I. Teologi, filosofi och pedagogik.

Andaktsböner, Judarnes, öfvers. från Hebreiskan af Joelsson. I. Sthlm,1804.
*Atterbom, P. D. A., Studier öfver filosofins historia och system. Upsala, 1835.
Bergstrand, P. W., Evangelierna och epistlarna med förklaringar. Örebro, 1863.
Berättelse angående arbetshemmet för blinda i Stockholm, 1868–1872.
Biblia, det är: All den heliga Skrift. 4:o. Stockholm 1821. (Med förteckning öfver Runebergs barn och deras födelseår, af honom själf införd på sista bladet).
Bibelsällskapets, Svenska, årsberättelse 1835 jämte tal af E. G. Geijer. Sthlm, 1836.
– Svenska, årsberättelse 1838 jämte tal af P. D. A. Atterbom. Sthlm, 1838.
Bonsdorff, J., Conspectus Scientiae pastoralis. Abo, 1811.
Borg, A. G., Inledande betraktelser till, Augsburgiska bekännelsen. Uleåborg, 1856.
# Borg, O. E., Om institutet för döfstumma och blinda i Stockholm, 1862.
# –, –, Invigningshögtidligheterna vid Manilla, 1864.
Boström, C. J., och hans filosofi, Örebro, 1859.
Bäckman, J. W., Den nya psalmboken, framstäld i försök till psalmhistoria. Med porträtter. H. 1–3. Sthlm, 1845–51.
Crusell, C. J., Om själen. Upsala, 1843.
Darstellung, Allgemeine, des Menschen. Dorpat, 1842.
Dupanloup, Bref om uppfostran i hemmet. Hels. 1853.
Ebrard, J. H. A., Tron på den heliga skrift och naturforskningens resultater. Öfvers. med anmärkningar och tillägg af P. W. Bergstrand. Örebro, 1862.
Evangelier och epistlar, De årliga. Åbo, 1831.
– De årliga. Hels. 1833.
– De årliga. Hels. 1850.
# Fryxell, Olof, Skrifter VIII. Lag och Evangelium. Sthlm, 1838.
Förslag till kyrkolag för Finland. Hels. 1845.
Gesangbuch zum Gottesdienstlichen Gebrauch für Evangelische Gemeinden. Berlin, 1833.
Granfelt, A. F., Försök till utredning af auktoritet och auktoritetstro. Hels. 1846.
–, –, Försök att framställa Christendomens grundbegrepp. Hels. 1852.
Göschel, K. F., Hegel och hans tid med afseende å Göthe. Öfvers. af Lenström. Sthlm, 1836.
# Hallsten, A. G. J., Fyrklassiga realskolan i Vasa 1876. Nikolaistad, 1876.
# Hammerich, M., Hundrede Psalmer. Kjøbenhavn, 1857.
Hegel, F. W. G., Werke, Vollständige Ausgabe. Berlin, 1832–1840. 18 Bd i 21 voll.
Helenius, C., Uusi suomalainen virsikirja. Åbo, 1837.
Hornborg, A. J., Om stridigheterna i vår tid angående rättfärdiggörelsen af tron. Hels., 1871.
# Järta, Hans, Om svenska kyrkans förhållande till staten. Sthlm, 1841.
Knapp, A., Evangelischer Liederschatz. Bd I–II. Stuttgart und Tübingen 1837.
–, –, Evangelisches Gesangbuch. Leipzig 1855.
Knös, A. E., Om äktheten och trovärdigheten af de fyra kanoniska Evangelierna. H. 1 – 2.
# –, –, Olaus, Martini och hans teologiska strid med Carl IX. Upsala, 1856.
* Kyrkolag och ordning af 1686. Sthlm, 1821.
# Laurell, A. A., Afhandlingar i uppfostringsläran, 1. Hels. 1831.
* Lehnberg, M., Predikningar. Del I – III. Sthlm, 1810–1813.
Leinberg, K. G., Helsingfors Lyceum, Hels. 1866.
# Lénström, C. J., Apologetiska betraktelser. Upsala, 1873.
Lille, B. O., Inbjudningsskrift till teologie doktorspromotionen d. 28 maj 1857.
Lovén, N., och Hansson, J. P., Valda Högmässo-Predikningar. Bd I–III. Christianstad, 1831–34.
* Nordberg, Opuscula academica. Del I–III. Londini Gothorum. 1817–19.
Plenning, J., Rudimenta logicae. Arosiae. 1801.
Pressensé, Edmond de, Renans Jesu lefverne. Örebro, 1863.
Proföfversättning af thet Nya Testamentet. Sthlm, 1780.
– af then Heliga Skrift, Propheten Esaia. Sthlm, 1782.
Program till invigning af Döfstumskolan i Borgå 1863.
– till årsexamen vid Lyceum i Borgå 1875.
– till årsexamen vid Gymnasium i Borgå 1850–62.
– till årsexamen vid Gymnasium i Borgå 1853–56.
– till årsexamen vid Gymnasium i Borgå 1856–69.
– till årsexamen vid Gymnasium i Borgå 1862–65.
– till årsexamen vid Gymnasium i Borgå 1868–72.
& Psalmboken, Den svenska, öfversedd. Strengnäs, 1809.
Psalmboken, Den svenska, af 1659. Hels. 1833.
– Den svenska, af 1819, öfversedd af J. H. Thomander, P. Wieselgren m. fl. Malmö, 1849.
Psalm– och evangeliiboken, Den svenska, af 1819. Sthlm, 1869.
R. H, Väärän opin kauhistus. Hels. 1844.
Regnér, G., Första begreppen af de nödigaste vetenskaper. Sthlm, 1830.
Reisebeschreibung eines Krons Predigers. Reval, 1844.
& Roschier, Jakob, Psalmikirja. Turusa, 1836.
Runeberg, J. L., Förslag till svensk psalmbok. Hels., 1857.
–, –, Förslag till svensk psalmbok etc. Örebro, 1868.
–, –, Konung Davids psalmer efter gamla psalmboken. (Särtryck ur »Förslag till psalmbok» etc). Örebro, 1858.
Sammlung geistlicher Lieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Reval, 1855.
# Schauman, F. L., Handbok i Finlands kyrkorätt. Del I. Hels., 1863.
* Schelling, F. W. J., Philosophische Schriften, I. Landshut, 1809.
Sederholm, Karl, Studien, Eine Reihe philosophischer Abhandlungen. Moskau.1830.
–, –, Ueber die Möglichkeit der Religionsphilosophie. Moscau, 1829.
Småbarnskolor, Om. Sthlm, 1837.
Snellman, J. W., Läran om staten. Sthlm, 1842.
Stenbäck, L., Förslag till psalmbok. Hels. 1866.
Testamentet, Nya, öfversatt af D. Thomander. Örebro, 1860.
– Nya, utgifvet af Britt. och utl. bibelsällskapet. Sthlm, 1839.
– Nya, på engelska. London, 1854.
Testamentum, Novum, ed. C. Stockius. Del 1–2. Ienae, 1731.
Topelius, Z., 1868 års förslag till svensk psalmbok. Anmärkningar och rättelser. Borgå 1876.
Traité de l'education des femmes. Del I–IV. Paris, 1779–1780.
Upplysningar, Några små dels, dels anmärkningar vid den nu brukliga psalmboken (1819) af en vän till sanning och rätt. Sthlm, 1840.
Wallerius, Psychologia empirica. Sthlm, 1755.
– Systema metaphysicum. Tom I–II. Sthlm, 1750.
Wallqvist, O., Handbok öfver Ecclesiastiqua Befordringsmål. Sthlm 1811.
* Wingård, Öfversigt af Christna kyrkans senare händelser och nuvarande tillstånd. Upsala, 1843.
Winther, Chr., I Naadensaaret, ett bref. Kjöbenhavn, 1874.
Witschel, Morgen- med Abendopfer in Gesängen. Frankfurth und Leipzig, 1818.
Zollikofer, G. J., Sammlung noch ungedruckter Predigten. Leipzig, 1793.
Åström, Joh., Predikningar. Del I. Sthlm, 1829.
Ödman, S., Försök till kyrkosånger. Upsala, 1798.

II. Klassisk filologi, språkvetenskap och folkdiktning.

Akademiens, Om svenska, ordboksarbete. Sthlm, 1863.
Almqvist, C. J. L., Svensk språklära. Sthlm, 1836.
# –, –, Grekisk språklära. Sthlm 1837.
–, –, Svensk rättskrifningslära. Norrköping, 1853.
Anakreons sånger från grekiskan af J. Tranér. Örebro, 1868.
* – sånger, öfvers. af A. G. Sjöström. Åbo, 1826.
Aristophanis, Comoediae. Bd I–III. Ed.Ster.
Aristotelis, poetica et rhetorica. Ster.
# Asbjörnsen, P. Chr., Norske Huldre-Eventyr og Folkesager. Christiania, 1859.
Bäckström, P. O., De grekiska folken. H. 1–4. Örebro, 1874.
–, –, Tidsbilder, historisk läsebok. Forntiden I. H. 1–3. Örebro, 1869–1871.
Caesaris, Commentarii de bello gallico et civili etc. Paris I–II. Norimbergae 1812.
Castrén, M. A., Wörterverzeichnisse aus den Samojedischen Sprachen. S:t Petersburg, 1845.
–, –, Grammatik der Samojedischen Sprachen. S:t Petersburg, 1854.
–, –, Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen Sprachlehre. S:t Petersburg, 1858.
–, –, Versuch einer Ostjakischen Sprachlehre. S:t Petersburg, 1858.
–, –, Versuch einer Burjätischen Sprachlehre. S:t Petersburg, 1857.
–,–, Grundzüge einer Tungusischen Sprachlehre. S:t Petersburg, 1856.
–, –, Versuch einer Kaibalischen und Karagassischen Sprachlehre. S:t Petersburg, 1857.
–, –, Elementa Grammatices Syrjaenae. Hels. 1844.
–, –, Nordiska Resor och Forskningar. Bd I–VI. Hels. 1852–70.
Cicero, de legibus. Ed. Ster.
– XII orationes. Lipsiae, 1748.
– De oratore L. I–III. Aboae, 1803.
Cornelius, Nepos. Ed. Ster.
Coulanges, Fustel de, Staten i forntiden. Örebro, 1872.
* Dahl, C, Chrestomatia Graeca. Örebro, 1814.
* D'Arnay, Romerska folkets hemseder. Upsala, 1806.
Deklinationstabeller, grekiska. Örebro, 1855.
Ernesti, J. A., Initia rhetorica. Holmiae, 1830.
Euripides' Medea, öfvers. af V. E. Öhman. Örebro, 1860.
– Tragoediae. Bd I–III. Ed. Ster. (Ofullst.).
# Europaeus, D., Der Urstamm der indoeuropäischen Sprachfamilie.
–, –, Pieni runonseppä. Hels. 1847.
* Folksånger, Serviska, öfversatta af J. L. Runeberg. Hels. 1830.
Fornsånger, Svenska, samlade af A. I. Arvidsson. I. (Ofullst.).
Freidenfelt, C. F., Skirners färd, från isländskan öfversatt. Upsala, 1845.
Gesnerus, Io. Matth. Novum locupletissimum manuale lexicon latino-germanicum et germanico-latinum. P. I–II Halae Magd, 1775.
Granberg, P. A., Engelskt-svenskt handlexikon. Sthlm, 1807.
Hackzell, M., Grekiska läseöfningar. Hels., 1848.
# Hammerich, M., Om de fremmede ord i vort Modersmaal. Kjöbenhavn 1850.
Hedricus, B., Grecum lexicon manuale. Leipzig, 1796.
Herder, J. G. v., Stimmen der Völker in Liedern. Upsala, 1815.
# Herodotos' Historia med inledning och anmärkningar af J. F. Johansson. B. 1–3. Örebro, 1850–52.
– Ed. Ster. (Ofullst.).
(Hertzberg, R.), Från Saimens och Päijänes stränder. Hels., 1870.
–, –, Kalevala berättad för ungdom. Hels. 1871.
Hofberg, Herman, Allmogeord i Nerikes bygdemål. Örebro, 1861.
Homén, J. F., Lärobok i allmän grammatik. Hels. 1839.
Homeri, Poetarum omnium seculorum longe principis, Ilias, hoc est de rebus ad Troiam gestis descriptio iam recens Latino carmine reddita Heliorobano Hesso interprete. Basileae, in officina Roberti Winter. Mense Septembri anno 1540.
– Odysseia, öfvers. af A. G. Sjöström. H:fors 1835–37. Del I. Hels., 1835.
– Ilias. Bd I–II. Ed. Ster.
– Odysseia. Ed. Ster. (Ofullst.).
– Iliad, öfvers. af Joh. Fredr. Johansson. Del 1–2. Örebro, 1846.
– Odysseia, öfvers. af Joh. Fredr. Johansson. Sthlm, 1870.
Horatii, Q. Flacci, opera omnia, notis ill. a F. G. Döring. Norcopiae, 1832.
* – Satyrer och Skaldebref, öfvers. af G. G. Adlerbeth. Sthlm, 1814.
Horrman, E., Leitfaden zur Geschichte der griechischen Literatur. Magdeburg, 1849.
H–n, Aslögs saga. Borgå, 1847.
Jakobs, F., Grekisk läsebok för nybegynnare, bearbetad af J. F. Johansson. Örebro, 1851.
Jonchère, de la, Franskt-svenskt handlexikon. Sthlm, 1809.
Judén, J., Försök till utredande af finska språkets grammatik. Wiborg, 1818.
* Justini historiarum Philippicarum ex historiis Trogi Pompeji. (Edition, utan utgifningsår, tillegnad Gabr. Oxenstjerna).
– Historiae Philippicae. Örebro, 1812.
Kalevala, I–II. Hels., 1835.
*– 1849. Hels. öfvers. af M. A. Castrén. Hels. 1841.
Kantele, koonnut ja pränttäyttänyt E.Lönnrot. H. I–III. Hels., 1829–30.
# Kanteletar, Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä. I–II. Hels., 1840.
# Kraemer, Robert v., Om språkfrågan. Sthlm, 1858.
Lemminkäinen, en sångcykel ur Kalevala, öfvers. af C. G.Borg. Hels., 1852.
Livii, T., Historiarum libri. Bd I – VI. Stereot.
# Mechelin, G. J., Utkast till allmän språklära. Hels., 1837.
Meidinger, J. V., Praktische italienische Grammatik, zusammengeschrieben von Carl Tengström. (Manuskr.).
Möller, J. G. P., Tysk och svensk ordbok. Upsala, 1801.
–, –, Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches wörterbuch. Greifswald. Del I–III 1782–90.
* Nitsch, P. F. A., Neues Mythologisches Wörterbuch. Bd I–II. Leipzig und Sorau, 1821.
–, –, Beschreibung des Zustandes der Griechen. Del I–IV. Erfurt, 1806.
* –, –, Kurzer Entwurf der griechischen Alterthümer. Altenburg, 1791.
Nordfors, E., Nytt svenskt-franskt handlexikon. Del I–II. Sthlm, 1806.
Ovidius, Bd I–III. Ed. Ster. (Ofullst.).
* – Metamorphoser, öfvers. af G. Adlerbeth. Sthlm, 1820.
Ovidius, Metamorphoser, öfvers. af G. J. Adlerbeth. Örebro, 1862.
Palmblad, V. F., Grekisk fornkunskap. H. 1–3. Upsala, 1843–1844.
* Passow, F., Handwörterbuch der griechischen Sprache. Del I – II. >Leipzig, 1819–25.
# Paul, Hermann, Finnische Dichtungen, ins Deutsche übertragen. Hels. 1866.
Petersén, N. M., Svenska språkets historia, utgifven af J. W. Lippman. Upsala 1837.
Platonis Dialogi, ill. J. F. Fischer. Del I–II. Lipsiae, 1770 – 74. (Med namnteckningar af H. G. Porthan, A. J. Lagus, J. J. Peuron och S. J. G. Smalén).
Pomai, François, Le grand Dictionnaire royal. François–Latin–Allemand; Latin–Allemand–François; Allemand–François–Latin. Frankfurt am Main, 1709.
Powell, George, och Eirike Magnusson, Icelandic legends. Ser. II. London, 1866.
* Rambach, J. T. F., Lateinische Grammatik. Giessen, 1786.
Replik i polemiken rörande Öhmans latinska språklära. Hels. 1845.
Rost, V. C. F., Deutsch–Griechisches Wörterbuch. Göttingen, 1818.
# Runeberg, J. L., Tragoediae a Runebergio scriptae, quae Kungarne på Salamis inscribitur, versus I – CCCXXXVIII graecis versibus expressos prop. Sthlm, 1871.
–, –, se Folksånger.
Russwurm, C., Ueber die Sprache der Insel-Schweden. Reval, 1855.
Rydqvist, J. E., Svenska språkets lagar. 5 bd i 7 voll. Sthlm 1852–1871.
Sallustius, Ed. Ster.
* Scheller, J. J. G., Lateinische Sprachlehre. Leipzig, 1803.
Schmidt, M. J. A., Griechisch–Deutsches Handwörterbuch. Leipzig, 1827.
* Schneider, K. G., Grammatik der lateinischen Sprache. I–II. Berlin 1819 – 21.
* Senecae, L. Annaei, Tragoediarum. Voll. I–III. Lipsiae, 1819.
–, –, Die Trojanerinnen, übers. von Franz Horn. Penig, 1803.
Sondén, P. A., Latinsk läsebok för begynnare. Sthlm, 1819.
Sophocles, Ed. Ster.
– Sorgespel, öf vers. af V. F. Palmblad. Örebro, 1841.
Strahlmann, J., Finnische Sprachlehre. S:t Petersburg, 1816.
Stridsberg, G., Fransysk Grammaire. Sthlm 1810.
Sturleson, Snorre, Konungaboken, öfvers. och förklarad af H. O. H. Hildebrand. Del 1–3. Örebro, 1869–71.
* Svanborg, A., Öfningar i arabiskan. Upsala, 1802.
Taschenwörterbuch der französischen und deutschen Sprache. Leipzig.
# Tengström, R., Finsk Anthologie. Hels. 1845.
* Terentii, Comoediae sex, accurante Corn. Screvelio. Lugd. Batavorum, 1662.
# – Lustspel, I. Bröderna, öfvers. af Sigge Sparre. Christianstad, 1871.
Terentii, Comoediae. Ed. Ster.
Theocritus, Ed. Ster.
Tibulli, Albii, Carmina, cura G. Heyne. Lipsiae, 1777.
Topelius, Z., (d. ä.). Suomen kansan vanhoja runoja 2, 4 osa. Hels. 1823, 1829.
–, –, Suomen kansan vanhoja runoja 5 osa. Hels. 1831.
Viereck, C. Fr., Tyskt och svenskt Handlexikon. Sthlm, 1828.
Virgilius, Tryckt 1547.
Volkslieder, Serbische, übertr. v. P. von Goetze. S:t Petersburg, 1827.
Wurm, J. F., De ponderum, nummorum, mensurarum rationibus apud Graecos et Romanos. Stutgardiae, 1821.
Xenophontis, Cyropaedia. Ed. Ster.
Öhman, J. E., Latinsk grammatik. Hels. 1844.

III. Vitterhet, estetik samt konst- och litteraturhistoria.

# A., Anna, Styfmorsblommorna. Sthlm, 1857.
* Adlerbeth, G. J., Poetiska arbeten. I–IV Sthlm, 1802 – 03.
# Ahnfelt, Arvid, C. J. L. Almqvist. Sthlm, 1876.
Alice, Genremålning af förf. till Anders och Spiritus. Norrköping, 1843.
Alfieri, Vittorio, Trauerspiele, Deutsch von Lüdemann und Anderen. Del 1–8 i 2 bd. Zwickau, 1824–26.
(Alfthan, J.), Italine, Lyriska skaldeförsök af J. –. Viborg, 1850.
* Almqvist, C. J. L., Törnrosens bok. Del II och III, IV och VIII. (Del II och III i ett band). Sthlm, 1832 –1838.
* –, –, Drottningens juvelsmycke. Sthlm, 1834.
* –, –, Amorina eller historien om de fyra. Jönköping, 1839.
–, –, Törnrosens bok. Imp. oct. Uppl. Del I–III. Sthlm, 1838–50.
# Andersén, Carl, (Christian Adam), Ingolfs och Hjorleifs saga. Kjøbenhavn, 1860.
# –, –, Strid och fred. Kjøbenhavn, 1858.
* Ansgarius, Episkt försök. I afd. Upsala, 1835.
Atterbom, P. D. A., Litterära karakteristiker. Bd 1–2. Örebro, 1870.
–, –, Ästetiska afhandlingar. Bd 1 – 2. Örebro, 1866.
–, –, Poesins historia. Del I–IV i 2 band. Örebro, 1861–62.
–, –, Svenska siare och skalder. Del I–VI jämte inledning och supplement i 7 band. Örebro, 1862–64.
* –, –, Lycksalighetens Ö. Del I–II. Upsala, 1824–27.
–, –, Lyriska dikter. Del I–III. Örebro, 1863.
–, –, Minnen från Tyskland och Italien. Del I–II. Örebro, 1859.
–, –, Fågel blå, Sagospel. Örebro, 1868.
Atterbom, P. D. A., Samlade dikter. I. Upsala 1837.
Axén, A., Minne af kronprinsens och kronprinsessans förmälning. Sthlm, 1850.
Axet, Diktsamling med bidrag af Runeberg, Cygnæus, Stenbäck och Topelius. Hels. 1867.
Beecher-Stowe, Onkel Toms stuga. Hels.. 1851. (Ofullst.).
* Bellman, C. M., Skaldestycken. Sthlm, 1814.
* –, –, Fredmans Epistlar. Med företal af Kellgren dat. 1790.
* –, –, Fredmans Handskrifter. Sthlm. 1813.
* –, –, Musiken till Fredmans epistlar. Sthlm.
# Berg, N., Pesni. Moskva, 1854.
Bergsöe, W., Den gamla porslinsfabriken. Del 1. Sthlm.
# Berndtson, F., Den gamles minnen. Borgå, 1843. 2 exx.
–, –, Qvinnans skapelse. Lyrisk fantasi. Hels. 1842.
–, –, Ur lifvets strid. Hels., 1851.
# Beskow, B. v., Vitterhetsförsök, I. Sthlm, 1862.
–, –, Sveriges anor. Sthlm, 1827. (Med marginalanteckningar af Runeberg).
# Bjursten, H., Gefion, En diktsamling. Sthlm, 1858.
# (Björksten, Emelie), Mosaiker af e***, Hels., 1874.
# –, –, Drottningarna af e***. Sthlm, 1867.
# –, –, Sandperlor af e***. Hels., 1864.
# –, –, Några minnen af e***. Hels., 1871.
–, –, Ännu en gång af e***. Hels., 1877.
Braun, W. v., Den namnlöse, Poetisk kalender. Knut, Poetisk kalender. I ett band. Sthlm, 1849. 1847.
Brayer S:t Leon, Louise, Rosa ou la mediante. Del I–VII. Paris, 1798.
Bremer, F., Samlade skrifter. Del I–VI i 6 band. Örebro, 1868–71.
–, –, Grannarne. Christianstad, 1837.
–, –, Les Voisins, trad. par M:lle R. du Puget. Paris.
# Brinkman, C. G., Witterhetsförsök. Aftryck för vänner och bekanta. Sthlm, 1842.
Brodén, J. I., Öfversikt af diktarterna. Örebro, 1864.
Bulver, E. L., Pbul Clifford. Sthml, 1835.
–, –, Den förskjutne. Sthlm, 1835.
–, –, Devereux. Sthlm, 1836.
–, –, Rienzi, den siste Folktribunen. Sthlm, 1836.
# Burns, Robert, Sånger och ballader, öfvers. Hels., 1854.
Byron, Lord, Hebreiska melodier, öfvers. af Th. Lindh. Hels. 1862.
–, –, Manfred, öfvers. af Thomander. Upsala, 1826.
–, –, The Poetical Works. London, 1868.
Böttiger, C. W., Mötet på Odins hög och Gustaf Adolf vid Lützen. Tvenne skaldestycken. Sthlm, 1835.
–, –, Samlade skrifter. Del I–V. Sthlm, 1856–74.
# –, –, Foglarne, Vårsånger. Upsala 1852.
# Carl XV, Poetiska stunder. Sthlm, 1862.
–, –, Fosterbröderne, Saga. Sthlm, 1848.
–, –, En vikingasaga. Sthlm, 1855.
–, –, Dikter (»Hafsfrun» och «Tre nätter»). Sthlm, 1858.
–, –, La fée des eaux. Sthlm, 1859.
–, –, Heidi, Gylfes dotter. Sthlm, 1859.
# Carlén, J. G., Romanser ur svenska folklifvet jämte några andra dikter. Sthlm, 1846.
–, –, Stycken på vers. Sthlm, 1838.
Cederborg, Min första resa till Stockholm. Sthlm 1813. (I samma band som Knigge, Resa till Brunswig och Voltaire, Babyloniska prinsessan).
* Cervantes, M. de, Don Quixote, übers, von Ludvig Tieck. Del I–IV. Berlin, 1810–16.
Choraei, M., Samlade Skaldestycken. Örebro, 1826.
# Collan, K., Öfversigt af Serbiens historiska folksånger. Hels. 1860.
Collins, Wilkie, Den hvitklädda qvinnan. Del I–II. Sthlm, 1861.
Cormon et Grangé, Rum att hyra. Komedi. Sthlm, 1863.
* Creutz ock Gyllenborg, Vitterhetsarbeten. Sthlm, 1812.
Cygnaeus, Fredr., Om Johan Ludvig Runeberg. Hels. 1873.
–, –, Teckningar ur Frans Michael Franzéns lefnad. Hels. 1872.
–, –, Jääkynttilät. Ströskrift. H. 1. Hels. 1837.
# –, –, Om Fänrik Ståls Sägner. Hels. 1861. 2 xx.
–, –, Jääkynttilät, Höstispiggarne. Ur dagens frågor. I ett band. Hels. 1837–60.
–, – Skaldestycken. Del III. Claes Flemings tider.
# Dahlgren, C. F., Samlade skrifter. Sthlm, 1834.
Derschavins skrifter, utgifna af J. Grot. Bd I–II. S:t Petersburg, 1864– 65.
Dickens, Ch., Oliver Twist. Sthlm, 1844.
–, –, Barnaby Rudge. Sthlm, 1845.
Dietrichson, L., Inledning till studiet af Sveriges litteratur. Kjöbenhavn, 1862.
# –, –, Inledning till studiet af Danmarks litteratur. Upsala 1860.
–, –, Från min vandringstid. Sthlm, 1873.
Digte, Svenske, af Bellman, Tegnér och Runeberg (ingår i Hammerichs redogörelse för Borgerdydskolen i Christianshavn 1854).
Dikter, Nya nordiska, och skildringar af finska, danska, norska och svenska författare. Sthlm, 1859.
Doppel–Ehen, Die, oder die Jahren 1830 bis 1836. Dorpat, 1842.
Dunckel, Dorothea, Dramatiska och lyriska försök. Bd II, h. 1. Götheborg, 1832.
Eberstein, C. C., Mina höstblommor. Samlade dikter. Bd I. Lund, 1853.
Edelsköld, K. J., Minnesblad. Åbo, 1873.
Elliot, George, Felix Holt, Radikalen. Del 1–3. Sthlm, 1867.
Erotik och Idyll af norske, danske och svenske författare med porträtter. Christiania, 1869.
Euphrosyne, Samlade dikter. Del II. Örebro, 1832.
Eurelius-Dahlstjerna, Försök till svenska skaldekonstens upphjälpande Afd. 1–2. Sthlm, 1737.
F–a, Bleka blommor. Nikolaistad, 1871.
Fahlcrantz, Ch. E., Samlade skrifter. Del I, II, VII. Ansgarius, Noachs ark Vitterlek. Örebro, 1863–1866.
Fenelon, Les avantures de Telemaque. Vesterås, 1772.
– Les avantures de Telemaque. Vesterås, 1802.
Fessler, D., Attila, König der Hunnen. Breslau, 1794.
Flicka, En finsk, Almqvist, C. J. L., «Det går an», uppfattad som en kristlig idé. Sthlm, 1847.
Flickan på Inderskär. I. Hels. och Åbo, 1848.
Flodman, A., Kritiska studier. Sthlm, 1872.
Flodmark, J., Professorn njuter landtluft. Skämt med sång i 1 akt. Sthlm, 1861.
Fortunatus, Undine. Ny bearbetning. Hels. 1851.
Fosterländskt Album, 3 häften i 1 band. Utg. af H. Hellgren, R. Tengström och K. Tigerstedt. Hels. 1845–47.
Fostersonen, Ett besök på dårhuset och Sömngångerskan. 3 komedier. Sthlm, 1836–37.
Franzén, F. M., Studentvisa, Hels., 1833.
# –, –, Skaldestycken. Del I, II, IV, VI och VII i 5 voll. Örebro, 1824–61.
–, –, Valda dikter. I–II. Örebro, 1871.
–, –, Skaldestycken. Åbo, 1810. Bd I.
Frese, J., Någre poetiske samblingar. Sthlm, 1728.
Fresnoy, Du, L'arte della pittura. Roma, 1775.
Fridolin, Der Chinesische. Hels. 2 exx.
Författarinnan till Mary Barton m. fl. I Derncombe. Sthlm, 1866.
Geijer, E. G., Skaldestycken. I bd. 1835.
Gesänge und Arien aus Rataplan, der kleine Tambour, übers. v. Pillwitz. Reval.
Gleim, Betty, Anleitung zur Kunst des Versbaues. Bremen und Leipzig, 1814.
# Grafström, A. A., Sånger från Norrland. Sthlm, 1841.
Gravander, L. F., Skaldestycken. Fahlun, 1831.
& Gripenhjelm, Carl, Poetiska skrifter, utgifna af Lenström. Upsala, 1838.
Gumelius, G. W., Engelbrecht, sånger. Örebro, 1858.
Gustaf III, Skrifter I. Dramatiska arbeten. Bd I – II. Sthlm, 1857.
Gyllenborg, Vitterhetsarbeten af Creutz och G. Sthlm, 1812.
– Senare Vitterhetsarbeten. Sthlm 1795.
– Theaterstycken. Sthlm, 1797.
– Försök om skaldekonsten. Sthlm, 1798.
– Tåget öfver Balt. Hjeltedikt. Sthlm, 1800.
Göthe, Götz v. Berlichingen och Stella, öfvers. af J. Andersson. Sthlm, 1854.
– Egmont, Syskonen och Clavigo, öfvers. af J. Andersson. Sthlm, 1855.
– Faust, öfvers. af J. Andersson. Sthlm, 1853.
– Wilhelm Meisters Lehrjahre. Roman. Upsala, 1814.
# Hammerich, M., Svenske vers af Bellman, Tegnér og Runeberg. Inbydelseskrift. Kjøbenhavn.
# –, –, Thorwaldsen og hans Kunst. Kjøbenhavn, 1870.
–, –, Svenske Laesestycker. Kjöbenhavn, 1859.
–, –, Danska och norska läsestycken. Kjöbenhavn, 1865.
# Hazelius, A., Fosterländsk läsning för barn och ungdom. Sthlm, 1868.
Hedborn, S. I., Samlade skrifter. Bd I – II. Örebro, 1853.
Hilaris, Mitt första försök. Sthlm, 1867.
H–n, Aslögs saga. Borgå, 1857.
(Holberg), Hans Michelsen, Metamorphosis. Öfvers. till svenskan.
– Comedier. Del I, II, V (del I och II i ett band). Strengnäs, 1827–31. Del I–V i 2 band.
Holmbergs, Verner, minne. D 24 sept. 1861. Hels.
Hugo, Viktor, Lucretia Borgia, Dram. öfvers. till svenska. Upsala, 1835.
Ingelius, A. G., Brokiga blad. Hels. 1863.
–, –, Guvernanten Celias minnen. Hels., 1852.
# Insjövågen, Samling sånger, utg. af Fruntimmer. Hels., 1853.
K. O., Snapphanarna. Gammalt och nytt från Skåne. Del I–III. Sthlm, 1831
Kalidas, Sakontala. Ett indiskt dramatiskt poem, öfvers. af V. Jones och J. Ekelund. Sthlm 1821.
& – Sakuntala, öfvers. af M. Hammerich. Kjöbenhavn, 1845.
* Kantemir, Freije Uebersetzung der Satyren des Prinzen .... Berlin, 1762.
Kellgren, J. H., Gustaf Wasa. Lyrisk tragedi i 3 akter. Örebro, 1859.
–, –, Samlade skrifter. Bd I–III. Örebro, 1860.
Kinder-Komoedie, Eine kleine. Reval, 1841.
Knigge, Resa till Brunswig. Sthlm, 1795. (I samma band som Cederborg, Min första resa till Stockholm och Voltaire, Babyloniska prinsessan).
* Koenig, H, Literarische Bilder aus Russland. Stuttgart und Tübingen, 1837.
Kolmodin, Olof, Qvinnospegeln. Sthlm, 1732.
# Kraemer, B. v., Mina lefnadsminnen. Sthlm, 1866.
# –, –, Om Atterbom. Sthlm, 1861.
# –, –, Diamanter i stenkol. Sthlm, 1857.
# –, –, Nordens natur. Skaldestycke. Sthlm, 1851.
Kristanja, Snöklockor. Åbo, 1885.
Lagerwall, J. F., Brudskaran. Hels., 1831.
# –, –, Ruununlinna. Hels., 1834.
# Lagus, Gabriel, Smärre dikter. Hels., 1856. 2 exx.
# –, –, Drottning Philippa. Skådespel i 5 akter. Viborg, 1875.
–, –, Romanser, I. Borgå, 1865.
–, –, Riddar Unos söner. En romans. Borgå, 1864.
–, –, Baco. En dikt. Borgå, 1865.
* –, –, Den svensk-finska litteraturens utveckling. Borgå, 1866.
Lambert, S:t, Les Saisons. Poeme. Amsterdam, 1769.
# Larsen, Alfr., Asbjörnsen, P. Chr., En litterär-biografisk Skitse. Christiania, 1872.
(Laurén, L.), Humlor af L–n. Första svärmen. Hels., 1860.
# Leistenius, J. G., Dikter. Borgå, 1855.
# Lekman, En sjuttioårig, Min lefnads trädgård. Sthlm, 1873.
* Lenngren, A. M., Skaldeförsök. Sthlm, 1825.
–, –, Poetische Versuche, übers. v. G. Wohldstedt. Bückeburg, 1857.
# Lenström, C. J., Stjernhjelm. Ett litterärt porträtt. Upsala, 1838.
–, –, Konsttheoriernas historia. H. 1. Upsala, 1839.
–, –, Om Finlands folkpoesie.
–, –, Lars Fornelius, Sveriges förste estetiker. Upsala, 1838.
–, –, Svenska poesins historia. I–II. Örebro, 1839 – 40.
Leopold, C. G., Samlade skrifter. I–III Sthlm, 1800–02.
Lidner, B., Samlade arbeten. Del I–II i ett bd. Sthlm, 1812–14.
–, –, Svenska författare I. Sthlm, 1836.
Lied, Das, vom Heereszuge Igor, übers. v. pastor Sederholm. Moskau, 1825.
Lille, B. O., och Topelius, Z., Till J. L. Runebergs silfverbröllop d. 23 jan. 1856. Festverser. Hels., 1856.
Lindblad, E. W., Dikter. Första saml. Örebro, 1872.
–, –, Dansk läsebok. Örebro, 1865.
Lindeblad, Assar, Dikter I. Lund, 1832.
Lind, Th., Dikter. Hels., 1862.
–, –, Maria af Skottland. Sorgespel i 5 akter. Borgå, 1865.
–, –, Konung Birger och hans bröder. Sorgespel i 5 akter. Borgå, 1864.
–, –, Dikter. Sthlm, 1875.
Livijn, Claes, Samlade skrifter, utgifna af A. I. Arwidsson. Del 1–2. Örebro, 1850–1852.
Longfellow, H. W., The Poetical werks. London, 1868.
Ludvig af Bayern, Konung. Dikter, öfvers. af J. J. Nervander. Hels., 1831.
Luthström, C. J., Minnen af Åbo brand. Åbo, 1828.
Lysander, Th., Faust. En själs historia efter Goethes sorgespel. 1875.
Lönnbeck, Gustaf, Dikter. Hels., 1873.
Malmström, B. E., Grunddragen af svenska vitterhetens historia. 5 del. i 6 voll. jämte register. Örebro, 1866–1868,
–, –, Fiskarflickan på Tynnelsö. Sthlm, 1839.
–, K. R., Dikter. Åbo, 1856.
Mansikoita ja Mustikoita, II. Hels. 1860.
Markalls sömnlösa nätter. 1 och 2 natten, i ett band. Sthlm, 1820–21.
Marryat, Percival Keen. Sthlm, 1847.
Mellin, G. H, Till kapten Klingstedt och Sofi Mellin på deras bröllopsdag. Sthlm, 1836.
–, –, Svenska örlogsminnen. Kriget 1788 af G. H. M–n. Sthlm, 1851.
Mikkelsen, Hans, se Holberg.
Milton, The Poetical Works. Leipzig, 1827.
Minnen ur en landtpastors lif. Öfvers. af C. Warholm. Örebro, 1863.
M–n, Några enkla blommor från diktens lunder. Malmö, 1878.
# Molbech, C, Betragtning over det Skiönne i naturen. Kiöbenhavn.
# –, –, Studier over Oelenschlägers Poesie og Digterverker. Kiöbenhavn, 1850.
Montgomery–Cederhjelm, Hugo, Dikter. Örebro, 1871.
Moore, T., Irländska melodier, öfvers. af C. R. Nyblom. Upsala, 1858.
* –, –, Lalla Rookh, öfvers. af Lars Arnell. Del I – II. Åbo, 1829 – 30.
# Muller, Daniel mit Frau, Gedichte. (Innehålla äfven 7 af Rbgs dikter öfvers. till tyska) Sthlm, 1844.
# Munch, A., En aften paa Giske. Skuespil i en Akt. Christiania, 1855.
# –, –, Lord William Russell. Historisk tragedi i 5 akter. Christiania, 1857.
Murgrönan, finskt original. Hels., 1840.
Mörtengren, Frans, Poetiska minnen. 2 exx. Hels., 1862.
Natt och dag, 9 skiften i ett band. Sthlm, 1839.
Nervander, J. J., Jephtas bok. En minnessång i Israel. Hels., 1840.
& –, –, Skrifter. 2 del. i ett bd. Hels., 1850.
Nikander, K. A., Taikamiekka, öfvers. af K. M. Kiljander. Utgör IV h. af Annikka, Hels., 1855.
–, –, Hesperider. Örebro, 1835.
–, –, Hesperider. 2 uppl. Örebro, 1860.
–, Carolina, Dikter. Sthlm, 1840.
Nordstjernan, Vitterhetsstycken och poemer af Afzelius, Franzén, Runeberg, Sparre och Sturzenbecker. Sthlm, 1846.
Nordström, Wilhelmina, Dikter. Hels., 1861.
–, –, Dikter. Örebro, 1864. November, Den 26, 1870. (Verser vid studenthusets invigning).
Nyblom, C. R., Estetiska studier. Sthlm, 1873.
# –, –, Nya dikter. Upsala, 1865.
Nybom, Johan, Samlade dikter. Del 1. Upsala, 1844.
# –, –, Byron i Grekland. Sthlm, 1838.
Originalbeiträge zur Litteratur der Ostseeprovinzen. D. 30 juni 1847. Spalterna 585–592. Dorpat. (Inh. bl. a. 13 af Rbgs lyriska dikter på tyska af Johannes von Schmissen).
# Oskar Fredrik, Svenska flottans minnen. Prisbelönta af Svenska akademin.
* Ossians sånger, öfvers. af N. Arfvidsson. Del I. Sthlm, 1842.
Oxenstjerna, J. G., Arbeten. Del I–V i 6 band. Sthlm, 1805–1826.
Pabst, Christian Edvard, Bunte Bilder. H. 1. Reval, 1856.
Palmblad, W. Fr., Noveller. H. 3–4. Örebro, 1841–51.
Paulinus, Joh., Till Finlands ära. Grek. skaldestycke med öfvers. af A. G. Sjöström.
Pillwitz, F., Gesänge und Arien aus Rataplan. Reval.
& Porträtter till Fänrik Ståls Sägner. H. I–II. 1862–68.
Puschkin, A., Sånger, öfvers af V. E. Öhman. Örebro, 1871.
–,–, Dichtungen. Übers. v. Lippert. Leipzig, 1840. (Inh. en dedikation på hexameter af J. Grot. till Rbg).
Pyat, Felix, Le Chiffonier de Paris.
# Qvanten, Emil v., Lyriska dikter. Sthlm, 1859.
Mabou, Charles, Les grandes danseurs du roi. Bruxelles, 1846.
* Racine, Jean, Theatres et Oevres diverses. Bd I–III. Sthlm, 1813.
* Res-dejeunéen, uppvärmda idéer från 1829. Sthlm, 1830.
Richardt, C., Vintergrönt. Kjöbenhavn, 1866.
Ridderstad, C. F., Frenologen. Linköping, 1844.
–, –, Snöbollar i barvintern från Östergötland af C. F. R. Andra arket. Linköping, 1843.
–, –, Salongen. I–II. Linköping, 1842– 43.
–, –, Ungdomsbilder. Sthlm, 1838.
–, –, Tids– och krigsbilder. Linköping, 1842.
Roos, J. H., Dikter. Hels., 1841.
# –rt, Paavo och Anna. En dikt. Åbo, 1856.
Ruda, E. W., Skaldestycken. Örebro, 1834.
Runeberg, J. L., Dikter. Bd I–III. Hels., 1830–1843.
–, –, Dikter. I. Andra oförändrade uppl. Hels., 1851.
–, –, Nordische Blüthen. Aus dem Schwedischen von Aug. Kluge.
–, –, Elgskyttarne. Andra oförändrade uppl. Hels., 1850.
–, –, Hanna. Örebro, 1853.
–, –, Hanna. Sthlm, Philipp J. Meijer, 1866.
–, –, Hanna. Übersetzt v. Johannes von Schmissen. Mitau und Leipzig 1850.
–, –, Hanna, Episches Gedicht. Aus dem Schwedischen von Aug. Kluge. Dessau, 1877.
–, –, Nadeschda. Andra oförändrade uppl. Hels., 1850.
–, –, Nadeschda, öfvers. till tyskan af Ida Mewes, geb. Lappe. Leipzig. Sthlm, 1853.
–, –, Nadeschda, Yhdeksæn laulua. K. Kiljanderin suomentama. Kuopio, 1860.
–, –, Nadeschda. Aus dem Schwedischen von Selma Mohnike. Leipzig.
–, –, Julqvällen. Örebro, 1861, 50 öre.
Runeberg, J. L., Der Weihnachtsabend. Aus dem Schwedischen von C. Ed. Elfström. Viborg, 1852.
& –, –, Fjalar Kuningas. Runoelma. K. Kiljanderin suomentama. Kuopio, 1876.
–, –, König Fjalar. Epos aus der Nordischen Vorzeit. Deutsch von Ida Meves. Leipzig, 1877.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. I. Borgå, 1848. Med musikbilaga. (2 exx.).
–, –, Fänrik Ståls Sägner. I. Sthlm, 1849. (J. Beckman).
–, –, Fänrik Ståls Sägner. I. Hels., 1850.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. I. Örebro, 1851. 32 sk. b.
–, –, Gesammelte Werke. Deutsch v. H. Wachenhusen. 1 bd. Fänrich Stahls Sagen. Leipzig, 1852.
–, –, Dichtungen. Aus dem Schwedischen von Ida Meves, geb. Lappe. Die Sagen von Fähnrich Stål. Sthlm, 1852.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. I. Örebro, 1854. 24 sk. b.
& –, –, Fänrik Ståls Sägner. I. Örebro, 1854. 8 sk. b.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. II. Hels., 1860. 65 kop.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. II. Örebro, 1861. 75 ö.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. II. Örebro, 1861. (Godtköpsupplagan med noter. 25 öre).
–, –, Fänrik Ståls Sägner. Örebro, 1860. 1 Rdr 75 öre.
& –, –, Vänrikki Stoolin Tarinat. Runoilijan luvan saanut suomennos. I, 1–2. (1 uppl. 1867; 2 uppl. 1873 och 1870); II, 1 (1870). Uti ett häfte dedikation af öfversättarne.
& –, –, Vänrikki Stoolin Tarinat. Hels., 1877.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. Sthlm, 1876. Beijers förlag.
–, –, Fänrik Ståls Sägner. I–II. Sthlm, 1876. F. et G. Beijer.
–, –, Vårt land jämte finsk och tysk öfversättning. Hels., 1851.
–, –, Smärre berättelser. Hels., 1854.
Runeberg, J. L., Kleine Erzählungen. Aus dem Schweischen v. C. T. Schirf. Leipzig–Pesth, 1856.
–, –, Erzählungen des Fähnrich Stål. Ins Deutsche übertragen v. W. Kahleis. II. Sthlm, 1862. 2 exx.
–, –, Kan ej. Hels., 1862.
–, –, Kan ej. Örebro, 1862.
–, –, Kungarna på Salamis. Hels., 1863.
–, –, Kungarne på Salamis. Örebro, 1863.
–, –, Die Könige von Salamis. Aus dem Schwedischen von H. Paul. Hels.,1869.
–, –, Die Könige von Salamis. Übers. von H. Denhardt. Leipzig. Reclam.
–, –, Das Grab zu Perho. Episches Gedicht. Übers. von Carl Eduard Elfström. Hels., 1845.
–, –, Lepokammio Perhosa. Oulussa, 1846. (2 exx.).
–, –, Ausgewählte Gedichte Deutsch von Max Vogel. Leipzig, 1878.
–, –, Lyrical Songs idylls and epigrams, öfvers. af E. Magnusson och E. H. Palmer. London, 1878.
–, –, Efterlemnade skrifter. I. Viborg, 1878.
–, –, Efterlemnade skrifter. I. Sthlm, 1878. F. et G. Beijer i komm.
–, –, Samlade arbeten. Del I–VI. Hels., 1861–1871. Sederholm.
–, –, Samlade skrifter. III–V. Örebro, 1852–64. Bohlin.
–, –, Samlade skrifter. VI. Sthlm, 1869. F. et G. Beijer.
–, –, Samlade skrifter. Bd 1–6. Sthlm, 1870. F. et G. Beijer.
–, –, Samlade Skrifter. Bd 1–2 i 6 h. Sthlm, 1876. F. et G. Beijer.
–, Fredrika, Fru Catharina Boije och hennes döttrar. Hels., 1858.
–, –, Sigrid Liljeholm af –a–g. (På titelbl. med fru Rbgs stil: «En teckning från Klas Flemings tid». Sthlm, 1862.
–, –. Teckningar och drömmar. I–II. Hels., 1861.
Rydqvist, J. E., Framfarna dagars vittra idrotter i jämförelse med samtidens. Sthlm, 1828.
Rådberg, F., Friedland. Romantisk, litterär och politisk dröm. Venersborg, 1839.
S., T., Cornelius, hans fränder och vänner. Sthlm, 1872.
Sand, George, La petite Fadette. Paris, 1849.
# Sander, F., Ros och Törne. En samling nygrekiska folkdikter. Sthlm, 1876.
# Schantz, J. v., Pervij schag na more. («Det första steget på sjön»). Kronstadt, 1859.
# Scherini, P. H., Dikter. Sthlm, 1855.
Schillers sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe. Bd I–II. München, Stuttgart und Tübingen, 1830.
* –, –, Wallenstein. En dramatisk skaldedikt, öfvers. af B. J. Törneblad. Sthlm, 1814.
–, –, Don Carlos, Infant von Spanien. Upsala, 1812.
Scott, Walter, Sämmtliche Werke. Bd I–XXXIII. Stuttgart, 1826–33.
–, –, The Poetical Works. London, 1868.
Scribe et Bayard, Le gardien, comedie–vaudeville. Paris, 1833.
Sederholm, Karl, Gedichte. Moskau, 1828.
–, Th., Smärre dikter och berättelser. Hels., 1858.
–, –, I Finland. H. 1–3. Hels., 1863–1867.
Shakespeares Dramatiska arbeten, öfvers. af C. A. Hagberg. Bd I–VI. Lund, 1848 –51.
– Sonnetter, öfvers. af C. R. Nyblom. Upsala, 1871.
– Works. Del VIII. London, 1728.
– Works. London, 1868.
Signaturer, Sju, Sånger och berättelser. Andra saml. Örebro, 1865.
– Nio, Sånger och berättelser. Örebro, 1863.
Silfverstolpe, A. G., Skaldestycken. Örebro, 1863.
* Sjöberg, Samlade dikter, af Vitalis. Sthlm.
Skaldeprof, Svenska, för barn och ungdom. Åbo, 1859.
(Snellman, J. W.), Fyra giftermål. Sthlm, 1842.
Sondén, Per Adolf, Dikter. H. I. Sthlm, 1829.
Spegel, H., Guds verk och hvila. Sthlm, 1706.
* Stagnelius, E. J., Samlade skrifter, utgifna af L. Hammarsköld. Bd I–III. Sthlm, 1824–26.
–, –, Samlade skrifter. Sthlm, 1836.
Starbäck, C. B., Engelbrecht Engelbrechtson. Del I–II i 1 band. Sthlm, 1874.
–, –, Nils Bosson Sture. Historisk roman. Bd I–III. Sthlm, 1874–75.
Stein, A., En skolflickas anteckningar, öfvers. af –a H. Borgå, 1867.
Stella, En qvinna af vår tid. Hels., 1867.
Stenbäck, Lars, Dikter. Hels., 1840.
Stjernstolpe, J. M., Renaud d'Asts äfventyr. Sthlm, 1821.
Stolberg, G. et F. L., Gedichte. Frankfurt und Leipzig, 1781.
Strömberg, Th., Holofzin. Skaldestycke i 2 sånger. Örebro, 1867.
Sturzen–Becker, O. P., Hinsidan sundet. Danska epistlar af Orvar Odd. Sthlm, 1846.
Sue, Eugéne, De sju dödssynderna. Sthlm, 1848.
Swifts Works. Vol. IV. Dublin, 1735.
Tavastehus Slott, En romans. Hels., 1831.
Tegnér, Esaias, Tal vid särskilda tillfällen. Bd 1. Sthlm, 1831.
–, –, Axel, Frithiof, Poesies diverses, öfvers. af R. du Puget. Paris, 1846.
* –, –, Frithiofs saga. Sthlm, 1827.
–, –, Efterlämnade skrifter. Hy samling. Del I–III. Sthlm, 1873–74.
–, –, Samlade skrifter. Nationaluppl. H. 1–10.
Temme, J. D. H., Tjufvens dotter. Sthlm, 1867.
Tengström, Jakob, Skaldestycken för barn. Viborg, 1875.
Thomander, J. H., Brutus, tragedi i 5 akter. Lund, 1831.
Thomasson, P., Ur dalen och skogen. Sthlm, 1846.
Thorild, T., Samlade skrifter. 3 delar i 2 band. Upsala, 1820–24.
Tieck, L., Kaiser Octavianus. Lustspiel. Sthlm und Upsala, 1820.
Topelius, Z., Ljungblommor. I–III. Hels., 1846–54.
Topelius, Z., Sångpartier till Kung Karls jagt. Hels., 1852.
# –, –, Regina v. Emmeritz. Skådespel i 5 akter. Hels., 1854.
–, –, Fältskärens Berättelser. Del III och V. Sthlm, 1858–67.
–, –, Sånger. Sthlm, 1860.
–, –, Sagor. Saml. I. Hels., 1860.
–, –, Sagor. (Ofullst.).
–, –, Dramatiska dikter. I. Sthlm, 1861.
# –, –, Nya blad. Hels., 1870.
Tulindberg, O., Terpsichore, Vittra och Vetenskapliga försök. II h. Hels., 1826.
# Törnegren, C. W., Dikter. Hels., 1860.
Ugglas, Therese af, Fänrik Ståls Sägner, uppställda i historisk tidsföljd. (Aftr. ur Ped. Tidskr. 1873 6 h.).
W., Tvillingsbrodern. Novell. Sthlm, 1851.
# –, Sannsagor för ungdom. Sthlm, 1871.
Wacklin, S. E., Hundrade minnen från Österbotten. Senare delen. Sthlm, 1844.
Wallmark, P. A., Sång till finska arméns ära. Sthlm, 1809.
# Wecksell, J. J., Valda ungdomsdikter. Åbo, 1860.
–, –, Daniel Hjort. Sorgespel. Hels., 1863.
Wellenstreter, Fr., Gesammelte Blätter. Bd II.
Verldsstriden, Skaldestycke. Sthlm, 1848.
Verzeichniss der Gemälde in der Pinakotek zu Munchen. 1862.
(Wetterbergh, C. A.), Berättelser af Onkel Adam. Norrköping, 1854.
–, –, Samlade skrifter. Del I–IX i 9 band. Örebro, 1869–74.
(Wetterbergh, C. A.), Herr Simon Sellners rikedomar af Onkel Adam. Norrköping, 1853.
–, –, Tre Berättelser af Onkel Adam. Sthlm, 1853.
# –, –, Blad ur Katharina Månsdotters dagbok af Onkel Adam. Norrköping, 1861.
* Wieland, C. M., Pervonte eller Önskningarna. Fésaga, öfvers. af Stjernstolpe. Sthlm, 1817.
–, –, Agathodämon in VII Büchern. Upsala, 1814.
Wieselgren, P., Minnessånger ur Wärend. Sthlm, 1824.
# Vildsvinsjagten, En dramatisk dikt. Sthlm, 1829.
Winther, Chr., Brogede Blade. Kjøbenhavn, 1865.
# –, –, Samlede Diktninger. Del I –IX. Kjöbenhavn, 1860.
–, –, Et Vendepunkt. Kjöbenhavn, 1876.
Virgin, Sveriges skarpskyttar. Sång. Örebro, 1861.
Voltaire, F. M., Den Babyloniska prinsessan. Sthlm, 1786. (I samma band som Cederborg, Min första resa till Stockholm, och Knigge, Resan till Brunswig).
–, –, Teatre. Vol. I–VIII. London, 1782.
* Voss, J, H., Louise, Ein ländliches Gedicht und Idyllen. Upsala, 1812.
Zabern, Wilhelm, En autobiografi från Christian II:s tid. Sthlm, 1839.
Zedritz, C. E., Samlade skrifter. Del 1–3. Örebro, 1862.
Ödman, Sam., Hågkomster från hembygden och skolan. Örebro, 1861. 2 exx.
Öman, V. E., Poetisk läsebok för folkskolan. Örebro, 1869.

IV. Historia, minnes– och högtidstal, statistik, samhällslära och geografi.

Adlerbeth, G. J., Historiska anteckningar. Del I–III. Örebro, 1856–1857.
Adlercreutz, G., Anmärkningar och nödvändiga upplysningar vid Herr C. J. Holms anteckningar öfver 1808–1809 årens krig. Sthlm, 1836. (2 exx.).
Alcenius, Genealogia Sursilliana. Hels., 1850.
# Anderseen, H. G., I Sverige. Sthlm, 1851.
* Anteckningar om Ryssland. Del I –II i 1 band. Sthlm, 1838.
Arvidsson, A. T., Handlingar till upplysning af Finlands häfder. Del III. Sthlm, 1849.
Atterbom, P. D. A., Minnesteckningar och tal. Bd 1–2. Örebro, 1869.
–, –, Inträdestal i Svenska Akademien d. 29 maj 1840. Sthlm, 1840.
Barfod, J. C., Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788–1794. Sthlm, 1846.
* Bergenheim, E., Lärobok i allmänna verldshistorien. Afd. I–III. Hels., 1837.
Bergstrand, P. W., Grunderna för den kristna tideräkningen. Örebro, 1861.
Berättelse, En uppriktig och sannfärdig, om en adelsfrus sjukdom och död. (Utan titelblad).
Berättelser ur gamla historien. Upsala, 1830.
# Beskow, B. v., Gustaf III såsom konung och människa. Afd. 3 och 4.
# –, –, Carl XII i Alt-Ranstadt. Sthlm, 1866.
# –, –, Minne af Carl Gustaf af Leopold. Sthlm, 1862.
# –, –, Minnesbilder. Del I–II. Sthlm, 1860–1866.
# –, –, Minne öfver Fabian Wrede. Sthlm, 1856.
# –, –, Minne öfver bildhuggaren B. E. Fogelberg. Sthlm, 1856.
# –, –, Minne öfver Urban Hjärne. Sthlm, 1857.
# –, –, Minne öfver Samuel Åkerhjelm. Sthlm, 1852. 2 exx.
# –, –, Minne öfver G. F. v. Rosen. Sthlm, 1852. 2 exx.
# –, –, Minne öfver L. N. Kagg. Sthlm, 1854.
# –, –, Johan David Valerius. Minnesteckning. Sthlm, 1855.
# –, –, Minne af C. B. Wadström. Sthlm, 1861.
# –, –, Ett besök hos C. V. Bonstetten. Sthlm, 1854.
# –, –, Tal öfver M. Rosenblad. Sthlm, 1848.
* Björnstjerna, M., Anteckningar. I. Sthlm, 1851.
Bladh, C. E., Minnen från finska kriget 1808–1809. Sthlm, 1849.
Boman, A., Borgå stifts matrikel. 1829.
Borg, C. G., Mathias Alexander Castrén. Hels., 1853.
Brahes, grefve Per, Tänkebok. (Utan titelblad).
# Brunér, Edv. af, Henrik Gabriel Porthan. (Latinska verser). Hels., 1864.
Burman, J. J., Berättelse om femte brigaden. Hels., 1858.
# Bottiger, C. W., Tal vid akademiska sorgefesten i Upsala 1862.
# Carlino, Bilder från Italien. Upsala, 1864.
Castrén, M. A., Reiseberichte aus Sibirien. S:t Petersburg, 1848.
–, R., Om Mathias Calonius såsom Finlands förste prokurator. 1875.
Collin, J. G., Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna i kriget med Ryssland åren 1808–1809. Del 1—2.
Combe, G., Människan i öfverensstämmelse med naturens lagar. Upsala 1840.
Cooks, Jacob, Sammandrag af Tredje resa. Upsala, 1787.
Crusenstolpe, M. J., Försvarsskrift. Sthlm, 1838.
Cygnaeus, Fredr., Afskedsord till Kadetterna. Hels., 1838.
–, –, Tal efter Pehr Adr. v. Bonsdorffs jordfästning. Hels., 1839.
–, –, Bidrag till de Nordeuropeiska folkens historia. I. Hels., 1848.
–, –, Johan Jakob Nervander. Hels., 1848.
–, –, Den 17 juni 1850.
–, –, Bilder ur förgångna tiders lif. J. Z. Duncker och hans omgifning. Hels., 1858.
# Daa, Ludvig Kr., Om Forholdet mellem det gamle og ny Fastlands Urbeboere. Christiania, 1857.
# Dahlgren, F., Tal på P. B. på Barbara-dagen år 1837.
Drottning, Ur, Viktorias dagbok. Sthlm 1868.
Düben, C. W., Resa till Kap, Ostindien och Kina 1844–46. Sthlm, 1847.
Duclos, Les moeurs de ce siecle. A Paris, an VI de la Republique.
Ehdotuksia ja mietteitä kansakoulu–menosta. Hels., 1856.
Ehrensvärd, C. A., Skrifter. Resa till Italien 1780–82. Strengnäs, 1816.
Ekman, F. J., Beskrifning af Runö i Liffland. Tavastehus, 1847.
# Elmgren, S., Beskrifning öfver Pargas socken. Hels., 1848.
Esquiros, Alphonse, Englands natur och folk. Afd. I–II. Örebro, 1864– 1866.
Fellman, J., Anteckningar om Lappmarken. Borgå, 1844.
Finland framstäldt i teckningar. Hels., 1845.
Forster, J. R., William Franklins resa ifrån Bengalen till Persien. Göteborg, 1798.
Friedrichs II, Königs v. Preussen, Hinterlassene Werke. Bd I–XIII. Berlin, 1788.
Fullam, St. W., Qvinnans historia. Sthlm, 1856.
Galett, J. G. A., Geschichte der französischen Revolution. Gotha, 1808– 1811.
Geijer, E. G., Minnestal öfver Erkebiskop J. O. Wallin. Sthlm, 1840.
–, –, Tal vid jubelfesten till Gustaf Adolfs minne. Upsala, 1832.
Geschichte des Bayerischen Erbfolgekriegs. Del I–II. Königsberg, 1781.
Girand, Alexandre, Flavianus eller från Rom till öknen. Tidsbilder från 3 årh. e. Kr. Örebro, 1873.
Gjörwell, C., Brefvexling. Bd I. Sthlm, 1878.
Greiff, Joh. Ludv. v., Greiffska pappren. Upsala, 1859.
Grönblad, E., Handlingar rörande Klubbekriget. Hels., 1843.
Gyldén, G. W., Historiska och statistiska anteckningar om städerna i Finland 1844. Hels., 1845.
Götlin, I. E., Anteckningar under svenska arméns fälttåg 1813 – 1814. Del I. Örebro, 1815.
H., R. J., Minnesteckning öfver Johan Jakob Östring. Hels., 1840.
# Hammerich, M., Evalds Levnet. Kjöbenhavn, 1860.
Handlungen, Grosse und gute, Russischer Regenten und Feldherren. Berlin, 1802.
Hildebrand, H. O. H., Lifvet på Island under sagotiden. Sthlm, 1867.
Hofberg, H., Nerikes gamla minnen. Örebro, 1868.
Hollander, S. A., Minne af Erik Gustaf Geijer. Örebro, 1869.
–, –, Minne af Franz Michael Franzén. Örebro, 1868.
Holm, C. J., Anteckningar öfver fälttågen mot Ryssland 1808–1809. Sthlm, 1836.
# Holmberg, Ax. Em., Hasslidalen och en liten färd i Schweitz. Sthlm, 1851.
–, –, Bohusläns historia och beskrifning. Del 1–3. Örebro, 1867.
# Hornborg, A. .T., Statistisk och biografisk Matrikel öfver församlingarna och presterskapet i Finland. Hels., 1873.
–, –, Åbo stifts matrikel. Åbo, 1854.
Hunthers, Johan, Resa till Nya södra Wallis. Sthlm, 1797.
Håhl, P. Chr., Philip Melanchton, Lefnadsteckning. Örebro, 1860.
# Ilmoni, I., Rede bei der akademischen Erinnerungsfeier 1851. Hels.
Kekäläinen, Olli, Finlands nuvarande statsförfattning. Sthlm, 1841.
# Knös, A. E., Tal vid minnesfesten i Upsala för dr Martin Luther. Upsala, 1846.
Koskinen, Yrjö, Nuijasota. Osa 1. Turussa, 1857.
* Kottenkamp, F., De första nybyggarne i Nordamerikanska vestern. Örebro, 1857.
Kraemer, R. v., En vinter i orienten. Reseanteckningar. Sthlm, 1866.
Kraft, F. C., Handbok i gamla Greklands historia. Sthlm, 1832.
Krusenstern, A. J. v., Resa kring jorden. Örebro, 1811.
Kung Karl och hans syskon. Sthlm, 1873.
Kuoharinen, Pekka, Finland och dess framtid. Sthlm, 1838.
Kurs i gamla historien för kadettkandidaternas behof. Viborg, 1856.
Lagus, Gabr., Nygrekernas strider för sin frihet. Hels., 1859.
Lagus, W. G., Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens krig och H. M. Buddenbrocks äreräddning. Hels. 1853.
–, –, Afhandling om Finlands titel af Storfurstendöme.
# –, –, Borgåboerne Arvid Wittenberg, Arvid Forbus, Torsten Stålhandske, Karl Ruth. Hels., 1851.
–, –, Åbo Hofrätts historia intill den 13 nov. 1823. Del I. Hels., 1834.
–, –, Undersökningar om finska adelns gods och ätter. Hels., 1860.
Lamartine, A., Voyage en Orient 1832 – 1833. Sthlm, 1847.
Landställe, Vårt, På tre tunnland, öfvers. från engelskan af M. Ch. N. Örebro, 1860.
Ledderhose, K. F., Guds underbara vägar, visade i Baron K. Dominik o. Gasser von Thurns märkvärdiga lefnad. Örebro, 1862.
Leneus, C. N., Ett uttag ur Herr Joh. Hubners frågor öfver then nya, medelåldriga och äldsta geographien. Sthlm, 1738.
Lexikon, Biographiskt, öfver namnkunniga svenska män. 23 band. Upsala–Örebro, 1836–1857.
– Biografiskt, Ny följd. 5 band. Örebro, 1857 –64.
Lindblad, E. W., Fosterländska minnen. Örebro, 1869.
Lindeman, B. A., Ny vägvisare genom Finland. Hels., 1848.
Ljunggren, Gustaf, Från en resa. Lund, 1871.
Maier, J. C., Allgemeine Weltgeschichte. Del I–IV. Frankfurt a. M. 1793–99.
Mankell, A., Musikens historia. Del I– III. Örebro, 1864.
–, J., Anteckningar rörande svenska regementernas historia. Örebro, 1866.
Mongomery, G., Historia om kriget mellan Sverige och Ryssland 1808–1809. Del I–II. Örebro, 1842.
* Müller, J. v., Vier und zuvanzig Bücher allgemeiner Geschichten. Del III Upsala, 1812.
# –, A. W., Berättelser från 1864 års danska krig. Jönköping, 1865.
* Nicander, K. A., Minnen från söder. I–II. Örebro, 1831–39.
Nordenankar, P. G., Åminnelsetal öfver Carl Gust. Törnqvist.
Nordström, O. M., Åminnelsetal öfver Biskop C. G. Ottelin. Borgå, 1866.
# Nybom, J., Skalden Ingelman, Minnesblad, samlade af hans vänner. Sthlm, 1846.
Orbis terrarum antiquus. Gotha, 1848.
Ord, Några, till den studerande ungdomen vid universitetet i Helsingfors. 1859.
Perousé, De la, Resa kring jorden. Sthlm, 1799.
Pontin, M. af, Anteckningar öfver natur, konst och vetenskap under en resa genom Berlin och Harz till Hamburg. Sthlm, 1831.
Poppe, J. F., Geschichte der Europäischen Staaten. Del I–II. Halle 1783–84.
Pressensé, Edmond de, Evangelii land. Örebro, 1865.
Pönitz, P. E., Karl XII betraktad från krigsvetenskaplig synpunkt. Örebro, 1858.
# Rancken,J.O. I., I Finland 1808–09. Bidrag till femtioåriga minnet af Döbeln och Björneborgarne. Sthlm, 1860.
–, –, Fänrik Ståls hjältar och skådeplatsen för deras bragder. Sthlm, 1864.
–, –, J. L. Runeberg och Fänrik Ståls Sägner. (Tills. med. Dietrichsons skaldeporträtt). Sthlm, 1864.
Reimers, H. v., S:t Petersburg am Ende seines ersten Jahrhunderts. Del I– II. 1803–05.
Rein, Gabriel, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland. Hels. 1843.
Reklamationer, historiska, rörande 1788, 89 och 90 samt 1808–09 årens fälttåg i Finland (2 exx.). Örebro, 1869.
# Retzius, Gustaf, Från Finlands bygder. Sthlm, 1876.
Ridderstad, C. F., Politiska torneringar. Linköping, 1841.
Rikets, Svea, Historia. (Saknar titelblad).
Ritter, J. B., Weltgeschichte. Des V Th. 3 Bd.
–, –, Allgemeine Weltgeschichte. 5 del. 3 band i vol. Leipzig, 1774.
Robertson, W., The History of America. Del I–III. Basel, 1790.
Rousseaus, J. J., Svar på akademiens i Dijon prisfråga. Sthlm, 1807.
# Rudenschöld, Th., Tankar om ståndscirkulationen. Sthlm, 1845.
Ruders, C. J., Portugisisk resa. Del II. Sthlm, 1807.
Rundgren, C. H., Ord vid Atterboms graf. Norrköping, 1855.
Schauman, B. O., Till minnet af Daniel Manin. Hels., 1869.
# Schröder, J. H., Kongl. Vetenskapssocietén i Upsala. 1845.
# –, –, Tal och minnesteckningar. Bd I. Upsala, 1839.
# –, –, Johan Olof Wallin. Upsala, 1846.
Schröderheim, Anteckningar till Gustaf III:s historia. Örebro, 1851.
Schubert, V. v., Resa genom Sverige, Norge, Lappland, Finland och Ingermanland. Del I–III. Sthlm, 1823–26.
Schuselka, Frans, Tyskland, Polen och Ryssland. Sthlm, 1847.
Serids, Compendiosa Historiarum, ad annum 1687.
Sirén, A. F., Borgå stifts matrikel. Borgå, 1842.
–, –, Borgå Stifts matrikel. Borgå 1854.
Skålar och föredrag, Carl Johans Förbundet. H. 1–2. Upsala, 1854–55.
Sturleson, Snorre, Konungaboken. Öfvers. och förkl. af H. O. H. Hildebrand. Del 1–3. Örebro, 1869–1871.
Tengberg, N., Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland 1741– 1743. Lund, 1857.
Tengström, J, J.,Gezelii den yngres minne. Hels., 1826.
Tengström, J. J., Chronologiska förteckningar och anteckningar öfver finska universitetets fordna prokancellerer och öfver fakulteternas medlemmar och adjunkter. Hels., 1836.
# Tikkanen, P., Suomen Suuriruhtinan maan nykyinen tilasto. Hels., 1848.
Tollstorp, J. P., Beskrifning öfver Södermanland. Sthlm, 1837.
# Topelius, Z., Boken om vårt land. Hels., 1875.
–, –, Tal vid universitetets inskriptioner höstterminen 1876 och vårterminen 1877. Hels., 1877.
Turnbulls, John, resa omkring jorden 1800–1804. Örebro, 1807.
Törneros, A., Bref– och dagboksanteckningar, utgifna efter hans död. Upsala, 1840.
Wagner, M., Resa i Persien och Kurdernas land. Örebro, 1853.
Wallin, G. A., Reseanteckningar från Orienten åren 1843–1849. Del I– IV. Hels., 1864–66.
Vegesack, E. v., Etthundrade år eller Anteckningar öfver svenska furstliga personer. Sthlm, 1850.
Welper, Emil, Platon och hans tid. Historisk-biografisk lefnadsbild. Örebro, 1866.
# Wensjoe, Th., Minnesord vid G. O. Lagerbrings jordfästning 1847. Upsala.
Wikman, P. G., Fredrikshamns historia. Viborg, 1846.
Wingård, C. F. af, Inträdestal i Svenska akademien. Sthlm, 1838.

V. Matematik och naturvetenskap.

Bibliothek i populär naturkunnighet. Z. Häggströms förlag. Sthlm, 1837 – 44.
Björling, C. F. E., Meteoriter och kometer. Sthlm, 1874.
–, –, Om vindarnas lagar. Sthlm, 1875.
–, –, Solen. Sthlm, 1874.
Bonsdorff, E. J., Öppet bref till A. af Forselles om Naturläkekonst och medicin. Hels., 1861.
Eriksson, N. J., Blomsterodling i boningsrum. Sthlm, 1866.
Euklideen alkeet. W. Kilpinen, suomentaja. Hels., 1847.
Finckenberg, G. B,., Rön att gamla märken om örestående väderlek äro pålitliga. Åbo, 1836.
Geffroy, M. A., Des origines et de la formation de l'Europe moderne. Bordeaux, 1852.
Greiff, Joh. Ludv. v., Anteckningar angående jagt och djurfångst uti Sverige. Sthlm, 1821.
H. E., Kalle Skog Svamphuggare. Åbo, 1862.
Haartman, C. v., Anvisningar till igenkännande af de allmännaste sjukdomar. Hels., 1844.
Hammargren, F., Väderlekslärans naturvetenskapliga grunder. Örebro, 1858.
* Hauch, A. W., Begyndelses-Grunde till Naturlæren. Del I–II. Kjöbenhavn, 1799.
Howing, J. W., Arbetsalmanach. Sthlm, 1851.
Jester, F. E., Afhandling om rapphöns–hundens dressering. Nyköping, 1829.
Klencke, H., Skapelsedagarna. En naturmålning. Öfvers. af P. A. Ljungberg. Örebro, 1859.
Lacroix, S. F., Cours de Mathematiques. S:t Petersbourg, 1814.
Lange, W., Om Kanariefåglar. Sthlm, 1843.
Laurell, L. J., Handbok i svenska trädgårds– och blomsterskötseln. Upsala, 1841.
Levin, P. A., Regler vid alla slags bad. Örebro, 1860.
Läsning för landtmän, af ett sällskap. H. 1. Sthlm, 1795.
Manfredi, Eustachii, Introductio in ephemerides. Bononiae 1760.
Morison, James, Darstellung des neuen Systems der Medicin. London, 1853.
Müller, D., Taflor ur naturlifvet. Sthlm, 1854.
Nouail, M., Applications des Mathematiques à la Tactique. Paris, 1771.
Obbarius, L. W., Praktisk skogsskötsel. Örebro, 1867.
Palmén, J. A., Om fåglarnas flyttningsvägar. Hels., 1874.
Palmstruch et Venus, Svensk botanik. Del I–III. Sthlm, 1802–04.
Rasch, H., Om medlen att förbättra lax- och sötvattenfisken. Öfvers. af H. Nathorst.
Runeberg, Lorenzo, Om behandlingen af inre barnsjukdomar. Hels., 1866. (3 exx.).
–, J. W., Om ros i sår. Hels., 1870.
Schultén, N. G., Astronomie. (Interfol. ex. med anteckningar). Sthlm, 1798.
Stenberg, P., Afhandling om sättet att fånga skogsfågel i snaror. Sthlm, 1841.
Sällskapet Små fåglarnes vänner, dess verksamhet och förhandlingar. Göteborg, 1873.
Vieth, G. U. A., Anfangsgründe der Mathematik. I. Leipzig, 1816.
Örtebok, En liten, dock nyttig. 3 uppl. Örebro, 1817.

VI. Tidskrifter, kalendrar och andlingar.

Aina, Poetisk kalender för 1851. Hels., 1850.
Akademins, Svenska, Handlingar. Del 31, 32, 34, 39. Sthlm, 1859, 1860, 1861, 1865.
Anderson, Gust., Handlingar ur von Brinckmanska arkivet. Örebro, 1859 – 1865. H. 1–2.
Atterbom, P. D. A., Poetisk kalender för 1812, 1812 och 1813, 1814 och 1815, 1816, 1818, 1819, 1820.
Berndtson, F., Necken. 2 exx. af 1846, 1 ex. af 1847. Hels.
Berättelse, underdånig, angående Storfurstendömet Finlands tillstånd och förvaltning (1826–1836) afgifven af Minister-Stats-Sekreteraren. Hels., 1836.
– angående Arbetshemmet för blinda 1868–1872. Sthlm, 1873.
– Underdånig, angående Storfurstendömet Finlands förvaltning. Hels., 1836.
Biet, Litterär kalender. Hels., 1868.
# Borg, O. E., Döfstumvännen. Tidskrift. H. 1– 4. Sthlm, 1876.
Consistorii Academici protokoller och. handlingar rörande studerande ungdomens förhållande till Policekammaren 1821. Hels.
Copyright, Engelska tidskrifter. 25 hh. (Inneh. flere större romaner).
Dahlbeck, P. S., Teknisk tidskrift 1854. Hels.
# Dahlgren, E., Aftonstjernan, kalender för 1833. Sthlm.
# –, –, Poetisk sångkalender för 1837. Sthlm, 1836.
# –, –, Jungfrun i det gröna. Poetisk kalender för 1839. Sthlm, 1838.
# –, –, Tummeliten, Poetisk riksdagskalender för 1841. Sthlm, 1840.
Dietrichson, L., Nordisk Tidskrift för Litteratur og Kunst. 2 haft. Kjöbenhavn, 1862.
& Eugenie, Bijou-almanach för unga flickor, 1844. Sthlm.
Förslag och betänkande rörande Folkkoleväsendet i Finland. Hels., 1856.
Grot, J., Kalender utgifven till minne af universitetets andra sekularfest. Hels., 1842.
Götheborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar. H. 1. Götheborg, 1850.
* Handlingar rörande Svenska Akademiens högtidsdag: 1788, 1790, 1791, 1794. (Alla 4 häftena försedda med adligt vapen tillhörigt G. af Karl[berg?]).
– Svenska akademiens. 44, 46, 46, 47. Sthlm, 1869–71.
– rörande tillsättandet af professionen i historien 1863. Hels.
– rörande besättandet af professionen i filosofi. Hels., 1868.
Helsingfors Morgonblad, för åren 1832, 1833, 1834, 1835, 1836.
– –, för åren 1832 och 1834.
Hushållningssällskapets handlingar. En bundt.
Jahrbücher, Dorpater, für Litteratur, Statistik und Kunst besonders Russlands. 12 Hh. af år 1835.
Idun, tidning för roman- och novell-litteratur. Sthlm, 1870.
Josefina, Poetisk almanach för 1831. Sthlm.
Joukkahainen, utgifven af Österbottningar. Hh. 1 och 6. Hels., 1843 –1869.
– I–II i ett band. Hels., 1843–44.
– VI vihko. Hels., 1869.
Julkalender, 1870, för de unga. Hels.
Kalender, S:t Petersburger. 1838.
– Poetisk och litterär, till förmån för de brandskadade i Björneborg. Åbo, 1853.
Knorring, E. v., Adelskalender. Hels., 1858.
Laurell, A. A., Väktaren, Tidskrift. Årg. 2, h. 1–3. Hels., 1839.
Litteraturbladet för åren 1855, 1856, 1857, 1858, 1859. Hels.
Lyran, Poetisk kalender. Hels., 1873.
Läsekabinett, 1834–1835. (Ofullst.).
Magazine, The Cornhill. Sept. 1876.
# Mellin, G. H., Vinterblommor för 1833, 1840, 1843. Sthlm 1831, 1839, 1842.
# –, –, Vinterblommor för 1833–40. Sthlm.
–, –, Vinterblommor för 1843. Sthlm.
Memoires de la Societé des antiquaires du Nord 1840–1843. Section russe. Copenhague.
Norden för 1862.
Nyländingar, Album utgifvet af –. Hels., 1860.
* Phosphorus. H. 1–3. Jena, 1819.
Protocoll angående Lars Stenbäcks ansökning om Docentur i Theologie. Hels., 1845.
Qvanten, E. v., Lärkan, Poetisk kalender för 1845. Hels.
# –, –, Lärkan, Poetisk kalender för 1849. Hels.
Skandia, Tidskrift för vetenskap och konst för 1833, 1834, 1835, 1836, 1837. 19 häften (ofullst.). Upsala.
(Snellman, J. W.), Spanska flugan. Sectio antepenultima. Hels., 1841.
–, –, Kallavesi. N:ris 1–19. Kuopio, 1846.
Stadgar för Finska Konstföreningen, antagna 1849. Hels., 1849.
# Strandberg, D. O., Series S S Theol. Doctornm. Askersund, 1862.
Svea, H. 1–15 (ofullst.). Upsala, 1818 – 1826.
– Häft. 16–21. Upsala, 1828–1832. (Ofullst.).
– folkkalender för 1875. (Inneh. bl. a. art.: »Runeberg och hans hem», jämte plansch).
– Folkkalender för 1876. Sthlm.
Theaterkalender, med 4 porträtter. Hels., 1852.
Tidskrifter, ryska, 12 häften. Ofullst.
Tidskrifter, 2 enskilda häften.
& Tidskrift för Hemmet, Årg. 1 och 4, Sthlm 1859–62. Sthlm och Upsala.
– –, 1871–1872. 12 häften.
– för jägare och naturforskare, utgifven af Svenska Jägarförbundet i Stockholm. Nov. Dec. 1832.
(Wetterbergh, C. A.), Linnéa, utgifven af Onkel Adam. 1861, 1862, 1863 och N:o 1 af 1864.
Åbo Tidningar för 1798, 1800, 1801.

VII. Öfrig litteratur.

Ada, N:o 2. Melodier till «Fänrik Ståls sägner, II». Hels.
Beckman, J., Anweisung die Rechnungen kleiner Haushaltungen zu führen. Göttingen, 1797.
Bibliographia hodierna Fenniae. Utg. af J. W. Lillja. Åbo, 1846.
Eschenburg, J. J., Lehrbuch der Wissenschaftskunde. Berlin und Stettin, 1800.
Forsten, Lennart, Handbok för de Indelta finska Skarpskytte Bataljonerna. Hels., 1855.
Fryxell, Olof, Skrifter III. Politiska sånger. Sthlm 1837.
Författningar, Testamentariska, om stipendier för studerande. Hels. 1832.
Förteckning öfver skulpturarbetena i nationalmuseum. Sthlm, 1876.
Guide, Officiale illustrated, to the North Eastern Railway. London.
Handbok, Praktisk. Utan titelblad.
Helsning, tillegnad de d. 29 juni 1836 promov. magistrarna. 3 exx.
– till de d. 19 juni 1850 promov. magistrarne. Hels., 1860. (2 exx.).
Heimsterhuusii, Tib., Orationes. Wittenbergae, 1822.
Hvasser, Israel, Om fakultetsindelningen.Upsala, 1860.
Kokbok, utan titelblad. 2 skilda.
– handskrifven af Fredrika Runeberg.
Lagus, Robert, Juridiskt Album. I–II. Hels., 1861.
# –, W. G., Om finska lagöfversättningar. Hels., 1863.
& Lentokirjoja rahvaalle. I–II. Hels., 1848.
Lewerth, C. S., Gammalt och nytt. Sånger för mansröster. Örebro, 1872.
Lifdömds, En, betraktelser öfver fånglifvet. (Ofullst.).
Litteratur, Svensk och utländsk. Katalog. Sthlm, 1876.
# Lukemisia, Suomen kansan hyödyksi. I–II. Hels., 1846.
Läsebibliotek, Nytt, 1835–36. (Ofullst.)
Mankell, Abr., Den kyrkliga orgelspelningen. Örebro, 1862.
–, –, Om sann och falsk deklamation. Örebro, 1862.
Miniaturskolan, Konsten att lära måla utan mästare. Örebro, 1817. (2 exx.).
Möbelpoleraren, Engelska. Handbok. Sthlm, 1833.
Nylander, Fredrika, Handbok i den finare matlagningen. Sthlm, 1831.
(Palmen, J. Ph.), Storfurstendömet Finlands Grundlagar.
Panorama, Lithografiskt. Sthlm, 1835.
Plan du palais et de l'esp. 1867.
Rangordning för Finland. Hels., 1836.
Rosenborg, J. W., Om fattigdomen och allmänna fattigvården i Finland. (2 exx.). Hels., 1858.
Seidemahlerin, Die. Brunn, 1822.
Soiréer, Litterära. Föredrag af M. A. Castrén, K. F. v. Willebrand, F. Berndtson, J. M. af Tengström, N. A. Gyldén, E. Grönblad, F. L. Schauman, W. Lagus, E. W. af Brunér, W. Falck, H. Kellgren, C. W. Törngren och Z. Topelius. Hels., 1850.
Studentbesöket i Finland 1857. Upsala, 1868.
Studentfesten för J. W. Snellman, firad i H:fors den 7 okt. 1856.
Tengström, J., och Bonsdorff, J., Om Ahlmanska skolornas inrättning. Åbo, 1804. Miniaturskolan, eller konsten att lära måla utan mästare. Örebro, 1808. I ett band.
Theser, en packe, af olika innehåll.
Tankar om krig i gemen och Sveriges krig isynnerhet. Sthlm, 1767.
Tuttus Visbok. I. Frans Michael Franzén. Hels., 1856. 2. Johan Ludvig Runeberg. Hels., 1856.
Wellentreter, Fr. Gesammelte Blätter. Leipzig, 1818.
Wyttenbachius, D., Opuscula selecta. Vol. I–II. Brunsvigae, 1825.
Wächter, H., Kleines Choralbuch. Halle, 1856.


Till introduktionen. Johdantoon.
Till historiasidan på svenska eller på finska.