Directionen för Strömrensnings- och Canal-Arbetet
samt Strömrensnings-Corpsen i Finland.

Directionen.

Ordförande: FURST ALEXANDER SERGEJEWITSCH MENSCHIKOFF. General-Gouverneur öfver Finland.

Ledamöter:
Hr Carl August Ramsay. Landshöfding, Ledamot i Kejserl. Senaten för Finland.
Hr Friherre Carl Rosenkampff. Öfverste vid Finska Strömrensnings-Corpsen.
Hr Bror Ulric Björkstén.
Hr Carl Hustaf Tavaststjerna. Öfver-Directeur vid General Landtmäteri-Contoiret.
Secreterare och Ombudsman: Hr Claës Nordenheim. Protocolls-Secreterare i Kejserl. Senaten.
Cancellist: Hr Ernst Ventzell Rotkirch. Cancellist i Kejserl. Senaten.
Copist: Hr Julius Wilhelm Becker. Capitaine.
Kamererare: Hr Carl Gustaf Rikström.

Strömrensnings-Corpsen.

Chef: Hr Friherre Carl Rosenkampff. Öfverste.

Ingenieur af Första Classen:
Hr Arvid von Cederwald. Öfverste-Lieutenant.

Ingenieur af Andra Classen:
Hr Fredric Hällström. Major.

Ingenieur af Tredje Classen:
Hr August Munck. Capitaine.
Hr Johan Ulric von Törne. Capitaine.

Ingenieur af Fjerde Classen:
Hr Wilhelm Favorin.
Tre Ingenieurs-tjenster vacante.

På Extra Stat:
Under-Lieutenanter:
  • Hr Joseph Werfving.
  • Hr Carl Robert Westling.
  • Hr Sven Theophil Westling.
    Tillbaka till innehållsförteckning.