Directionen för Finska Militairens Enke- och Pupill-Cassa.

(Helsingfors.)

Directeurer:
Hr Claës Gripenberg. Stats-Råd. Ordförande.
Hr Carl Schauman. Kammar-Råd, Kamererare i Kejserl. Senaten.
Hr Fredric Wilhelm Wärnhjelm. Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten.
Hr Carl Gustaf Tavaststjerna. Öfver-Directeur vid General Landtmäteri-Contoiret.
Hr Curt Gustaf Stjernvall. Directeur uti Finlands Växel- Depositions- och Låne-Bank.

Directeurs-Survivancierer:
Hr Arvid von Cederwald. Öfverste-Lieutenant, Ingenieur vid Finska Strömrensnings-Corpsen.
Hr Wilhelm Blidberg. Collegii Assessor, Förste Kamererare i Finlands Växel- Depositions- och Låne-Bank.
Hr Friherre Jean Boije. Hof-Råd.
Hr Carl Thuneberg. Öfverste-Lieutenant.
Secreterare och Ombudsman: Hr Otto Albert Nordman, Secreterare i Allmänna Revisions-Rätten.
Kamererare: Hr Sven Gustaf Andersin. Andre Kamererare i Finlands Växel- Depositions- och Låne-Bank.
Casseur: Vacant.
Tillbaka till innehållsförteckning.