In English På finska

Ny Dag den 9 april 1940 (Ledare:)

Krig vid Nordens kuster.

Vi förebådade i går, att Englands provokatoriska kränkning av Norges neutralitet måste framkalla ett tyskt svar av mycket stor räckvidd. Svaret kom med större snabbhet än många kunde ana. Stora delar av Norge och Danmark har militärt ockuperats av tyskarna. Minspärrar har utlagts mellan Skagen och norska kusten, varigenom Sverge avstängts från världshaven. Norge och Danmark har blivit skådeplatser för kriget mellan västmakterna och Tyskland.

Det är de ”små staternas beskyddare” England och Frankrike som med sin flagranta kränkning av Norges suveränitet framkallat detta läge för Nordens länder. Nu borde svenska folket förstå, vilket farligt och brottsligt spel, som bedrevs under finska kriget. Västmakterna, som sedan krigets början arbetat för att skapa en nordfront mot Tyskland, rådde Tanner och Erkko till fullständig oresonlighet mot de sovjetryska säkerhetskraven. De som lyssnade till England drog därmed krigets förbannelse över sitt eget land. De svenska krigsaktivisterna arbetade tjänstvilligt efter de engelska direktiven och meningen var att Sverge och Norge skulle stå närmast i tur. England och Frankrike klädde sig i vita skrudar från Genève och framställde sig som de små nationernas beskyddare. Hade Sverges och Norges regeringar gått i snaran, så hade vi redan för några veckor sedan varit invecklade i krig med Sovjetunionen och Tyskland, varvid England och Frankrike skulle använda Norden som krigsskådeplats. Västmakterna måste visa sitt rätta ansikte: den nakna och brutala imperialismen. Nu bekräftas vad vi alltid har sagt: att bägge parterna i detta krig, västmakterna och Tyskland, företräder imperialistiska rövarintressen. Mineringen av Norges territorialvatten var en provokation. Den tyska imperialismen hade under tiden hunnit förbereda sig till en snabb replik. Krigsfartyg och transportfartyg låg beredda att i snabbaste temp besätta de viktigaste strategiska punkterna i Norge och Danmark.

Norges och Danmarks viktigaste städer är redan i främmande händer. Befolkningen evakueras säkert och med största skyndsamhet då man när som helst kan vänta engelska angrepp mot tyskarnas nya positioner i Norden.

Hela svenska folket samlas i dag i den stora frågan: Vad skall Sverge göra? Vi ger samma svar som vi givit hela tiden sedan krigets början i september: Svenska folkets krafter måste förenas kring uppgiften att hålla landet utanför krigets fasor och förbannelse. Det blir ingen lätt uppgift. Västmakterna kommer att göra alltför att driva Nordens stater i krig mot Tyskland. Tyskarna har stort intresse av att Sverge arbetar och levererar produkter, men det kan tänkas att de i fortsättningen söker besätta stödjepunkter även på de svenska kusterna. Men om svenska folket bevarar lugnet och besinningen och orubbligt hävdar sin vilja att stå utanför det imperialistiska kriget, finns det ännu en möjlighet att förhindra att Sverge blir krigsskådeplats.

I det nya läget är det ett brännande svenskt intresse att skapa ärliga och vänskapliga förbindelser med den socialistiska fredsmakten i öster, med Sovjetunionen, vilken kan bli ett kraftigt ryggstöd i kampen för Sverges fred och oavhängighet och för tryggandet av Sverges folkförsörjning under kriget.

Den stora svenska folkmajoriteten kommer att stödja varje åtgärd av regeringen som företages i avsikt att hålla Sverge utanför kriget och att begränsa omfattningen av den fruktansvärda krigsbrand som börjat rasa vid Norden kuster. De avgörande förutsättningarna för en sådan politik är att krigsaktivisterna hålles nere med hård hand och att demokratin återställes i Sverge, så att alla fredens krafter kan arbeta fritt.

G.J. [Gustav Johansson]


Källa: Ny Dag, kommunistisk dagstidning, den 9 april 1940. 

To contemporary publications and newspaper articles of 1939-1940