Läne-Staterne.

Tavastehus Län.

(Tavastehus.)

Gouverneur: Hr Johan Fredric Stichæus.
Lands-Secreterare: Hr Wilhelm Ladau. Häradshöfding.
Lands-Kamererare: Hr Henric Nordensvan.
Landt-Räntmästare: Hr Gustaf Wilhelm von Kræmer. Major.
Vice Lands-Secreterare: Hr Carl Henric Granfelt. Häradshöfding.
Vice Lands-Kamererare: Hr Gustaf Reinhold Mennander.
Läne-Bokhållare: Hr Gustaf Adolf Aspelin.
Militiæ-Bokhållare: Tjensten förrättas af Hr Ernst Fredric Sallmén. Regements-Skrifvare.
Translator: Hr Hans Fredric Rotkirch. Under-Lieutenant.
Lands-Cancellister:
 • Hr Selim Fabian Flinkman.
 • Hr Carl Fredric Renfors.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Eric Axel Wiberg.
 • Hr Carl August Grönlund.
  Lands-Fiscal: Hr Gustaf Haartman.
  Magazins-Förvaltare: Hr Magnus Tandefelt. Capitaine. (Tavastehus.)

  Häradernas Tjenstemän:

  I Öfre Hollola Härad,
  som består af Padasjoki Socken med Kuhmois Kapell, Hollola Socken med Kärkölä, Asickala och Nastola Kapeller, en del af Orimattila Socken samt Koskis Kapell af Lampis Socken.

  Krono-Fogde: Hr Adolf Fredric Stjernwall.
  Häradsskrifvare: Hr Adolf Didric Floor.

  Krono-Länsman:
  Hr Carl Fredric Lindberg. [(]Padasjoki Socken med Kuhmois Kapell.)
  Hr Eric Wilhelm Sillfors. (Den del af Hollola Socken, som hör till Hollola Härads Domsaga.)
  Hr Thure Norrlin. (Kärkölä Kapell af Hollola Socken samt den del af Orimattila Socken som underlyder Tavastehus Län.)
  Hr Johan Fredric Nygrén. (Nastola Kapell af Hollola Socken.)
  Hr Jean Silén. (De delar af Hollola Socken och Asickala Kapell, som tillyda Ithis Härads Domsaga.)
  Hr Niclas Nathanaël Norrlin. (Koskis Kapell af Lampis Socken jemte den del af Asickala Kapell och Hollola Socken, som tilllyder Hollola Härads Domsaga.)

  I Nedre Hollola Härad,
  som utgöres af Wåno Socken med Rengå Kapell och Tavastehus Lands-Församling, Janackala Socken med Hausjärvi Kapell, Loppis Socken, Hauho Socken med Tuulois och Luopiois Kapeller samt Lampis Socken.

  Krono-Fogde: Hr Henric Johan Stephanius. Tjensten förrättas af Hr Axel Gabriel Rydman. Häradsskrifvare i Nedre Hollola Härad.
  Häradsskrifvare: Hr Axel Gabriel Rydman. Tjensten bestrides af Hr Herman Otto Gisiko. Extra Kammarskrifvare i Kejserl. Senaten.

  Krono-Länsman:
  Hr Berndt Robert Anthoni. (Wåno Socken med Rengå Kapell samt Tavastehus Lands-Församling.)
  Hr Johan Wilhelm Grönholm. Expeditions-Fogde. (En del af Janackala Socken med Hausjärvi Kapell.)
  Hr Otto Tammelander. (Loppis Socken jemte en del af Janackala Socken.)
  Hr Berndt Adam Tammelander. (Hauho Socken med Tuulois och Luopiois Kapeller.)
  Hr Henric Johan Levan. Expeditions-Fogde. (Lampis Socken.)

  I Öfre Sääxmäki Härad,
  innefattande Hattula Socken med Tyrvändö Kapell, Pelkäne och Sahalax Socknar, Kuhmalax Kapell af Kangasala Socken, Längelmäki Socken med Kuorehvesi Kapell, Eräjärvi Kapell af Orihvesi Socken samt Jämsä Socken med en del af Korpilax Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Otto Gylling. Capitaine.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Johan Schreij.

  Krono-Länsman:
  Hr August Fredric Axeen. (Hattula Socken med Tyrvändö Kapell.)
  Hr Fredric Mauritz Sillman. Expeditions-Fogde. (Pelkäne och Sahalax Socknar jemte Kuhmalax Kapell af Kangasala Socken.)
  Hr Berndt Wilhelm Wargentin. (Längelmäki Socken med Kuorehvesi Kapell och Evijärvi Kapell af Orihvesi Socken.)
  Hr Fredric Grönholm. Expeditions-Fogde. (Jämsä Socken med den del af Korpilax Kapell som underlyder Tavastehus Län.)

  I Nedre Sääxmäki Härad,
  innehållande Kalvola, Sääxmäki, Ackas och Urdiala Socknar, en del af Pungalaitio Socken, Tammela Socken med Humpila, Bertula och Jockis Kapeller samt Somero Socken med Sommarnäs Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Eric Samuel Aspelin. Titulair-Råd.
  Häradsskrifvare: Hr Ivar Wallenius.

  Krono-Länsman:
  Hr Petter August Rydman. (Kalvola och Sääxmäki Socknar.)
  Hr Carl Gustaf Bergström. (Ackas och Urdiala Socknar, samt den till detta Län hörande delen af Pungalaitio Socken.)
  Hr Carl Forsberg. Expeditions-Fogde. (Tammela Socken med Jockis, Bertula och Humpila Kapeller.)
  Hr Adolf Fredric Dittmar. (Somero Socken med Sommarnäs Kapell.)

  I Satakunda Härad,
  som består af Lempälä, Kangasala och Orihvesi Socknar, jemte delar af Ruovesi, Birkala och Wesilax Socknar samt Messuby Socken med Teisko Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Gustaf Adolf Lindström.
  Häradsskrifvare: Hr Henric Tallqvist.

  Krono-Länsman:
  Hr Gustaf Adolf Freij. (Lempälä jemte de till Tavastehus Län hörande delar af Birkala och Wesilax Socknar.)
  Hr Carl Christian Sohlman. Expeditions-Fogde. (Kangasala Socken.)
  Hr Frans Thure Holmström. (Orihvesi med den del af Ruovesi Socken, som underlyder Tavastehus Län.)
  Hr Carl Henric Christopher Sillman. (De delar af Messuby Socken med Teisko Kapell, som underlyda Tavastehus Län.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.