Luku 5.

Petoxesta, Metelinnostamisesta, Kapi-
nasta, Luwattomista Kokonxista (!) ja 
Karkamisesta Wihollisen puolellen.

§. 1.
Jos joku kandaa nurjaa Kilpee, eli juo-
nittelee jotakin Kuningasta ja Wal-
dakundaa wastaan, heidän wahingoxensa ja 
turmioxensa, eli pyytä pettää1) Waldakunnan 
Alammaisia, Maakundaa ja Kansaa, Sota-
Joukkoo, Fästningeitä eli Warustuxia, Wa-
ra-huoneita2), Laiwoja ja muuta senkaldaisista; 
silloin  pitää hänen, ja kaikein muuden kuin 
hänen kansansa samasa juonesa, ja aikomu-
xesa olit, mistaamaan oikian kätensä, kaula 
poikkihakattaman ja steilattaman, ja heidän 
irtainen ja kiindiä omaisudensa langetkoon 
Kruunullen. Jos ei he woi wahingota the-
dä; olkoon kuitengin hengensä, kunniansa ja 
omaisudensa rikkoneet.

§. 2.
Jos joku yllyttää eli edesauttaa senkal-
daisista petosta, kirjoituxella3), neuwolla eli awul-
la; olkoon sama Laki.

§. 3.
Jos joku tietää senkaldaisisia petollisia 
juonia hankkeisa olewan, ja ei niitä pois 
poista4), niin paljon kuin mahdollinen on, eli 
aikanansa ei ilmoita; olkoon myös saman 
rangaistuxen alla.

§. 4.
Jos hänellä ei ole niitä perustuxia5), joil-
la hän uskaldaa taitawansa6) sitoa sen wial-
lisen tekoon eli aikomuxeen; niin pitää hä-
nen kaikella kawahtamisella7), ja ilman perso-
nan nimittämätä, andaman Kuningallen, jos 
hän Armejasa tai Lauttasa läsnä olewainen 
on, eli Korkeimalle Waldamiehellen siinä 
paikasa, kohta rehellisesti tietää kaikki ne 
asian haarat kuin hänelle tietyt owat, että 
waara ennätettää, ja juonittelemus tiedu-
stettaa mahdetaisi. Jos hän sen laiminlyöö; (!)
rangaistakoon sen jälkeen kuin hänen rikoxens 
Koetellaan olewan: Jos hän nimittä jongun 
wissin miehen, ja ei se taida siihen sidottaa; 
rangaistakoon niinkuin asia ja asianhaarat 
owat.

§. 5.
Jos joku wastaanottaa Kirjoituxia, Pla-
kaatteja, eli Patentejä8) wiholliselda, ja nii-
tä Armejasa, Lauttoisa, eli Waldakunnasa 
ymbäri hajoittaa: olkoon hengensä, kunniansa 
ja omaisudensa rikkonut.

§. 6.
Sama Laki olkoon sillen, joka ilmoittaa 
wihollisellen Parollin, Löysin9), Leiri-huudon 
eli muuta, mitä ikänänsä se olla mahtaa, 
eli ilman Fördelningin-Käskynhaldian10) suostu-
musta, pitää kanssapuhetta ja kanssakäymistä 
wihollisen kansa, eli hänen kansansa waihet-
taa kirjoja ja sanoja. Pienimmästä ainehesta 
tähän, olkoon Käskynhaldialla sinä paikasa 
oikeus, että wisseyttää itsensä siitä epäluu-
lon alla olewasta ja hänen kirjoituxistansa eli 
paperistansa; Kuitengin pitää Käskynhal-
dian kohta asiata tutkisteleman, ja, jos se 
fangittu löydetän wiallisexi, sitä Fördelnin-
gi-Käskynhaldiallen rapporteramaan eli tietä 
andaman, ja joko hänen Käskemistänsä odot-
taman, eli jättämän asian asianomaisen Duo-
mio-Istuimen halduun, aina niinkuin asian 
haarat waatiwat.

§. 7.
Ei mahda myöskän, saman rangaistuxen 
haastolla, kukaan andaa kellengään Ulko-
waldakunnan eli muullen sopimattomallen 
miehellen Recognosceringi eli Tiedustus-Kar-
toja, Eteen-maalauxia ja Eteen-kirjoituxia11) 
Waldakunnan Fästningein, Satamain, eri-
nomaisten12) Laiwa-reittein, niin myös Ulos- 
ja Sisälle-juoxu paikkain ylitse, ja muuta 
senkaldaisista mitä salaisudesa pidettämän pi-
tää, ja ei ole myöden annettu, että präntin 
kautta julkisexi tiedoxi tulla.

§. 8.
Yhdenkaldainen Laki olkoon, jos Johto-
Mies eli Luotsi luoto-maassa13), taikka Wartia 
sisälle juoxu paikoisa, tuli-bookin, loisto-ro-
wion eli muun tundopaikan tykönä, andaa 
wiholliselle neuwoo, että luoto-maahan si-
sällen tungea ja siellä wahingota tehdä.

§. 9.
Jos joku kokoon kutsuu Sota-wäkee lii-
keellen lähtemään, ilman Kuningan käskyä 
eli suostumusta, taikka pitää sen Sotawäen 
koosa, joka koto-luwan saanut on, että sen 
kanssa toimeen saattaxens wahingollista juo-
nittelemusta Waldakunnan wakuutta, eli sen 
Asuwaisten wapautta wastaan; silloin ei pi-
dä kenengän händä senkaldaisesa tilasa tot-
teleman; ja mistatkoon hän hengensä, kun-
niansa ja omaisuutensa. Jos wihollinen äkis-
ti ilman tietämätä sisällen syöxähtää Maa-
kundaan, ja ei taideta Kuningaan käskyä 
odotettaa; niin silloin mahtaa tosin Sota-
wäki händä wastustamaan ylöskoottaa: kuiten-
gin pitää siitä kohta Kuningallen tieto an-
nettaman.

§. 10.
Jos joku salaa eli huonesa pitää jon-
gun wihollisen Tiedustelian eli tietyn pettä-
jän, taikka tietää hänen olennostansa14), ja 
sitä ei ilmoita; rangaistakoon samalla ta-
walla.

§. 11.
Kaikki tiedot wihollisesta, hänen tilastan-
sa, woimastansa eli liikunnoistansa, kuin tai-
tawat sisälle juostaa, pitää Fördelningi-Kä-
skynhaldiallen, eli sillen, jonka senkaldaisisia 
juttuja käskyn jälkeen tulee wastanottaa, koh-
ta tietä annettaman, mutta ei kenellängän  
muulle ilmoitettaman. Joka josakusa ta-
pauxesa tätä wastan rikkoo; rangaistakoon 
wirkansa poismistamisella eli wiraldansa alen-
damisella wissixi ajaxi, asian haarain jäl-
keen: jos hän on Sotamiehistä; saakoon 
witsoja kymmenestä kolmeen kymmenen pariin 
asti.

§. 12.
Jos joku andaa ehdollisesti wäärän ja 
petollisen rapportin eli tiedon tästä, eli, so-
dan ajalla omasta amunitionin warasta, hen-
gen-elosta15), Sotawäen wähennyxestä, eli 
muusta senkaldaisesta, ja jos asian omaiset 
sen kautta tulewat wietellyxi, niin että wa-
hingoo ja hukkaa Waldakunnalle tapahtu; 
mistatkoon rikkoja hengensä, kunniansa 
ja omaisuudensa. Jos ei wahingoo tule; ran-
gaistakoon kuitengin pois hengeldä ja kunni-
alda. Rauhallisella ajalla; olkoon senkaldai-
nen rikos kostettu, sen jälkeen, mitä 29 §. 2:sa 
Luusa (!) säättä.

§. 13.
Jos joku sanoilla eli töillä, salaa eli julkisesti, 
juonittelee ja asettaa itsensä niitä Käskyjä ja aikomuxia 
wastaan, kuin Kuningas eli asian omainen Käskynhaldia 
on ulos andanut ja alotellut; mistatkoon myös
sengin tähden hengensä, kunniansa ja omaisuudensa.

§. 14.
Jos usiammat Armejasta eli Lauttoista 
siinä aikomuxesa itsensä yhteenkokoowat; eli 
kapinata nostamaan, taikka pakottamaan Com-
mendantia eli Käskynhaldiata että ylön-an-
damaan Fästningitä eli Laiwa: taikka jos 
maalla eli merellä, suurempi eli wähembi 
Joukkoo estättelis täyttä mitä palwelluxesa 
käsketyxi tule; niin olkoon silloin päämies, 
sekä myös kaikki Upsierit ja Under-Upsierit 
kuin metelinnostamisesa osalliset olleet owat, 
hengensä, kunniansa ja omaisuudensa rikko-
neet. Sotamiehistä; mistatkoon, arwan jälkeen, 
joka kymmenes Mies hengensä, ja ne muut 
rangaistakoon jokainen neljällä kymmenellä 
parilla witsoja, olkoon myös kelwottomat,
että niinkuin Isän-Maan edeswastajat16) Wal-
dakunnan palwelluxeen jäämään, waan pi-
tää heidän jälille olewaisen elinaikansa, Fäst-
ningisä eli mualla yhteiseen työhön pidettä-
män. Se kuin senkaldaiseen juoneen on yl-
lyttänyt, taikka ei ole sitä ilmoittanut, ko-
ska hänelle siitä tieto ollut on; ulosseisokoon 
saman rangaistuxen.

§. 15.
Nyt ilmoitetaan kapina, waan ei koh-
ta, eli ollan siinä vähemmin osallinen17); ran-
gaistakoon asian haarain jälkeen, wirkansa 
mistaamisella, alendamisella eli ruumiin ran-
gaistuxella.

§. 16.
Jos kapina nousee, ja se, joka tahdoi 
sitä hillitä, tapetaan; mitstatkon (!) tappaja eli 
murhamies oikian kätensä, kaula poikki ha-
kattakoon ja steilattakoon: niin myös kaikki 
ne jotka sitä tapettua hosuiwat ja löiwät. 
Jos tälle jää leski eli lapsia; tahtoo Kunin-
gas heille kohtullisen elinajan ylöspidon ar-
mosa suodaa.

§. 17.
Kapinan nostaja, joka senkaldaisesa juo-
nesa tapetaan; maatkoon kostamata.

§. 18.
Jos joku ylösajattelee18), eli lewittää 
Maakunnan ymbärille19) ulos walheita ja wää-
riä huutoja20), jotka koskewat Waldakunnan 
wakuutta21), eli saattaa sen kansa yhteistä ka-
pinata ja lewottomuutta matkaan; rangaista-
koon maankulkeudella22), witsoilla eli fangiu-
della, sen jälkeen kuin rikos on.

§. 19.
Ei mahda, mingän warjon eli eteen 
käändön alla23), Sota- eli Meri-wäki toimittaa 
eli pitää suurembia kokouxia, ilman Käskyn-
hallitsewaisen Upsierin sallimusta. Jos sen-
kaldaista tapahtu; rangaistakoon Upsieri eli 
Under-Upsieri wirkansa mistamisella ja neljän 
ajastajan fangiudella Fästningisä, sekä myös 
Sotawäki neljällä kymmenellä parilla witsoja ja 
työllä fästningisä yhtäläisen ajan. Jos 
kokous tapahduisi kutsumisen perään sildä, 
jolla oikeus ja walda on käskeä ja jota kuul-
daman pitää; silloin rangaistakoon ainoa-
stans se joka kutsumuxen ulosandoi waan ne 
ne muut olkoot nuhtettomat, jos ei ne lähin-
seurawaisesa §:sa nimitetyt tapauxet sisällen 
kohtaa24).

§. 20.
Jos Käskynhallitsewainen Upsieri luwan 
andaa senkaldaiseen kokouxeen, niin pitää 
hänen määräämän tarpeixi Päällysmiehiä että 
siinä järjestystä pitämään. Jos ei hän sitä 
tee, ja meteli25) ylösnouse; rangaistakoon hän 
pois hengeldä, ja ne muut, jotka metelisä 
osan ottaneet owat, 14 §. jälkeen täsä Luu-
sa. Se, joka Käskynhaldialda on tullut Kä-
sketyxi, että mainitusa tarkoituxesa saapuilla 
olla, waan peränkatsannosa26) eli tiedon anda-
misessa27) on puuttunut, taikka ei ole pyytänyt28), 
että kaiken woimansa perästä metelitä pois 
poistaa tai estää; mistatkoon myös hengensä.

§. 21.
Jos elatuxen aineet, waatteet eli raha 
Sotawäellen, jäisi tawallisen ajan ylitse 
maxamata, ja täydyisi wähennys ruasa ja 
juomasa tapahtua; silloin ei mahda kukaan, 
sitte kuin sitä julistettu on, sen ylitsen me-
nota ja pauhata, sen rangaistuxen haastolla29) 
kuin metelin nostamisesta säätty on. Jos 
sitäwastaan, Käskynhaldiain eli jongun muun 
muun menetyxen eli syyn kautta, tapahtuisi, että 
ei Sotawäki heidän täyttä oikeuttansa nau-
tita saisi; olkoon silloin kärsiwällen myöden 
annettu30) että siweydellä ja soweljaisudella sen-
kaldaista welwollisesti ilmoittaa.

§. 22.
Jos joku juoxee ylitsen wihollisen puo-
lelle; olkoon hänen nimensä ylösnaulittu hä-
wäistys puolapuun päälle, ja kaikki hänen 
omaisudensa Kruunullen rikottu. - Jos hän 
sitten kiini saadaan; hirtettäköön.

§. 23.
Jos joku karkaa wihollisen puolelle Lai-
wan eli koko Joukon kanssa; Käytettäköön, 
wikapäätten31) ja heidän omaisudensa suhten, 
1:sen osan jälken lähin edellä käywäisestä 
§:sta. Jos he kiinni saadaan; rangaistakoon 
niinkuin 14:es §:fi täsä Luusa eteen kir-
joittaa32).

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä
1) pyytä(ä) pettää = söker at förråda = etsii mahdollisuutta pettää
2) Wara-huoneita = Förrådshus = varastohuoneita
3) kirjoituxella = med bref = kirjeellä
4) ei .. pois poista = ej afwärjer = ei torju
5) perustuxia = perusteita
6) taitawansa = voivansa
7) kaikella kawahtamisella = all warsamhet = kaikella varovaisuudella
8) Patentejä = Patenter = kuulutuksia
9) Löysin = Lösen = tunnuslaukauksen
10) Fördelningin-Käskynhaldian = yksikön päällikön
11) Eteen-maalauxia ja Eteen-kirjoituxia Ritningar och Beskrifningar = piirustuksia ja kuvauksia
12) erinomaisten = extra-ordinarie - poikkeuksellisista
13) luoto-maassa = i skärgård = saaristossa
14) olennostansa = vistande = oleskelustaan
15) hengen-elosta = lifsmedel = elintarvikkeista
16) niinkuin Isän-Maan edeswastajat = Fäderneslandets förswarare = isänmaan puolustajiksi
17) Nyt ilmoitetaan kapina, waan ei kohta, eli ollan siinä vähemmin osallinen = Nu uptäcker man upror, men ej genast, eller är deruti mindre delaktig = Jos joku ei ole kapinaan suoraan tai on siihen vähemmän osallinen
18) ylösajattelee = diktar = sepittää
19) Maakunnan ymbärille = kring Landet = ympäri maata
20) wääriä huutoja = falska rykten = vääriä huhuja
21) wakuutta = säkerhet = turvallisuutta
22) maankulkeudella = landsflygt = maanpaolla
23) warjon eli eteen käändön alla = sken eller förewändning = syyn tai verukkeen
24) sisällen kohtaa = ole kysymyksessä
25) meteli = myteri= kapina, meteli
26) peränkatsannosa = tilsyn = katselmuksessa
27) tiedon andamisessa = rapport = ilmoittautuminen?
28) pyytänyt = sökt = yrittänyt
29) haastolla = uhalla
30) myöden annettu = tillåtit = sallittua
31) wikapäätten = brotslige = rikollisten
32) eteen kirjoittaa = föreskrifwer = määrää

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.