§. 24.

Den Högtärade Magistraten här i Staden har efter senaste Riksdag, den 6. Aug. 1748, i nåder ärhållit en ny Stat, hwäruti tillägges hwardera Borgmästaren i årlig lön 500 dal. hwar Rådman 266 dal. 21 1/3 öre, Kämnerrättens Præses 283 dal. 10 2/3 öre, Stads Secreteraren 200 dal. Stads-Notarien 150 dal. dito, i Kämners-Rätten 133 dal. 10 2/3 öre, Stads-Bokhållaren 200 dal. S:mt, och så widare. Hwartil är anslagit, efter Stadens förra privilegier, räntan af några donerade bondehemman, åkerskatten, Källare-tull-friheten, Stads- och inquarterings-tolagen, bakungs-penninge och accis andelen, tomt-ören för gårdar, bodar och wäderqwarnar, Halis watu-qwarnars och Sämskmakare stamps afkastning, Stads tegelbrukets, brygg- och köln-husets samt humlegårds dito; Rådhuskällare-samt andre hyror; Wåg-Stånd-Mätare-Packare-Palmmätare - Stämpel-Burskaps- och Hamnepenningar, Stads andelen af sakören, och Fiskaliske confiscationer: Auctions och Inventerings provision, Contingents-Borgares afgift, samt afgiften af det som ärfwes utur Staden, med mera, som samma Stat närmare utwisar.

§. 25.

Nu få wi kårteligen omorda några andra inrättningar. Af de Handlande, och bäst mående Handtwärkare, som icke äro Officerare af Infanteriet, består Stadsens Cavallerie af 50 mann med Officerarne, uti kostsam och proper uniform. Infanteriet åter giör 3 Compagnier; det förstå eller Lifcompagniet af Kyrko - och Österqwarteret, det andra af Klöster- och Norrqwarteret, och det 3 af Söderqwarteret och Nystaden. Alla desse äro enrollerade efter sine gårds-numrer, sedan Hans Kungl. Maj:t den 2 Apr. 1747 en emellan handlande Borgerskapet och Handtwärkarne opkommen twist, hwilka af dem skulle constituera Lifcompagniet, behagat få i nåder bilägga. Hwarje af desse Compagnier stiger, utom öfwer- och Under-Officerare, öfwer 100 mann, så wida Stads- och Hwarfstimmermänn, Mätare och Packare, med de flere Stadsens mindre betiänte, som äro bofaste, och likwäl icke egenteligen räknas bland Borgerskapets antal, äro ock enrollerade. Alla desse böra rätta sig efter Stads-Majorens commando, som nu är Handelsmannen Herr GUSTAV ADOLPH WITTFOTH. Af de ofwannämde 3 Borgerskapets classer äro ock Stadsens 24 älste utwalde, jämt 8 af hwardera, efter som de ock uti skatt och öretalet närmast swara mot hwarannan, hwilka, istället för almänna Rådstugu-dagar, komma med Magistraten at öfwerlägga om Stadsens almänna angelägenheter. Men wid skeende årliga taxeringar utwäljas äfwen af Magistraten och de älste taxeringsmänn, som aflägga förut sin särskilta ed, hwaruppå taxeringen förrättas i de älstes närwaro. Sammaledes utwälja dessa 3 classer, enligit Kungl. Förordningarna angående Riksdagsmans walen, sine 8 Electorer hwar, wid skeende Riksdagsmans wal. Til förekommande och hämmande af eldswådor äro här 6 Brandmästerskap inrättade, eller et i hwart qwarter, nämligen 1 Brandmästare med sine 2 a 3 Rotmästare i hwardera, hwilka hos sig hafwa hwar sit brandsegel, brandhake, och gaffel med dertil hörig redskap, och under dem äro förordnade nödige personer, 8 a 9 för hwart segel, af timmermänn och Stadens ringare betiänte, at bära och handtera förenämde brandredskap. Gårdarne och hushållen äro indelte 2 tilsamman om 1 person til wattu-bärande, och Stadsens Förmän och Åkare böra då med sina kärror och wattn-tunnor därwid hielpa. Men koppar-wattusprutorne, en större med 60 aln. slang, och twänne mindre, af hwilka den ena under Ryska tiden förkommit och af nyo skal förskaffas, skötes och handteras af Stads- och Brand-wakten.

Sista paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.