§. 18.

Nu hafwa handaflögderne här så tiltagit, at, utom de som strax under Fabriquerne förekomma, man finner i denna Stad 42 särskilte handtwärk, wid hwilka 1747 woro 157 Mästare, 114 Gesäller, samt 143 lärlingar, hafwandes desse sina handaarbeten ansenligen upodlat, hwilka än mera dageligen tiltaga. 12 af desse handtwärk hafwa här sina lådor och ämbetsrätter; och flere torde snart blifwa så manstarke, at de ock för dem kunna inrättas. Det starkaste å mannom är Linwäfware ämbetet, bestående ofwannämde år af 36 Mästare, 24 Gesäller och 19 lärlingar. Utom desse, med hus, kläders och ziraters förfärdigande sysselsatte, och med sina handaflögder sig närande inwånare, äro de, som med mat och drycks tilredning hafwa at beställa, icke månge; så wida hwart hushåll plägar til sit egit behof sielft derom besörja. 3. Slaktare finnas här, och 2. Bagare, som af sitt egit tiänstefolk sig betiena, samt twenne Tracteurer. Men 6. Win-minuterare, samt 34 salu Brygg- och Brännare eller Krögare.

§. 19.

Af Fabriquer äro här i Staden först Rådmännen och Fabriqueurens Herr ESAIAS WECHTERS, 1738. in Junio anlagde Ylle- och Klädes-Fabrique, hwaruppå Kungl. Maj:ts och Riksens Höglofl. Commerce-Collegii Privilegium af den 15 Maji 1739 han sig utwärkat. Wid sidsta Ryska infallet nödsakades han flytta detta wärk til Swerige, och är det sedan efter friden, ei utan möda och kostnad, här åter i stånd satt. Sedan denne Fabrique således blifwit oprättad, har igenom den Högtärade Magistratens sorgfällighet och förordnande, enligit Kungl. Maj:ts allernådigste utfärdade Hall-ordning, den 24 Martii 1740. Hall- och Manufactur-rätt här blifwit inrättad. Denne Fabrique består nu af 5 wäfstolar, hwarwid en öfwermästare med en Klädswäfware Mästare, samt 7. Gesäller arbeta. Garnet tilreda 22. spinnerskor, 8. plyserskor, en bobinderska, och en spolerska, och utom dess i Stadens publique Spinhus 17 spinnerskor. Til at så mycket mer befordra tilwärkningens skyndsamma forfärdigande, har Hr. Rådmannen, detta wärk nu ansenligen utwidgat, icke allenast med tilräckelige och wackre byggnader, utan ock med följande inrättningar. Här är anlagt et öfwerskäreri, bestående af twänne öfverskärare-diskar, med rusthus och tårkhus, samt härtil nödige warande wärktyg; hwarwid en mästare med sin lärlinge arbetar. Prässhuset består af twenne prässar i fulkomligit stånd. Så finnes härwid et färgeri, efter wärkets storlek och förnödenhet, med tilräckelige blå kypar och färgpannor så försedt, at däruti icke allenast Fabriquens egne tilwärkningar nobiliteras, utan ock landets inwånare kunna efter en hwars åstundan härmed betiänas. Härwid är en Mästare med dess lärlinge, och en färgaredräng stadde i arbete. En ny friserqwarn är ock satt i stånd, som af en frisersmästare skötes, hwilken har Rådmannens drängar sig til hielp. I en wid Littois träsk anlagd Klädeswalk, arbetar en walkare, Wid denna Fabrique äro nästledne år tilwärkade:
171. st. Kläden af åtskillige slag 7082 3/4 aln.
43 st. gröfre och finare Boj 2777 3/4 aln.

§. 20.

Et Tobaksspinneri oprättade framledne Handelsmannen JOHAN REINHOLD HELDT efter Höglofl. Kungl. Commerce-Collegii privilegium af den 6 Martii 1737, hwaruti dess arfwingar jämte flere Handlande nu interessera, Detta wärk består af 8 spinnare-bord, 2 rullare-bord, samt 9 stycken prässar, hwarwid en Waktmästare, 7 Tobaksspinnare, och 38 spinnåre-gåssar nu sysselsättas, Tilwärkningen wid denna Fabrique för år 1748 bestiger sig til 3623 lispund smalt prässat tobak, och 1897 tiockt prässat dito. Men Cardus, Knaster, Prick- och Rappe-snus, äro här ännu icke tilwärkade. Wärket är hitintils nästan helt och hållit drifwit med utlänska blad, så wida til dugelig inrikes ännu icke synnerlig tilgång warit. I anseende hwartil detta wärk härtils niutit förskoning för det eljest wid hwarje bord til förspinnande ålagde wisse quantum af inrikes blader. Tobaks plantering har man wäl härwid Staden försökt, och i synnerhet de tre sistframslutne åren med 2 tunnors land däruti profgiordt; men ibland har kölden, ibland tårkan den samma skadat. Så at hela de twå förra årens afkastning blifwit försåld til 200 daler, men det sista årets wäxt än icke til något kunnat anwändas. Men hwardera året har Staden därwid lidit öfwer 1000 dalers förlust. Dock lärer därmed ännu continueras, at widare försöka, huruwida samma plantering här någonsin kan winna framgång.

Följande paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.