Finska Cadet-Corpsen.

(Fredrikshamn.)

Director: Hr Eberhard Dittmars. General-Major.

Corpsens Stat.

Capitainer:

Hr Adolph Wilhelm Tamelander.
Hr Carl Ekestubbe.
Hr Carl Samuel Alléen.
Hr Petter Gustaf Grenqvist. Adjutant.
Stabs-Capitaine: Hr Ivar Blåfjeld.
Lieutenant: Hr Johan Christopher Toll.

Informations-Staten.

Class-Inspector och Directors-Adjoint: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Jacob Österblad. Philosophiæ Doctor, Öfverste.

Lärare i Mathematiska och Physiska Vettenskaperne:

Hr Adolph Appelberg. Öfverste.
Hr Jacob Johan Amnell. Philos. Magister.
Hr Nils Robert Bonsdorff. Philos. Magister.
Hr Carl Ephraim Lilius. Philos. Magister.

Lärare i Militaire-Vettenskaperne:

Hr Constantin Kaptschenkoff. Capitaine vid Ingenieur-Corpsen.
Hr Nicolai Worobjeff. Lieutenant vid Topograph-Corpsen.

Lärare i Politiska och Moraliska Vettenskaperne:

Hr Carl Fabian Theodor Langenskiöld. Philos. Magister.
Hr Daniel Fredric Walle. Philos. Doct. och Pastor.
Hr Bror Carl Julius Witting. Philos. Magister.
Hr Gustaf Johan Mechelin. Philos. Doctor, Bibliothekarie vid Corpsen.

Lärare i Språk:

Ryska:
 • Hr Gustaf Johan Mechelin. Philos. Doctor.
 • Hr Gabriel Reinhold Hartman. Philos. Magister.
 • Hr Nils Wilhelm Åberg.
  Tyska: Hr Fredric Melart.
  Franska: Hr Johan Christian Galindo. Tjensteman af 9:de Classen.
  Svenska och allmän Språklära: Hr Gustaf Johan Mechelin. Philos. Doctor.
  Finska: Hr F. Melart.
  Lärare i Fäktkonsten: Hr N. R. Bonsdorff. Philos. Magister.
  Lärare-tjenst i Danskonsten vacant.
  Lärare-tjenst i Gymnastik vacant.

  Gouverneurer för de minderårige Cadetterne:
  Hr Adam Iwaskewitsch. Stabs-Capitaine.
  Hr Adolph Nymander. Collegii-Secreterare.
  Pastor vid Corpsen: Hr D. F. Walle. Philos. Doctor.
  Läkare: Tjensten förrättas af Hr Johan Oberg. Collegii-Assessor.
  Cancellie-Chef: Tjensten förrättas af Hr P. G. Grenqvist. Capitaine.
  Cassa-Förvaltare: Hr A. W. Tamelander. Capitaine.
  Uppsyningsman öfver Byggnaderne: Tjensten förrättas af Hr Donat Rydzeffskij. Major i Arméen.
  Oeconom: Vacant.
  Tillbaka till innehållsförteckning.