sotawäellen jaettawaxi tulemaan pitää, 
rangaistakoon tämän Lugun 2:sen §. 1:sen osan8) 
jälkeen, ja olkoon osansa saaliisa kadottanut.

§. 5.
Standarit, Flakut, Wimpelit, Faanat 
ynnä useimbain muiden woitto-merkkein kan-
sa, jotka wiholliselda owat otetut, pitää koh-
dastansa, eli niin pian kuin tapahtua taitaa 
Käskynhaldian halduun sillä paikkalla jätet-
tämään. Joka tätä wastan rikkoo; rangai-
stakoon ilman laillista tutkindota.

§. 6. 
Jos Sota-fangi ehdollisesti9) päästetään 
wallallens, ilman asian omaisten luwata, eli 
jos joku andaa woitetun wihollisen Aluxen 
niinmuodoin poispäästä, koska hän sen pitää 
eli korjata taitais10); tulkoon edellisesä tapauxe-
sa arkebuseratuxi, ja jälkimäisesä, mistatkoon 
hengensä, kunniansa ja omaisuudensa.


1) sisällen otetaan = valloitetaan
2) siinä toimesa= på stället = paikassa
3) Mieskunnan = Manskapet = miehistö
4) alkuperäisessä pelkästään: ottaa
5) eli = (useimmiten:) tai
6) Sota-tappelus-paikalla = på Walplats = taistelukentällä
7) käännöksestä puuttuu: Skepp = laivasta
8) osan = mom. = momentin
9) ehdollisesti = med wilja = tahallaan
10) taitais = voisi

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.