§. 21.

En Regarnströje- och Strump-Fabrique har Handelsmannen Herr NICLAS PIPPING wid 1744 års början anlagt och inrättat, hwarå Höglofl. Kungl. Commerce-Collegii Privilegium den 3 Octob. 1746 ärhållits. Detta wärk består af 9 stolar, hwarwid 2 Mästare med 3 Gesäller och 4 lärlingar, samt 3 Ullkammare arbeta, jämte 29 Regarns- och 5 Nåckgarns-spinnerskor, 9 Nåckerskor, 3 Spolerskor och 1 Bordererska. I år är här tilwärkat 617 st. Regarns-tröjor af åtskilliga couleurer, 41 par Mans, 78 Qwins- och 92 par Barns-strumpor, 10 1/3 dussin Bomuls- och 2 1/3 dito Regarns-mössor.

Äfwenledes har Fabriqueuren JOHAN FRIEDRIC LÜTKE inrättat en sådan Tröje- och Strumpe-Fabrique 1740, som med wederbörligt Privilegium den 21 Julii samma år befästes. Han har därwid 2 stolar, i hwilka han sielf med en Gesäll arbetar. Så är här ock en Ullkammare, 11 Regarns- och Nåckgarns-spinnerskor, 1 Nåckerska och en Spolerska. Tilwärkningen för sidsta år war 109 st. Regarns-tröjor, 69 par Mans, 101 Qwins- och 5 par Barn-strumpor, samt 9 11/12 dussin Regarns-nattmössor.

§. 22.

Så finnas här ock några Fabriquer, son ännu äro spädare, och aldeles i sin linda. På en anläggande Parkums-Fabrique hafwa Handelsmännerne Herrar H. H. WITTFOTH och N. PIPPING ärhållit den 27 Octob. 1743 Privilegium, som dock, i anseende til den brist å bomull och garn här befinnes, ej kunnat ännu i större stånd bringas, än at de öfwerenskommit med Linwäfware-Ålderman WOLLING, at han uti sin wärkstad förfärdigar, hwad de kunna åstadkomma. Härwid äro altså ännu inge särsilte arbetare; men tilwärkningen för i fiol war 14 st. blårandigt parkum, 516 alnar. Efter Hall- och Manufactur-Rättens tilstånd af den 1 Julii 1746, hafwa Mästarena A. BERGSTRÖM och C. AGARIUS anlagt et Linne- och Bomulls-wäfweri, som fortsättes nu med 4 stolar, å parkum, lärft och näsdukar, hafwande i fiol tilwärkat 3 st. gin-gans 60 alnar, 3 st. botn-arbete 100 alnar, 4 st. blått och hwitt bomulls-lärft 125 alnar, 2 st. fint lärft 80 alnar, 2 st. blårandigt parkum 60 alnar, 67 1/2 dussin diverse linne-näsdukar.

Mästaren A. SCHLYTER har ock, med Hall- och Manufaftur-Rättens lof af den 9 Julii 1746, inrättat et linne-dammast wäfweri, bestående allenast af en wäfstol, hwari han sielf med en lärlinge arbetar, och förledit år tilwärkat 3 styck. linne-dammast à 77 alnar.

§. 23.

Utskylderne, som af de under denna Stads Jurisdiction och opbörd sorterande til Cronan utgått och utgå böra, finnes hafwa de 3 senare åren bestigit, som följer, näml. 1747 til 8542 daler 11 2/3 öre S:mt, 1748 til 11170 dal. 11 2/3 öre, samt 1749 til 11237 25 öre dito mynt. Däruti inbegripes Båtsmans penningar, i det Staden efter Contract af den 23 Martii och 7 Nov. 1682 och Kungl. Resolution af den 17 Maji 1693 samt den 23 Decemb. 1697. §.5. blifwit befriad från Båtsmänners præsterande, men i det stället betalar en wiss summa penningar, och ständig årlig ränta, af 849 dal. S:mt. som i krigstider bör fördublas. Ofwanämde summor innefatta ock Consumtions-Accisen, som Kungl. Maj:ts Nådige Påbud af den 26 Nov. 1747. wissa öfwerflöds waror pålägger. Däribland har The-afgiften warit 1748. 618, och detta år 594 daler S:mt. För Coffe är betalt 1748. 78. dal. 1749. 66 daler S:mt. Puder 1748, 126 dal. 8 öre. 1749, 120 d. 24 ör. Röktobak 1748, 414 d. 24 ör. 1749, 397 d. 16 ö. Snus 1748, 170 d. 28 ör. men 1749, 159 dal. 8 öre, alt Silf:mt. Chartæ Sigillatæ afgiften, som icke innefattas i ofwan utsatte hufwud-summor, har 1747 wid Rådstugu- och Kämners-Rätten allenast stigit til 104 daler S:mt. men 1748 in alles til 1909 dal. 22 öre dito mynt. Bränwins-krögeri afgiften war 1748, 101 dal. 28 öre, och innewarande år 114 dal. 12 öre S:mt. Stora Siötulls opbörden har dessa sidsta åren, i anseende til det som ofwanförmält är, at näml. Stadens skepp gått under utrikes frakt, icke stigit til wanlig högd. 1744 influto af dessa inkomster 8297 daler 29 1/2 ör. 1745, 11606 dal. 8 öre, 1746, 23942 dal. 27 öre S:mt, utom ordinaira licenten, siörätts- och armpenningar. Af alla Landt-tulls inkomster, har, sedan aflöningen, Stads-andelarne, diverse friheter och restitutioner, och andre expenser, afgått, Cronan eller General Tull-Arrende Societeten stadnat til godo och behållning 1747, 11232. daler 6 1/3 öre, och 1748, 17191 daler 1 1/3 öre Silf:mt.

Följande paragrafen.
Föregående paragrafen.
Innehållet.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.