General Landtmäteri-Contoiret.

(Helsingfors.)

Öfver-Directeur: Hr Carl Gustaf Tavaststjerna.
Anställd hos Chefen för särskilda uppdrag: Hr Johan Bergenheim. Öfverste.
Öfver-Inspector: Vacant.

Ingenieurer:
Hr Claës Wilhelm Gyldén.
Hr Jonas Gabriel Danielson.
Hr Joseph Gabriel Telén.
Hr Claës Henric Nyberg.
Secreterare: Hr Ulric Gustaf Holm. Häradshöfding.
Cancellist: Vacant.
Copist: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Fredric Adolph Thureson. E.-O. Kammarskrifvare i General Tull-Directionen.
Tillbaka till innehållsförteckning.