Bibel-Sällskapet.

(Åbo.)

Sällskapets Höge Beskyddare:
HANS MAJESTÄT KEJSAREN.

Ordförande: Hr Grefve Arsenii Zakrewskii. General af Infanteriet.
Vice Ordförande: Hr Eric Gabriel Melartin. Philos. och Theologiæ Doctor, Erke-Biskop.
Skattmästare: Hr Johan Christian Trapp. Vågmästare i Åbo.
Archivarie: Hr Reinhold Hertzberg. Choralis, Vice Pastor.
Secreterare: Gabriel Borg. Philos. Doctor, Rector Scholæ.

Bibel-Sällskapets Comité.

Ordförande: Hr Eric Gabriel Melartin, Philos. och Theologiæ Doctor, Erke-Biskop.

Ledamöter:
Hr Gustaf Gadolin. Philos. och Theologiæ Doctor, Domprost.
Hr Berndt Fredric Finckenberg. Hof-Rätts-Råd.
Hr Eric Elfgren. Philos. Doctor, Gymnasii Lector.
Hr Carl Joseph Estlander. Philosophiæ Doctor, Theol. Licentiat, G[y]mnasii Lector, utnämnd Kyrkoherde i Wörå Pastorat.
Hr Edvard Bergenheim. Philos. Doctor, Gymnasii Lector.
Hr Wilhelm Forssman. Philos. Doctor, Consistorii Notarie.
Hr Johan Thorén. Handlande i Åbo.
Hr Gustaf Ahlstedt. Hökare i Åbo.

Till Comitén höra jemväl Sällskapets Skattmästare, Archivarie och Secreterare.


Tillbaka till innehållsförteckning.