Auf deutsch.

Johtajan ja Saksan asevoimien ylipäällikön määräys no. 21 (Operaatio Barbarossa),18. joulukuuta 1940

Salainen sotilaskäskyasia!

Johtaja ja Saksan
asevoimien ylipäällikkö
OKW/WFSt/Abt. L (I) Nr. 33. 408/40 gK Chefs.
Johtajan Päämaja, 18. 12. 1940

Esikunta-asia
Vain upseerin välityksellä

9 kopiota
4. kopio

M ä ä r ä y s   Nr. 21
Operaatio Barbarossa [Fall Barbarossa]

Saksan asevoimien tulee valmistautua, myös ennen Englannin vastaisen sodan päättymistä, siihen että   N e u v o s t o - V e n ä j ä   k u k i s t e t a a n   n o p e a l l a   s o t a r e t k e l l ä   (Operaatio Barbarossa).
Tätä tarkoitusta varten  m a a v o i m i e n  [Heer] tulee asettaa käytettäväksi kaikki saatavilla olevan yksiköt sillä rajoituksella, että miehitetyt alueet tulee varmistaa yllätyksiä vastaan.
I l m a v o i m i e n  tehtävänä on vapauttaa idän suunnan sotaretkeen niin vahvoja voimia maavoimien tueksi niin, että on mahdollista saattaa maaoperaatiot nopeasti loppuun ja itäisen Saksan alueen vaurioituminen vihollisen ilmahyökkäyksissä jää niin vähäiseksi muin mahdollista. Tätä painopisteen kokoamista idässä rajoittaa se vaatimus, että koko hallinnassamme olevan taistelu- ja asevarustelualueen tulee olla riittävästi suojattu vihollisen ilmahyökkäyksiä vastaan ja että hyökkäystoimien Englantia vastaan, erityisesti niiden huoltoyhteyksien, ei sallita keskeytyä.
M e r i v o i m i e n  [Kriegsmarine] osuuden painopiste suuntautuu myös idän sotaretken aikana yksinomaan  E n g l a n t i a  vastaan.
Tulen käskemään  j o u k k o j e n  k e s k i t t ä m i s e n  Neuvosto-Venäjää vastaan luultavimmin kahdeksan viikkoa ennen operaation suuniteltua alkamista.
Valmistelut, jotka edellyttävät pidempää toteutusaikaa, täytyy käynnistää heti — mikäli näin ei ole jo tapahtunut — ja niiden tulee olla loppuun saatettuja 15.5.41 mennessä.
Erityistä painoa on annettava sille, että hyökkäysaie ei paljastu.
Ylimpien esikuntien valmistelut tulee tehdä seuraavalta pohjalta :

I. Y l e i n e n   m ä ä r ä n p ä ä:

Venäjän Länsi-Venäjälle sijoitettu  m a a v o i m i e n  pääjoukko tulee tuhota huimilla operaatioilla leveälti eteneviä panssarikiiloja käyttäen, taistelukykyisten osien vetäytyminen Venäjän alueen aukeille estetään.
Nopealla takaa-ajolla tulee sitten saavuttaa linja, jolta Venäjän ilmavoimat eivät voi enää hyökätä Saksan valtakunnan alueelle. Operaation lopputavoite on luoda suoja Aasian puoleista Venäjää vastaan noin linjalla Volga—Arkangelsk. Mikäli tarvitaan, ilmavoimat voivat eliminoida viimeisen Venäjälle jääneen teollisuusalueen Uralilla.
Näiden operaatioiden kuluessa Venäjän  I t ä m e r e n l a i v a s t o  menettää pian tukikohtansa eikä sitten ole enää taistelukykyinen.
Venäjän  i l m a v o i m i e n  toimintakyky estetään heti operaation alussa voimakkailla iskuilla.

II. T o d e n n ä k ö i s e t   l i i t t o l a i s e t   j a   h e i d ä n   t e h t ä v ä n s ä:

1.) Operaatiomme sivustoilla voidaan  R o m a n i a n  ja  S u o m e n  aktiivista osallistumista sotaan Neuvosto-Venäjää vastaan pitää varmana
Asevoimien ylijohto sopii ja määrittelee, missä muodossa kummankin maan sotavoimat asetetaan mukaan tullessaan Saksan käskyvallan alle.
2.)  R o m a n i a n  tehtävä on, yhdessä sinne siirrettävien sotilasyksiköiden kanssa sitoa vastassaan oleva vihollinen ja muutoinkin suorittaa rintaman takaisen alueen aputehtäviä.
3.)  S u o m i  tulee suojaamaan Norjasta tulevan uudelleen järjestettävän Saksan  N o r d g r u p p e n  (osa ryhmä XXI:tä) joukkojen keskitystä ja tulee operoimaan yhdessä sen kanssa. Lisäksi Suomen tehtäväksi tulee Hangon eliminointi.
4.) Voidaan pitää mahdollisena, että  R u o t s i n  rauta- ja maantiet ovat viimeistään operaatioiden alkaessa käytettävissä Saksan Nordgruppen joukkojen keskittämiseen.

III. O p e r a a t i o i d e n  j o h t a m i n e n:  

A.) M a a v o i m a t  (hyväksyen minulle esitetyt suunnitelmat):
Pripetin soiden eteläiseen ja pohjoiseen puoliskoon jakamalla operaatioalueella painopiste on tästä alueesta  p o h j o i s e e n. Tähän osoitetaan 2 armeijakuntaa.
Näistä armeijakunnista eteläisemmän — koko rintaman keskikohdan — tehtävä on erityisen voimakkailla panssari- ja motorisoiduilla yksiköillä Varsovan ympäristöstä ja sen pohjoispuolelta edeten tuhota vihollisvoimat Valko-Venäjällä. Sitä kautta täytyy myös luoda edellytys nopeiden joukkojen vahvojen osien vetämiselle pohjoiseen, jotta yhteistoiminnassa Itä-Preussista, yleissuuntana Leningrad, toimivan pohjoisen armeijakunnan kanssa voidaan tuhota Baltian maissa taistelevat vihollisvoimat. Vasta kun nämä ensisijaiset tehtävät on varmistettu, joita Leningradin ja Kronstadtin miehityksen täytyy seurata, jatketaan hyökkäysoperaatiota Moskovan tärkeän liikenne- ja varustelukeskuksen haltuunottamiseksi.
Vain yllättävän nopeasti tapahtuva Venäjän vastarintavoiman luhistuminen voisi oikeuttaa smanaikaisen pyrkimisen molempiin tavoitteisiin.
R y h m ä   XXI:n  t ä r k e i m p ä n ä   t e h t ä v ä n ä   m y ö s   i t ä o p e r a a t i o n   a i k a n a   s ä i l y y   N o r j a n   s u o j e l e m i n e n. Sen lisäksi saatavissa olevat voimat asetetaan pohjoisessa (vuoristoarmeija) ensisijaisesti Petsamon alueen ja sen malmikaivosten kuten myös Jäämerentien varmistamiseen ja sitten yhdessä suomalaisten joukkojen kanssa etemiseen Muurmannin rataa vastaan ja Muurmannin alueen huollon sulkemiseen maitse.
Voidaanko sellainen operaatio panna toimeen  v o i m a k k a i m m i l l a  saksalaisilla joukoilla (2-3 divisioonaa) Rovaniemen alueella ja siitä etelään, riippuu Ruotsin halukkuudesta asettaa rautatiensä sellaisen joukkojen keskittämisen käyttöön.
Suomen armeijan pääjoukon tehtäväksi jää Saksan pohjoissiiven etenemiseen sovittaen sitoa mahdollisimman vahvat venäläisvoimat hyökkäämällä Laatokan länsi- tai molemmilta puolilta ja ottamalla haltuun Hanko.
P r i p e t i n   s o i s t a   e t e l ä ä n   t o i m i v a n   a r m e i j a r y h m ä n  [Heeresgruppe] tulee luoda painopistealue Lublinin alueelta yleissuuntana Kiev, missä voimakkailla panssarivoimilla tulee edetä syvälle venäläisten voimien sivustoille ja selustaan ja vyöryttää sitten nämä pitkin Dnjepr-jokea.
Saksalais-romanialaisen ryhmän tehtäväksi tulee oikealta sivustalta
a) suojata Romanian alue ja siten koko operaation eteläsivusta,
b) hyökkäyksen kuluessa armeijaryhmä Etelän pohjoissivustalla sitoa vastassa olevat vihollisjoukot ja tilanteen kehittyessä edelleen yhteistoimin ilmavoimien kanssa estää takaa-ajossa niiden järjestäytynyt vetäytyminen Dnjestrin yli. P o h j o i s e s s a  Moskovan nopea saavuttaminen.
Tämän kaupungin valtaaminen merkitsee poliittisesti ja taloudellisesti ratkaisevaa onnistumista ja sen lisäksi tärkeimmän rautateiden solmukohdan eliminoimista.

B.) I l m a v o i m a t:
Niiden tehtävänä on lamaannuttaa ja sulkea pois niin pitkälti kuin mahdollista Venäjän ilmavoimien vaikutus. Samoin tukea maavoimien, erityisesti keskisen armeijaryhmän ja eteläisen armeijaryhmän painopistesiiven, operaatioita niiden keskeisillä toiminta-alueilla. Venäjän rautatieradat katkaistaan kukin niiden operatiivisen merkityksen perusteella tai niiden tärkeimmät lähikohteet (jokien ylitykset!) otetaan haltuun käyttämällä rohkeita laskuvarjo- ja maihinlaskujoukkoja.
Jotta kaikki voimat voidaan koota vihollisen ilmavoimia vastaan ja maavoimien välittömäksi tukemiseksi, aseteollisuutta vastaan ei pääoperaation aikana hyökätä. Vasta liikkuvien operaatioiden päätyttyä tulevat senkaltaiset hyökkäykset kysymykseen, ensi sijassa Uralin aluetta vastaan.

C.) M e r i v o i m a t:
Merivoimien tehtävänä Neuvosto-Venäjää vastaan on oman rannikon suojelemisen yhteydessä estää vihollisen merivoimien ulosmurtautuminen Itämereltä. Koska Leningradin saavuttamisen jälkeen Venäjän Itämeren laivastolta otetaan viimeinen tukikohta ja nämä ovat sitten toivottomassa tilanteessa, suurempia merioperaatioita vältetään sitä ennen.
Venäjän laivaston eliminoimisen jälkeen paneudutaan varmistamaan koko Itämeren meriliikennettä mukaan lukien myös pohjoisten maavoimien huolto meren yli (miinanraivaus!).
IV. Kaikista herrojen ylipäälliköiden tämän määräyksen perusteella antamista käskyistä tulee yksikösitteisesti käydä ilmi, että kysymys on  v a r o t o i m e n p i t e i s t ä  siltä varalta, että Venäjä muuttaisi tähänastista suhtautumistaan meihin. Valmisteluun varhain kiinnitettyjen upseerien lukumäärä tulee pitää niin pienenä kuin mahdollista, muut kollegat tulee perehdyttää niin myöhään kuin mahdollista ja vain siinä laajuudessa kuin jokaisen yksittäisen henkilön toimi edellyttää. Muutoin syntyy vaara, että valmistelujemme tullessa tunnetuiksi, minkä ajallista läpivientiä ei ole vielä edes kiinnitetty, syntyy vaikeimman asteisia poliittisia ja sotilaallisia haittoja.
V. Odotan herrojen ylipäälliköiden raportteja heidän tämän määräyksen perusteella laatimistaan jatkosuunnitelmista.
Asevoimien kaikkien osien suunnitellut valmistelut, myös niiden aikataulut, tulee ilmoittaa minulle pääesikunnan [das Oberkommando der Wehrmacht] kautta.

Adolf Hitler

Jakelu:
Maavoimien PEsK (Op.Abt.) 1. kopio
Merivoimien PEsK (Skl.) 2. kopio
Ilmavoimien PEsK (Lw.Fü.St.) 3. kopio
Sotavoimien EsK.
Operatiivinen esikunta 4. kopio
Puolustushallinto 5.-9. kopiot

Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. (This document is from the German Wehrmacht archives. It is the only document in this collection derived from a source other than the German Foreign Office archives.) — Documents on German foreign policy, Series D, XI, Nr. 532, HMSO, London 1961. — Käännös Pauli Kruhse.

Tämän määräyksen kaikki kopiot eivät sisällä välttämättä aivan tarkasti samaa tekstiä.

Edellinen (Marrask. 25) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (Jouluk. 31).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.