§. 5.

Oaktad Stadens forna trängsel, war den i de äldre tider om ej folkrikare, dock i starkare näring och rörelse, än i de senare. Til Stadens då warande flor bidrog i synnerhet den Österbotniske handeln, som war denne Staden underlagd, och hwarifrån ymnige retour-waror, af träwärke och tiära, stodo at ärhållas. Däraf hände, at åtskillige enskylte då kunde äga 4 à 5 skepp, andre åter del i så många, och så widare. Men så galt ock resan ibland icke längre, än ibland til Holland, och måst til Tyska Städerne, hwarifrån de fastaste Handlande, här då funnos, woro bördige, hwilka där afsatte sina waror, delte winsten med sine Landsmän, och togo ur andra eller tredie handen, hwad de behöfde. Inrikes rörelsen war ock då för dem friare och mindre regelbunden, så wida de med sina skutor fingo fara til Upstäderne i Mälaren, och Allmogens Seglation då icke sträkte sig så widt, som i senare tider. Men sedan i bemälte Province Österbotn, flere Upstäder blifwit inrättade, samt igenom Tiäru-Compagniets anläggande, denne handel blef hädandragen, tog utlänska rörelsen ansenligen af, emedan de närmare hitbelägne orter ringa utskepnings waror äga, samt få eller inga sågwärk då woro inrättade. Dock hade de ännu sedan någon tid sine frimarknader där uppe i Städerne, och, i synnerhet i Salohamn i Salo Sokn i norre, samt i Pedersö hamn och Sokn i södra Probsteriet. Staden har wäl sedan flere gånger anhållit, at Österbotnske handeln åter kunde blifwa hit restringerad; men denne begäran är, som andre Städer til præjudice ländande, worden afslagen, och däremot Borgerskapet befalt, at wara omtänkt på andre loflige och practicable näringsmedel, som icke allenast bestå uti tilförfel af Landtmannens afwel, utan ock. i allehanda redlige Handtwärk, god Politie och hälsosamma ordningars handhafwande och execution. Hwarjemte dem lof gifwes, at derhän bearbeta, at Österbotnske Städerne finge lust, at med sit gods sig til dem förfoga, och det har föryttra. Se Kongl. Maj:ts Nådige Swar på Åbo Stads Fullmäktiges Postulater, gifwit den 2 Decemb. 1643. Icke ringa bidrog det heller til handelens förminskning, at en stor del af länder här ikring blef bort förlänt, hwarigenom räntorne icke kommo til torgs eller salu, utan gingo Staden förbi til andra orter. Olyckeliga brander och ofreds tider hafwa ock giort sit til wid rörelsens förswagande.

Följande paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.