§. 26.

Sidst wil man kårteligen bese Stadens omägor. Den häromkring sig åkrar, sammanslagne bestående af 80 tunnors årligt utsäde, belägne mäst i dälder, af sand-pös- och giäsjord, eller ock af mylla med spiklera blandad, underkastade skada af winter och nattfrost. Och ehuruwäl ägarena giort sig nog angelägne om deras cultiverande, hafwa de dock icke kunnat bringas til synnerlig afkastning. Desse besås mäst med råg och dels med korn. Utom det nyssnämde försök i några år med Tobaks planterande, är jorden til humlegårdar och andre plantagier ännu icke synnerligen anwänd, ehuruwäl åkrarne i början blifwit högt skattlagde, näml. til en tunna spannemål af hwart tunneland, just til den ändan, at plantera därå humlegårdar. Innom Staden ligga wid pass 10. trägårdar med fruktbärande trän och buskar, utom kryddgårdstäppor, hwilka hwart hushåll, som därtil kan hafwa tilfälle, för gröna sakers skul anlagt. Mulbetet är mäkta swagt, bestående dels af sandaktig med liung bewuxen mark, dels af torra sandbackar, hwaruppå Stadsens ymniga boskap, i det, utom hästar, hwart förmögnare hushåll äger 1 à 2 kor, och de fattigare så många getter, har mycket mager sommarfödda. Men fodret måste köpas, så wida inga ängar finnas Staden i allmänhet tilhörige. Ingen skog är här til wed-brand, mindre til bygnad, utan måste sådant af Landtmännen, på 2, 3 à 4 mils wäg, och nu snart längre ifrån, med nog dryg bekostnad lösas. Fiskeri äger Staden ej widare, än i små fiällfisk i Slotsfiärden utan för Slottet. Eljest lyder til denna Stad 1/4 mil ofwanföre norråt i Aura-Elf Hallisfors, där nu äro 2 Wälterqwarnar med 5 par stenar, jämte Sämskmakare-stamp eller Walk, och en nyligen anlagd Helgryns-qwarn och Sickt. Desse gå allenast höst och wår med lågt fall. Den mästa mälden sker af inemot hundrade på bergen omkring Staden opsatte Wäderqwarnar. Magistraten äro ock genom sårskilte Kungl. Resolutioner underlagde och til lön förlänte 13 när til Staden i St Mariæ och Carins Soknar belägne Bondehemman. Dess utom innehafwer Magistraten Laustis Dragonehåll, i synnerhet för betes- och mulbetes penningarnes tilökande, för hwilket de dock böra præstera rustning. Stadens inwånare och handlande äga ock åtskillige fastigheter på landet af hvarjehanda natur, och i synnerhet, dels å egne dels å andras ägor, 5 Sågwärk, som tilwärka bräder til egen förnödenhet odh utskepning.

Wi slute med önskan, at den Nådige Guden, källan til all wälgång, wärdes wälsigna wår lyckeliga början i Hushållningen med än lyckeligare fortgång; och förlåna, at Sanning och Redlighet må bo i alla Swenska hiertan, wälfignelse och trefnad i alla
hus, samt frid och glädje
i hela landet!

Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.