Luku 7.

Murha-poldosta ja Walkianwahingosta1).

§. 1.
Jos joku ehdollansa2) laskee tulen Kunin-
gan huoneisiin, Linnaan, Fästningijn, 
Laivaan,(!) Kruuti-huoneeseen, Warwiin, Wa-
ra huoneeseen, eli muihin senkaldaisiin, sil-
loin kuin ei pakko, sodan ajalla, sitä vaadi, 
eli asianomaiset käskyä siihen ole andaneet; 
mistatkoon oikian kätensä, tulkoon kaula poik-
ki hakatuxi ja hän lawosa3) poldetuxi.

§. 2.
Se kuin tähän yllyttää tai awullinen 
on, eli aikomuxen tietää, ja sitä ei kohta 
ilmei (!) anna, ulosseisokoon saman rangaistuxen.

§. 3.
Jos murha-polttaja siinä toimituxesa ta-
wataan ja kiinni saadaan ennen kuin wa-
hingo on tapahtunut; rangaistakoon kah-
della kymmenellä parilla witsoja, ja tulkoon 
Rygimentistä eli Joukosta Profossilda4) ulos-
potkastuxi, ja myös fästningiin lähetetyxi, 
että siellä jälillä olewaisen elinaikansa yh-
teiseen5) työhöön pidettää.

§. 4.
Se joka, ilman käskyä Käskynhaldial-
da siinä paikasa, heittää (!) ambuu eli sytyttää 
walkiata wihollisen Kaupungiin, Kylään, 
Kirkkoon, Leiriin, Warustus-paikaan, Lai-
waan, Hospitaliin, Warahuoneeseen, Skou-
luun eli Myyllyyn; mistatkoon hengensä.

§. 5.
Ei myöskän mahda kukaan, ilman lu-
wata, wihollisen Maasa turmella, sitäkin 
wähemmin häwittää leiwin-uunia, pajoja, 
kaiwoja, paatte-6) ja peldo- ja ajo-kaluja, ka-
lan-pyydyxiä, Fabrikejä, puutarhoja eli mui-
ta asettelemuxia7). Se kuin tätä wastaan rik-
koo; tulkoon, jos hän on Upsieri eli Under-
Upsieri, wiralda pois alenetuxi kahdexi ja 
wielä neljäxikin kuukaudexi: Mutta Sota-
miehet rangaistakoon witsoilla wiidestätoista 
kymmenestä Kolmeenkymmeneen pariin asti.

§. 6.
Jos joku kandaa paljasta sytytettyä kyn-
tilätä ilman lyhdytä, eli polttaa tupakkaa 
semmoisisa paikoisa, kusa se ei ole sallittu, 
taikka myös, yhdellä eli toisella tawalla, 
walkian ja tulensytyttäwäisten kaluin kansa 
huolimattomasti itsens menettää8), olkoon se 
Fästningisä, Laiwasa, Kruunun-Laiwa-War-
wisa, Leirisä eli Magasinisa; tulkoon, jos 
poltto ja wahingo tapahtu, arkebuseratuxi.

§. 7.
Jos nyt walkia palamaan syttyä, mut-
ta tulee sammutetuxi ennen kuin jotakin sa-
nottawaa wahingota tapahtuu; silloin ran-
gaistakoon wikapää asian haarain jälkeen, 
Upsieri ja Under-Upsieri, alendamisella kah-
dexi aina kuudexikin kuukaudexi, eli fangiu-
della: ja se Sotamiehistä raitti juoxulla kah-
desta kuuteen kertaan asti. Jos ei ensingän 
wahingota tapahdu; duomittakoon ilman lail-
lista tutkindota.

§. 8.
Kaikki se wahingo, kuin edellä maini-
tuisa tiloisa tapahtuu, pitää sen rikkoneen 
omaisudella palkittamaan.

§. 9.
Jos walkian wahingo tapahtuu korteri-
sä Matkan ja Marssin alla, eli muutoin 
koska Sotawäki koottuna on, niiden sisälle 
korterattuin huolimattomuden kautta; niin 
pitää se, joka siihen syypää on ollut, rangai-
staman, sen jälkeen mitä 7 §:fi täsä Lugusa 
säättää, ja myös palkitseman wahingon. Jos 
ei hänen omaisuudensa ulotu; annettakoon 
palkio niildä, jotka korterisä saapuilla oli-
wat, silloin kuin walkian wahingo tapahdui.

(!) = painovirhe alkuperäistekstissä

1) Om Mordbrand och Eldswåda.
2) ehdollansa = med wilja = tahallaan
3) lawosa = i båle = roviolla
4) Profossilda = af Profossen = piiskurin toimesta
5) yhteiseen = yleiseen
6) paatte- = båtar = veneitä
7) asettelemuxia = inrättningar = laitoksia
8) itsens menettää = omgår = kulkee ympäri

Toim. Pauli Kruhse

Takaisin etusivulle.