§ 4.

I äldre tider har denna Stad warit mycket trängre och oordenteligare bygd, än den nu är. Tomterne woro då så små, at 3 à 4 slika nu kunna af en ägare innehafwas. Gatorne woro ock smale och ogine. Derföre har fordom Riksdrotsen och General-Gouverneuren i Finland Grefve PEHR BRAHE, til förekommande af eldsskador, och at gifwa Staden behageligare skick, den med nytt utrymme försedt, utwidgat och förbättrat. Han tilbytte Staden 1640 Måttålä och Huikoila hemmans ägor af Herrar BOYARNE, hwarigenom Stadens längd norr om åen emot Slottet 900 alnar tilwäxte, så at tullbomen då blef söder om Hospitals Kyrkogården, där en brunn finnes, och en gränd til åen nedlöper, 1651 åter inrymde han Staden en plats, och, för de tilstörande bergens skull, smal längd, af 1150 alnar närmare åt Slottet, som ännu kallas Slotslunden, til Slotsgrinden; han befalte ock tillika, at de å Aningais-backen boende skulle sig äfwen hit til Slotswägen flytta. Desse twänne således tilökte stycken heta nu Nystaden, och den där belägne Hospitals Kyrkan kallas Nykyrkan. På andra eller östra sidan om åen utwidgades äfwen Staden så, at det swarar emot ofwanskrefne tilökte platser, därigenom, at de fingo intaga så långt stycke af Sotalais ägor och til Heikilä Ladugårds ängar. Denne trakt är dock icke blefwen rätt bebygd, utan finnes här nu Stadsens Tegelsal, hwarwid 1 Mästare med 9 drängar slå årligen wid pass 60000 stycken goda tegel, bleket, samt Stadsens Skepshwarf, som dock nu på några år ej är brukat. At de af ålder wårdslöst bygde hus och inrättade gator måtte blifwa ordenteligare, befalte samma stora Hushållare äfwen 1651 den 18 Junii Magistraten, at efter Ingenieuren HANS HANSSONS fattade Charta, genom refning den regulera, och de inwånare, som hade därigenom bekåstnad, fingo 3. års frihet för Mantals - och Bakungs penningarne, samt af Magistraten försäkring om tilgift på 6 års tomtören och dagswärcken i 3 år. Således äro de förnämste nu warande gator wordne inrättade, öfwer alla dessa General-Gouverneuren BRAHES här giorde berömmeliga anstalter, har Hennes Kongl. Maj:t Drottning CHRISTINA, samt Riksens Råd och Ständer, wid Riksdagen 1650, förklarat nöje och wälbehag, och tillika försäkrat, at, sedan det föregående med Stadsens reglerande blifwit fullgiordt, skulle den ock få intaga en del af Biskops-åkern norr om Kyrkan, ifrån den Biskops twärgatan, som af ålder blifwit kallad Helige Andes gränd; hwaruti ock Staden blef 1652 af då warande Landshövdingen inrymd. Så at den nu på norra ändan är, å ömse sidor om åen, lika lång; öster åt med wackra hus och gårdar, men norr åt med bodar, bebygd. Stadens hela längd är nu öster om åen 4940 alnar, men norr och wäster 4500. Bredden är mycket olika, men twärt öfwer Staden, ifrån Fä- in til Aningais-Tullporten, giör den 2450 alnar.

Följande paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.