Förteckning öfver Runebergs privata bibliotek.

En noggrann och efter olika vetenskaper ordnad förteckning öfver det rika privata bibliotek, som Runeberg i lifstiden samlat och som förvaras i „Runebergs hem“ i Borgå stad, har ansetts vara af vikt för kännedomen af skaldens andliga sträfvanden och hans förhållande till samtidens litterära frågor. Upprättandet af en dylik katalog har af Svenska litteratursällskapet anförtrotts åt undertecknad.

Då fru Runeberg efter sin mans död [1877] flyttade till Helsingfors, kvarlämnades skaldens privatbibliotek i Borgå, inpackadt i lårar. Böckerna hade insatts i den ordning de haft hvar på sin hylla i olika skåp, hvarjämte de noga förtecknats. Då hemmet sedan efter fru Runebergs död [1879] och efter dess inlösen för finska statens räkning återställdes i sitt förra skick, ordnades biblioteket af numera framlidne professorn J. E. Strömborg så, att hvarje bok erhöll samma plats, som den haft under Runebergs lifstid. Därjämte antecknades i hvarje bok dess plats i biblioteket med angifvande af skåp, hylla och nummerföljd på hyllan. Enligt denna uppställning upprättades tillika en hand-skrifven förteckning öfver den till omkring 1,000 volymer uppgående boksamlingen.

Då emellertid den nu föreliggande förteckningen ansetts böra ordnas efter olika vetenskaper, har det för öfversiktlighetens skull synts nödigt att sammanföra de skilda arbetena under följande hufvudtitlar:

Inom dessa hufvudtitlar hafva de skilda arbetena ordnats alfabetiskt efter författarnes namn; de böcker, där författarenamnet icke är utsatt eller kändt, hafva ordnats efter titelns första substantiv.

Till författarens namn och bokens titel (i korthet) har i denna förteckning ansetts behöfva tilläggas endast arbetets tryckningsort och tryckningsår, för att det i allmänhet skulle klart framgå, hvilket arbete och hvilken upplaga i biblioteket förefinnes.

De handskrifna anteckningar och dedikationer, som finnas i flere af böckerna, äro ofta af stort intresse, särskildt för kännedomen af den aktning och beundran, som ägnades Runeberg redan af hans samtid. Likväl har det synts lämpligast att afsöndra dem till en skild öfversikt, som snart skall å annat ställe meddelas. Några omständigheter hafva dock kunnat vid hvarje boktitel antydas, och har detta skett sålunda, att före titeln med tecknet * angifvits, att boken är försedd med Runebergs egenhändiga namnteckning, med tecknet # angifvits, att i boken finnes tillägnan af författaren, samt med tecknet &, att där ingår en liknande tillägnan af utgifvaren eller förläggaren.

För forskare är biblioteket tillgängligt efter det särskildt tillstånd därtill utverkats af bestyrelsen för Runebergs hem, hvarvid anmälan göres hos bestyrelsens sekreterare, fröken Ida Strömborg, bosatt i samma hus.

Borgå i november 1903.

Ossian Grotenfelt.

Till katalogen
Bilder på Svenska Litteratursällskapets sida.

Till historiasidan på svenska eller på finska. Publicerats i Svenska Litteratursällskapets i Finland "Förhandlingar och uppsatser". No. 18, 1904.