§. 17.

Handtwärkarena giöra den tredje och manstarkaste Societeten i denna Staden. Med handflögderne måste här i Staden tilförene hafwa warit slätt bestält, så wida Glorwördigst i Åminnelse Konung GUSTAV ADOLPH från Helsingfors den 8. Feb. 1616. befaller wid answar Borgmästare och Råd, at anskaffa nödtorftige Ämbetsman, at de, som i Staden eller på landet bo, kunde få, när så omtränger, det de behöfva; som besynnerligen Skräddare, Skomakare, Klen- och Grof-Smeder, Snickare, Swarfware, Gullsmeder, Bagare, Slaktare och andra sådane de aldranödigste och oumgängeligaste giärningsmän. Denna befallning hade det eftertryck, at et och annat ämbete redan 1625. kunde få sina skråordningar. Men efter de fleste handtwärken ändå ej hade sådant fortgående som wäl hade bordt, stadtfäste på Kungl. Maj:ts wägnar och til dess widare nådiga behag 1640. den 2. Maji General-Gouverneuren Grefwe BRAHE et general Gille, som Magistraten til Politiens bättre styrko och fortlättande optänkt och oprättat, hwari alle handtwärkare, både de, som redan kunde hafwa sine särdeles gillen och skrån, som ock de til ämbetet swagare, skulle wara inneslutne, dock hvart och et ämbete sin enskylte ämbets rättighet oförkränkt och förbehållen; och där alla ämbets sakers controversier och twister decideras och afhielpas skulle. Til dess heder och bättre anseende tillades detta Gille icke allenast åtskillige immuniteter och privilegier, ibland annat, at appellationerne därifrån skulle ske til sielfwa Rådstugan, utan det auctoriserades ock med sit eget wissa Secret och insegel, hwari skulle föras och brukas twänne nakota menniskioarmar och händer, korswis öfwer hwarandra, och med band tilsammans bundna, ståendes uti en blå grund, hafwandes i hwardera handen en blomstrande oljoqwist, sielfwe blomstren gröne, och stielkarne förgylte. Omkring armarne eller sielfva grunden, uti hwilken Secreten begripes, skulle gå en cirkelrund ring eller crants, hwaruti Inseglet med desse bifogade förgylte bokstäfwer skulle stå: Ämbeternes gilles Signete i Åbo. Härmed fingo alle Acter, Domar, Fullmakter, Contracter, Certificationer, Pass, Lärobref och annat bekräftas. Om detta General-Gillet kommit til wärkställighet, eller huru länge det haft bestånd, är mig obekant.

Följande paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.