En français

1877. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous. No 26.

Kansainwälinen Meteri-sowinto,

Tehty Pariisissa 8/20 p:nä Toukokuuta 1875.

Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan, Moskowan, Kiowan, Wladimirin ja Nowgorodin Keisari ja Itsewaltias; Kasanin Tsaari, Astrakanin Tsaari, Puolanmaan Tsaari, Siperian Tsaari, Taurian Kersoneson Tsaari, Grusian Tsaari, Pleskowin Herra ja Smolenskin, Liettuan, Wolhynian, Podolian ja Suomen Suuriruhtinas; Wironmaan, Liiwinmaan, Kuurinmaan ja Semgallin, Samogitian, Bjälostokin, Karjalan, Twerin, Jugorian, Perman, Wjatkan, Bulgarian y.m. Herttua; Ala-Nowgorodin, Tsernigowin, Riäsanin, Polotskin, Rostowin, Jaroslawin, Bieloserskin, Udorian, Obdorian, Kondian, Witebskin ja Mistislawin Herra ja Suuriruhtinas, ja koko Pohjoisen Maakunnan Hallitsija; Iberian, Kartalinian, Kabardan ja Armenian maakunnan Herra; Tserkassian ja Wuoriruhtinasten ynnä useimpain Perintöruhtinas ja Päähallitsija; Norjan Perillinen, Sleswig-Holsteinin, Stormarnin, Ditmarsin ja Oldenburgin Herttua, y.m., y.m., y.m.

Teemme tiettäwäksi: että, molemminpuolisen suostumuksen johdosta Meidän, Saksanmaan, Itäwalta-Unkarin, Belgian, Brasilian, Argentinin Liittokunnan, Tanskan, Hispanian, Amerikan Yhdyswaltain, Ranskan, Italian, Perun Tasawallan, Portugalin, Ruotsin ja Norjan, Schweitsin, Turkinmaan sekä Wenezuelan Tasawallan wälillä Pariisissa 8/20 p:nä Toukokuuta 1875, waltuutettu asiamiehemme on tehnyt ja allekirjoittanut Kansainwälisen Meteri-sowinnon, joka sanasta sanaan kuuluu seuraawalla tawalla:

Hänen Majesteettinsa Wenäjän Keisari, Hänen Majesteettinsa Saksan Keisari, Hänen Majesteettinsa Itäwalta-Unkarin Keisari, Hänen Majesteettinsa Belgialaisten Kuningas, Hänen Majesteettinsa Brasilian Keisari, Hänen Ylhäisyytensä Argentinin Liittokunnan Presidentti, Hänen Majesteettinsa Tanskan Kuningas, Hänen Majesteettinsa Hispanian Kuningas, Hänen Ylhäisyytensä Amerikan Yhdyswaltain Presidentti, Hänen Ylhäisyytensä Ranskan Tasawallan Presidentti, Hänen Majesteettinsa Italian Kuningas, Hänen Ylhäisyytensä Perun Tasawallan Presidentti, Hänen Majesteettinsa Portugalin ja Algarwian Kuningas, Hänen Majesteettinsa Ruotsin ja Norjan Kuningas, Hänen Ylhäisyytensä Schweitzin Walaliittokunnan Presidentti, Hänen Majesteettinsa Osmannien Keisari ja Hänen Ylhäisyytensä Wenezuelan Tasawallan Presidentti, owat, hartaasti haluten turwata metrillisen järjestelmän kansainwälistä yhtämukaisuutta ja täydellisentämistä, päättäneet tehdä Sowinnon sitä tarkoitusta warten ja waltuusmiehiksensä määränneet:

Hänen Majesteettinsa Wenäjän Keisari, Todellisen Waltioneuwoksensa, Wenäjän Lähetystöneuwoksen Pariisissa, Gregorius Okouneff'in, Ritari Wenäjän Pyhän Annan Tähtikunnan I luokasta, Pyhän Stanislaon Tähtikunnan I luokasta ja Pyhän Wladimirin Tähtikunnan III luokasta, Kunnialegioonan Komendööri y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Saksanmaan Keisari, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Hänen Ylhäisyytensä Ruhtinas Hohenlohe-Schillingsfürstin, Preussin Punaisen Kotkan-Tähden ja Bayerin Pyhän Hubert-Tähden Isoristikäs y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Itäwalta-Unkarin Keisari, Todellisen Kamariherransa ja Salaneuwoksensa, Erinomaisen ja Täysiwaltaisen Lähettiläänsä Pariisissa, Hänen Ylhäisyytensä Kreiwi Apponyin, Ritari Kultaisen-Nahan Tähdestä, Isoristikäs Kuninkaallisen Unkarin Pyhän Tapanin Tähdestä ja Keisarillisen Leopoldin Tähdestä y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Belgialaisten Kuningas, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Wapaaherra Beyens'in, Suurupseeri Hänen Leopoldin Tähdestänsä, Kunnialegionan Suurupseeri y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Brasilian Keisari, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Itajuban Wikomtin, Waltakunnan Grandin, Hänen Majesteettinsa Neuwoston Jäsenen, Marcos Antonio d'Araujon, Hänen Kristuksen Tähtensä Komendööri, Kunnialegionan Suurupseeri y.m., y.m.;

Hänen Ylhäisyytensä Argentinin Liittokunnan Presidentti, Argentinin Liittokunnan Erinomaisen Lähettilään ja Täysiwaltaisen Ministerin Pariisissa, Balcarcen;

Hänen Majesteettinsa Tanskan Kuningas, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Kreiwi Moltke-Hwitfeldt'in, Dannebrogi-tähden Isoristikäs ja Dannebrogi-mies, Kunnialegionan Suurupseeri y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Hispanian Kuningas, Erinomaisen ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Kuninkaallisen Hispanian Akatemian Johtajan, Molinsin Markiisin, Rocamoran Wikomtin, Hispanian Grandin I luokassa, Hänen Ylhäisyytensä Don-Mariano Roca de Togores'in, Ritari Korkeasta Kultaisen-Nahan Tähdestä, Kunnialegionan Isoristikäs y.m., y.m.;
sekä Hispanian maantieteellisen ja tilastollisen Opiston Pää-johtajan, Tiede-Akatemian Jäsenen, Kenraali Ibanez'in, Isabella Catholica Tähden Isoristikäs y.m., y.m.;

Hänen Ylhäisyytensä Yhdyswaltain Presidentti, Yhdyswaltain Erinomaisen Lähettilään ja Täysiwaltaisen Ministerin Pariisissa, Elihu Benjamin Washburn'in;

Hänen Ylhäisyytensä Ranskan Tasawallan Presidentti, Ulkomais-asiain Ministerin, Edusmiehen Kansallis-Kokouskunnasta, Herttua Decazes'in, Kunnialegionan Komendööri y.m., y.m.;
Maanwiljelys- ja Kauppa-asiain Ministerin, Edusmiehen Kansallis-Kokouskunnasta, Wikomti de Meaux'in;
ja Akatemian alituisen Sihteerin, Dumas'n, Kunnialegionan Isoristikäs, y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Italian Kuningas, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Ritari Constantin Nigran, Italian Pyhän Maurition ja Lazaron sekä Kruunun Tähtien Isoristikäs, Kunnialegionan Suurupseeri, y.m., y.m.;

Hänen Ylhäisyytensä Perun Tasawallan Presidentti, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Pedro Galwez'in;
sekä Perun entisen Erinomaisen Lähettilään ja Täysiwaltaisen Ministerin, Francisco de Riweron;

Hänen Majesteettinsa Portugalin ja Algarwian Kuningas, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, José da Silva Mendes Leal'in, yksi Kuningaskunnan Paireista, Pyhän Jagon Tähden Isoristikäs, Ritari Portugalin Tornin ja Miekan Tähdestä y.m., y.m.;

Hänen Majesteettinsa Ruotsin ja Norjan Kuningas, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysiwaltaisen Ministerinsä Pariisissa, Wapaaherra Adelswärd'in, Ruotsin Pohjantähden Komendööri Suurella Ristillä, Norjan Pyhän Olawin Tähden Isoristikäs, Kunnialegionan Suurupseeri y.m., y.m.;

Hänen Ylhäisyytensä Schweitzin Walaliittokunnan Presidentti, Schweitz'in Liittokunnan Erinomaisen Lähettilään ja Täysiwaltaisen Ministerin Pariisissa, Johan Conrad Kern'in;

Hänen Majesteettinsa Osmannien Keisari, Öwerstiluutnantin Kenraalitapista, Husny Beyn, koristettu Keisarillisen Osmanié Tähtikunnan IV luokalla ja Medjidié Tähtikunnan V luokalla, Kunnialegionan Suurupseeri y.m., y.m.;

Hänen Ylhäisyytensä Wenezuelan Tasawallan Presidentti, Tohtori Elisæo Acostan;

jotka, toisilleen esiin tuotuansa hywässä ja asianmukaisessa muodossa olewiksi hawaitut waltuuskirjansa, owat suostuneet seuraawista artikloista:

1 Art.

Korkeat liittoutuwat asialliset sitoutuwat yhteisellä kustannuksella perustamaan ja woimassa pitämään tieteellisen ja alituisen kansainwälisen Toimiston mittoja ja painoja warten, jonka sija on Pariisissa.

2 Art.

Ranskan hallitus on ryhtywä tarpeellisiin toimeenpiteisin tähän tarkoitukseen erittäin aiotun rakennuksen hankkimiseen taikka, jos niin sopiwaksi katsotaan, rakentamiseen, noudattamalla niita ehtoja, jotka owat tähän Sowintokirjaan liitetyssä Ohjesäännössä wahwistetut.

3 Art.

Kansainwälinen Toimisto on työskentelewä mittoja ja painoja warten asetetun kansainwälisen Komitean yksinomaisen johdon ja katsastuksen alaisena, joka itse on mittoja ja painoja warten asetetun yleisen Kokouskunnan alaisena, johon kuuluu asiamiehiä kaikkien liittoutuwain Hallitusten puolesta.

4 Art.

Puheenjohtajana yleisessä Kokouskunnassa mittoja ja painoja warten on Pariisin Tiede-Akatemian wirkaa tekewä Presidentti.

5 Art.

Määräykset Toimiston järjestämisestä kuin myös mittoja ja painoja warten asetetun kansainwälisen Komitean ja yleisen Kokouskunnan kokoon-panosta sekä tehtäwistä löytywät tähän Sowintoon liitetystä Ohjesäännöstä.

6 Art.

KansainwälisenToimiston mittoja ja painoja warten tulee:
1:ksi werrata ja oikeiksi todistaa uudet meterin ja kilogrammin prototypit (alkumitat ja painot);
2:ksi tallettaa kansainwäliset prototypit;
3:ksi määrättyinä aikoina werrata kansalliset mitan- ja painon-kaawat (étalons) kansainwälisten prototypien ja niiden todistajain (témoins) kanssa, kuin myös werrata niiden normaali-thermometerit;
4:ksi werrata uudet prototypit niiden eri maissa ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettyin mitan- ja painon-kaawain kanssa, jotka eiwät kuulu metrilliseen järjestelmään;
5:ksi wa'ata ja werrata geodesillisiä (maanmittaus-opillisia) mittapuita;
6:ksi werrata ja oikeiksi todistaa mitan- ja painon-kaawoja ja precisioni-pykälikköjä Hallitusten, oppineittein seurain, wieläpä yksityisten tiedemiesten ja kaluseppäinkin pyynnöstä.

7 Art.

Toimistossa on olewa yksi johtaja, kaksi apulaista ja tarpeellinen lukumäärä wirkamiehiä.

Niin pian kuin uusien prototypien wertaamiset owat toimitetut ja nämä prototypit jaetut eri waltioitten kesken, on Toimiston wirkamiehistö wähennettäwä siinä määrässä, kuin sitä tarpeelliseksi katsotaan.

Nimityksistä Toimiston wirkamiehistössä pitää kansainwälisen Komitean kautta korkeitten liittoutuwain asiallisten Hallituksille tieto annettaman.

8 Art.

Kansainwäliset meterin ja kilogrammin protypit kuin myös niiden todistajat owat Toimistossa talletettawat; pääsö talletushuoneeseen on olewa yksinomaisesti kansainwäliselle Komitealle sallittu.

9 Art.

Kaikki kustannukset kansainwälisen Toimiston perustamisesta mitoja ja painoja warten kuin myös wuotuiset menot sen woimassa-pidosta ja Komiteasta owat suoritettawat apurahoilla liittoutuwista waltioista määrätyn, waltioitten nykyiseen wäkilukuun perustetun suhdan mukaan.

10 Art.

Kunkin liittoutuwan waltion apuraha-määrät maksetaan joka wuoden alussa, Ranskan Ulkomais-Ministeriön kautta "la Caisse des dépôts et consignations" nimiseen kassaan Pariisissa, josta ne tarpeen mukaan nostetaan Toimiston johtajan antamain maksonosoitusten mukaan.

11 Art.

Niitten Hallitusten, jotka wastedes tahtoisiwat käyttää jokaisella waltiolle pidätettyä oikeutta yhdistyä tähän Sowintoon, pitää suorittaa apuraha, jonka suuruuden Komitea on määrääwä 9 Art:ssa wahwistettujen perustusten mukaan, ja on tämä apuraha käytettäwä Toimiston tieteellisen kaluston parantamiseksi.

12 Art.

Korkeat liittoutuwat asialliset pidättäwät itselleen oikeuden edellä-käyneen sopimuksen perästä tähän Sowintoon tehdä niitä muutoksia, joiden hyöty kokemuksen kautta saattaa tulla osoitetuksi.

13 Art.

Tämän Sowinnon woipi kuka hywänsä korkeista liittoutuwista asiallisista ylössanoa 12 wuoden kuluttua.

Se Hallitus, joka tahtoisi käyttää oikeuttansa tämän Sowinnon lakkauttamiseen sen woimasta ja waikutuksesta itseensä katsoen, on welwoitettu tätä aikomustansa ilmoittamaan wuotta sitä ennen, ja luopuu sen kautta kaikesta kanssaomistajan oikeudesta kansainwälisten prototypien ja Toimiston suhteen.

14 Art.

Tämä Sowinto on wahwistettawa kunkin erinäisen waltion perustuslakien mukaan: wahwistukset owat waihdettawat Pariisissa kuuden kuukauden kuluessa taikka ennen, jos tapahtua woiwi. Tämä Sowinto on tulewa woimaan 1 p:stä Tammikuuta 1876.

Enemmäksi wakuudeksi owat asianomaiset Waltuusmiehet tämän Sowinnon allekirjoittaneet ja sinetillänsä warustaneet.

Joka tapahtui Pariisissa 20 p:nä Toukokuussa 1875.

Wenäjän puolesta:
(L.S.) Okouneff.
Saksan puolesta:
(L.S.) Hohenlohe.
Itäwalta-Unkarin puolesta:
(L.S.) Apponyi.
Belgian puolesta:
(L.S.) Beyens.
Brasilian puolesta:
(L.S.) Vicomte d'Itajuba.
Argentinin liittokunnan puolesta:
(L.S.) M. Balcarce.
Tanskan puolesta:
(L.S.) L. Moltke-Hvitfeldt.
Hispanian puolesta:
(L.S.) Marquis de Molins.
(L.S.) Carlos Ibanez.
Amerikan Yhdyswaltain puolesta:
(L.S.) E. Benj. Washburn.
Ranskan puolesta:
(L.S.) Decasez.
(L.S.) Vicomte de Meaux.
(L.S.) Dumas.
Italian puolesta:
(L.S.) Nigra.
Perun Tasawallan puolesta:
(L.S.) P. Galvez.
(L.S.) Francisco de Rivero.
Portugalin puolesta:
(L.S.) Jose da Silva Mendes Leal.
Ruotsin ja Norjan puolesta:
Parooni Adelsvärd'in poissa-ollessa allekirjoittanut.
(L.S.) H. Okerman.
Schweitzin puolesta puolesta:
(L.S.) Kern.
Turkinmaan puolesta:
(L.S.) Husny.
Wenezuelan Tasawallan puolesta:
(L.S.) E. Acosta.

Liite 1 (Ohjesääntö).
Liite 2 (Wäli-säännöksiä) Keisarin päätös. Wahwistusten (ratifiointiasiakirjojen) waihtaminen
Takaisin sisällysluetteloon.