Luku 6.

Taposta, Wäkiwallasta, Tappelu-
xesta, Häwäisemisestä ja Ilkiwaldai-
suudesta.1)

§. 1.
Jos joku tappaa hänen Esimiehensä; mi-
statkoon oikian käden, kaula poikkiha-
kattakoon ja steilattakoon.

§. 2.
Joka tappaa Kamratinsa eli Sota-kum-
paninsa; mistatkoon käden ja pään.

§. 3.
Sama Laki olkoon siitä, joka tappelus-
paikalla eli sen ymbäristöllä, eli Laiwan 
päällä, päätetyn tappeluxen ja sotimisen jäl-
keen, tappaa sen joka ei wastusta tee, eli 
Sotafangin joka warjon alle2) otettu on. Jos 
joku heistä, ilman syytä, muutoin kowasti 
ja pahasti pidellän, ja siitä tulee haawoja 
eli werinaarmoja; rangaistakoon Upsieri eli 
Under-Upsieri wirkansa mistamisella, eli wi-
ralda pois alendamisella wissixi ajaxi, eli 
fangiudella, asian haarain jälkeen: ja Sota-
miehet saakoon witsoja, kymmenestä kolmen-
kymmenen parin asti.

§. 4.
Jos se tappaa joka sisälle korterattu3) on 
hänen isändämiehensä, sen waimon eli lap-
sen; mistatkoon käden ja pään. - Jos joku 
tekee wäkillistä haawoilla, mustanemalla eli 
werinaarmalla heille eli isännän wäelle: ja 
jos senkaldaista tapahtu Upsierildä; niin pi-
tää hänen -  paitsi kahden kertaista sakkoa yh-
teisen Lain jälkeen, siinä siwusa tekemän 
sakkoa Kuusi seitsemättä kymmendä Riikin-
daleria kaksi neljättä kymmendä skillingiä, ja 
myös oleman wiralda pois pandu: Under-
Upsieri; tehköön sakkoo niinkuin sanottu on, 
ja alennettakoon wiraldans yhdeksi ajastajaxi: 
se Sotawäestä; rangaistakoon neljällä kym-
menellä parilla witsoja. - Jos koto rauha 
ynnä rikottu on; lisätköön rangaistus, yh-
den ajastajan fangiudella fästningisä. - Uh-
kauxet ja häwäistys-sanat rangaistakoon kah-
den kertaisesti, sitä wastan kuin yhteinen La-
ki muutoin siinä asiasa asetta.

§. 5.
Jokainen kuin, wierasa maasa eli so-
dasa osattoman Waldakunnan Laiwan pääl-
lä, tappaa sen, joka händä ei wihollisen ta-
walla kohtaa; andakoon hengen hengestä: 
jos hän tappaa warjotoinda wäkeä, waimoja 
eli lapsia; lyötäköön kaula poikki ja steilat-
takoon.

§. 6.
Jos joku tappaa sen, joka on saanut 
Warjoituxen (Salvagarde) eli Warjelus-
Kirjan; tulkoon myös kaula poikki hakatu-
ksi ja steilatuxi. Jos muuta wäkiwaldaisut-
ta hänelle eli hänen omaisudellens tehdän; 
olkoon rikkonut hengensä, ja palkitkoon wa-
hingon.

§. 7.
Jos joku päällen tembaa4) ja wahingoit-
taa jotakuta Laiwaa eli Alusta, joka on 
muiden kuin Waldakunnan wihollisten oma; 
niin rangaistakoon wikapää hengeldä pois. 
Jos ei muuta pahennusta5) tapahdu, kuin et-
tä Laiwan lasti tulee liikutelluxi; mistatkoon 
se joka sen tekee ja siihen käskynandaa wir-
kansa: ja palkittakoon wahingo molemi-
sa tapauxisa: kuitengin eroitetaan ne tilat, 
koska preijausta6) ei totella taikka koska Luu-
rendrägäreitä eli sala-kauppalaisia takaa aje-
taan eli wisiterataan7).

§.8.
Jos joku tekee wäkiwaldaa ja estää si-
tä, joka sodan ajalla wiepi ruoka-kalua, 
warustus eli muita tarpeita Leiriin, Fästnin-
geihin eli Lauttallen; olkoon rikkonut hen-
gensä. Jos hän poisottaa jotakin niistä; ol-
koon sama laki, ja palkitkoon wahingon.

§. 9.
Jos joku Ammatti eli Wirkamies Sota-
wäestä, tulee wirasansa eli sen tähden lyö-
misellä ja hosumisella, uhkauxilla eli häwäi-
stys-sanoilla päälle karatuxi; duomittakoon 
rikoxen tekiä yhteisen Lain jälkeen.

§. 10.
Koska Sota-Kuuliaisuus ei ole murret-
tu; tulkoon kaikki muu häwäiseminen, ulos-
manaus eli tappelus Adelimiesten ja niiden 
wälillä, joilla Kuningan Fullmahdit8) owat, 
eli owat niiden kansa yhtäläisesä arwosa, 
rangaistuxi Duelli-Plakaatin jälkeen: ja mui-
den personain wälillä yhteisen Lain jälkeen. 
- Mutta jos senkaldainen rikos tapahtu 
Esimiehen läsnä ollesä (!), Frontin edesä, eli 
Laiwan päällä, Kruunun Warwisa9), War-
tia huonesa, eli muisa senkaldaisisa yhteisisä 
paikoisa; rangaistakoon Upsieri eli Under-
Upsieri ja heidän wertaisens, tappeluxen 
edestä, alendamisella pois wiralda kolmexi 
aina kuudexikin kuukaudexi, ja se wikapää 
Sotamiehistä raittijuoxulla kahdesta neljään 
kertaan asti. - Häwäisemisen edestä tulkoon 
se erhettywäinen ilman laillista tutkindota 
kuritetuxi. - Jos Duelli-rikos tehty olis; 
lisätköön, näisä, (!) tiloisa, se Duelli-Plakaati-
sa ulos pandu rangaistus asian haarain jäl-
keen.

§. 11.
Jokainen kuin, Esimiehen silmäin edesä, 
eli niisä edelläkäywäisesä 10 §:sa mainituisa 
paikoisa, rohkenee että, wihamielesä, ketäkän 
wastaan paljastaa sabelin, miekan, bajonetin 
eli weitsen, eli jännittää ambu-aseen (skjut-
gewär); rangaistakoon niiden perustusten jäl-
keen kuin 2 ja 4 osa samasa §:sa säättä-
vät. Jos tappelus ynnä tapahtu; rangai-
stakoon kumbaisengin rikoxen edestä niinkuin 
sanottu on.

§. 12.
Jos joku karkaa, wäkiwaldaisella kä-
dellä eli työllä10), Postin, Wartian eli Patrul-
lin päälle; kärsiköön suurimman ruumiin ran-
gaistuxen. Jos se tapahtuu sota-kedolla11); mi-
statkoon hengensä: ja olkoon Posti- eli War-
tiamies wapa edeswastauxesta sen wahingon 
edestä hengen eli jäsenen päällä, kuin, sen-
kaldaisen tapauxen alla, taita tulla tehdyxi12) 
sillen joka hänen päällensä täyttänyt on13). Uh-
kausten ja häwäistys-sanain edestä sakoitetta-
koon sillä tawalla kuin wiimeisesä osasa 4:stä 
§:sta täsä Lugusa sanotan. Mutta jos War-
tiahallitsewainen14) Upsieri eli Under-Upsieri 
rangaisis Posti- eli Wartiamiestä, ennen kuin 
hän on tullut muutetuxi eli löysätyxi; ol-
koon Upsieri wirkansa paitsi, ja Under-
Upsieri alennettakoon pois wiralda yhdexi aja
staiaxi.

§. 13.
Jos Posti- eli Wartiamies jongun pääl-
le karka lyömisellä ja hosumisella, ilman että 
hänelle ensin on tehty wäkillistä; rangaista-
koon wiidellä kerralla raittijuoxua. Jos hän 
ketäkään häwäisee eli solwaisee; duomitta-
koon sentähden ilman laillista tutkindota.

§. 14.
Fangittua ei saa kukaan wääryytellä15) 
sittenkuin hän on tullut Wartian suojellu-
xen alle. Jos hänen päällensä karatan ho-
sumisella ja lyömisellä; mistatkoon Upsieri 
ja Under-Upsieri wirkansa, eli alenettakoon 
wissixi ajaxi, asian haarain jälkeen. Jos 
joku Sotamiehistä sen tekee; rangaistakoon 
raittijuoxulla kahdesta kerrasta kuuteen asti. 
Jos fangittu persona rikkoo, sillä tawalla 
kuin täsä ylembänä sanottu on, sitä wastan 
jonga händä wartioitseman ja warjeleman 
pitää; rangaistakoon kahdella kymmenellä pa-
rilla witsoja, eli neljäntoistakymmennen wuo-
rokauden fangiudella wedellä ja leiwällä, 
aina sen jälkeen kuin persona on: ja pitää 
tämä rangaistus, sitten kuin Päätös tästä 
on Lain woiman woittanut, kohta täytettä-
män, ilman sen rikoxen laadun peräänkat-
sandoo, jonga tähden hän on fangituxi tul-
lut, eli että sama rikos ei silloin wielä tai-
da olla koeteldu ja duomittu. Jos Fangi 
on uppiniskainen ja hillimätöin; mahdetaan 
hän kowemmin fangittaa.

§. 15.
Upsieri eli Under-Upsieri, joka Kokouxi-
sa, 16) Visitationeisa, eli Marsin alla, hosumi-
sella ja lyömisellä karkaa jongun Rusti eli 
Ruotuhollarin, eli hänen Asian ajajans17) pääl-
le, eli muulla wäkillisellä tawalla heille rau-
hattomutta tekee; rangaistakoon ensimmäisellä 
kerralla, ynnä sakon kansa Lain jälkeen, 
alendamisella pois wiralda kahdexi jopa nel-
jäxikin kuukaudeksi. Jos hän toisen kerran 
jällens tulee; olkoon wirkansa paitsi, ja the-
köön sakkoa niinkuin ylembänä täsä §:sa 
mainittu on.

§. 16.
Se Joka (!) wäkisesti pakottaa ketäkään 
sota-palwelluxeen; olkoon rikkonut wirkansa, 
ja wetäköön sakkoo Kolmeneljättäkymmendä 
Riikin daleria kuusi toistakymmendä skillin-
giä, ja pidettäköön yxi ajastaika Fästningi-
sä, työsä eli työtä. Jos ei hän woi sakkoo 
tehdää; olkoon senkaldainen fangius lisätty 
neljällä kuukaudella. Jos joku tulee waa-
dituxi, mainitulla tawalla, että wannomaan 
Sotamiehen walan, koska hän wärwingin 
laillisuutta wastan on seisonut, ja asian 
tutkinnota anonut, eli jos wärwättyä mie-
stä estetän wärwingin ylitse walittamasta; 
pitää Upsieri eli Under-Upsieri sentähden ran-
gaistaman alendamisella, ensimmäisellä ker-
ralla kolmexi kuukaudexi, toisella kerralla kuu-
dexi kuukaudexi: mutta kolmanella kerralla 
mistatkoon peräti wirkansa. Jos joku Sota-
miehistä täsä asiasa rikkoo; rangaistakoon en-
simmäisellä kerralla kahdella kymmenellä, toi-
sella kerralla kahdella neljättä kymmenellä, ja 
kolmanella kerralla neljällä kymmenellä pa-
rilla witsoja.

§. 17.
Kaikisa haawoittamisen asioisa, joisa jo-
ku on tullut edeswastauxeen langetetuxi; maxa-
koon syypää parandajan18) palkan, esteen, kai-
ken muun kulutuxen19) ja wahingon, ja siihen 
tygö kiwun ja särkemisen edestä.(!) = painovirhe alkuperäistekstissä
1) Om Dråp, Wåldswerkan, Slagsmål, Skymfande och Öfwerdåd.
2) warjon alle = i beskydd = suojelukseen
3) sisälle korterattu = inqwarterad = majoitettu
4) päällen tembaa = Angriper = hyökkää
5) pahennusta = olägenhet = haittaa
6) preijausta = prejningar = pysähtymismerkkiä
7) wisiterataan = visiteras = tarkastetaan
8) Fullmahdit = Fullmagter = valtuutus, valtakirja
9) Warwisa = Warf = telakkalla
10) työllä = gerning = teolla
11) sota-kedolla = i fält = kenttäoloissa
12) taita tulla tehdyxi = kan blifwa tilfogad = on voinut sattua
13) hänen päällensä täyttänyt on = honom angripit = joka on hänen kimmpuunsa hyökännyt
14) Wartiahallitsewainen = Wakthafwande = vartio-
15) wääryytellä = förolämpas = loukata
16) Mönstringar, katselmuksissa; sana puuttuu käännöksestä
17) Asian ajajans = Ombud = asiamies, edustaja
18) läkarelön
19) muun kulutuxen = muut kulut

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.